Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAHTEV ZA REFUNDACIJU PDV: ROK ZA PODNOšENJE ZAHTEVA ZA REFUNDACIJU PDV KUPCU HRANE I OPREME ZA BEBE 15. JUL 2015. GODINE


Odluka o povraćaju PDV-a na bebi hranu (mleko za odojčad, kašice) i opremu (krevetac, kolica, stolica za hranjenje, autosedište, pelene) stupila je na snagu 01. januara 2013. godine. Roditelji koji žele da vrate novac koji su dali za PDV, moraju da ispune određene uslove i da se drže propisanih rokova.

Podnošenje zahteva za refundaciju PDV-a kupcu hrane i opreme za bebe počelo je 1. jula 2015. godine i trajaće zaključno sa 15. julom 2015. godine.

Uslovi koje treba da ostvare podnosioci zahteva nisu menjani. Izvršeno je usklađivanje dinarskih iznosa (godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike), ostvarenih prihoda roditelja, odnosno staratelja bebe, kao i vrednosti imovine koje su opredeljene kao limit za ostvarivanje prava na refundaciju, kao i iznosa do koga se može ostvariti pravo na refundaciju.

Pravo na refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe, u skladu sa članom 56b stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014 i 5/2015 - usklađeni din. izn.), može da ostvari:

1) roditelj, odnosno

2) staratelj bebe,

ako ispunjava sledeće kumulativne uslove:

- da je punoletni državljanin Republike,

- da ima prebivalište na teritoriji Republike,

- da je kupio hranu i opremu za bebe,

- je ukupan neto prihod roditelja, odnosno staratelja bebe u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme ostvaren u iznosu manjem od 997.799,04 dinara i da je ukupna imovina roditelja, odnosno staratelja bebe na koju se plaća porez na imovinu u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na imovinu manja od 24.321.351,60 dinara;

- poseduje fiskalni isečak izdat od strane prodavca u skladu sa propisima kojima se uređuju fiskalne kase.

Pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme može se ostvariti do iznosa od 72.756,18 dinara, i to:

- u iznosu do 41.574,96 dinara za dobra nabavljena do navršene prve godine starosti bebe,

- u iznosu do 31.181,22 dinara za dobra nabavljena od navršene prve do navršene druge godine starosti bebe.

Kupac hrane i opreme za bebe ostvaruje pravo na refundaciju PDV na osnovu pismenog zahteva koji se podnosi na Obrascu RFNB - Zahtev kupca hrane i opreme za bebe za refundaciju PDV, OJ PU na čijem području nadležnosti podnosilac zahteva ima prebivalište.

Uz zahtev se dostavljaju:

- fiskalni isečci izdati od strane prodavca hrane i opreme za bebe (obveznika PDV) u skladu sa propisima kojima se uređuju fiskalne kase u periodu za koji se podnosi zahtev za refundaciju PDV,

- fotokopije i spisak brojeva tih fiskalnih isečaka,

- fotokopiju odluke nadležnog organa o usvojenju, a staratelj bebe – fotokopiju odluke nadležnog organa o stavljanju pod starateljstvo.

Kupac hrane i opreme za bebe ostvaruje pravo na refundaciju PDV na osnovu pismenog zahteva koji se podnosi na Obrascu RFNB - Zahtev kupca hrane i opreme za bebe za refundaciju PDV organizacionoj jedinici Poreske uprave na čijem području podnosilac zahteva ima prebivalište.

Obrazac RFNB možete preuzeti ovde.

Nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, po sprovedenom postupku kontrole ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na refundaciju PDV, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva sa potrebnom dokazima.

Refundacija PDV na račun kupca hrane i opreme za bebe, vrši se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja Upravi za trezor.

Izvor: Vebsajt Poreska uprava, 01.07.2015.