Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI PRIVREMENIH OGRANIČENJA PRAVA LICA REGISTROVANIH U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE: PRIMENA ZAKONA POčELA 1. JUNA 2016. GODINE. USPOSTAVLJENA JE CENTRALNA EVIDENCIJA IZREčENIH MERA U KOJOJ SE NA JEDNOM MESTU NALAZE PODACI O ONIM PRIVREDNIM SUBJEKTIMA, ODNOSNO NJIHOVIM VLASNICIMA, DIREKTORIMA I čLANOVIMA NADZORNIH ODBORA ILI DRUGIH ORGANA čIJE JE POSLOVANJE SANKCIONISANO IZRICANJEM KRIVIčNIH, PREKRšAJNIH ILI UPRAVNIH SANKCIJA


Lista vlasnika, direktora i ostalih rukovodećih organa preduzeća koji su kažnjavani zbog krivičnih dela i prekršaja od 1. juna 2016. godine je dostupna na sajtu Agencije za privredne registre (APR).

  • Njihova imena naći će se u Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u APR, koja je počela sa radom 1. juna 2016. godine, a koja je realizovana u saradnji sa Kraljevinom Norveškom, čiji je cilj podrška reformi državne uprave, kao i jačanje vladavine prava i konkurentnosti.

U Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica moći će da se vide podaci o privrednim subjektima, njihovim vlasnicima, direktorima i drugim rukovodećim organima čije je poslovanje sankcionisano krivičnim, prekršajnim ili upravnim sankcijama. Takvim rukovodiocima biće izrečene privremene mere, poput zabrane poslovanja, osnivanja novih firmi ili raspolaganja novcem.

Donošenjem Zakona o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015), predviđeno je uspostavljanje te evidencije, u kojoj će na jednom mestu biti sistematizovani prikupljeni podaci o privrednim subjektima, odnosno njihovim vlasnicima, direktorima i članovima nadzornih odbora ili drugih organa čije je poslovanje sankcionisano izricanjem krivičnih, prekršajnih ili upravnih sankcija, čime se unapređuje transparentnost poslovanja privrednih subjekata u Srbiji i povećanje stepena sigurnosti pravnog prometa svih učesnika.

Identifikacioni podaci o pravnom licu sa privremenim ograničenjem prava objavljuju se na internet strani APR, a podaci koji se odnose na fizička lica kojima su izrečene zabrane i mere bezbednosti u sudskim postupcima nisu javno dostupni i mogu se dati isključivo u skladu sa propisima kojima se uređuje kaznena evidencija.

Izvor: Vebsajt Politika, 01.06.2016.
Naslov: Redakcija