Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PO PRAVILIMA FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE PENZIONER MOŽE OVLASTITI I DRUGO LICE DA U NJEGOVO IME PRIMA PENZIJU: OVLAšćENJE, OVERENO U SUDU, OPšTINI ILI KOD NOTARA I DOKAZ O PREBIVALIšTU OVLAšćENOG, VAżI NAJDUżE 12 MESECI OD DANA IZDAVANJA I MOżE SE PRODUżITI


Po pravilu, penzije, bez obzira na to da li sa tekućeg računa, šaltera pošte ili kod kuće, podižu sami penzioneri.

Ipak, penzioner može ovlastiti i drugo lice da u njegovo ime prima penziju, a to mahom čine nepokretne ili teško pokretne stare osobe. Ovlašćenja daju i penzioneri koji često odlaze u inostranstvo, bilo u posetu deci, rođacima ili na povremeni i privremeni rad. Po pravilima Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), ovlašćenje važi najduže 12 meseci od dana izdavanja i može se produžiti.

Ako penzioner hoće da drugo lice u njegovo ima podiže ili prima penziju, neophodno je da dostavi ovlašćenje overeno u sudu, opštini ili kod notara i dokaz o prebivalištu ovlašćenog. A ovlašćenje mora da sadrži ime i prezime, JMBG, broj lične karte i adresu penzionera, a isto to za ovlašćeno lice. Mora da postoji overena saglasnost penzionera da ovlašćeno lice prima penziju u njegovo ime, način isplate, broj tekućeg računa i naziv banke.

Fond PIO isplaćuje iznose koji pripadaju penzioneru prema mestu prebivališta ovlašćenog lica najduže 12 meseci od dana izdavanja ovlašćenja. Obaveza je penzionera da 30 dana pre isteka roka važenja ovlašćenja dostavi Fondu novo ovlašćenje ili produži postojeće.

Penzioneri treba da znaju da ovlašćenje dato nekom da u njihovo ime podiže penziju mogu u svakom trenutku opozvati. U tom slučaju imaju obavezu da Fondu dostave izjavu o opozivu ovlašćenja i da se izjasne o daljem načinu isplate. U slučaju da nakon isteka jednogodišnjeg roka važenja penzioner ne želi da produži ovlašćenje licu koje mu je prethodno podizalo penziju, mora 30 dana pre isteka ovlašćenja obavestiti Fond o daljem načinu isplate. Ukoliko penzioner to ne učini, Fond će, nakon isteka roka važenja ovlašćenja, a prema podacima kojima raspolaže, isplatu vršiti na kućnu adresu penzionera pod uslovom da on živi u Srbiji. Ukoliko pak Fond nema podatke o adresi penzionera u Srbiji, privremeno će mu obustaviti isplatu penzije.

I penzioner i ovlašćeno lice imaju obavezu da Fond prijave svaku promenu koja je od uticaja na ostvarenje prava i obima korišćenja penzijskog osiguranja, kao što su, na primer, statusne promene u vezi sa kojima se dostavlja uverenje o životu, izvod iz matične knjige venčanih, umrlih, kao i promene imena, prezimena, adrese, prebivališta i drugo. Za sve to dostavlja se kopija lične karte ili izvod iz čitača za čipovanu ličnu kartu.

Ako je penzioner smešten u domu za stare, bez obzira na to da li je državni ili privatni, ili odluči da tamo ode, Fond PIO na račun te ustanove uplaćuje penziju, pri čemu on nema nikakve troškove isplate. Penzija se uplaćuje na račun te ustanove samo po uslovom da on Fondu PIO dostavi rešenje o smeštaju u ustanovu sa instrukcijom o uplatnom računu ili ugovor o smeštaju u dom za stara lica. Tu dokumentaciju može dostaviti i ustanova uz saglasnost penzionera, a tek potom Fond uplaćuje penzije. Na račun ustanove za smeštaj starih Fond upaćuje i nadoknadu za negu i pomoć, ako penzioner na nju ima pravo.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Ljubinka Malešević, 30.05.2016.
Naslov: Redakcija