Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USVOJENE NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA (OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE U PRIMENI OD 1.7.2014. GODINE) - "SL. GLASNIK RS", BR. 57/2014


Razlozi za Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana

U cilju obezbeđivanja uslova za zapošljavanje novih radnika, usvojene su Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr. i 108/2013). Ovim izmenama i dopunama uvode se poreske olakšice koje treba da podstaknu legalno zapošljavanje, odnosno poboljšanje položaja lica koja rade, ali nisu prijavljena na obavezno socijalno osiguranje.

Narodna skupština RS je na Četvrtoj sednici prvog redovnog zasedanja, održanoj 30.5.2014. godine, usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (dalje: Zakon), koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 57/2014 od 30.5.2014. godine. Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjivaće se od 1. jula 2014. godine.

Usvojenim zakonskim rešenjima zamenjen je dosadašnji sistem poreskih olakšica koji se odnosi na zapošljavanje određenih kategorija lica (pripravnika, lica mlađih od 30 godina i lica starijih od 45 godina) jednom merom koja se odnosi na zapošljavalje novih lica nezavisno od starosne granice, odnosno radnog iskustva.

Ova mera je sprovedena tako što jeu Zakonu o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr. i 108/2013) izmenjen član 21v, koji je propisivao olakšice za zapošljavanje pripravnika, odnosno lica mlađih od 30 godina, a obrisan je član 21d kojim je bila predviđena olakšica za zapošljavanje lica starijih od 45 godina. Napominjemo, da odredba člana 21g, kojom je propisana olakšica za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, nije menjana.

Uslovi za ostvarivanje prava na poresku olakšicu za zapošljavanje novih radnika

Izmenjenim članom 21v Zakona o porezu na dohodak građana propisana je poreska olakšica za zapošljavanje novih radnika nezavisno od kategorije lica kojoj pripadaju prema starosnoj granici, odnosno radnom iskustvu.

Novi član 21v Zakona o porezu na dohodak građana propisuje da poslodavac - pravno lice, odnosno preduzetnik koji zaposli novo lice ima pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice, isplaćenu zaključno sa 30. junom 2016. godine.

Nove olakšice biće u primeni od 1. jula 2014. godine, što znači da su oročene na period od dve godine.

Novozaposlenim licem smatra se lice sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, koje je prijavio na obavezno socijalno osiguranje kod nadležne organizacije za obavezno socijalno osiguranje i koje je pre zasnivanja radnog odnosa kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo bez prekida prijavljeno kao nezaposleno najmanje šest meseci, a lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca, i za to vreme nije ostvarivalo bilo koju vrstu prihoda po osnovu radnog angažovanja.

Dakle, da bi se lice smatralo novozaposlenim potrebno je da kumulativno budu ispunjeni sledeći uslovi:

1. Da je zaključen ugovor o radu (na određeno ili neodređeno vreme) uzmeđu poslodavca i tog lica u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi. Ovom odredbom se isključuje mogućnost ostvarivanja podsticaja za lica koja su radno angažovana van radnog odnosa (na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu...).

2. Da je poslodavac lice prijavio na obavezno socijalno osiguranje kod nadležne organizacije za obavezno socijalno osiguranje.

3. Da je lice pre zasnivanja radnog odnosa kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo bez prekida prijavljeno kao nezaposleno najmanje šest meseci, a lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca, i za to vreme nije ostvarivalo bilo koju vrstu prihoda po osnovu radnog angažovanja.

Novozaposlenim licem ne smatra se lice koje je pre zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod poslodavca koji je povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, odnosno kod poslodavca koji bi, da nije prestao da postoji, bio povezano lice sa poslodavcem kod koga novozaposleno lice zasniva radni odnos, nezavisno od toga da li je postojao prekid radnog odnosa.

Poresku olakšicu može ostvariti poslodavac ako se zasnivanjem radnog odnosa sa novozaposlenim licem poveća broj zaposlenih kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. marta 2014. godine.

Poresku olakšicu može da koristi i poslodavac koji započne obavljanje delatnosti posle 31. marta 2014. godine.

Poslodavac ima pravo na povraćaj plaćenog poreza, i to:

1) 65% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje jednim, a najviše sa devet novozaposlenih lica;

2) 70% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 10, a najviše sa 99 novozaposlenih lica;

3) 75% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 100 novozaposlenih lica.

Povraćaj plaćenog poreza vrši se u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013 i 108/2013), u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za povraćaj nadležnom poreskom organu.

Poslodavac koji za određeno lice koristi bilo koju vrstu podsticaja u skladu sa odgovarajućim propisom, osim u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, po osnovu zasnivanja radnog odnosa tog lica nema pravo da za to lice ostvari poresku olakšicu iz ovog člana.

Poresku olakšicu iz ovog člana ne mogu ostvariti državni organi i organizacije, Zaštitnik građana, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Državna revizorska institucija, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Agencija za borbu protiv korupcije, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Komisija za zaštitu konkurencije, Komisija za hartije od vrednosti, Fiskalni savet, Republička radiodifuzna agencija, Agencija za energetiku Republike Srbije i druge javne agencije, javna preduzeća, javne službe i drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici, odnosno korisnici javnih sredstava.

Poslodavac koji je do dana početka primene ovog zakona stekao pravo na poresku olakšicu iz čl. 21v i 21d prethodne verzije Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr. i 108/2013), poresku olakšicu ostvaruje u skladu sa tim zakonom.

Izvor: Redakcija, 1.6.2014.