Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOJ OPLODNJI: Pitanje vantelesne procedure sa doniranim materijalima još uvek nije regulisano podzakonskim aktom


Parovi u Srbiji, kojima je jedina šansa da dođu do potomstva uz pomoć donacije jajnih ćelija, spermatozoida ili embriona, još čekaju na usvajanje pravilnika kojim će to biti moguće, iako Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji ("Sl. glasnik RS", br. 40/2017 i 113/2017 - dr. zakon) to dozvoljava.

Ovaj zakon je donet u maju 2017. godine, a pravilnici koji ga prate trebalo je da budu završeni u roku od 18 meseci. Međutim, to se još uvek nije dogodilo, pa su parovi i dalje prinuđeni da izdvajaju velike svota novca kako bi ovu uslugu dobili u inostranstvu.

Sandra Jovanović, predsednica Udruženja "Šansa za roditeljstvo", naglašava da je Ministarstvo zdravlja u Narodnoj skupštini kada je usvojen novi Zakon garantovalo da će posao biti završen do novembra 2018. godine, jer će radne grupe izraditi pravilnike koji će pratiti implementaciju zakona.

- Pravilnika još nema, tako da parovi za sada u Srbiji ne mogu da idu na vantelesne procedure sa doniranim materijalima. Novi Zakon dozvoljava donaciju, ali ona mora biti strogo kontrolisana. Kako će se rešiti pitanja donatora, uvoza i izvoza reproduktivnih materijala, altruističkog poklanjanja embriona i mnoga druga, ostaje nam da vidimo kada pravilnici budu završeni - dodaje Jovanovićeva.

U Ministarstvu zdravlja ističu da su usaglašavanja stručnjaka koji su bili zaduženi za izradu pravilnika završena i da će on uskoro biti usvojen.

- Želeli smo da se ova oblast detaljno uradi, i da se svaka stavka definiše na pravi način. Bitno nam je bilo da ne dođe do greške, jer je ovde reč o veoma osetljivoj tematici. Sada je sve to gotovo i uskoro će pravilnik ugledati svetlost dana - rekli su u Ministarstvu zdravlja.

Zakon je predvideo mnogobrojne novine, ali se još čeka na njihovu implementaciju. Uprava za biomedicinu trebalo bi da vodi jedinstveni Državni sekretar postupaka vantelesne oplodnje, dozvole za klinke koje izvode postupak izdavaće se na neodređeno vreme, a u proces mogu biti uključeni muž i žena, vanbračni partneri, punoletna i poslovno sposobna žena, žena ili muškarac koji su upotrebu svojih reproduktivnih ćelija odložili.

Muškarac samostalno ne može ući u proces vantelesne oplodnje, dok žena može. Dozvoljeno je korišćenje reproduktivnih ćelija i embriona samo ukoliko je donor živ, a moguće je preimplantacijska analiza ukoliko postoji opasnost prenošenja nasledne ili genetske bolesti ili zbog više ponovljenih neuspešnih pokušaja vantelesne oplodnje.

Dete začeto vantelesnim postupkom, i to reproduktivnim ćelijama davaoca, ima pravo da iz medicinskih razloga traži iz Uprave za biomedicinu podatke iz Državnog registra koji se odnosi na davaoce ćelija, i to kad navrši 15 godina i kada je sposobno za rasuđivanje.

Prvo se odnosi na podatke od medicinskog značaja za dete, njegovog budućeg supružnika i njihovo potomstvo.

- Jajne ćelije, seme ili embrioni mogu se preneti u drugi centar na teritoriju Srbije, radi korišćenja u procesu biomedicinski potpomognute oplodnje. Zabranjeno je nuđenje semenih i jajnih ćelija i embriona radi sticanja bilo kakve koristi. Reproduktivne ćelije mogu da se čuvaju pet godina. Surogat majčinstvo je kod nas i dalje zabranjeno- naglašava Jovanovićeva.

Izvor: Vebsajt Blic, 26.03.2019.
Naslov: Redakcija