Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBJAVLJEN NOVI DOPUNSKI KOMENTAR KOMBINOVANE NOMENKLATURE EU


Evropska komisija je u "Službenom listu EU" broj 119 - serija C od 29. marta 2019. godine (2019/C 0/01) objavila novi Dopunski komentar Kombinovane nomenklature EU (u daljem tekstu Dopunski komentar CN).

Dopunski komentar CN se objavljuje u skladu sa članom 9. stav 1. Uredbe Saveta (EEZ) broj 2658/87 od 23. jula 1987. godine o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi u "Službenom listu EU".


CN oznake na koje se upućuje u Dopunskom komentaru CN usaglašene su sa CN oznakama Kombinovane nomenklature za 2019. godinu, koja je propisana u skladu sa Uredbom Komisije (EU) o sprovođenju broj 2018/1602 ("Službeni list EUˮ, broj L 273 od 31. oktobra 2018. godine).

Novi Dopunski komentar CN sadrži u sebi sve izmene i dopune Dopunskog komentara CN iz 2015. godine ("Službeni list EU" broj 76, deo C, 4.3.2015. godine) koje su donete i objavljene u međuvremenu, zaključno sa izmenama i dopunama objavljenim do 4. januara 2019. godine (poslednji dokument kojim se menja Dopunski komentar CN iz 2015 je broj 2019/C 2/02, "Službeni list EUˮ broj 2, deo C). Izmene i dopune su objavljivane tokom 2015. (5), 2016. (19), 2017. (21), 2018. (19) i 2019. (1) godine.

Napominjemo da je na sednici Vlade održanoj 31. januara 2019. godine usvojen Zaključak Vlade 05 broj: 337-904/2019, kojim je prihvaćen tekst Dopunskog komentara CN iz 2015. godine, koji je sastavni deo ovog zaključka, te da je on objavljen u "Službenom glasniku RS" broj 11/19 od 20. februara 2019. godine.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 01.04.2019.