Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRI DOSTAVILA NARODNOJ SKUPŠTINI RS IZVEŠTAJ O RADU ZA 2014: PODNETO JOš DEVET ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREKRšAJNOG POSTUPKA I JEDNA PRIJAVA ZA PRIVREDNI PRESTUP


DRI je Skupštini Srbije predala Izveštaj o radu za 2014. godinu, kojim je tu institucuju obavestila o izvršenju godišnjeg programa revizije za 2014. godinu, o datim mišljenjima, utvrđenim nepravilnostima i efektima revizije.

Takođe je izvestila o podnetim prijavama, datim preporukama subjektima revizije, finansijskom izveštaju Institucije, radu Saveta, kapacitetima i drugim aktivnostima, saradnji sa medunarodnim institucijama i organizacijama, odnosima s javnošću.

DRI je podnela prekršajnim sudovima još devet zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a tužilaštvu i jednu prijavu za privredni prestup.

Institucija je podnela prijave protiv odgovornih lica u subjektima revizije nakon objavljivanja izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2013. godinu, a u okviru Programa revizije za 2014. godinu

Zahteve za pokretanje prekršajnog postupka Institucija je podnela zbog nepoštovanja pojedinih odredbi Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013 i 142/2014), Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 14/2015), Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon i 93/2014), Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014 i 126/2014 - odluka US), Zakona o platama u državnim organima i javnim službama ("Sl. glasnik RS", br. 34/2001, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 116/2008 - dr. zakoni, 92/2011, 99/2011 - dr. zakon, 10/2013, 55/2013 i 99/2014), Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrdivanje naknade za njihov rad za 2013. godinu.

DRI je ranije, u vezi sa izveštajima o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2013. godinu, podnela 204 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a nadležnim tužilaštvima 17 krivicnih prijava i 19 prijava za privredni prestup.

Institucija je, u okviru Programa revizije za 2014. godinu, objavila 134 izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2013. godinu.

Pravni timovi i dalje nastavljaju da razmatraju i analiziraju izveštaje o reviziji u vezi sa elementima za podnošenje prijava protiv odgovornih lica u subjektima revizije koji nisu obuhvaceni dosadašnjim informacijama o podnetim prijavama.

Državna revizorska institucija je, nakon sprovedenih revizija u 2014. godini, izdala 135 izveštaja o reviziji i to 128 izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja, šest izveštaja po revizijama odazivnih izveštaja i jedan izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja.

Ovim izveštajima su obuhvaceni javni rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 2.352 milijarde dinara.

Za finansijske izveštaje izraženo je 128 mišljenja i to 19 pozitivnih, 107 mišljenja sa rezervom i dva uzdržavajuca mišljenja.

Za pravilnost poslovanja izraženo je, takode, 128 mišljenja i to tri pozitivna, 120 mišljenje sa rezervom, dva uzdržavajuca i tri negativna mišljenja.

DRI dala je subjektima revizije ukupno 1.540 preporuka. Najveci broj preporuka se odnosi na oblast rashoda i izdataka i to 396.

Institucija je tokom 2014. godine, na osnovu revizija finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2013. godinu, podnela 111 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 13 prijava za privredni prestup i 15 krivicnih prijava.

U 2015. godini, podneto je još 95 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, šest prijava za privredni prestup i dve krivicne prijave.

U 2014. godini Institucija je za svoj rad utrošila sredstva u iznosu od 472.293.419 dinara, odnosno 93,17 odsto sredstava odobrenih budžetom Republike Srbije, a iz donacija iz tekuce i ranijih godina 2.347.424 dinara.

Inače, ovo je osmi Izveštaj o radu koji je DRI, od svog uspostavljanja 2007. godine, predala skupštini.

Izvor: Vebsajt Državne revizorske institucije, 1.4.2015.