Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


  • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE OBAVEZE PODNOŠENJA IZMENJENE PORESKE PRIJAVE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA PORESKE PERIODE ZA KOJE JE OBVEZNIK PRIMENJIVAO PRETHODNU RAČUNOVODSTVENU POLITIKU - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 40
  • Ministarstvo finansija: USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OTPIS CELOKUPNE KAMATE I GLAVNOG DUGA PO OSNOVU DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga: član 6
  • Uprava carina: PRIMENA REGIONALNE KONVENCIJE O PAN-EVRO-MEDITERANSKIM PREFERENCIJALNIM PRAVILIMA O POREKLU (KONVENCIJA) IZMEĐU ALBANIJE I SRBIJE - Zaključak o prihvatanju teksta Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA 2006), broj 3/2013: član 1
Izvor: Paragraf Lex