Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI APOTEKE NOVI SAD ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2014)
 • REŠENJE O ODOBRENJU GODIŠNJIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU TAKSI-STAJALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 37/2009, 41/2010, 46/2011, 5/2012 i 12/2014)
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD NOVI SAD ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU USTANOVE U KULTURI "KULTURNO PROSVETNA ZAJEDNICA" KRUŠEVAC ("Sl. list grada Kruševca", br. 7/2010)
 • ODLUKA O STATUSNOJ PROMENI - PRIPAJANJU USTANOVE U KULTURI "KULTURNO-PROSVETNA ZAJEDNICA" KRUŠEVAC, KULTURNOM CENTRU KRUŠEVAC ("Sl. list grada Kruševca", br. 11/2013)
 • REŠENJE O TEHNIČKOM REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU NASELJENOG MESTA KRUŠEVAC ("Sl. list grada Kruševca", br. 5/2011, 6/2012, 8/2012, 9/2012, 10/2012, 1/2013, 2/2013, 4/2013, 5/2013, 6/2013, 7/2013, 8/2013, 10/2013 i 11/2013)
 • GODIŠNJI PROGRAM FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 3/2014)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Pančeva", br. 2/2014 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Pančeva", br. 2/2014 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU MANJIH MONTAŽNIH, POKRETNIH I DRUGIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE ("Sl. list grada Pančeva", br. 2/2014 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O PROJEKTIMA KOMUNALNE I SPORTSKE INFRASTRUKTURE ("Sl. list grada Pančeva", br. 34/2011, 27/2012, 3/2013, 7/2013 i 3/2014)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O ZADRŽAVANJU PRAVA I OBAVEZA OSNIVAČA NAD JAVNIM PREDUZEĆEM "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I UREĐENJE PANČEVA" PANČEVO KOJE JE NASTALO SPAJANJEM JP "URBANIZAM" PANČEVO, DRUŠTVENOG FONDA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I PUTEVA OPŠTINE PANČEVO I JP "STAN" PANČEVO ("Sl. list grada Pančeva", br. 2/2014 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM KUPACA NA PODRUČJU GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 2/2014 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE ULICA, OPŠTINSKIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 3/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PROCENU ŠTETE NASTALE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA ("Sl. list grada Pančeva", br. 3/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPORT ("Sl. list grada Pančeva", br. 1/2013 i 3/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA VREDNOVANJE PROJEKATA I PROGRAMA U OBLASTI SOCIJALNE POLITIKE ("Sl. list grada Pančeva", br. 3/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU TIMA ZA ANALIZU I REŠAVANJE PROBLEMA BUKE U GRADU PANČEVU ("Sl. list grada Pančeva", br. 37/2012 i 3/2014)
 • STATUT GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 1/2014 - prečišćen tekst)
 • PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OBEZBEĐENJE UČEŠĆA ZA BANKARSKI STAMBENI KREDIT ("Sl. list grada Subotice", br. 21/2013 - prečišćen tekst i 2/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA VANTELESNU OPLODNJU ("Sl. list grada Subotice", br. 11/2013 i 1/2014)
 • REŠENJE O UTVĐIVANJU NOMINALNOG IZNOSA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI TRUDNICAMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE IZ SREDSTAVA BUDŽETA GRADA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 1/2014)
 • REŠENJE O VISINI NAKNADE ZA OBAVLJANJE USLUGE LIČNOG PRATIOCA DETETA I USLUGE PERSONALNE ASISTENCIJE ("Sl. list grada Subotice", br. 2/2014)
Izvor: Paragraf Lex