Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: Komitet pravnika za ljudska prava traži da se izbeglicama omogući pravo na ostvarivanje poreskog kredita, kao i izmene Zakona kojima će biti ukinute poreske obaveze za korisnike socijalnih stanova i izbeglice


Ministarstvo finansija donelo je obavezujuće mišljenje da izbeglice koje su ušle u program stambenog zbrinjavanja nemaju pravo na umanjenje poreske obaveze, jer se smatra da ne stanuju u socijalnim stanovima dok ne prijave prebivalište na tim adresama, saopštio je Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM).

Problem je što izbeglice, kao poreski obveznici po odredbama Zakona o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon - dalje: Zakon), ne mogu da ispune uslove za prijavu prebivališta, a onog trenutka kad ih ispune više nemaju osnov za stanovanje u zakupljenim stanovima, jer gube status izbeglice, ukazuje YUCOM.

Ministarstvo finansija je odlučilo da svojim tumačenjem propiše uslove koje izbeglice ne mogu da ispune, odnosno da ih posredno diskriminiše, dodaje je se u saopštenju.

Komitet je od Ustavnog suda tražio ocenu ustavnosti spornih odredaba Zakona, ali ni posle skoro dve godine Ustavni sud nije odlučio o inicijativi.

- Smatramo da je ovo, pre svega, pitanje koje se tiče poštovanja ljudskih prava i socijalne pravde, a tek ona pitanje koje je od značaja za naplatu javnih prihoda - ukazuje YUCOM.

Očekujemo da će Ministarstvo finansija u najkraćem roku doneti novo mišljenje kojim će preduzeti korake da se izbeglicama omogući pravo na ostvarivanje poreskog kredita, kao i da će potom inicirati izmene Zakona kojima će ukinuti poreske obaveze za korisnike socijalnih stanova i izbeglice, stoji u saopštenju YUCOM-a.

Izvor: Vebsajt RTV, 01.03.2017.
Naslov: Redakcija