Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 1. MARTA 2016. GODINE ZAPOčETA PRVA SEDNICA PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA, ODRżANE SEDNICE ODBORA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I RAVNOPRAVNOST POLOVA, ODBORA ZA RAD, SOCIJALNA PITANJA, DRUšTVENU UKLJUčENOST I SMANJENJE SIROMAšTVA, ODBORA ZA KULTURU I INFORMISANJE, ODBORA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE, ODBORA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, SAOBRAćAJ, INFRASTRUKTURU I TELEKOMUNIKACIJE, ODBORA ZA PRAVOSUđE, DRżAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU - RAZMOTRENI PREDLOZI ZAKONA


Prva sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije sazvala je Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini za utorak, 1. mart 2016. godine, sa početkom u 10 časova.

Na početku sednice, državnu himnu Republike Srbije "Bože pravde" izveo je hor "Čarolija" iz Beograda.

Narodna skupština je utvrdila sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave,;

2. Predlog autentičnog tumačenja odredbi člana 52. stav 1, člana 29. stav 1, člana 30. stav 2. i člana 50. stav 2. tačka 1) Zakona o privatizaciji;

3. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju;

4. Predlog odluke o razrešenju funkcije predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu

5. Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Kruševcu;

6. Predlog odluke o razrešenju funkcije predsednika Prekršajnog suda u Jagodini;

7. Predlog odluke o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije,

8. Lista kandidata za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije;

9. Predlog odluke o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge i

10. Predlog odluke o prestanku funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Narodna skupština prihvatila je predlog da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o svim tačkama dnevnog reda sednice.

Narodna skupština započela je, u prepodnevnom delu rada, zajednički načelni i jedinstveni pretres o svim tačkama dnevnog reda sednice, a predložene zakone i druge akte narodnim poslanicima obrazložila je predstavnica predlagača, potpredsednica Vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički.

Nastavak Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini, zakazan je za četvrtak, 3. mart 2016. godine.

41. sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, na sednici održanoj 1. marta, razmotrio je Inicijativu Kancelarije za ljudska i manjinska prava za zajedničko obeležavanje 8. marta - Međunarodnog dana žena, u Domu Narodne skupštine.

Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova usvojio je predlog predsednice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i potpredsednice Vlade Zorane Mihajlović i Suzane Paunović, direktorke Kancelarije za ljudska i manjinska prava, da se Međunarodni Dan žena, 8 mart, obeleži u Domu Narodne skupštine, pod temom "Svojom snagom menjamo svest", na kojoj će učestvovati predstavnice iz različitih poslovnih sfera, a u program će biti uvršten dokumentarni film i muzički sadržaj.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Meho Omerović, a sednici su prisustvovali i članovi i zamenici članova Odbora Elvira Kovač, Biljana Stošić Ilić, Dubravka Filipovski, Ljiljana Malušić, Suzana Šarac, Biljana Hasanović Korać, Vladica Dimitrov, Stefana Miladinović, Slobodan Perić i Ljubiška Lakatoš.

40. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

Na sednici od 1.marta, članovi Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva informisali su se o radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za 2015. godinu i razmotrili Izveštaj o radu Odbora rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva za 2015. godinu.

Informaciju o radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za 2015. godinu predstavio je državni sekretar Negovan Stanković, detaljno predstavljajući normativne i druge aktivnosti Ministarstva.

On se posebno osvrnuo na broj donetih zakona i drugih propisa iz oblasti rada, zapošljavanja, boračke i socijalne politike i upoznao Odbor sa nacrtima zakona koji su u pripremi, kao što su nacrti zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, o Zaštitniku prava deteta i o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica. Takođe, formirana je i Radna grupa za izradu Nacrta zakona o socijalnom preduzetništvu, dodao je Stanković.

U 2015. godini registrovano je 17 posebnih kolektivnih ugovora, osnovana su četiri preduzeća za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, za mere aktivne politike zapošljavanja u budžetu je obezbeđeno 2,8 milijardi dinara i dodatnih 500 miliona za podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, istakao je Stanković.

Takođe, isplaćene su i posebne novčane naknade zaposlenima u privrednim društvima u procesu restrukturiranja i pripreme za privatizaciju, rešen je status za 19.981 lice u 243 subjekata privatizacije. Preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom isplaćeno je nešto manje od 750 miliona dinara, odnosno, 99,97 odsto obezbeđenih sredstva namenjenih za subvencije zarada osobama sa invaliditetom. Ušlo se u primenu ugovora o socijalnom osiguranju, a potpisani su, ili su u pripremi za potpisivanje, i sporazumi o socijalnoj sigurnosti, istakao je Stanković. On je naveo da se nastavilo sa investicionim ulaganjima u ustanove socijalne zaštite, kao i sa podrškom projektima za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom. Što se tiče migrantske krize, formirana je Radna grupa za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova, kojoj je svu stručnu i drugu pomoć dalo Ministarstvo, podsetio je Stanković. Izvršen je inspekcijski nadzor iz oblasti radnih odnosa, 16.408 lica je zatečeno na radu na crno, od kojih je posle nadzora više od 12.000 zasnovalo radni odnos, a broj povreda na radu je u 2015. godini smanjen za 14 odsto.

Milan Popović, pomoćnik ministra ukratko je obavestio Odbor o aktivnostima koje su se odnosile na boračku i invalidsku zaštitu, podsećajući da je u toku izrada Nacrta zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica. Potpisan je Memorandum o saradnji sa 32 fakultetske ustanove, a 192 vojna invalida su upućena na banjsko-klimatko lečenje, za šta je utrošeno oko 6.600.000 dinara. Realizovani su svi programi u vezi sa obeležavanjem oslobodilačkih ratova, ukupno 53, u iznosu od oko 24.296.000 dinara, a obezbeđena su sredstva u iznosu od 25 miliona dinara za sanaciju i rekonstrukciju spomen obeležja u zemlji, dodao je Popović. On je podsetio da Ministarstvo brine i o rekonstrukciji i sanaciji spomen obeležja u inostranstvu, pa su predviđeni radovi na tri spomen obeležja u Rumuniji, tri u Tunisu i jednom u Makedoniji. Takođe, radiće se i na rekonstrukciji spomen obeležja u Grčkoj od sredstava koja su preostala iz prethodnih perioda. On je izrazio očekivanje da će ove godine biti donet Zakon o spomen obeležjima, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri.

U raspravi o Informaciji članovi Odbora pohvalili su rad sektora za socijalnu i porodičnu zaštitu, posebno izvršene inspekcijske nadzore i zatvaranje nelegalnih domova za stare. Takođe, zanimali su se za rad centara za socijalni rad po pitanju zaštite dece migranata koja su bez pratnje, priznavanje ratnog vojnog staža i rešavanje pojedinih slučajeva zloupotrebe, kao i za pitanje ukidanja naknada porodicama palih boraca.

U nastavku rada, članovi Odbora razmotrili su Izveštaj o radu Odbora rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva za 2015. godinu, koji je predstavila predsednica Odbora dr Vesna Rakonjac.

Ona je podsetila da je Odbor održao 40 sednica, razmotrio 31 predlog zakona i 320 amandmana, kao i 143 predstavke građana. Formirana je Radna grupa za osnaživanje osoba sa invaliditetom u politici, održana su tri javna slušanja, a održano je i šest sednica posvećenih aktuelnom stanju u zbrinjavanju tražilaca azila-migranata.

Na kraju sednice, članovi Odbora razmotrili su i predstavke i predloge građana upućene Odboru u prethodnom periodu i jednoglasno prihvatili Predlog Radne grupe za njihovo rešavanje.

Sednici su prisustvovali članovi i zamenici članova Odbora Milena Ćorilić, Miodrag Linta, Mirjana Dragaš, Milanka Jevtović Vukojičić, Aleksandra Maletić, Ljiljana Beronja, Blagoje Bradić, Aleksandar Peranović i Bratimir Vasiljević, a predsedavala je dr Vesna Rakonjac, predsednica Odbora.

47. sednica Odbora za kulturu i informisanje

Na sednici održanoj 1. marta, članovi Odbora za kulturu i informisanje razmotrili su Predlog za povlačenje tačke 9. iz Dnevnog reda Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije, koja glasi: Lista kandidata za izbor člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, koji je podneo Odbor za kulturu i informisanje Narodne skupštine.

Članovi Odbora za kulturu i informisanje su, na predlog članice Odbora Dušice Stojković odlučili da, u skladu sa članom 159. stav 2. i članom 193. Poslovnika Narodne skupštine ("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 - prečišćen tekst) predlože Narodnoj skupštini da povuče 9. tačku dnevnog reda Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini, obzirom da Narodna skupština, na sednici koja je u toku nije prihvatila da se Lista kandidata za izbor člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, koju je podneo Odbor za kulturu i informisanje Narodne skupštine, razmotri po hitnom postupku.

Sednici je predsedavao Aleksandar Jugović, zamenik predsednice Odbora, a prisustvovali su članovi Odbora Milena Turk, Saša Maksimović, Nenad Nikolić, Nebojša Tatomir, Mirjana Andrić, Milorad Cvetanović, Dušica Stojković, Milena Bićanin, Sanja Nikolić i Branka Karavidić.

54. sednica Odbora za evropske integracije

Na sednici Odbora za evropske integracije, održanoj 1. marta, članovi Odbora razmotrili su Izveštaj o pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji tokom predsedavanja Velikog Vojvodstva Luksemburga, u periodu od 1. jula do 31. decembra 2015. godine.

Izveštaj je Odboru obrazložila ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović, koja je istakla da je za vreme predsedavanja Velikog Vojvodstva Luksemburga Srbija otvorila prva pregovaračka poglavlja 32. i 35. i formirala Pregovarački tim na čelu sa Tanjom Miščević. Ministarka je dodala da Evropska unija ima pozitivan stav po pitanju pristupanja Republike Srbije Uniji, da je dala pozitivnu ocenu za inkluzivnost otvorenih poglavlja, kao i da očekuje da Srbija otvori do kraja godine najmanje četiri nova poglavlja. Joksimović je istakla da Srbija nema formiranu Zajednicu srpskih opština, ali da Beogarad održava tehnički nivo dijaloga sa Prištinom, i da Srbija vidi Evropsku komisiju kao najbolji garant komunikacije u pregovorima.

Joksimović je iznela podatak da po poslednjim istraživanjima 48 odsto građana Srbije ima pozitivan stav o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Aleksandar Senić, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora dr Aleksandra Tomić, Elvira Kovač, prim. Dr Ninoslav Girić, Dragan Šormaz, Vesna Marković, Branko Ružić, Nataša Vučković, Irena Aleksić, dr Ivan Bauer i dr Vladimir Orlić, i članovi resornog ministarstva.

56. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

Na sednici Odbora, održanoj 1. marta, članovi Odbora razmatrali su Predlog odluke o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, koji je podnela Vlada i Informaciju o radu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, za period novembar i decembar 2015. godine – januar 2016. godine.

Predlog odluke o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge obrazložila je prof. dr Irina Reljin pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija. Prof. dr Irina Reljin navela je da se za Upravni odbor bira pet kandidata i istakla da ni jedan od predloženih kandidata trenutno nije zaposlen kod nekog od operatera.

Članovi Odbora jednoglasno su odlučili da prihvate Predlog odluke o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, koji je podnela Vlada.

U nastavku sednice, članovi Odbora razmotrili su Informaciju o radu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, za period novembar i decembar 2015. godine – januar 2016. godine, koju je obrazložila Jovana Atanacković, pomoćnik ministra. Ona je istakla da je misija Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i u navedenom periodu bila realizacija programa i ciljeva Vlade, koje je predsednik Vlade predstavio u svom ekspozeu. Atanacković je navela da je u navedenom periodu, u okviru zakonodavne aktivnosti, Ministarstvo izvršilo harmonizaciju mnogih zakona sa propisima Evropske unije, kao i da su započeti i izvršeni mnogi projekti. Posebno je istakla značaj funkcionisanja elektronske uprave i izdavanje elektronskih građevinskih dozvola, kao i usvajanje Zakona o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015), dodajući da je, u tom smislu Ministarstvo preduzelo brojne mere da animira i pomogne lokalnim samoupravama.

Nakon kraće rasprave, članovi Odbora jednoglasno su prihvatili Informaciju o radu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, za period novembar i decembar 2015. godine – januar 2016. godine.

Sednici je predsedavao Milutin Mrkonjić, predsednik Odbora, a prisustvovali su članovi Odbora Goran Mladenović, Mujo Muković, Velimir Stanojević, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Goran Kovačević, Dragan Aleksić, Milan Kovačević i Branka Bošnjak.

63. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

Na sednici od 1. marta, članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su jednoglasno Predlog zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, koji je podnela Vlada, u načelu.

Sednici je predsedavao Petar Petrović, predsednik Odbora, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Zoltan Pek, Živan Đurišić, Velinka Tošić, Biljana Savović, Neđo Jovanović, Vučeta Tošković, Mirjana Andrić i Biljana Ilić Stošić.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 01.03.2016.
Naslov: Redakcija