Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI: Unija poslodavaca Srbije poziva da im se komentari na Nacrt zakona dostave do 13. februara 2023. godine


U toku je javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, koju sprovodi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Iz ministarstva napominju da su prilikom izrade Nacrta analizirana postojeća rešenja sa ciljem unapređenja zakonskih rešenja i predložene su izmene i dopune ovog propisa kojima se ostvaruje nekoliko ciljeva kao što su:

 • dalje unapređenje elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola, uvođenjem novih funkcionalnosti i poboljšanjem postojećih;
 • uvođenje novih elemenata “zelene agende”;
 • povećanje odgovornosti ovlašćenih lica u postupcima izdavanja akta za izgradnju;
 • ukidanje Zakona o konverziji uz naknadu određenoj kategoriji lica;
 • ukidanje lex specialisa za linijske infrastrukturne objekte;
 • otklanjanje kolizionih odredbi i njihovo međusobno usaglašavanje kroz paralelnu izmenu seta srodnih zakona, a naročito Zakona o stanovanju i održavanju zgrada i Zakona o komunalnim delatnostima;
 • formiranje Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije, čime se deo nadležnosti sa državnog organa prenosi na Agenciju;
 • prenos dela ovlašćenja sa državnog organa na druga pravna lica i javne beležnike (izdavanje informacije o lokaciji), čime proces pribavljanja potrebnih akata za izgradnju postaje efikasniji;
 • uvođenje glavnog državnog urbaniste, čime će dodatno biti uveden red u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja na teritoriji Republike Srbije;
 • pojačana zaštita zaštićenih prirodnih i kulturnih područja, propisivanjem da Vlada donosi prostorni plan područja posebne namene za te celine;
 • pojačana aktivnost jedinica lokalnih samouprava u oblasti planiranja i uređenja prostora propisivanjem o obaveznom donošenju planskih dokumenata na najmanje 70% građevinskog područja, čime se omogućava zakonita izgradnja i preventivno deluje na pojavu bespravne gradnje.

S obzirom na to da se ovim Nacrtom uvode značajne novine koje mogu imati uticaj na poslovanje privrednih subjekata, Unija poslodavaca Srbije poziva da se razmotri tekst važećeg Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021) i predloženog Nacrta zakona i da im se dostave predlozi, sugestije i komentari na elektronsku adresu: j.milikic@poslodavci.rs, najkasnije do ponedeljka, 13. februara, kako bi imali dovoljno vremena da objedine pristigle komentare i upute ih nadležnom ministarstvu.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Unija poslodavaca Srbije, 30.01.2023.
Naslov: Redakcija