Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O NAČINU IZMIRENJA DOSPELOG DUGA PO OSNOVU NAKADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA: Odlukom, koja je stupila na snagu 27. januara 2017. godine, data je mogućnost dužnicima da mogu izmiriti glavni dug u roku ne dužem od 12 meseci čime se stiče pravo na otpis kamate u celini uz obavezu da redovno u jednakim mesečnim ratama izmiruju glavni dug, uz dostavu sredstava obezbeđenja, ili u roku od 4 meseca čime se stiče pravo na otpis kamate, uz obavezu da jednokratno izvrše uplatu u visini 50% glavnog duga


Skupština grada Beograda, na sednici održanoj 26. januara 2017. godine je donela Odluku o načinu izmirenja dospelog duga po osnovu nakade za uređivanje građevinskog zemljišta ("Sl. list grada Beograda", br. 2/2017 - dalje: Odluka), koja je stupila na snagu 27. januara 2017. godine.

Predmetnom Odlukom se uređuje način i postupak izmirenja dospelog duga po osnovu zaključenih ugovora za plaćanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, odnosno uslovi i obim otpisa obračunate, a neplaćene kamate na dug po osnovu naknade za uređenje građevinskog zemljišta, dospeo na plaćanje do dana stupanja na snagu ove Odluke, a za koje nije doneta pravosnažna presuda.

U skladu sa navedenom Odlukom data je mogućnost dužnicima da mogu izmiriti glavni dug u roku ne dužem od 12 meseci od dana stupanja na snagu ove Odluke i to na 2 načina:

1. U roku ne dužem od 12 meseci od dana stupanja na snagu Odluke, čime se stiče pravo na otpis kamate u celini uz obavezu da redovno u jednakim mesečnim ratama izmiruju glavni dug, uz dostavu sredstava obezbeđenja (bankarska garancija ili hipoteka);

2. U roku od 4 meseca od dana stupanja na snagu Odluke, čime se stiče pravo na otpis kamate, uz obavezu da jednokratno izvrše uplatu u visini 50% glavnog duga.

Dužnik i Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P. zaključiće ugovor o izmirenju duga po osnovu naknade za uređenje građevinskog zemljišta u skladu sa odredbama ove Odluke.

Pravo na izmirenje dospelog duga imaju dužnici koji podnesu Direkciji zahtev za zaključivanje ugovora u roku do 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke i u narednom roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva zaključe ugovor sa Direkcijom.

Predmet preugovaranja ne mogu biti ugovori po kojima su sudski postupci okončani – donete pravnosnažne sudske presude ili zaključeni sporazumi o poravnanju.

Izvor: Vebsajt Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, 31.01.2017.
Naslov: Redakcija