Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O GRANIČNOJ KONTROLI: Mišljenje Zaštitnika građana na Nacrt zakona


Zaštitnik građana dostavio je Ministarstvu unutrašnjih poslova Mišljenje na Nacrt zakona o graničnoj kontroli, u kome predlaže da se odredbe člana 53. stav 2. Nacrta zakona izmene u skladu sa odredbama Zakona o putnim ispravama ("Sl. glasnik RS", br. 90/2007, 116/2008, 104/2009, 76/2010 i 62/2014) koje uređuju način izdavanja putne isprave za maloletno lice, kao i u skladu sa odredbama Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015).

Odredbom člana 53. stav 2. Nacrta zakona o graničnoj kontroli, propisano je: "Za prelazak državne granice maloletno lice, državljanin Republike Srbije do navršene 16. godine, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski staratelj, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja ili zakonskog staratelja."

Pre svega, Zaštitnik građana ukazuje da je u odredbi člana 53. stav 2. Nacrta upotrebljen termin "zakonski staratelj", koji ne poznaju važeći propisi koji uređuju porodične odnose. Porodični zakon poznaje institut "staratelja" koji je uređen odredbama čl. 124. do 145. - Šesti deo, stoga Zaštitnik građana predlaže da se u odredbi člana 53. stav 2. Nacrta reči: "zakonski staratelj" zamene rečima: " ili zakonskog zastupnika".

Nadalje, odredbom člana 53. stav 2. Nacrta se utvrđuju stroži uslovi (overena saglasnost oba roditelja ili zakonskog staratelja), nego za podnošenje zahteva za izdavanje putne isprave za dete propisani "Zakonom o putnim ispravama.

Prema članu 29. stav 1. Zakona o putnim ispravama zahtev za izdavanje putne isprave za maloletna lica, podnosi jedan od roditelja, uz pismenu saglasnost drugog roditelja, odnosno drugi zakonski zastupnik ili staratelj. Međutim, Odredbom stava 2. tačka 4) istog člana Zakona propisano je da će se, izuzetno, putna isprava izdati i bez saglasnosti iz stava 1. tog člana, u slučaju da je jednom od roditelja odlukom suda dodeljeno starateljstvo nad maloletnim licem ili da je odlukom suda dozvoljeno izdavanje putne isprave, osim u slučaju da istom odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje maloletnog lica u inostranstvo, nije uslovljeno saglasnošću oba roditelja.

U skladu sa navedenim, prema Zakonu o putnim ispravama saglasnost oba roditelja potrebna je ako su u braku i/ ili zajednički vrše roditeljsko pravo, a kada je dete povereno na samostalno vršenje rediteljskog prava jednom od roditelja zahtev za izdavanje pasoša podnosi roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo uz dostavljanje kopije sudske odluke o navedenom.

Porodični zakon propisuje mogućnost da roditeljske pravo vrši jedan roditelj samostalno, u kom slučaju samostalno odlučuje o svim stvarima značajnim za život deteta, izuzev o pitanjima koja bitno utiču na život deteta, kojima se smatraju naročito: obrazovanje deteta, preduzimanje većih medicinskih zahvata nad detetom, promena prebivališta deteta i raspolaganje imovinom deteta velike vrednosti (član 78. stav 4.Porodičnog zakona).

Međutim, iz odredbe člana 53. stav 2. Nacrta zakona proizilazi da će, kada je dete povereno jednom roditelju odlukom suda, oba roditelja morati da daju saglasnost za prelazak državne granice ako dete putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, npr. sa školom ili srodnikom, kao i u slučajevima kada putuje sa rediteljem, kome je odlukom suda maloletno lice povereno na samostalno vršenje roditeljskog prava. Time je Nacrt uveo novu kategoriju pitanja o kojima roditelji uvek zajednički odlučuju, iako ta pitanja nisu obuhvaćena članom 78. Porodičnog zakona. Zaštitnik građana podseća da se odnosi roditelja i dece i vršenje roditeljskog prava uređuju isključivo Porodičnim zakonom.

Zaštitnik građana predlaže da se odredbe ovog člana Nacrta izmene u skladu sa odredbama Zakona o putnim ispravama koje uređuju način izdavanja putne isprave za maloletno lice.

Alternativno, Zaštitnik građana predlaže da se odredbe ovog člana dopune odredbama kojim se propisuje mogućnost da saglasnost za prelazak državne granice za maloletno lice kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, daje organ starateljstva. Time bi se predupredile situacije neopravdanog i neosnovanog odbijanja davanja saglasnosti roditelja, sa čime se Zaštitnik građana u svojoj praksi vrlo često susretao, posebno u slučajevima konfliktnih razvoda i dugotrajnih postupaka za poveravanje deteta na samostalno vršenje roditeljskog prava.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 29.11.2017.
Naslov. Redakcija