Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: OSIGURANA LICA I NJIHOVI PRATIOCI OSTVARUJU PRAVO NA NAKNADU TROšKOVA PREVOZA U VEZI SA KORIšćENJEM ZDRAVSTVENE ZAšTITE U SLUčAJU UPUćIVANJA U ZDRAVSTVENU USTANOVU VAN PODRUčJA MATIčNE FILIJALE, AKO JE ZDRAVSTVENA USTANOVA UDALJENA NAJMANJE 50 KILOMETARA OD MESTA NJEGOVOG STANOVANJA


Osigurana lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i pratilac osiguranog lica u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014 i 126/2014 - odluka US - dalje: Zakon) ostvaruju pravo na naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite u slučaju upućivanja u zdravstvenu ustanovu van područja matične filijale, ako je zdravstvena ustanova udaljena najmanje 50 kilometara od mesta njegovog stanovanja.

Izuzetno, pravo na naknadu troškova prevoza na području matične filijale obezbeđuje se osiguranom licu upućenom na hemodijalizu kao i na hemio i radio terapiju, u zdravstvenu ustanovu, odnosno privatnu praksu, van mesta prebivališta u drugo mesto na području matične filijale.

Pravo na naknadu troškova prevoza obezbeđuje se i detetu do navršenih 18 godina života i starijem licu koje je teško duševno ili telesno ometeno u razvoju, a koji su upućeni na svakodnevno lečenje u zdravstvenu ustanovu na području matične filijale.

U skladu sa Zakonom, osigurano lice ostvaruje zdravstvenu zaštitu u zdravstvenoj ustanovi na području matične filijale. Van područja matične filijale osigurano lice ostvaruje zdravstvenu zaštitu na osnovu uputa izabranog lekara i prethodne saglasnosti – ocene lekarske komisije, osim u slučaju pružanja hitne medicinske pomoći.

Pravo na naknadu troškova prevoza osigurana lica imaju prema najkraćoj relaciji u visini cene koštanja karte autobusa ili drugog razreda voza, kao i izuzetno za druga sredstva javnog saobraćaja, zavisno od prirode oboljenja ili povrede. Osigurana lica imaju pravo i na sanitetski prevoz kada je on opravdan i neophodan, odnosno kada transport bilo kojim drugim transportnim sredstvom može ugroziti život i zdravlje osiguranog lica.

Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 10/2010, 18/2010 - ispr., 46/2010, 52/2010 - ispr., 80/2010, 60/2011 - odluka US i 1/2013) propisano je da se pravo na naknadu troškova prevoza ostvaruje na osnovu dokaza, i to potvrde o potrebi putovanja (overene datumom i pečatom zdravstvene ustanove i potpisom i faksimilom lekara), koju izdaje izabrani lekar i prevozne karte ili dokaza o ceni prevoza. Ako potvrda o potrebi putovanja nije overena, osigurano lice ovo svoje pravo ostvaruje na osnovu medicinske dokumentacije o pruženoj zdravstvenoj usluzi i prevozne karte ili dokaza o ceni prevoza.

Izvor: Vebsajt Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 30.11.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija