Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2015. GODINU: OSIGURANA LICA KOJA ISPUNJAVAJU ODGOVARAJUćE KRITERIJUME, NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA, MOGU OBAVITI DVA POKUšAJA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOđENJA


Postupak biomedicinski potpomognutog oplođenja (u daljem tekstu: BMPO) jeste kontrolisani postupak oplođenja žene, koji se sprovodi u skladu sa savremenim standardima medicinske nauke. Republički fond za zdravstveno osiguranje od 2006. godine finansira Nacionalni program lečenja neplodnosti postupcima BMPO, prema kriterijumima koje je propisala Republička stručna komisija Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Za uključivanje u program lečenja neplodnosti postupcima BMPO potrebna je kumulativna ispunjenost određenih kriterijuma i to su:

-parovi kod kojih su iscrpljene druge mogućnosti lečenja neplodnosti;

-žene koje imaju neplodnost i pored odgovarajućeg lečenja;

-žene koje nisu rađale ili nemaju žive dece ili muškarac koji nema žive dece;

-žene do napunjenih 40 godina starosti u momentu dobijanja odluke o ispunjenosti uslova za uključivanje u proces BMPO od strane Komisije za BMPO nadležne zdravstvene ustanove;

-očuvana funkcija jajnika;

-normalni indeks telesne mase (BMI manji od 30);

-svi oblici subfertilnosti muškarca uz postojanje živih ili morfološki ispravnih spermatozoida u ejakulatu.

Po ispunjenju napred navedenih kriterijuma, osigurano lice dobija Potvrdu o ispunjenju uslova za uključivanje u proces BMPO koja važi dvanaest meseci, a koju izdaje Komisija za BMPO nadležne zdravstvene ustanove (trajanje Potvrde utvrdila je Republička stručna komisija Ministarstva zdravlja Republike Srbije).

Članom 10. Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participacijiza 2015. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015), propisano je da na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja osigurana lica koja ispunjavaju napred navedene kriterijume mogu obaviti dva pokušaja BMPO.

Zdravstvene ustanove iz Plana mreže (državne zdravstvene ustanove) koje su uključene u pružanje usluga lečenja nepolodnosti postupcima BMPO su:

Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije,

Ginekološko-akušerska klinika "Narodni front"- Beograd,

Ginekološko akušerska klinika Kliničkog centra Vojvodine,

Ginekološko akušerska klinika Kliničkog centra Niš,

Služba za ginekologiju i akušerstvo Opšte bolnice Valjevo.

PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2015)

2. Pregledi i lečenje u vezi sa trudnoćom, porođajem i postnatalnim periodom

Član 10

Ženama u vezi sa planiranjem porodice, u trudnoći, za vreme porođaja i materinstva do 12 meseci obezbeđuju se:

1) pregledi i lečenje od strane ginekologa i babice koji se odnose na planiranje porodice, trudnoću (uključujući prenatalni period, porođaj i postporođajni period), stanja koja mogu da izazovu komplikaciju trudnoće, kao i prekid trudnoće iz medicinskih razloga;

2) bolničko lečenje kada je medicinski neophodno i porođaj u zdravstvenoj ustanovi;

3) patronažne posete i pomoć porodilji i rutinska nega novorođenčeta od strane patronažne sestre;

4) dijagnostika i lečenje steriliteta.

Pod pregledom u smislu stava 1. tačka 1) ovog člana podrazumeva se i prenatalno i genetsko testiranje i druge preventivne mere, u skladu sa medicinskim standardima.

Pod lečenjem steriliteta u smislu stava 1. tačka 4) ovog člana podrazumevaju se i dva pokušaja vantelesnog oplođenja kod žena do navršenih 40 godina života u skladu sa kriterijumima odgovarajuće republičke stručne komisije koju obrazuje ministar nadležan za poslove zdravlja. 

Izvor: Vebsajt Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 27.11.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija