Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREGLED ODREDABA ZAKONA O OBAVEZNOM PRIMERKU PUBLIKACIJE KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU


Predmet zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se ciljevi i namena obaveznog primerka publikacije, vrste publikacija, broj obaveznih primeraka publikacija i njihovo korišćenje i zaštita, prava, obaveze i odgovornost izdavača, štampara, distributera, depozitnih biblioteka, finansiranje i druga pitanja vezana za prikupljanje, čuvanje i korišćenje obaveznog primerka publikacije, s ciljem ostvarivanja opšteg interesa u oblasti kulture i bibliotečko-informacionoj i izdavačkoj delatnosti.

Značenje termina

Član 3.

Pojedini termini korišćeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) "obavezni primerak" je propisan broj primeraka publikacije koje na osnovu ovog zakona, izdavač, odnosno drugi obveznik o svom trošku dostavlja nadležnoj depozitnoj biblioteci;

2) "lokalni obavezni primerak" je jedan primerak publikacije koji na osnovu ovog zakona izdavač, odnosno drugi obveznik o svom trošku dostavlja javnoj biblioteci grada, odnosno opštine u kojoj ima sedište, odnosno prebivalište, radi formiranja i popune zavičajne zbirke;

2A) "AKADEMSKI PRIMERAK" JE PRIMERAK PUBLIKACIJE KOJI NA OSNOVU OVOG ZAKONA IZDAVAČ ODNOSNO DRUGI OBVEZNIK O SVOM TROŠKU DOSTAVLjA UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI "SVETOZAR MARKOVIĆ" MATIČNOJ VISOKOŠKOLSKOJ BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ USTANOVI NA OSNOVU SPISKA NASLOVA ZA KONTINUIRANO AKADEMSKO PROUČAVANjE KOJE DONOSI UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA "SVETOZAR MARKOVIĆ";

3) "publikacija" je delo na određenom mediju (izdato, izrađeno, priređeno) i fizički ili elektronski distribuirano za korišćenje u Republici Srbiji;

4) "elektronska publikacija" je publikacija objavljena u elektronskoj formi kao posebna fizička celina (disketa, CD, DVD i sl.), publikacija koja je dostupna na internetu i publikacija pripremljena za štampu u formatu koji odgovara međunarodnim standardima univerzalne dostupnosti informacija;

5) "kombinovana publikacija" je publikacija na dva ili više različitih medija ili različitih oblika istog medija;

6) "serijska publikacija" je publikacija koja izlazi uzastopno, vremenski neograničeno u odvojenim sveskama, knjigama ili kao elektronska publikacija sa kontinuiranim oznakama (novine, časopisi, magazini, godišnjaci, zbornici, kalendari, adresari, izveštaji, statistički godišnjaci i dr.);

7) "sitna neknjižna štampana građa" je naziv za plakat, letak, štampano saopštenje, katalog, prospekt i slične publikacije;

8) "izdanje" podrazumeva sve primerke jedne publikacije na bilo kom mediju istog originalnog dela koje je objavio izdavač;

9) "novo izdanje" je naknadno, ponovljeno ili dopunjeno izdanje ranije izdate publikacije, u izmenjenom obliku, na istom ili drugačijem mediju;

10) "izdavač" je pravno ili fizičko lice koje izdaje publikacije radi njihove distribucije u Republici Srbiji;

11) "štampar" je pravno ili fizičko lice koje se bavi štampanjem publikacija za izdavače u Republici Srbiji i u inostranstvu;

12) "distributer" je pravno ili fizičko lice koje uvozi i distribuira publikacije namenjene korisnicima u Republici Srbiji;

13) "depozitne biblioteke", u smislu ovog zakona, jesu Narodna biblioteka Srbije i Biblioteka Matice srpske;

14) "ISBN" je međunarodni standardni broj knjige (InternationalStandardBookNumber) i druge omeđene publikacije koji identifikuje izdanje, bez obzira na medij na kojem je objavljena;

15) "ISSN" je međunarodni standardni broj serijskih publikacija (InternationalStandardSerialNumber), koji identifikuje naslov serijske publikacije;

16) "ISMN" je međunarodni standardni broj štampanih muzičkih publikacija (InternationalStandardMusicNumber), koji identifikuje određenu štampanu muzičku publikaciju;

17) "DOI" je međunarodni digitalni identifikator elektronskih dokumenata (DigitalObjectIdentifier);

18) "ISAN" je međunarodni standardni broj za audio-vizuelna dela (InternationalStandardAudiovisualNumber) koji identifikuje određeno audio-vizuelno delo;

19) "sistem uzajamne katalogizacije" je deo osnove bibliotečko-informacionog sistema u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom kojim se uređuje bibliotečko-informaciona delatnost.

Opseg obaveznog primerka

Član 5.

Obavezni primerak odnosi se na publikaciju:

1) koju je objavio domaći izdavač u Republici Srbiji ili u inostranstvu za korišćenje i distribuciju u Republici Srbiji;

2) koja je štampana u Republici Srbiji za potrebe izdavača iz inostranstva;

3) koja je izdata u inostranstvu, a koja se distribuira u Republici Srbiji u više od deset primeraka godišnje.

Obavezni primerak obuhvata sledeće vrste publikacija: knjige, brošure, separate, serijske publikacije, muzikalije, kartografsku građu, kataloge, kalendare, umnožene umetničke i scenske programe, štampane fotografije, razglednice i crteže, prostorne i druge planove, gravire, plakate, letke i drugu likovnu i grafičku građu, oglase i saopštenja, zvučne i video zapise na bilo kojem mediju (izuzev na filmskoj traci odnosno kinematografskog dela), elektronske publikacije distribuirane na fizičkim nosačima i elektronske publikacije distribuirane na internetu, ako su objavljene u Republici Srbiji, sadržaj internet domena Republike Srbije, kombinovane i multimedijalne publikacije, računarske programe u javnoj upotrebi i druge publikacije.

Obveznici

Član 6.

Obavezu dostavljanja obaveznog primerka o svom trošku imaju:

1) izdavač sa sedištem, odnosno prebivalištem u Republici Srbiji;

2) štampar za sve publikacije koje štampa izdavaču sa sedištem, odnosno prebivalištem izvan Republike Srbije kao i za sitnu neknjižnu štampanu građu;

3) distributer za sve publikacije koje distribuira u Republici Srbiji tokom godine u više od deset primeraka.

Broj primeraka

Član 7.

Narodnoj Biblioteci Srbije obavezno se dostavlja pet ŠEST primeraka publikacije iz člana 5. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona i jedan primerak publikacije iz člana 5. stav 1. tačka 3) ovog zakona, pripremljene za štampu u formatu koji odgovara međunarodnim standardima univerzalne dostupnosti informacija.

Obveznici sa sedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine obavezni primerak dostavljaju preko Biblioteke Matice srpske.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se radi o bibliofilskom izdanju, ILI o publikaciji štampanoj specijalnim pismom ili o publikaciji koja sadrži podatke koji u skladu sa zakonom predstavljaju tajnu, obveznik je dužan da dostavi dva njena primerka.

Obveznik je dužan da na zahtev nadležne javne biblioteke grada odnosno opštine u kojoj ima sedište dostavi toj biblioteci, o svom trošku, jedan primerak publikacije, radi formiranja i popune zavičajne zbirke ("lokalni obavezni primerak").

UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI "SVETOZAR MARKOVIĆ" DOSTAVLjA SE JEDAN AKADEMSKI PRIMERAK PUBLIKACIJE.

Obaveze depozitnih biblioteka

Član 10.

Narodna biblioteka Srbije:

1) prima, obrađuje u sistemu uzajamne katalogizacije i čuva obavezni primerak;

2) daje na korišćenje obavezni primerak u prostorijama biblioteke;

3) izrađuje tekuću nacionalnu bibliografiju za sve vrste publikacija;

4) izrađuje CIP zapis (katalogizacija u publikaciji pre štampanja) za publikacije objavljene u Republici Srbiji, osim za publikacije objavljene na teritoriji AP Vojvodine;

5) vrši bibliografsku i sadržinsku obradu izdatih publikacija prema međunarodnim standardima;

6) dodeljuje međunarodne brojeve publikacija (ISBN, ISSN, ISMN, DOI, ISAN i dr.) u skladu sa zakonom;

7) obezbeđuje korišćenje publikacija najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je primila obavezni primerak.

Biblioteka Matice srpske:

1) prima, obrađuje u sistemu uzajamne katalogizacije i čuva obavezni primerak;

2) daje na korišćenje obavezni primerak u prostorijama biblioteke;

3) izrađuje tekuću bibliografiju za teritoriju AP Vojvodine;

4) izrađuje CIP zapis (katalogizacija u publikaciji pre štampanja) za publikacije objavljene na teritoriji AP Vojvodine;

5) vrši bibliografsku i sadržinsku obradu izdatih publikacija prema međunarodnim standardima;

6) obezbeđuje korišćenje publikacija najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je primila obavezni primerak.

Narodna biblioteka Srbije i Biblioteka Matice srpske izdaju obveznicima potvrdu o primljenim obaveznim primercima.

Narodna biblioteka Srbije i Biblioteka Matice srpske u ostvarivanju opšteg interesa prate izvršavanje obaveza dostavljanja obaveznog primerka i preduzimaju mere prema obveznicima, u skladu sa ovim zakonom.

Način čuvanja, zaštite i korišćenja obaveznog primerka u depozitnim bibliotekama propisuje Ministar.

NA PODATKE KOJE DEPOZITNA BIBLIOTEKA PRIKUPLjA, ČUVA I KORISTI O OBAVEZNOM PRIMERKU PUBLIKACIJA PRIMENjUJU SE ODREDBE ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI. PODACI SE ČUVAJU TRAJNO.

Raspoređivanje obaveznog primerka

Član 11.

Narodna biblioteka Srbije primljene obavezne primerke raspoređuje tako što:

1) dva primerka trajno čuva kao kulturno dobro;

2) jedan primerak prosleđuje Biblioteci Matice srpske;

3) jedan primerak prosleđuje Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci "Ivo Andrić" iz Prištine;

4) jedan primerak DVA PRIMERKA prosleđuje u razmenu, vodeći računa o prioritetu razmene.

Biblioteka Matice srpske primljene obavezne primerke sa teritorije AP Vojvodine raspoređuje tako što:

1) dva primerka trajno čuva kao kulturno dobro;

2) dva primerka prosleđuje Narodnoj biblioteci Srbije;

3) jedan primerak prosleđuje Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci "Ivo Andrić" iz Prištine. ;

4) JEDAN PRIMERAK PROSLEĐUJE U RAZMENU VODEĆI RAČUNA O PRIORITETU RAZMENE.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 30.11.2015.