Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBAVEZNOM PRIMERKU PUBLIKACIJA - TEKST PROPISA


U Zakonu o obaveznom primerku publikacija("Sl. glasnik RS", br. 52/2011), u članu 1. reč: "distributera," briše se.

Član 2.

U članu 3. posle tačke 2) dodaje se tačka 2a) koja glasi:

"2a) "akademski primerak" je primerak publikacije koji na osnovu ovog zakona izdavač odnosno drugi obveznik o svom trošku dostavlja Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković" matičnoj visokoškolskoj bibliotečko-informacionoj ustanovi na osnovu spiska naslova za kontinuirano akademsko proučavanje koje donosi Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković"

Tačka 12) briše se.

Član 3.

U članu 5. stav 1. tačka 3) briše se.

Član 4.

U članu 6. stav 1. tačka 3) briše se.

Član 5.

U članu 7. stav 1. reč "pet" zamenjuje se rečju: "šest", a reči: "i jedan primerak publikacije iz člana 5. stav 1. tačka 3) ovog zakona" brišu se.

U stavu 3. posle reči: "bibliofilskom izdanju" zapeta se zamenjuje rečju: "ili", a reči: "ili o publikaciji koja sadrži podatke koji u skladu sa zakonom predstavljaju tajnu" brišu se.

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

"Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković" dostavlja se jedan akademski primerak publikacije.".

Član 6.

U članu 10. posle stava 5. dodaje se stav 6. koji glasi:

"Na podatke koje depozitna biblioteka prikuplja, čuva i koristi o obaveznom primerku publikacija primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti. Podaci se čuvaju trajno.".

Član 7.

U članu 11. stav 1. tačka 4) reči "jedan primerak" zamenjuju se rečima: "dva primerka".

U stavu 2. tačka 3) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom.

Posle tačke 3) dodaje se tačka 4) koja glasi:

"4) jedan primerak prosleđuje u razmenu vodeći računa o prioritetu razmene.".

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. Razlozi za donošenje zakona

Obavezno dostavljanje publikacija regulisano je Zakonom o obaveznom primerku publikacija("Sl. glasnik RS", br. 52/2011). Ovim zakonom uređuju se ciljevi i namena obaveznog primerka publikacije, vrste publikacija, broj obaveznih primeraka publikacija i njihovo korišćenje i zaštita, prava, obaveze i odgovornost izdavača, štampara, distributera, depozitnih biblioteka, finansiranje i druga pitanja vezana za prikupljanje, čuvanje i korišćenje obaveznog primerka publikacije, s ciljem ostvarivanja opšteg interesa u oblasti kulture i bibliotečko-informacionoj i izdavačkoj delatnosti.

Uočeno je da taj zakon ne reguliše, ili detaljno ne reguliše, određena pitanja značajnih za ovu materiju kao što su npr. definisanje "akademskog primerka publikacija" i način njihovog raspoređivanja, ali i određene nedostatke koji otežavaju njegovu primenu u praksi kao npr. da su opsegom obaveznog primerka obuhvaćene i publikacije koje su izdate u inostranstvu, a koje se distribuiraju u Republici Srbiji u više od deset primeraka godišnje, dalje, da distributera imaju obavezu dostavljanja obaveznog primerka o svom trošku za sve primerke koje distribuira u Repubici Srbiji tokom godine u više od deset primeraka, kao i dužnost obveznika za dostavljanjem dva primerka publikacije ako se radi o publikaciji koja sadrži podatke koji u skladu sa zakonom predstavljaju tajnu.

Predloženim zakonom o izmenama i dopunama Zakona o obaveznom primerku publikacija (u daljem tekstu: Zakon) vrše se izmene i dopune Zakona o obaveznom primerku publikacija, na koji način se otklanjaju nedostaci postojećih zakonskih rešenja koji su uočeni tokom prethodnih godina u njegovoj primeni, i omogućava bolja realizacija ostvarivanja ciljeva i namene obaveznog primerka publikacije, ali i opšteg interesa u oblasti kulture i bibliotečko-informacionoj i izdavačkoj delatnosti u Republici Srbiji.

III. Osnovni pravni instituti i pojedinačna rešenja

Predloženim članom 1. vrši seizmena člana 1. Zakona tako što se reč "distributera" briše.

Članom 2. Predloga zakona vrši se dopuna člana 3. Zakona tako što se u stavu 1. posle tačke 2) dodaje se tačka 2a) kojom se definiše "akademski primerak" kao primerak publikacije koji na osnovu ovog zakona izdavač odnosno drugi obveznik o svom trošku dostavlja Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković" kao matičnoj visokoškolskoj bibliotečko-informacionoj ustanovi na osnovu spiska naslova za kontinuirano akademsko proučavanje, koje donosi Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković". Definisana kategorija "akademskog primerka" obuhvata selektivno određen spisak dela neophodnih da bi se na temelju znanja koja ta dela oblikuju i izlažu mogle sprovoditi naučne i stručne studije u akademskoj zajednici Republike Srbije, odnosno dela koja su sama predmet naučne i stručne analize i dalje upotrebe. Ova kategorija omogućuje da se u mreži univerzitetskih bibliteka uvek i blagovremeno nađe najmanje jedan primerak nephodan za dalji naučni i stručni rad. Ovako prikupljene publikacije daju se na upotrebu svim korisnicima mreže univerzitetskih bilioteka u svim univerzitetskim centrima (preko institucije međubibliotečke pozajmice i u digitalizovnoj verziji uz poštovanje autorskih prava i tzv. fair use). Uvođenjem ove kategorije omogućuje se sigurnost u nalaženju neophodnih informacija uz minimalno opterećenje izdavača jer je često reč o delima koja su već dobila neku vrstu podrške institucija (kroz finansiranje njihovog objavljivanja ili istraživanja koja je autor vršio na fakultetu ili u institutu, radom na projektu ili obezbeđujući uz podršku svoje institucije dalje napredovanje). Akademski primerak je po pravilu publikacija koja nije komercijalna i time ne predstavlja ni finansijski teret ni komercijalni gubitak za izdavača. Ona se uvodi umesto daljeg proširivanja obaveznog primerka i tako se ostvaruje ekonomično i pravično rešenje. Takođe, brisana je i tačka 12) istog stava kojom je utvrđeno značenje termina "distributer".

Odredbom člana 3. je izvršena izmena člana 5. stav 1. Zakona brisanjem tačke 3). Reč je o uklanjanju odredbe kojom je bilo određeno da se obavezni primerak odnosi i na publikaciju koja je izdata u inostranstvu, a koja se distribuira u Republici Srbiji u više od deset primeraka godišnje. Dakle reč je o jednoj brizi i praksi koja je prevaziđena.

Odredbom člana 4. je izvršena izmena člana 6. stav 1. Zakona brisanjem tačke 3) kojom je predviđeno da obavezu dostavljanja obaveznog primerka o svom trošku imadistributer za sve publikacije koje distribuira u Republici Srbiji tokom godine u više od deset primeraka. Nema opravdanja da se prikupljaju i čuvaju publikacije koje je distributer uvezao sa komercijalnim razlozima, a koje su već deponovane u sistemu depozitnih bibliteka u zemljama u kojima su objavljene.

Predloženim članom 5. Vrše se izmene i dopuna članu 7. Zakona. Predloženim izmenama stava 1. ovog člana broj primeraka publikacija iz člana 5. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona koji se obavezno dostavljaju Narodnoj Biblioteci Srbije povećava se sa pet na šest primeraka publikacije, a obaveza dostavljanja jednog primerka publikacije iz člana 5. stav 1. tačka 3) ovog zakona je ukinuta, u skladu sa predloženom izmenom ove odredbe iz člana 3. ovog zakona. Izmenama stava 3. ovog člana ukinuta je i dužnost obveznika za dostavljanjem dva primerka publikacije ako se radi o publikaciji koja sadrži podatke koji u skladu sa zakonom predstavljaju tajnu. Takođe je predložena dopuna ovog člaa dodavanjem stava 5. na koji način se obezbeđuje da se Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković" dostavlja jedan "akademski primerak publikacije". Na ovaj način utvrđuje se nužna i logična korekcija koja nužno sledi iz prethdnih izmena. Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković" je matična bibliotečko-informativna institucija i otuda se akademski primarak prikuplja u njoj i preko nje stavlja na raspolaganje celoj mreži univerzitetskih biblioteka. Podrazumeva se da će akademski primerak odmah biti obrađen i stavljen u cirkulaciju, da će ovako prikupljeni naslovi biti popularisani u celoj mreži univerzitetskih biblioteka i posebno prezentovati u akademskim sredinama koje za njih mogu imati najviše interesovanja. Inicijativa da se uvede akademski primerak javila se još 1923. godine na univerzitetu, pokrenuo ju je čuveni profesor Pavle Popović, a formulisana je 1925. u vreme osnivanja Univerzitetske biblioteke i tada ju je izneo njen prvi upravnik Uroš Džonić. Akademskim primerkom se na najbolji način prevazilazi kriza u nabavci knjiga nastala posebno nakon drastičnog smanjenja broja obaveznih primeraka. Njegovim uvođenjem postižu se najvažniji ciljevi bez velikog opterećenja svih zainteresovanih i daljeg povećanja broja obaveznih primeraka.

Predloženim članom 6. vrši se dopuna člana 10. tako što se dodaje stav 6. kojim se predviđa da se na podatke koje depozitna biblioteka prikuplja, čuva i koristi o obaveznom primerku publikacija primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, kao i da se podaci čuvaju trajno.

Predloženim članom 7. vrše se izmene i dopune člana 11. Zakona koji uređuje raspoređivanje primljenih obaveznih primeraka koje vrši Narodna biblioteka Srbije, tako što, izmenom u stavu 1. tačka 4) umesto do sada predviđenog jednog primerka, Narodna biblioteka Srbije dva primerka prosleđuje za razmenu vodeći računa o prioritetu razmene, a dopunom stava 2. dodavanjem tačke 4) Biblioteka Matice srpskeprimljene obavezne primerke sa teritorije AP Vojvodine raspoređuje tako što, pored predviđenog, jedan primerak prosleđuje u razmenu vodeći računa o prioritetu razmene.

Odredbom člana 8. predviđeno je da će zakon stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

IZ ANALIZE EFEKATA ZAKONA

- Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu

- Na izdavače i druge obveznike u slučaju obaveze dostavljanja "akademskog primerka" pubikacije u visini vrednosti Zakonom propisanog broja publikacije koja se odredi kao "akademski primerak", ali i oslobađanje obaveze opseg obaveznog primerka, na osnovu ovog zakona, neće obuhvatati publikacije koja je izdata u inostranstvu, a koja se distribuira u Republici Srbiji u više od deset primeraka godišnje.

- Na distributere ukidanjem njihove obaveze za dostavljanje obaveznog primerka publikacije koje distribuira u Republici Srbiji tokom godine u više od deset primeraka;

- Na Narodnu biblioteku Srbije kojoj će se umesto dosadašnjih pet primeraka dostavljati šest obaveznih primeraka publikacije;

- Na Univerzitetsku biblioteku "Svetozar Marković" kojoj se na osnovu spiska naslova za kontinuirano akademsko proučavanje koje donosi ova biblioteka dostavlja jedan "akademski primerak" publikacije.

-Na korisnike bibliotečkih usluga van teritorije Republike Srbije, kojima je potrebna bibliotečko-informaciona građa objavljena u Republici Srbiji, kao i na akademsku zajednicu koja će moći da koristi akademski primerak, koji se stavlja na raspolaganje celoj mreži univerzitetskih biblioteka.

- Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)

Primena zakona će stvoriti nove troškove izdavačima i drugim obveznicima, u slučaju obaveze dostavljanja "akademskog primerka" pubikacije u visini vrednosti Zakonom propisanog broja publikacije koja se odredi kao "akademski primerak".

- Da li su pozitivne posledice zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti

Pozitivne posledice zakona u svakom slučaju opravdavaju eventualne troškove izdavačima, distributerima i drugim obveznicima. Uvođenjem kategorije "akademskog primerka" publikacija omogućuje se sigurnost u nalaženju neophodnih informacija uz minimalno opterećenje izdavača jer je često reč o delima koja su već dobila neku vrstu podrške institucija (kroz finansiranje njihovog objavljivanja ili istraživanja koja je autor vršio na fakultetu ili u institutu, radom na projektu ili obezbeđujući uz podršku svoje institucije dalje napredovanje. Osim toga, opseg obaveznog primerka, na osnovu ovog zakona, neće obuhvatati publikacije koja je izdata u inostranstvu, a koja se distribuira u Republici Srbiji u više od deset primeraka godišnje. Takođe, ukida se i obaveza distributera za dostavljanje obaveznog primerka publikacije koje distribuira u Republici Srbiji tokom godine u više od deset primeraka. Nema opravdanja da se prikupljaju i čuvaju publikacije koje je distributer uvezao sa komercijalnim razlozima, a koje su već deponovane u sistemu depozitnih bibliteka u zemljama u kojima su objavljene.

- Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o obaveznom primerku publikacija ne sadrži odredbe čiji efekti su mogućnost stvaranja novih privrednih subjekata na tržištu niti odredbe koje se odnose, odnosno utiču na tržišnu konkurenciju.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 30.11.2015.