Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREGLED ODREDABA ZAKONA O SPREČAVANJU DISKRIMINACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM KOJE SE DOPUNJUJU


PREGLED ODREDABA ZAKONA O SPREČAVANJU DISKRIMINACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM KOJE SE DOPUNJUJU

Član 34.

Organi javne vlasti dužni su da preduzmu mere za obezbeđenje ravnopravnosti osoba sa invaliditetom u postupcima pred tim organima.

ORGANI JAVNE VLASTI DUŽNI SU DA U POSTUPCIMA PRED TIM ORGANIMA, PORED POTPISIVANjA ISPRAVA NA NAČIN UREĐEN POSEBNIM PROPISOM, OSOBI SA INVALIDITETOM KOJA IMA TRAJNE POSLEDICE TELESNOG ILI SENZORNOG OŠTEĆENjA ILI BOLESTI OMOGUĆE POTPISIVANjE ISPRAVA UZ POMOĆ PEČATA KOJI SADRŽI PODATKE O LIČNOM IDENTITETU ILI UZ POMOĆ PEČATA SA UGRAVIRANIM POTPISOM.

ISPRAVE KOJE PREDSTAVLjAJU FORMU UGOVORA ILI NEKOG DRUGOG PRAVNOG POSLA NE MOGU SE POTPISIVATI U SKLADU SA STAVOM 1. OVOG ČLANA, VEĆ U SKLADU SA PROPISIMA KOJI UREĐUJU OVERU POTPISA I POTVRĐIVANjE ISPRAVE.

ČLAN 34A

 PRAVNA I FIZIČKA LICA IZ ČLANA 13. OVOG ZAKONA DUŽNA SU DA OSOBI SA INVALIDITETOM KOJA IMA TRAJNE POSLEDICE TELESNOG ILI SENZORNOG OŠTEĆENjA ILI BOLESTI U SLUČAJU POTREBE OMOGUĆE KORIŠĆENjE USLUGA POTPISIVANjEM UZ POMOĆ PEČATA KOJI SADRŽI PODATKE O LIČNOM IDENTITETU ILI UZ POMOĆ PEČATA SA UGRAVIRANIM POTPISOM.

Član 52.

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj vozno osoblje koje stalno ili učestano uznemirava, vređa i omalovažava putnika sa invaliditetom u toku putovanja zbog njegove invalidnosti (član 29).

ČLAN 52A

NOVČANOM KAZNOM OD 10.000 DO 100.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ PRAVNO LICE AKO ODBIJE DA OMOGUĆI KORIŠĆENjE USLUGA POTPISIVANjEM UZ POMOĆ PEČATA KOJI SADRŽI PODATKE O LIČNOM IDENTITETU ILI UZ POMOĆ PEČATA SA UGRAVIRANIM POTPISOM OSOBI SA INVALIDITETOM KOJA IMA TRAJNE POSLEDICE TELESNOG ILI SENZORNOG OŠTEĆENjA ILI BOLESTI (ČLAN 34A).

NOVČANOM KAZNOM OD 5.000 DO 50.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. OVOG ČLANA I ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU.

NOVČANOM KAZNOM OD 5.000 DO 50.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. OVOG ČLANA FIZIČKO LICE.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 30.11.2015.