Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ROKOVI ODREĐENI UREDBAMA, ODLUKAMA I PRAVILNICIMA KOJI NASTUPAJU U DECEMBRU 2014. GODINE


Pravna baza Paragraf Lex

UREDBA O POSTUPANJU SA SUPSTANCAMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ, KAO I O USLOVIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA UVOZ I IZVOZ TIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 114/2013)

Član 26

Pravna lica i/ili preduzetnici evidentirani za poslove uvoza i/ili izvoza proizvoda i opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance u skladu sa članom 17. ove uredbe dužni su da vode evidenciju o realizovanom uvozu i/ili izvozu tih proizvoda i opreme i dostave Ministarstvu godišnji izveštaj o realizovanom uvozu i/ili izvozu iz člana 45. stav 3. ove uredbe.

Pravna lica i/ili preduzetnici evidentirani za poslove uvoza i/ili izvoza proizvoda i opreme koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance za koje se izdaje dozvola u skladu sa ovom uredbom dužni su da, pored ispunjavanja obaveza iz stava 1. ovog člana, Ministarstvu dostave i dokaz o realizovanom uvozu, odnosno izvozu proizvoda i opreme koji sadrže kontrolisane supstance ili se na njih oslanjaju, tj. jedinstvene carinske isprave odmah, a najkasnije do 31. decembra godine za koju je dozvola izdata, zajedno sa kopijom faktura isporučilaca robe.

UREDBA O RADNOM VREMENU, ODMORIMA I ODSUSTVIMA PROFESIONALNIH VOJNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2009)

Planovi korišćenja godišnjeg odmora izrađuju se i odobravaju najkasnije do 15. decembra tekuće godine za narednu kalendarsku godinu.

UREDBA O UTVRĐIVANJU OPŠTEG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA PERIOD OD 2012. DO 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2012)

Preduzeća angažovana republičkim operativnim planom za radove na odbrani od leda, dužna su da do 15. decembra tekuće godine pripreme plovne objekte i mehanizaciju i o njihovoj spremnosti pismeno obaveste glavnog koordinatora, glavnog rukovodioca i rukovodioca na vodnom području koji odlučuju o njihovom daljem angažovanju, u zavisnosti od hidrološke i meteorološke situacije.

ODLUKA O UPRAVLJANJU TOKOVIMA GOTOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 60/2012, 64/2013 i 115/2013)

Banke i imaoci računa kod Narodne banke Srbije dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama tač. 4, 11. i 12. ove odluke do 31. decembra 2014. godine, a izveštaje iz tačke 15. te odluke dužni su da prvi put dostave do 10. februara 2015. godine za prethodni mesec.

PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA PRILOGA I IMOVINE, GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU I IZVEŠTAJU O TROŠKOVIMA IZBORNE KAMPANJE POLITIČKOG SUBJEKTA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 25/2012 i 31/2013)

Evidencije iz čl. 2. i 3. ovog pravilnika vode se za period od 1. januara do 31. decembra i zaključuju se 31. decembra za tekuću godinu u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji.

PRAVILNIK O INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2009, 76/2009 i 41/2011)

Društvo je dužno da, obračunava stopu prinosa za svaki investicioni fond kojim upravlja četiri puta godišnje i to na dan 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 31. decembra tekuće godine.

Izvor: Redakcija, 30.11.2014.