Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONSKI ROKOVI KOJI NASTUPAJU U DECEMBRU 2014. GODINE


Pravna baza Paragraf Lex

ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 111/2009 i 99/2011)

Agencija se finansira u skladu sa finansijskim planom koji za svaku poslovnu godinu donosi upravni odbor najkasnije do 15. decembra tekuće za narednu godinu.

ZAKON O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn. i 68/2014 - dr. zakon)

Radi sastavljanja konačnog obračuna akcize, obveznik vrši popis zaliha proizvoda na dan 31. decembra godine za koju se vrši konačan obračun.

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr. i 108/2013)

15. decembar - Narodna skupština donosi zakon o budžetu Republike Srbije i odluke o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje

20. decembar - skupština lokalne vlasti donosi odluku o budžetu lokalne vlasti

25. decembar - lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja ministru odluku o budžetu lokalne vlasti

ZAKON O DIVLJAČI I LOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010)

Deo naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači od 30% uplaćuje se najkasnije do 15. aprila, a 70% najkasnije do 31. decembra tekuće lovne godine.

Korisnik podsticajnih sredstava dužan je da Ministarstvu, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležnom pokrajinskom organu, dostavlja izveštaj o realizaciji ugovora do 31. decembra za tekuću lovnu godinu.

ZAKON O DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA I PENZIJSKIM PLANOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005 i 31/2011)

Društvo za upravljanje je dužno da dostavi Narodnoj banci Srbije radi davanja saglasnosti prospekt i skraćeni prospekt dobrovoljnog penzijskog fonda, do 31. marta tekuće godine, sa podacima sa stanjem na dan 31. decembra za prethodnu godinu.

ZAKON O ENERGETICI ("Sl. glasnik RS", br. 57/2011, 80/2011 - ispr., 93/2012 i 124/2012)

Energetski bilans donosi Vlada na predlog Ministarstva, najkasnije do kraja decembra tekuće godine za narednu godinu.

ZAKON O FONDU ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010 i 119/2012)

Godišnji program rada Fonda sadrži namenu, visinu, uslove i način korišćenja sredstava Fonda, uslove, kriterijume i procedure za odobravanje kredita i izdavanje garancija, kao i druga pitanja od značaja za rad Fonda i donosi se do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu.

ZAKON O INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 51/2009, 31/2011 i 115/2014)

Društvo za upravljanje je dužno da objavljuje prinos investicionog fonda dva puta godišnje, zaključno na dan 30. juna, odnosno 31. decembra tekuće godine.

ZAKON O NARODNOJ BANCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 - dr. zakon, 44/2010, 76/2012 i 106/2012)

Narodna banka Srbije, najkasnije do 15. decembra tekuće godine, dostavlja Narodnoj skupštini, radi informisanja, program monetarne politike za narednu godinu.

Finansijski plan za narednu godinu Narodna banka Srbije, radi informisanja, dostavlja Narodnoj skupštini najkasnije do 31. decembra tekuće godine.

ZAKON O OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 70/2004 - ispr., 61/2005, 61/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 101/2007, 63/2009 - odluka US, 107/2009, 99/2011, 119/2012 i 116/2013)

Organizacija za osiguranje koja, na dan stupanja na snagu ovog zakona, ima dozvolu za obavljanje poslova osiguranja, dužna je da do 31. decembra 2014. godine izvrši odgovarajuće promene u svom statusu i poslovanju u skladu sa članom 14. ovog zakona.

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014 i 68/2014 - dr. zakon)

Član 33a

Preduzetnik koji porez plaća na stvarni prihod od samostalne delatnosti može da se opredeli za isplatu lične zarade.

Ličnom zaradom iz stava 1. ovog člana, u smislu ovog zakona, smatra se novčani iznos koji preduzetnik isplati i evidentira u poslovnim knjigama kao svoje mesečno lično primanje uvećan za pripadajuće obaveze iz zarade.

Preduzetnik iz stava 1. ovog člana koji se opredeli za isplatu lične zarade, dužan je da u pisanom obliku dostavi obaveštenje nadležnom poreskom organu o svom opredeljenju da vrši isplatu lične zarade.

Obaveštenje iz stava 3. ovog člana dostavlja se najkasnije do 15. decembra tekuće godine za period od 1. januara naredne godine.

Preduzetnik koji se opredeli za isplatu lične zarade, ovakvo opredeljenje ne može da menja tokom poreskog perioda.

Ako se preduzetnik opredeli da prestane sa isplatom lične zarade, dužan je da o tome u pisanom obliku dostavi obaveštenje nadležnom poreskom organu do 15. decembra tekuće godine.

ZAKON O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 i 32/2014 - odluka US)

Član 46

 

Akademija je dužna da jednom godišnje, najkasnije do 1. decembra, dostavi sudovima i javnim tužilaštvima okvirni godišnji program dobrovoljne obuke za narednu kalendarsku godinu.

 

Prijave za programe iz stava 1. ovog člana, sudije i tužioci dostavljaju Akademiji do 31. decembra tekuće godine, za narednu kalendarsku godinu.

ZAKON O PREUZIMANJU OBAVEZA ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA VELEDROGERIJAMA PO OSNOVU NABAVKE LEKOVA I MEDICINSKOG MATERIJALA I PRETVARANJU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012 i 62/2013)

Član 4

Obaveze zdravstvenih ustanova iz člana 1. ovog zakona prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala, Republika Srbija će izvršavati prema veledrogerijama u iznosu utvrđenom u članu 2. ovog zakona u 12 kvartalnih uzastopnih rata, prema sledećoj dinamici:

- u 2014. godini na dan 31. decembar - u visini 1/12 ukupnog iznosa obaveze utvrđene iz člana 2. ovog zakona;

ZAKON O PSIHOAKTIVNIM KONTROLISANIM SUPSTANCAMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2010)

Lice koje uzgaja biljke iz čl. 60. i 61. ovog zakona dužno je da do kraja decembra tekuće godine ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede dostavi izveštaj o:

1) površini zemljišta zasejanog biljkama iz čl. 60. i 61. ovog zakona, površini zemljišta na kome je izvršena žetva biljaka iz čl. 60. i 61. ovog zakona, uključujući ime registrovane podvrste, ime i broj katastarske parcele;

2) količini sakupljene konoplje i semena konoplje, odnosno slame i semena maka.

ZAKON O SEMENU ("Sl. glasnik RS", br. 45/2005 i 30/2010 - dr. zakon)

Proizvođač je dužan da podnese prijavu za vršenje kontrole proizvodnje Ministarstvu u roku od 15 dana od dana završetka setve, a najkasnije  do 31. decembra za jesenju setvu

Proizvođač rasada dužan je da Ministarstvu podnese izveštaj o količini proizvedenog rasada najkasnije do 31. decembra tekuće godine.

Proizvođač micelija je dužan da vodi evidenciju o proizvodnji i količini proizvedene micelije i da o tome podnese izveštaj Ministarstvu najkasnije do 31. decembra tekuće godine.

ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011)

Rukovodilac ustanove socijalne zaštite koju je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ocenjuje stručne radnike i stručne saradnike za svaku godinu najkasnije do 31. decembra.

ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013)

Škola, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, do 31. decembra, predlaže Ministarstvu, preko školskih uprava, broj učenika za upis.

ZAKON O ŠUMAMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 93/2012)

Korisnik šuma dužan je da Ministarstvu, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležnom organu autonomne pokrajine, podnese izveštaj o preduzetim merama i problemima zaštite šuma najkasnije do 31. decembra, a u slučajevima veće ugroženosti šuma bez odlaganja.  

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011 i 108/2013)

Član 35

Radi regulisanja javnog duga koji nastaje po osnovu obeštećenja iz člana 30. ovog zakona, Republika Srbija će emitovati obveznice koje glase na evro.

Obveznice iz stava 1. ovog člana emituju se u nematerijalnom obliku, bez kupona, pojedinačno za svaku godinu, i registruju kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar).

Obveznice iz stava 1. ovog člana glase na ime i prenosive su, a isplaćuju se u evrima.

Osnovne elemente obveznica, iznos emisije, kao i uslove distribucije i naplate obveznica, urediće Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, najkasnije do 31. decembra 2014. godine.

Izvor: Redakcija, 30.11.2014.