Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREPORUKA VLADE RS O KORIŠĆENJU MOGUĆNOSTI UČEŠĆA MIRITELJA U KOLEKTIVNOM PREGOVARANJU


Vlada Republike Srbije donela je, na predlog Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, Zaključak Vlade 05 broj 11-10175/2017-1 preporuka o korišćenju mogućnosti učešća miritelja u kolektivnom pregovaranju ("Sl. glasnik RS", br. 96/2017), koji predstavlja preporuku javnom sektoru u vezi sa korišćenjem mogućnosti učešća miritelja u kolektivnom pregovaranju.

Zaključkom se državnim organima, organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave, drugim organima i organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, javnim agencijama i organizacijama na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama, javnim službama koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno iz doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, kao i javnim preduzećima i društvima kapitala čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i društvima kapitala čiji je osnivač javno preduzeće preporučuje da koriste mogućnost učešća miritelja u kolektivnom pregovaranju u skladu sa zakonom.

Dalje se navodi da se ovim organima preporučuje da informišu svoje predstavnike u kolektivnom pregovaranju o mogućnosti unošenja klauzule u kolektivne ugovore da radne sporove rešavaju u skladu sa Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004 i 104/2009).

Izvor: Redakcija, 31.10.2017.