Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKLJUČENO DESETO VANREDNO ZASEDANJE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U JEDANAESTOM SAZIVU: Narodna skupština Republike Srbije usvojila više predloga zakona


U Danu za glasanje o tačkama 1. do 4. dnevnog reda Desetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, narodni poslanici usvojili su većinom glasova Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) i posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje Zakona na snagu u roku kraćem od osam dana, od dana njegovog objavljivanja.

Na sednici su većinom glasova usvojeni i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017 i 27/2018 - dr. zakon), za koji je takođe posebno odlučeno da postoji naročito opravdani razlozi za stupanje Zakona na snagu u roku kraćem od osam dana, od dana njegovog objavljivanja.

Narodni poslanici su većinom glasova usvojili i Predlog zakona o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje.

U Danu za glasanje, Narodna skupština je odlučivala i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.1

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić zaključio je Deseto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 30.09.2018.
Naslov: Redakcija