Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONSKI ROKOVI KOJI NASTUPAJU U SEPTEMBRU 2014. GODINE


ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr. i 108/2013)

• Postupak pripreme i donošenja budžeta i finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje izvršava se prema budžetskom kalendaru, i to:

1) Kalendar za nivo Republike Srbije:

1. septembar - direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije i organizacije za obavezno socijalno osiguranje dostavljaju predlog srednjoročnog i finansijskog plana Ministarstvu;

2) Kalendar budžeta lokalne vlasti:

1. septembar - direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti dostavljaju predlog finansijskog plana lokalnom organu uprave nadležnom za finansije za budžetsku i naredne dve fiskalne godine;

ZAKON O CRVENOM KRSTU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005)

• Posebne manifestacije koje obeležava Crveni krst Srbije jesu:

"Nedelja solidarnosti" koja se održava svake godine od 14. do 21. septembra.

ZAKON O DRUŠTVENOJ BRIZI O DECI ("Sl. glasnik RS", br. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/2001, 16/2002 - dr. zakon, 62/2003 - dr. zakon, 64/2003 - ispr. dr. zakona, 101/2005 - dr. zakon i 18/2010 - dr. zakon)

• Ustanova za decu donosi godišnji program rada, uz prethodnu saglasnost osnivača, najkasnije do 30. septembra tekuće godine i podnosi izveštaj o izvršenju godišnjeg programa rada osnivaču za prethodnu godinu.

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon)

• Republički zavod na osnovu periodičnih izveštaja primljenih od zavoda sastavlja odgovarajuće zbirne polugodišnje i godišnje izveštaje i dostavlja ih Republičkoj zajednici i republičkom organu uprave nadležnom za poslove zdravlja do 30. septembra, odnosno 15. maja.

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012)

• Uprava za javne nabavke je dužna da polugodišnji izveštaj o javnim nabavkama objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici do 30. septembra, a godišnji izveštaj do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu.

• Republička komisija dostavlja Narodnoj skupštini šestomesečni izveštaj o svom radu do 30. septembra, odnosno do 31. marta, u kojem posebno navodi...

ZAKON O NARODNOJ BANCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 - dr. zakon, 44/2010 i 76/2012 i 106/2012)

• Narodna banka Srbije, najkasnije do 30. septembra tekuće godine, podnosi Narodnoj skupštini polugodišnji izveštaj o monetarnoj politici, uz obrazloženje svih faktora koji su uticali na sprovođenje te politike.

ZAKON O OSIGURANJU DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2005, 116/2008 i 91/2010)

• Agencija utvrđuje stopu tromesečne premije za narednu godinu najkasnije do 30. septembra tekuće godine, na osnovu stanja u bankarskom i ukupnom finansijskom sistemu Republike Srbije, stepena rizika kome je izložena i visine sredstava fonda za osiguranje depozita.

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013)

• Obrazovno-vaspitni rad škole ostvaruje se u toku školske godine, koja počinje 1. septembra, a završava se 31. avgusta naredne godine.

• Godišnji plan rada ustanova donosi u skladu sa školskim kalendarom, razvojnim planom i predškolskim, školskim i vaspitnim programom, do 15. septembra.

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon)

• Prosečnu cenu odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji jedinice lokalne samouprave, utvrđuje svaka jedinica lokalne samouprave aktom nadležnog organa, na osnovu cena ostvarenih u prometu odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu od 1. januara do 30. septembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na imovinu (u daljem tekstu: tekuća godina).

ZAKON O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 i 32/2014 - odluka US)

• Prijemni ispit za početnu obuku organizuje se jednom godišnje najkasnije do 1. septembra.

ZAKON O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010)

• Predškolski program ostvaruje se u toku radne godine, od 1. septembra tekuće godine do 31. avgusta naredne godine.

ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 111/2009, 99/2011 - dr. zakon i 62/2013 - dr. zakon)

• Obveznici revizije iz člana 37. ovog zakona dužni su da uz redovne godišnje finansijske izveštaje, odnosno konsolidovane finansijske izveštaje iz člana 30. st. 1. i 3. ovog zakona, dostave Agenciji najkasnije do 30. septembra:

1) odluku o usvajanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja, odnosno konsolidovanih finansijskih izveštaja;

2) izveštaj revizora o obavljenoj reviziji redovnih godišnjih, odnosno konsolidovanih finansijskih izveštaja u skladu sa ovim zakonom i međunarodnim standardima revizije;

3) odluku o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju, ako je odlučeno da se dobit raspoređuje, odnosno da se vrši pokriće gubitka;

4) korigovane redovne godišnje finansijske izveštaje, odnosno korigovane konsolidovane finansijske izveštaje, usvojene od strane nadležnog organa, ako sadrže korekcije u odnosu na dostavljene finansijske izveštaje iz člana 30. st. 1. i 3. ovog zakona;

5) godišnji izveštaj o poslovanju, za pravna lica za koja je to posebnim propisima uređeno.

ZAKON O REVIZIJI ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013)

• Skupština, odnosno organ utvrđen opštim aktom pravnog lica kod kojeg se vrši revizija, bira društvo za reviziju najkasnije do 30. septembra poslovne godine na koju se revizija odnosi.

Rok iz stava 1. ovog člana može da bude i duži u slučaju revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja.

ZAKON O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009)

• Proizvođač koji ima sedište u Republici Srbiji, distributer, korisnik i pružalac usluga dužni su da vode evidenciju o sredstvima za zaštitu bilja.

Proizvođač koji ima sedište u Republici Srbiji vodi evidenciju o količini:

1) proizvedenih, uskladištenih i sredstava za zaštitu bilja stavljenih u promet po svakoj seriji proizvodnje;

2) nabavljenih aktivnih supstanci, odnosno osnovnih supstanci;

3) sredstava za zaštitu bilja, aktivnih supstanci, odnosno osnovnih supstanci povučenih iz prometa.

Distributer vodi evidenciju o količini nabavljenih i prodatih sredstava za zaštitu bilja i sredstava za zaštitu bilja povučenih iz prometa.

Korisnik vodi evidenciju o svakom tretiranju bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata.

Pružalac usluga vodi evidenciju o izvršenim uslugama.

Podaci iz evidencije iz st. 2, 3. i 5. ovog člana dostavljaju se Ministarstvu dva puta godišnje za tekuću godinu, i to do 31. marta i do 30. septembra tekuće godine.

ZAKON O UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010 i 55/2013)

• Godišnji plan rada ustanova učeničkog standarda donosi do 30. septembra.

ZAKON O ZAŠTITI I ODRŽIVOM KORIŠĆENJU RIBLJEG FONDA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 32/2013 - odluka US)

• Za izdavanje dozvole iz člana 39. stav 2. ovog zakona plaćaju se troškovi izdavanja dozvole čiju visinu određuje ministar najkasnije do 1. septembra tekuće godine za narednu godinu.

Izvor: Redakcija, 31.8.2014.

 

ROKOVI ODREĐENI UREDBAMA KOJI NASTUPAJU U SEPTEMBRU 2014. GODINE

 

UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU DODELE PRIZNANJA ZA VRHUNSKI DOPRINOS NACIONALNOJ KULTURI, ODNOSNO KULTURI NACIONALNIH MANJINA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2010)

• Komisija za utvrđivanje predloga za dodelu priznanja umetnicima, odnosno stručnjacima u kulturi za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina utvrđuje predlog za dodelu Priznanja umetnicima, odnosno stručnjacima u kulturi za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina na osnovu javnog poziva koji raspisuje Ministarstvo nadležno za kulturu najkasnije do 1. septembra tekuće godine za godinu u kojoj se dodeljuje priznanje iz člana 1. ove uredbe.

UREDBA O USLOVIMA ISPORUKE I SNABDEVANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 63/2013)

• Ekvivalentni broj časova korišćenja obračunske snage iznosi:

- za domaćinstvo od 1. oktobra do 31. marta - 120 časova mesečno, odnosno 240 časova ako se za grejanje prostorija koristi električna energija;

- za domaćinstvo od 1. aprila do 30. septembra - 120 časova mesečno;

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2013 i 68/2013)

• Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava naročito sadrži: osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta i vreme realizacije projekta.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se dokumentacija definisana Konkursom za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude iz oblasti turizma.

Zahtev i dokumentacija iz st. 1. i 2. ovog člana podnose se u dva primerka Ministarstvu, putem pošte, odnosno preko pisarnice Ministarstva. Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na korišćenje kreditnih sredstava samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine.

Krajnji rok za podnošenje zahteva je 1. septembar tekuće godine.

• Otplata kreditnih sredstava vršiće se u tromesečnim anuitetima koji dospevaju 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 31. decembra u godini.

Izvor: Redakcija, 31.8.2014.

 

ROKOVI ODREĐENI ODLUKAMA KOJI NASTUPAJU U SEPTEMBRU 2014. GODINE

 

ODLUKA O BLIŽIM KRITERIJUMIMA I NAČINU OBRAČUNAVANJA MATEMATIČKE REZERVE I REZERVE ZA UČEŠĆE U DOBITI ("Sl. glasnik RS", br. 7/2010, 93/2011 i 87/2012)

Matematička rezerva i rezerva za učešće u dobiti obračunavaju se posebno za svaki ugovor o osiguranju, odnosno za svako osigurano lice - poslednjeg dana tekućeg obračunskog perioda, i to:

- 31. decembra tekuće godine (godišnji obračun),

- 31. marta, 30. juna i 30. septembra tekuće godine (obračuni u toku godine),

- na dan prenosa portfelja osiguranja.

ODLUKA O BLIŽIM KRITERIJUMIMA I NAČINU OBRAČUNAVANJA PRENOSNIH PREMIJA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2005)

Prenosna premija se obračunava poslednjeg dana tekućeg obračunskog perioda, i to:

- 31. decembra tekuće godine (godišnji obračun),

- 31. marta, 30. juna i 30. septembra tekuće godine (obračuni u toku godine),

- na dan prenosa portfelja.

ODLUKA O BLIŽIM KRITERIJUMIMA I NAČINU OBRAČUNAVANJA REZERVISANIH ŠTETA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2007)

Rezervisane štete obračunavaju se poslednjeg dana tekućeg obračunskog perioda, i to:

- 31. decembra tekuće godine (godišnji obračun),

- 31. marta, 30. juna i 30. septembra tekuće godine (obračuni u toku godine),

- na dan prenosa portfelja osiguranja.

ODLUKA O DOSTAVLJANJU NARODNOJ BANCI SRBIJE STATISTIČKIH I DRUGIH PODATAKA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2005 i 21/2010)

Društvo koje se bavi poslovima osiguranja tromesečno, i to za obračunske periode od 1. januara do 31. marta, od 1. januara do 30. juna, od 1. januara do 30. septembra i od 1. januara do 31. decembra - Narodnoj banci Srbije dostavlja sledeće podatke:

1) o ukupnoj prenosnoj premiji u samopridržaju i tehničkoj prenosnoj premiji u samopridržaju na dan 31. decembra prethodne godine, o premiji sopstvenog portfelja i premiji primljenih saosiguranja, o iznosima premije datim u saosiguranje i reosiguranje, o tehničkoj premiji u samopridržaju, o preventivi i o režiji u samopridržaju, o prenosnoj premiji sopstvenog portfelja i prenosnoj premiji primljenih saosiguranja, o iznosima prenosne premije datim u saosiguranje i reosiguranje i o tehničkoj prenosnoj premiji u samopridržaju - po vrstama osiguranja;

2) o broju i iznosu rezervisanih šteta u redovnom postupku prijavljenih a nerešenih na dan 31. decembra prethodne godine, o broju i iznosu rezervisanih šteta u sporu prijavljenih a nerešenih na dan 31. decembra prethodne godine, o iznosima rezervisanih šteta sopstvenog portfelja i primljenih saosiguranja na dan 31. decembra prethodne godine, o iznosima udela saosiguravača i reosiguravača u rezervisanim štetama na dan 31. decembra prethodne godine, o iznosu rezervacije za nastale neprijavljene štete na dan 31. decembra prethodne godine, o broju i iznosu rešenih (likvidiranih) šteta zaključno s krajem prethodnog obračunskog perioda koje su ostale neisplaćene do kraja tekućeg obračunskog perioda, o broju prijavljenih šteta u tekućem obračunskom periodu, o broju odbijenih i storniranih šteta, o broju i iznosu rešenih šteta u redovnom postupku iz rezervacije prethodne godine, o broju i iznosu rešenih šteta u sporu iz rezervacije prethodne godine, o broju i iznosu rešenih šteta u redovnom postupku od onih koje su prijavljene u tekućem obračunskom periodu, o broju i iznosu rešenih šteta u sporu od onih koje su prijavljene u tekućem obračunskom periodu, o broju i iznosu isplaćenih šteta od onih koje su rešene u tekućem obračunskom periodu, o iznosima rešenih šteta sopstvenog portfelja i primljenih saosiguranja, o iznosima udela saosiguravača i reosiguravača u rešenim štetama, o broju i iznosu rezervisanih šteta u redovnom postupku prijavljenih a nerešenih iz rezervacije prethodne godine, o broju i iznosu rezervisanih šteta u sporu prijavljenih a nerešenih iz rezervacije prethodne godine, o broju i iznosu rezervisanih šteta u redovnom postupku prijavljenih a nerešenih od onih koje su prijavljene u tekućem obračunskom periodu, o broju i iznosu rezervisanih šteta u sporu prijavljenih a nerešenih od onih koje su prijavljene u tekućem obračunskom periodu, o iznosima rezervisanih šteta sopstvenog portfelja i primljenih saosiguranja, o iznosima udela saosiguravača i reosiguravača u rezervisanim štetama i o iznosu rezervacije za nastale neprijavljene štete u tekućem obračunskom periodu - po vrstama osiguranja;

3) o stanju rezervi za izravnanje rizika na dan 31. decembra prethodne godine - po vrstama neživotnih osiguranja, kao i o stanju rezervi za učešće u dobiti na kraju tekućeg obračunskog perioda - po vrstama i tarifama životnih osiguranja;

4) o matematičkoj rezervi u samopridržaju na dan 31. decembra prethodne godine, o matematičkim rezervama sopstvenog portfelja i primljenih saosiguranja, o iznosima udela saosiguravača i reosiguravača u matematičkoj rezervi, o matematičkoj rezervi u samopridržaju na kraju tekućeg obračunskog perioda - po vrstama i tarifama životnih osiguranja;

5) o naplaćenim regresnim potraživanjima - po vrstama osiguranja.

Društvo koje se bavi poslovima reosiguranja tromesečno, i to za obračunske periode od 1. januara do 31. marta, od 1. januara do 30. juna, od 1. januara do 30. septembra i od 1. januara do 31. decembra - Narodnoj banci Srbije dostavlja sledeće podatke:

1) o ukupnoj prenosnoj premiji u samopridržaju na dan 31. decembra prethodne godine, o premijama iz aktivnog i pasivnog posla reosiguranja, o prenosnim premijama iz aktivnog i pasivnog posla reosiguranja i o ukupnoj prenosnoj premiji u samopridržaju - po vrstama osiguranja;

2) o broju i iznosu rezervisanih šteta u redovnom postupku prijavljenih a nerešenih na dan 31. decembra prethodne godine, o broju i iznosu rezervisanih šteta u sporu prijavljenih a nerešenih na dan 31. decembra prethodne godine, o iznosu rezervisanih šteta iz aktivnog posla i o iznosu udela rezervisanih šteta iz pasivnog posla na dan 31. decembra prethodne godine, o iznosu rezervacije za nastale neprijavljene štete na dan 31. decembra prethodne godine, o broju prijavljenih šteta u tekućem obračunskom periodu, o broju odbijenih i storniranih šteta, o broju i iznosu rešenih šteta u redovnom postupku iz rezervacije prethodne godine, o broju i iznosu rešenih šteta u sporu iz rezervacije prethodne godine, o broju i iznosu rešenih šteta u redovnom postupku od onih koje su prijavljene u tekućem obračunskom periodu, o broju i iznosu rešenih šteta u sporu od onih koje su prijavljene u tekućem obračunskom periodu, o iznosu rešenih šteta iz aktivnog posla, o iznosu udela rešenih šteta iz pasivnog posla, o broju i iznosu rezervisanih šteta u redovnom postupku prijavljenih a nerešenih iz rezervacije prethodne godine, o broju i iznosu rezervisanih šteta u sporu prijavljenih a nerešenih iz rezervacije prethodne godine, o broju i iznosu rezervisanih šteta u redovnom postupku prijavljenih a nerešenih od onih koje su prijavljene u tekućem obračunskom periodu, o broju i iznosu rezervisanih šteta u sporu prijavljenih a nerešenih od onih koje su prijavljene u tekućem obračunskom periodu, o iznosu rezervisanih šteta iz aktivnog posla, o iznosu udela rezervisanih šteta iz pasivnog posla i o iznosu rezervacije za nastale neprijavljene štete u tekućem obračunskom periodu - po vrstama osiguranja;

3) o matematičkoj rezervi u samopridržaju na dan 31. decembra prethodne godine, o matematičkim rezervama iz aktivnog i pasivnog posla na kraju tekućeg obračunskog perioda i o matematičkoj rezervi u samopridržaju na kraju tekućeg obračunskog perioda;

4) podatke iz tačke 3. stav 1. odredbe pod 3. i 5. ove odluke.

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011 i 46/2011 - ispr.)

Najviše matično društvo dužno je da sve izveštaje iz ove odluke, sastavljene na konsolidovanom nivou za bankarsku grupu (u daljem tekstu: konsolidovani izveštaji), dostavlja sa stanjem na dan 30. juna - najkasnije 30. septembra tekuće godine.

ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA IZMEĐU NARODNE BANKE SRBIJE I UPRAVE ZA TREZOR PREKO SISTEMA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ZA DEVIZNA SREDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2014)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" i primenjuje se od 29. septembra 2014. godine.

ODLUKA O NENAPLAĆIVANJU NAKNADE ZA OBRAČUN U VEZI S POSLOVIMA PLATNOG PROMETA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2014 i 62/2014)

1. Narodna banka Srbije ne naplaćuje naknadu za obračun u vezi s poslovima platnog prometa utvrđenu Odlukom o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge ("Službeni glasnik RS", br. 43/11, 85/11, 49/12, 57/12, 67/12, 98/12, 43/13, 80/13, 17/14 i 27/14) - po osnovu naloga za uplatu, odnosno prenos sredstava u dinarima i devizama na namenske račune koji su otvoreni radi pomoći ugroženima i otklanjanje posledica vanrednih okolnosti - poplava u Republici Srbiji.

1a Naknadu po TARIFNOM BROJU 9: POSLOVI S GOTOVINOM, tarifni st. 5, 14. i 15, utvrđenu Odlukom iz tačke 1. ove odluke - Narodna banka Srbije neće naplaćivati bankama za uplate novčanica gotovog novca koje su oštećene u poplavama a koje sadrže najmanje 51% površine ispravne novčanice, pod uslovom da se te novčanice predaju filijalama Narodne banke Srbije posebno spakovane, da su za njihovu uplatu banke uputile zahtev u skladu sa Odlukom o upravljanju tokovima gotovine ("Službeni glasnik RS", br, 60/12, 64/13 i 115/13) i da su u tom zahtevu, u rubrici "Lice za kontakt", pored ostalih podataka, navedene reči: "Novčanice oštećene u poplavama".

Naknadu iz stava 1. ove tačke Narodna banka Srbije neće naplaćivati do 30. septembra 2014. godine, i to za uplate novčanica koje su oštećene u poplavama a koje su banke svojim klijentima zamenile do 31. avgusta 2014. godine.

ODLUKA O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011)

Banka je dužna da podatke, odnosno informacije propisane ovom odlukom objavljuje najmanje jednom godišnje - sa stanjem na dan 31. decembra, i to najkasnije 31. maja naredne godine.

Izuzetno od stava 1. ove tačke, banka je dužna da kvantitativne podatke, odnosno informacije iz ove odluke koji se odnose na kapital, adekvatnost kapitala, IRB pristup (ako ga banka primenjuje) i tehnike za ublažavanje kreditnog rizika objavljuje i sa stanjem na dan 30. juna tekuće godine, i to najkasnije 30. septembra tekuće godine.

Izvor: Redakcija, 31.8.2014.

 

ROKOVI ODREĐENI PRAVILNICIMA KOJI NASTUPAJU U SEPTEMBRU 2014. GODINE

 

PRAVILNIK O CENTRIMA ZA OBUKU I POTVRDAMA O OBUČENOSTI VATROGASNO-SPASILAČKOG OSOBLJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2013)

• Centar za obuku je dužan da sačini raspored svih obuka koje planira u narednoj kalendarskoj godini i da ga objavi na svojoj internet stranici ili na internet stranici aerodroma na kome se planira održavanje obuke, najkasnije do početka septembra tekuće godine.

PRAVILNIK O INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2009, 76/2009 i 41/2011)

• Društvo je dužno da, obračunava stopu prinosa za svaki investicioni fond kojim upravlja četiri puta godišnje i to na dan 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 31. decembra tekuće godine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, kod fondova očuvanja vrednosti je dopušteno mesečno objavljivanje stope prinosa.

PRAVILNIK O ISPITU I STRUČNOM USAVRŠAVANJU PROSVETNIH SAVETNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2013 i 86/2013 - ispr.)

• Zaposleni podnosi zahtev za odobravanje polaganja ispita najkasnije u roku od tri meseca od dana prijema u radni odnos, odnosno od raspoređivanja na radno mesto na kome se obavljaju poslovi prosvetnog savetnika.

Ispit se polaže u roku od šest meseci od dana prijema zaposlenog u radni odnos, odnosno od raspoređivanja na radno mesto na kome se obavljaju poslovi prosvetnog savetnika.

Ako rok za polaganje ispita ističe u vreme trajanja letnjeg školskog raspusta, ispit se polaže najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2014)

• Prvo polugodište počinje u ponedeljak, 1. septembra 2014. godine, a završava se u utorak, 30. decembra 2014. godine.

PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2014)

• Prvo polugodište počinje u ponedeljak, 1. septembra 2014. godine, a završava se u utorak, 30. decembra 2014. godine.

PRAVILNIK O OSTVARIVANJU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2009)

• Listu udžbenika i nastavnih sredstava iz stava 2, koji će se koristiti u radu, na predlog nastavnika, Ministarstvu dostavlja koordinator, najkasnije do 30. septembra tekuće školske godine.

PRAVILNIK O PREUZIMANJU EVROPSKIH PROPISA O USPOSTAVLJANJU ZAJEDNIČKOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ NOVE GENERACIJE EVROPSKOG SISTEMA ZA UPRAVLJANJE VAZDUŠNIM SAOBRAĆAJEM (SESAR) ("Sl. glasnik RS", br. 23/2012)

• Na osnovu odobrene procene troškova projekta i uzimajući u obzir komentare primljene od članova, izvršni direktor priprema nacrt budžeta za narednu godinu i isti podnosi Upravnom odboru na usvajanje pre 30. septembra.

PRAVILNIK O PROGLAŠAVANJU LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012 i 31/2013)

• Grupni lov na divlje svinje na posebno uređenom ograđenom delu lovišta za grupni lov divljih svinja, u kome je takav način lova predviđen planskim dokumentom, korisnik lovišta može da organizuje u periodu od 1. septembra do 31. januara.

Korisnik lovišta odmah po izvršenom grupnom lovu divljih svinja obaveštava nadležnu veterinarsku službu radi veterinarsko-sanitarnog pregleda odstreljene divljači.

Grupni lov na krupne zveri u otvorenom lovištu u kome je takav način lova predviđen planskim dokumentom može da se organizuje u periodu od 1. septembra do 28. februara.

PRAVILNIK O SPROVOĐENJU PROGRAMA ZA POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE ZVANJA OVLAŠĆENOG REVIZORA I REVIZORA ("Sl. list SRJ", br. 13/2000, 14/2000 - ispr., 33/2002 i 54/2002)

• Prijava za polaganje ispita za sticanje zvanja ovlašćenog revizora i revizora (br. 1) podnosi se za sve predmete koje kandidat polaže, zaključno do 31. marta tekuće godine za majski ispitni rok, odnosno do 30. septembra tekuće godine za novembarski ispitni rok.

PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU U BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 18/2013)

• Narodna biblioteka Srbije 1. septembra svake godine raspisuje konkurs koji traje do 30. septembra.

PRAVILNIK O UPISU U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I OBNOVI REGISTRACIJE, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2013)

• Ako nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno ovlašćeno lice u poljoprivrednom gazdinstvu posle isteka roka za obnovu registracije iz stava 1. ovog člana, ali ne kasnije od 30. septembra za tekuću godinu, dostavi ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, to zemljište će se upisati u Registar.

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU STANDARDNIH MODELA UGOVORA I PREDUGOVORA O OTKUPU UKUPNOG IZNOSA PROIZVEDENE ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 10/2014)

• Prodavac Prodavac je obavezan da najkasnije do 15. septembra svake kalendarske godine tokom važenja ovog ugovora, dostavi Kupcu plan rada Elektrane za narednu godinu i to na formularu Kupca.

• Prodavac će najkasnije do 15. septembra svake kalendarske godine tokom važenja ovog ugovora, dostaviti Kupcu godišnji plan održavanja Elektrane za narednu godinu i to na formularu Kupca, uključujući remont i sva druga planska isključenja agregata, odnosno planirani instalisani kapacitet u elektrani koji neće biti raspoloživ u pojedinim periodima tokom godine.

Izvor: Redakcija, 31.8.2014.