Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA: PACIJENTI KOJI DUżE OD MESEC čEKAJU NA SPECIJALISTIčKE PREGLEDE, ZA KOJI NIJE PROPISANO UTVRđIVANJE LISTA čEKANJA, IMAJU PRAVO NA PREGLED KOD PRIVATNIKA I REFUNDACIJU OD RFZO. ZDRAVSTVENE USTANOVE IZBEGAVAJU DA DAJU POTVRDU DA PREGLED NIJE MOGUćE OBAVITI U ROKU, JER SE NOVAC, KOJI SE VRAćA PACIJENTU, SKIDA SA RAčUNA USTANOVE


Zdravstvene usluge koje zdravstvene ustanove ne mogu da pruže u roku od 30 dana, pacijenti mogu obaviti u drugoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi, a novac koji za to plate refundirati od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).

U RFZO objašnjavaju da osiguranom licu, dakle svakome ko ima redovno overenu zdravstvenu knjižicu, a koje ne može da bude primljeno na zakazani pregled u roku od 30 dana od dana javljanja zdravstvenoj ustanovi, ona je dužna da na lekarskom uputu upiše i pečatom overi datum zakazanog pregleda ili da mu izda pismenu potvrdu. Potvrdu izdaje zdravstvena ustanova u koju je osiguranik upućen od izabranog lekara.

U slučaju kada zdravstvena ustanova odbija da izda potvrdu, pacijent se može obratiti Zaštitniku prava osiguranika i podneti prijavu o povredi prava iz zdravstvenog osiguranja. Zaštitnik potom preduzima sve kako bi se pregled osiguranog lica obavio u propisanom roku u zdravstvenoj ustanovi u koju je pcijent upućen.

Ukoliko to, pak, nije moguće, Zaštitnik dostavlja pisani odgovor o podnetoj prijavi u kojem se navode sve činjenice relevatne za postupak refundacije troškova ako osiguranik pregled obavi u privatnoj praksi. Pisani odgovor Zaštitnika prava osiguranih lica smatra se dokazom o datumu javljanja zdravstvenoj ustanovi umesto potvrde zdravstvene ustanove o razlozima zbog kojih osigurano lice nije primljeno na pregled.

Osigurano lice može da obavi potrebni pregled – laboratorijske analize, rendgen ili ultrazvučne preglede, medicinsku rehabilitaciju i specijalističko-konsultativne preglede koji se obavljaju na primarnom nivou zdravstene zaštite, kao i specijalističko-konsultativne i dijagnostičke preglede koji se obavljaju na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite u privatnoj praksi i da nakon toga podnesu zahtev matičnoj filijali RFZO za refundaciju plaćenih troškova za pružene zdravstvene usluge. Ukoliko filijala utvrdi da je zahtev za refundaciju osnovan, novac će osiguranom licu biti vraćen u visini stvarnih troškova, uz umanjenje za iznos participacije, ako osigurano lice ima obavezu plaćanja participacije za pruženi iznos.

U prvoj polovini ove godine, zaštitnicima prava osiguranih lica podneto je više od 60 prijava o povredi prava iz zdravstvenog osiguranja, od toga 51 osigurano lice je podnelo prijavu jer prvi pregled nije zakazan u roku od 30 dana, a 12 osiguranih lica je prijavu podnelo jer nije moglo da obavi pregled u zdravstvenoj ustanovi zbog kvara aparata, najčešće kolonoskopa, mamografa i gastroskopa. Zdravstvene ustanove koje najčešće nisu izdavale potvrde osiguranim licima su, prema podacima RFZO, Klinički centar Vojvodine, Klinički centar Niš, VMA, Opšta bolnica Zrenjanin, Dom zdravlja Trstenik i Zdravstveni centar Vranje.

Postupajući po zahtevima za refundaciju od januara do juna ove godine, RFZO je utvrdio da su 292 zahteva osnovana i osiguranim licima je refundirao sredstva u iznosu od 1.491.332 dinara. Najveći broj zahteva bio je kod osiguranika s područja filijale Užice – 98, zatim filijale Zrenjanin 66 i filijale Niš 26, dok je u ostalim filijalama podnet i rešen znatno manji broj zahteva.

U prvih pet meseci 2016. godine filijalama RFZO su najčešće podnošeni zahtevi za refundaciju troškova zdravstvene zaštite koju davalac zdravstvenih usluga nije mogao da pruži u roku od mesec dana od dana javljanja pacijenta sa lekarskim uputom izabranog lica i to za specijalističko-konsultativnih pregleda kod gastroenterologa, neurologa, reumatologa, oftalmologa, endrokrinologa, RTG pregleda, ultrazvučnog pregleda srca, krvnih sudova, abdomena, kukova.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Malešević, 29.06.2016.
Naslov: Redakcija