Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA: VEćI UTICAJ NASTAVNIKA NA IZBOR DIREKTORA šKOLA, BOLJA POVEZANOST OBRAZOVNOG SISTEMA SA EVROPSKIM I USKLAđIVANJE SISTEMA OBRAZOVANJA SA VOJNIM OBRAZOVANJEM, KOJE JE DO SADA BILO ODVOJENO


Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, o kojem je javna rasprava u toku, između ostalog treba da omoguće veći uticaj nastavnika i stručnih saradnika, ljudi koji rade u školi, u donošenju odluka u školi i na izbor direktora.

Radna grupa koja radi na izmenama i dopunama dotakla je i pitanja organa upravljanja, sastava i načina izbora direktora, a dodat je i član zakona koji se odnosi na priznavanje prethodnog učenja i na standarde kvalifikacija.

Izmene treba da omoguće bolju povezanost obrazovnog sistema sa evropskim ali i usklađivanje sistema obrazovanja sa vojnim obrazovanjem, koje je do sada bilo odvojeno.

Dopunom se planira i pojačana mogućnost obrazovanja na daljinu, a dodati su i novi članovi koji se odnose na Nacionalni okvir kvalifikacija, nove mogućnosti koje se tiču organizacije i osnivanja škole, rešenja koja bi pomogla školama u ostvarivanju obrazovno-vaspitang rada, ekskurzija, promocije nauke i vrednosti koje su deo šireg konteksta obrazovanja.

Zakonom će biti smanjeno nepotrebno vođenje administracije, a procedure treba da budu efikasnije.

U okviru javne rasprave o Nacrtu Zakona, počinju i tematski okrugli stolovi, a prvi će biti održan 1. jula 2015. godine, u Nišu, na temu "Ustanove i druge organizacije", zatim 2. jula u Kragujevcu na temu "Zaposleni i zapošljavanje", gde će u fokusu biti dva člana, koja se tiču zapošljavanja, a koja su bila predmet kolektivnog ugovora.

U Novom Sadu 6. jula tema okruglog stola je "Prava deteta i učenika, obaveze i odgovornosti" gde će biti reči između ostalog o individualnom obrazovnom planu.

U Beogradu će biti okrugli sto 7. i 8. jula, a teme su "Rukovođenje i upravljanje", i "Novine u Zakonu", uz rezime prethodnih okruglih stolova.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 30.06.2015.