Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O PRETVARANJU PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU UZ NAKNADU: OKONčANJE POSTUPKA PRIVATIZACIJE GRAđEVINSKOG ZEMLJIšTA U SRBIJI


Nacrt Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine građevinskog zemljišta uz nakandu prošao je javnu raspravu, pa će se Predlog tog zakona uskoro naći pred Vladom Srbije, izjavila je ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović.

Ovim zakonom biće omogućeno okončanje postupka privatizacije građevinskog zemljišta u Srbiji, odnosno biće ukinuto pravo korišćenja na građevinskom zemljištu koje je kočilo građevinsku industriju.

Uz ranije reafirmisano načelo jedinstva nepokretnosti, okončanjem svojinske transformacije na građevinskom zemljištu, Srbija će se vratiti u krug zemalja koja imaju uređeno pitanje svojine na nepokretnostima.

"Osim toga, tu je i Zakon o legalizaciji za koji će uskoro početi javna rasprava, a kojim ćemo rešiti pitanje više od milion nelegalno izgrađenih objekata. Pripremamo i krovni zakon o kapitalnim ulaganjima kako bismo ubrzali kapitalne projekte", navodi Mihajlović.

Prema njenim rečima, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), sa čijom se primenom započelo 1. marta 2015. godine, napravilo sistemski zaokret u odnosu na dosadašnju praksu u izdavanju građevinskih dozvola.

Od prosečnog roka od 249 dana, koliko se u Srbiji čekalo na građevinsku dozvolu, taj rok sada iznosi od tri do 10 dana, pokazuju izveštaji lokalnih samouprava.

Ministarka navodi i da se puna implementacija Zakona o planiranju i izgradnji očekuje od 1. januara 2016. godine, kada će početi elektronska razmena podataka i izdavanje elektonskih građevinskih dozvola.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 30.06.2015.