Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O MEĐUBANKARSKIM NAKNADAMA I POSEBNIM PRAVILIMA POSLOVANJA KOD PLATNIH TRANSAKCIJA NA OSNOVU PLATNIH KARTICA- Tekst propisa


Predmet zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se međubankarske naknade koje se naplaćuju pri izvršavanju platnih transakcija na osnovu platnih kartica u Republici Srbiji, kod kojih pružalac platnih usluga platioca i pružalac platnih usluga trgovca imaju sedište u Republici Srbiji, kao i posebna pravila poslovanja u vezi sa izdavanjem i prihvatanjem platnih instrumenata zasnovanih na tim karticama.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na platne transakcije koje se izvršavaju na osnovu posebnih instrumenata koji se mogu koristiti samo ograničeno, a ispunjavaju najmanje jedan od sledećih uslova:

1) instrumenti kojima se plaća kupovina roba i usluga mogu se koristiti isključivo u prostorijama izdavaoca ovih instrumenata ili, u skladu sa ugovorom koji je zaključen s tim izdavaocem, kod ograničene mreže prodavaca robe i usluga, ili za vrlo ograničen izbor roba i usluga;

2) instrumenti se izdaju na zahtev pravnog lica, preduzetnika ili subjekta iz javnog sektora radi sticanja dobara ili usluga od dobavljača ili pružaoca usluge koji su o tome zaključili ugovor sa izdavaocem tih instrumenata, a uređeni su aktom nadležnog organa javne vlasti da bi se ostvarili određeni socijalni ili fiskalni ciljevi.

Značenje pojedinih pojmova

Član 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovog zakona imaju sledeće značenje:

1) međubankarska naknada (eng. multilateral interchange fee) označava naknadu, uključujući neto naknadu i bilo koji drugi ugovoreni iznos novčanih sredstava, koja se neposredno ili posredno (npr. preko trećih lica) plaća za platnu transakciju na osnovu platne kartice između izdavaoca i prihvatioca koji učestvuju u izvršenju te transakcije;

2) neto naknada je ukupan iznos novčanih sredstava, popusta (olakšica) ili drugih vrsta podsticaja koje izdavalac prima od kartičnih sistema plaćanja, prihvatioca ili bilo kog drugog posrednika u vezi s platnim transakcijama na osnovu platnih kartica i sa aktivnostima povezanim s tim transakcijama, koji je umanjen za iznos novčanih sredstava, popusta (olakšica) ili drugih vrsta podsticaja koje izdavalac daje ovim subjektima u vezi s tim transakcijama i aktivnostima;

3) trgovačka naknada (eng. merchant service charge) je naknada koju prihvatiocu plaća trgovac u vezi s platnom transakcijom na osnovu platne kartice;

4) platna transakcija označava prenos novčanih sredstava koji inicira platilac ili drugo lice za njegov račun ili trgovac, a obavlja se bez obzira na pravni odnos između platioca i trgovca;

5) platna transakcija na osnovu platne kartice je platna transakcija koja se inicira i izvršava na osnovu upotrebe platne kartice putem kartičnog, telekomunikacionog, digitalnog ili informaciono-tehnološkog uređaja ili softvera, u skladu sa poslovnim pravilima kartičnih sistema plaćanja i korišćenjem infrastrukture tih sistema, a koja se ne smatra transferom odobrenja ili direktnim zaduženjem u smislu zakona kojim se uređuju platne usluge;

6) platni nalog, platni račun i platni instrument imaju značenje utvrđeno zakonom kojim se uređuju platne usluge;

7) platna kartica je platni instrument u obliku kartice koji se koristi za iniciranje platne transakcije;

8) kreditna kartica je platna kartica koja se koristi za iniciranje transakcije kreditnom karticom;

9) transakcija kreditnom karticom je platna transakcija na osnovu platne kartice kod koje se platilac zadužuje za iznos transakcije u celosti ili delimično na unapred utvrđeni kalendarski dan, u skladu sa uslovima utvrđenim ugovorom o izdavanju kreditne kartice, bez obzira na to da li se obračunava i plaća kamata;

10) debitna kartica je platna kartica koja se koristi za iniciranje transakcije debitnom karticom, uključujući i pripejd karticu i svaku drugu platnu karticu koja nije kreditna kartica;

11) pripejd kartica je platna kartica na kojoj je pohranjen elektronski novac u smislu zakona kojim se uređuju platne usluge i koja se koristi za iniciranje transakcije debitnom karticom;

12) transakcija debitnom karticom je platna transakcija na osnovu platne kartice koja nije transakcija kreditnom karticom;

13) poslovna kartica je platna kartica izdata pravnim licima, subjektima iz javnog sektora, preduzetnicima ili drugim fizičkim licima koja obavljaju delatnost slobodne profesije, koja je ograničena za upotrebu samo u poslovne svrhe, a plaćanja izvršena njenom upotrebom naplaćuju se na teret ovih lica;

14) platna aplikacija je računarski softver ili odgovarajući ekvivalent učitan na računaru, mobilnom telefonu ili bilo kom drugom uređaju koji omogućava da se inicira platna transakcija na osnovu platne kartice i da platilac izda platni nalog;

15) platni instrument zasnovan na platnoj kartici je svaki platni instrument, uključujući i platnu karticu, računar, mobilni telefon ili bilo koje drugo tehničko sredstvo koje sadrži platnu aplikaciju, koji omogućava platiocu da inicira platnu transakciju na osnovu platne kartice;

16) platni brend je svaki materijalni ili digitalni naziv, izraz, oznaka, simbol ili njihova kombinacija, kojim se označava kartični sistem plaćanja u okviru kojeg se izvršava platna transakcija na osnovu platne kartice;

17) kobrendiranje platnog instrumenta (eng.co-branding) je uključivanje najmanje jednog platnog brenda i najmanje jednog brenda koji nije platni brend na istom platnom instrumentu zasnovanom na platnoj kartici;

18) platilac je fizičko ili pravno lice koje ima platni račun i saglašava se da se na teret ovog računa izvrši platni nalog, odnosno platna transakcija na osnovu platne kartice, a ako nema platnog računa ‒ fizičko ili pravno lice koje izdaje platni nalog radi izvršenja ove transakcije;

19) trgovac je primalac plaćanja, odnosno fizičko ili pravno lice koje je određeno kao primalac novčanih sredstava koja su predmet platne transakcije na osnovu platne kartice;

20) pružalac platnih usluga ima značenje utvrđeno zakonom kojim se uređuju platne usluge;

21) prihvatilac je pružalac platnih usluga sa sedištem u Republici Srbiji, koji se, u skladu sa ugovorom zaključenim s trgovcem, obavezao da pruža platne usluge prihvatanja platnih transakcija na osnovu platne kartice i izvršavanja tih platnih transakcija radi prenosa novčanih sredstava trgovcu;

22) izdavalac je pružalac platnih usluga sa sedištem u Republici Srbiji, koji se, u skladu sa ugovorom zaključenim s platiocem, obavezao da pruža platne usluge izdavanja platnog instrumenta za iniciranje platnih transakcija na osnovu platnih kartica i izvršavanja tih platnih transakcija;

23) potrošač je fizičko lice koje zaključuje ugovore o platnim uslugama koje su predmet ovog zakona u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti;

24) kartični sistem plaćanja (eng. payment card scheme) označava jedinstven skup pravila, praksi, standarda i/ili operativnih smernica za izvršavanje platnih transakcija na osnovu platnih kartica, a obuhvata i posebno telo, organizaciju ili subjekta koji donosi odluke o poslovanju ovog sistema i odgovoran je za poslovanje tog sistema;

25) četvorostrani kartični sistem plaćanja je kartični sistem plaćanja kod kojeg se platne transakcije na osnovu platnih kartica izvršavaju s platnog računa platioca na platni račun trgovca posredstvom tog sistema, izdavaoca i prihvatioca;

26) trostrani kartični sistem plaćanja je kartični sistem plaćanja u kojem ovaj sistem neposredno pruža uslugu prihvatanja i izdavanja platne kartice, a platne transakcije se izvršavaju sa platnog računa platioca na platni račun trgovca u okviru tog sistema, pri čemu se trostrani kartični sistem plaćanja koji da ovlašćenje drugom pružaocu platnih usluga da izdaje platne instrumente zasnovane na platnoj kartici i/ili da prihvata platne transakcije na osnovu ovih platnih instrumenata, ili da izdaje te platne instrumente sa partnerom u okviru sporazuma o kobrendiranju ili preko zastupnika − smatra četvorostranim kartičnim sistemom plaćanja;

27) procesor je lice koje pruža tehničku uslugu obrade i/ili prenosa platnog naloga između prihvatioca i izdavaoca.

Međubankarske naknade

Član 3.

Međubankarska naknada kod transakcije debitnom karticom ne može biti viša od 0,2% vrednosti izvršene transakcije.

Međubankarska naknada kod transakcije kreditnom karticom ne može biti viša od 0,3% vrednosti izvršene transakcije.

Ne dovodeći u pitanje ograničenja iz st. 1. i 2. ovog člana, Narodna banka Srbije može propisati i najviši fiksni iznos međubankarske naknade koji se može naplatiti za izvršene platne transakcije na osnovu platnih kartica.

Pružalac platne usluge ne može naplatiti niti nuditi međubankarsku naknadu suprotno st. 1. do 3. ovog člana.

U cilju primene ograničenja iz st. 1. do 3. ovog člana, svaki ugovoreni iznos novčanih sredstava, uključujući neto naknadu, koji ima isti predmet i/ili efekat kao međubankarska naknada, a koji izdavalac prima od kartičnih sistema plaćanja, prihvatioca ili bilo kog drugog posrednika u vezi s platnim transakcijama na osnovu platnih kartica ili aktivnostima koje su povezane s tim transakcijama - smatra se delom međubankarske naknade.

U cilju praćenja primene ograničenja iz st. 1. do 3. ovog člana, pružaoci platnih usluga dužni su da Narodnoj banci Srbije dostavljaju podatke o naknadama iz ovih stavova, a Narodna banka Srbije bliže propisuje sadržinu, rokove i način dostavljanja tih podataka.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se na:

1) platne transakcije na osnovu platnih kartica koje se odnose na isplatu gotovog novca na bankomatima ili na šalterima pružalaca platnih usluga;

2) platne transakcije na osnovu poslovnih kartica;

3) platne transakcije na osnovu platnih kartica koje je izdao trostrani kartični sistem plaćanja.

Izbor platnog brenda i platne aplikacije

Član 4.

Izdavalac ima pravo da uključi dva ili više različitih platnih brendova ili platnih aplikacija na platnom instrumentu zasnovanom na platnoj kartici (eng. cobadging).

Pravilima kartičnih sistema plaćanja ili drugim sličnim merama ne može se sprečavati, niti ograničavati izdavalac da postupi u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Kada zaključuje ugovor o platnoj usluzi, potrošač ima pravo da mu se izda platni instrument zasnovan na platnoj kartici s dva ili više platnih brendova, ako pružalac platnih usluga nudi takvu uslugu.

Pružalac platnih usluga dužan je da u primerenom roku pre zaključenja ugovora o platnoj usluzi potrošaču dostavi jasne i objektivne informacije o platnim brendovima s kojim je ta usluga povezana, kao i o njihovim karakteristikama, uključujući njihove mogućnosti i primenljivost, troškove i mere zaštite.

Sve razlike u tretmanu izdavalaca ili prihvatilaca sadržane u pravilima kartičnog sistema plaćanja ili u odredbama ugovora o davanju odobrenja za pristupanje ovom sistemu, koje su posledica uključivanja dva ili više različitih platnih brendova ili više platnih aplikacija istog platnog brenda na platnom instrumentu zasnovanom na platnoj kartici, moraju biti zasnovane na objektivnim razlozima i nediskriminatorne.

Ne mogu se u okviru kartičnog sistema plaćanja nametnuti izdavaocu i/ili prihvatiocu obaveza izveštavanja, obaveza plaćanja naknada ili druge slične obaveze sa istim ciljem ili efektom za platne transakcije koje se ne izvršavaju korišćenjem tog sistema, a izvršavaju se upotrebom uređaja na kome je prisutan i platni brend tog sistema.

Bilo koje pravilo rutiranja (eng. routing) ili slične mere čiji je cilj usmeravanje transakcija preko specifičnog kanala ili procesa i drugi tehnički i sigurnosni standardi i zahtevi u vezi sa upotrebom dva ili više platnih brendova i platnih aplikacija na platnom instrumentu zasnovanom na platnoj kartici moraju biti nediskriminatorni i moraju biti primenjeni na nediskriminatoran način.

Kartični sistemi plaćanja, izdavaoci, prihvatioci, procesori i drugi pružaoci tehničkih usluga ne mogu ustanoviti automatske mehanizme, softver ili druge uređaje na platnim instrumentima zasnovanim na platnoj kartici ili na opremi koja se primenjuje na mestu prodaje, kojim bi se platiocu ili trgovcu ograničio izbor platnog brenda i/ili platne aplikacije pri upotrebi platnog instrumenta zasnovanog na platnoj kartici.

U opremi koju koristi na svom mestu prodaje trgovac može upotrebljavati automatski mehanizam kojim se vrši izbor određenog platnog brenda ili platne aplikacije, ali nema pravo da ograniči platioca da izabere platni brend ili platnu aplikaciju koji bi bili različiti od onih koji su odabrani tim automatskim mehanizmom, pod uslovom da taj trgovac prihvata izabrani platni brend ili platnu aplikaciju.

Razdvajanje naknada (eng. unblending)

Član 5.

Prihvatilac je dužan da trgovačke naknade nudi i obračunava trgovcu pojedinačno za različite vrste i brendove platnih kartica za čiju se upotrebu plaćaju različite međubankarske naknade, osim ako je trgovac od prihvatioca zahtevao u pismenoj formi da mu obračunava jedinstvenu naknadu za sve ili više vrsta i brendova platnih kartica koje taj trgovac prihvata.

U ugovoru o platnoj usluzi koji zaključuje s trgovcem, prihvatilac je dužan da pojedinačno prikaže informacije o iznosu svih naknada iz stava 1. ovog člana (trgovačka naknada i međubankarska naknada), kao i o naknadama kartičnih sistema plaćanja - i to za sve platne brendove i vrste platnih kartica.

Pravilo o prihvatanju svih kartica

Član 6.

Pružaoci platnih usluga mogu obavezati trgovce koji prihvataju platni instrument zasnovan na platnoj kartici jednog izdavaoca da moraju prihvatati i druge platne instrumente zasnovane na platnim karticama koji su izdati u okviru istog kartičnog sistema plaćanja, samo ako su ispunjeni sledeći uslovi:

1) platni instrumenti su zasnovani na istom platnom brendu i istoj vrsti debitne ili kreditne kartice;

2) platni instrumetni zasnovani na platnim karticama se izdaju potrošačima;

3) međubankarska naknada kod platnih transakcija koje se izvršavaju primenom ovih platnih instrumenata obračunava se i naplaćuje u skladu s članom 3. ovog zakona.

Odredbe stava 1. ovog člana ne dovode u pitanje pravo kartičnih sistema plaćanja ili pružaoca platnih usluga da utvrde da platne kartice ne mogu biti odbijene po osnovu identiteta izdavaoca ili korisnika platne kartice.

Ako odluči da ne prihvati sve platne instrumente zasnovane na platnim karticama određenog kartičnog sistema plaćanja, trgovac je dužan da o tome obavesti potrošača na jasan i nedvosmislen način istovremeno sa davanjem obaveštenja o prihvatanju drugih platnih instrumenata zasnovanih na platnim karticama tog kartičnog sistema plaćanja.

Trgovac je dužan da informacije iz stava 3. ovog člana vidno istakne na ulazu u prodajni objekat i na naplatnom mestu.

U slučaju trgovine korišćenjem sredstava komunikacije na daljinu (npr. elektronska trgovina), trgovac je dužan da informacije iz stava 3. ovog člana objavi na svojoj internet stranici ili na drugom odgovarajućem elektronskom ili mobilnom medijumu, pri čemu ove informacije moraju biti pružene platiocu u primerenom roku pre nego što zaključi ugovor s trgovcem.

Izdavalac je dužan da obezbedi da platni instrument zasnovan na platnoj kartici bude elektronski i vizuelno prepoznatljiv, na način koji omogućava trgovcu i platiocu da nedvosmisleno identifikuju platni brend i vrstu debitne kartice, kreditne kartice ili poslovne kartice koju je izabrao platilac.

Nedozvoljeni uticaj na trgovca kod upotrebe platnih instrumenata

Član 7.

Pravilima kartičnih sistema plaćanja i ugovorom između prihvatioca i trgovca ili na bilo koji drugi način koji uključuje uticaj kartičnih sistema plaćanja ili prihvatioca ne može se trgovcu zabraniti:

1) da usmeri potrošača na upotrebu bilo kog platnog instrumenta;

2) da daje prednost platnim instrumentima zasnovanim na platnim karticama određenog kartičnog sistema plaćanja;

3) da obavesti platioca o međubankarskim naknadama i trgovačkim naknadama koje plaća.

Odredbama ovog člana ne dovode se u pitanje odredbe o naknadama, popustima ili drugim mehanizmima usmeravanja utvrđene propisima kojima se uređuju platne usluge i zaštita potrošača.

Informacije za trgovca o pojedinačnim platnim transakcijama na osnovu platnih kartica

Član 8.

Nakon izvršenja pojedinačne platne transakcije na osnovu platne kartice, prihvatilac je dužan da trgovcu dostavi sledeće informacije:

1) referentnu oznaku koja trgovcu omogućava identifikaciju platne transakcije na osnovu platne kartice;

2) iznos platne transakcije u valuti u kojoj je odobren platni račun trgovca;

3) iznos svih naknada koje se odnose na platnu transakciju na osnovu platne kartice, sa posebno naznačenim iznosom trgovačke naknade i iznosom međubankarske naknade.

Informacije iz stava 1. mogu biti zbirno prikazane po platnom brendu, platnoj aplikaciji, vrsti platnog instrumenta i iznosu međubankarskih naknada koje se primenjuju na platnu transakciju, ako se trgovac s time prethodno saglasio u pismenoj formi.

Ugovorom između prihvatioca i trgovca može se utvrditi da se informacije iz stava 1. ovog člana dostavljaju ili čine dostupnim periodično, a najmanje jednom mesečno, na ugovoreni način koji omogućava trgovcu da ih čuva i reprodukuje u neizmenjenom obliku.

Zaštita prava i interesa korisnika

Član 9.

Ako se izdavalac ili prihvatilac ne pridržavaju odredaba ovog zakona ili propisa donetih na osnovu ovog zakona - korisnik platnih usluga koje su predmet ovog zakona, a naročito ako je taj korisnik trgovac ili platilac, ima pravo na zaštitu svojih prava i interesa, u skladu sa zakonom kojim se uređuju platne usluge i zakonom kojim se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga.

Na postupak ostvarivanja zaštite prava i interesa korisnika platnih usluga iz stava 1. ovog člana primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga koje se odnose na ostvarivanje zaštite prava i interesa korisnika finansijskih usluga, i to naročito u vezi s pravom na prigovor, pravom na pritužbu Narodnoj banci Srbije i vansudskim rešavanjem spornog odnosa.

Nadzor

Član 10.

Narodna banka Srbije vrši nadzor nad primenom odredaba ovog zakona kod izdavalaca i prihvatilaca, u skladu sa zakonom kojim se uređuju platne usluge.

Ako se u postupku nadzora iz stava 1. ovog člana utvrdi da je izdavalac ili prihvatilac postupao suprotno ovom zakonu ili propisima donetim na osnovu ovog zakona, Narodna banka Srbije preduzeće mere u skladu sa zakonom kojim se uređuju platne usluge, a može izreći tom licu i članu njegovog organa upravljanja, odnosno rukovodiocu ili odgovornom licu u tom licu i novčanu kaznu koju može izreći u postupku nadzora u skladu sa zakonom kojim se uređuju platne usluge, na način i pod uslovima utvrđenim tim zakonom.

Narodna banka Srbije je ovlašćena da vrši nadzor nad primenom odredaba ovog zakona i kod kartičnih sistema plaćanja, procesora i drugih pružalaca tehničkih usluga kojima se podržava izvršavanje platnih transakcija koje su predmet ovog zakona, odnosno kod lica koja su odgovorna za poslovanje ovih subjekata, a prema ovim subjektima, odnosno licima može preduzimati i mere koje, u skladu sa zakonom kojim se uređuju platne usluge, može da preduzima i prema subjektima nadzora iz tog zakona.

Subjekt, odnosno lice iz stava 3. ovog člana koje nema sedište ili ogranak upisan u registar nadležnog organa u Republici Srbiji, dužno je da obavesti Narodnu banku Srbije o načinu na koji će se s njime obavljati komunikacija, da s Narodnom bankom Srbije sarađuje i da joj na njen zahtev dostavlja podatke u vezi s primenom odredaba ovog Zakona.

Prekršaji pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica

Član 11.

Novčanom kaznom od 50.000 dinara do 800.000 dinara kazniće se za prekršaj trgovac koji je pravno lice:

1) ako ograniči platioca da izabere platni brend ili platnu aplikaciju koje trgovac prihvata, a različiti su od platnog brenda ili platne aplikacije koji bi bili odabrani primenom automatskog mehanizma koji trgovac upotrebljava na svom mestu prodaje (član 4. stav 9);

2) ako na jasan i nedvosmislen način ne obavesti potrošača o tome da ne prihvata sve platne instrumente zasnovane na platnim karticama određenog kartičnog sistema plaćanja, i to istovremeno s davanjem obaveštenja o prihvatanju drugih platnih instrumenata zasnovanih na platnim karticama tog kartičnog sistema plaćanja (član 6. stav 3);

3) ako informacije iz člana 6. stav 3. ovog zakona vidno ne istakne na ulazu u prodajni objekat i na naplatnom mestu(član 6. stav 4);

4) ako, u slučaju trgovine korišćenjem sredstava komunikacije na daljinu, informacije iz člana 6. stav 3. ovog zakona ne objavi na svojoj internet stranici ili na drugom odgovarajućem elektronskom ili mobilnom medijumu ili ove informacije ne pruži platiocu u primerenom roku pre zaključenja ugovora (član 6. stav 5).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 30.000 do 150.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj trgovac koji je preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj trgovac koji je fizičko lice novčanom kaznom od 30.000 do 150.000 dinara.

Privremeno odstupanje od propisane visine međubankarske naknade

Član 12.

Pružalac platne usluge može u roku od devet meseci od početka primene ovog zakona nuditi i naplatiti međubankarsku naknadu za transakcije debitnom karticom u iznosu višem od iznosa propisanog u članu 3. stav 1. ovog zakona, ali ne višem od 0,5% vrednosti izvršene transakcije debitnom karticom.

Pružalac platne usluge može u roku od devet meseci od početka primene ovog zakona nuditi i naplatiti međubankarsku naknadu za transakcije kreditnom karticom u iznosu višem od iznosa propisanog u članu 3. stav 2. ovog zakona, ali ne višem od 0,6% vrednosti izvršene transakcije kreditnom karticom.

Važenje platnih instrumenata zasnovanih na platnoj kartici

Član 13.

Platni instrumenti zasnovani na platnoj kartici izdati do dana stupanja na snagu ovog zakona važiće do isteka roka važenja koji je označen na tim instrumentima, bez obzira na to da li je izdavalac postupio u skladu s članom 6. stav 6. tog zakona.

Podzakonski akti Narodne banke Srbije

Član 14.

Narodna banka Srbije doneće propise za sprovođenje ovog zakona koje je dužna da donese - najkasnije u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Usklađivanje sa odredbama ovog zakona

Član 15.

Pružaoci platnih usluga su dužni da svoje poslovanje i unutrašnje akte usklade sa odredbama ovog zakona do dana početka njegove primene.

Stupanje na snagu

Član 16.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se istekom devet meseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Izvor: Vebsajt Narodne banke Srbije, 30.05.2017.