Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS: DONETA UREDBA O DOPUNAMA UREDBE O USKLAđIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2016. GODINU


Vlada Republike Srbije je na sednici 31. maja 2016. godine usvojila Uredbu o dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2016. godinu(u daljem tekstu: dopune CT2016).

Osnovni tekst Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 98/2015) donet je 17. novembra 2015. godine i njime je nacionalna Carinska tarifa usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2016. godinu.

Razlozi za dopune CT2016 su dalje usklađivanje nomenklature sa izmenama Kombinovane nomenklature za 2016 u skladu sa Uredbama EK (Dodatne napomene u Glavi 4 i 22), koje su objavljene u "Sl. listu EU" tokom marta 2016. godine.

Donošenje dopune CT2016 je u skladu sa članom 17. stav 1. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014), jer je vezano za određeni rok uzimajući u obzir preuzete obaveze koje Republika Srbija ima u skladu sa:

  • Rezolucijom o pridruživanju Evropskoj uniji ("Sl. glasnik RS", br. 112/2004),
  • Nacionalnom strategijom Srbije za pristupanje Evropskoj uniji,
  • Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 83/2008 i 12/2014) i
  • Jedinstvenim sporazumom o slobodnoj trgovini u regionu Jugoistočne Evrope CEFTA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2007).

Dopune CT2016 stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

Izvor: Redakcija, Pantović Nadica, 31.05.2016.