Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNI POZIV MALIM PREDUZEĆIMA ZA PODRŠKU U NABAVCI OPREME: NA RASPOLAGANJU 542.000.000 DINARA BESPOVRATNIH SREDSTAVA


Ministarstvo privrede raspisalo je 31. maja 201. godine javni poziv malim i mikro preduzećima i preduzetnicima, kao i zadrugama, za dodelu bespovratne pomoći kroz Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme.

Kroz ovaj Program, koji predstavlja kombinaciju povoljnih bankarskih kredita i bespovratnih sredstava države, Ministarstvo privrede sufinansira nabavku proizvodne opreme u iznosu od 25 odsto vrednosti opreme, dok se 70 odsto troškova nabavke finansira iz kredita banaka partnera na Programu, a pet odsto je učešće samog preduzetnika.

Sredstva se mogu koristiti za nabavku novih ili polovnih (ne starijih od pet godina) proizvodnih mašina i opreme, kao i novih delova, specijalizovanih alata za mašine i opremu, a iznos odobrene bespovratne pomoći do 25 procenata od vrednosti opreme ne može biti veći od 2.500.000 dinara.

Privredni subjekti koji su zainteresovani za učešće u Programu, zahtev za bespovratnu pomoć podnose zajedno sa kreditinim zahtevima u jednoj od banaka ili lizing kuća koje su partner na Programu.

Banke partneri Ministarstva u realizaciji Programa su Credit agricole banka Srbija, Erste bank, Unicredit bank Srbija, Banca Intesa, a od ove godine partneri su i dve lizing kompanije Intesa Leasing i Unicredit leasing Srbija.

One su za učesnike ovog Programa ponudile posebne, povoljnije uslove kredita, koji ne moraju biti obezbeđeni hipotekom na nekretninama, već pre svega zalogom na opremu koja se nabavlja.

Ministarstvo privrede realizuje ovaj Program u cilju povećanja konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenja njihovog poslovanja, kao i kreiranja novih radnih mesta. Za ovaj program opredeljeno je 542.000.000 dinara bespovratnih sredstava.

Sredstva za realizaciju Programa se ne mogu koristiti za:

1) porez na dodatu vrednost;

2) nabavku putničkih, teretnih i komercijalnih vozila;

3) pokrivanje troškova koji su u vezi sa nabavkom opreme kao što su: carinski i administrativni troškovi, troškovi transporta, špedicije, skladištenja i manipulacije, montaže i instaliranja opreme, obuke i dr.;

4) pokrivanje troškova koji su u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem bankarskog kredita, odnosno finansijskog lizinga, kao što su troškovi: obrade zahteva, kamate, trošak kreditnog biroa za korisnika, upisa zaloge u Agenciji za privredne registre (APR), osiguranja pokretnosti, kursnih razlika i sl.;

5) refundaciju sredstava za već nabavljenu opremu;

6) zajmove i rate za otplatu kredita, kao i za reprogram kredita;

7) ostale troškove koji nisu u skladu sa namenom Programa.

 Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju:

1. pravna lica, registrovani u Agenciji za privredne registre kao privredna društva ili zadruge, koja su razvrstana na mikro ili mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) prema finansijskim izveštajima za 2014. godinu, kao i

2. preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo, registrovani u Agenciji za privredne registre.

Uslovi koje moraju da ispune podnosioci prijave za dodelu bespovratnih sredstava:

1. da su podneli popunjen prijavni formular sa potrebnom dokumentacijom jednoj od banaka ili lizing kompanija uključenih u realizaciju ovog Programa;

2. da su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije 31. decembra 2013 godine;

3. da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

4. da su izmirili dospele obaveze javnih prihoda;

5. da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

6. da vlasnici i/ili odgovorna lica nisu krivično osuđivani;

7. da su u većinskom privatnom vlasništvu i da nisu u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;

8. svrha i namena investiranja u proizvodnu opremu su u skladu sa prirodom delatnosti subjekta;

9. da privredna društva, zadruge i preduzetnici, prema finansijskim izveštajima iz 2014. godine, imaju najmanje jedno zaposleno lice;

10. da ne obavljaju delatnosti u sledećim sektorima:

 • primarna poljoprivredna proizvodnja;
 • trgovina (maloprodaja i veleprodaja);
 • ugostiteljstvo;
 • proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme;
 • organizovanje igara na sreću i sličnih delatnosti;
 • proizvodnja čelika i sintetičkih vlakana i vađenje uglja;
 • proizvodnja i promet bilo kojih proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama smatraju zabranjenim.

 11. da nisu u teškoćama a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama koja se nalazi u Programu;

 12. da u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve godine (2014., 2015, 2016. godini) nisu primili državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 200.000 evra u dinarskoj protivrednosti;

 13. da nisu primili bespovratna sredstva iz javnih sredstava za iste namene u prethodnoj ili tekućoj godini.

 Pri proveri kreditne sposobnosti privrednog subjekta, poslovne banke i lizing kompanije će se voditi kriterijumima koje koriste u svojim redovnim kreditnim, odnosno operacijama u vezi sa finansijskim lizingom. Privredni subjekti će se ugovorno obavezati da predmetnu opremu neće otuđiti najmanje 24 meseca po sklapanju ugovora o dodeli bespovratnih sredstava, ugovora o kreditu, odnosno ugovora o finansijskom lizingu.

 Privredni subjekti mogu otplatiti sredstva kredita, odnosno finansijskog lizinga prevremeno u odnosu na rok koji je definisan u ugovoru sa bankom, odnosno lizing kompanijom, s tim da ukoliko prevremenu otplatu izvrše u toku prve trećine trajanja ugovora o kreditu, odnosno finansijskom lizingu, dužni su da vrate celokupan iznos odobrenih bespovratnih sredstava.

Potrebna dokumentacija:

 • prijavni obrazac – Obrazac broj 1;
 • potpisana pisana izjava o prihvatanju uslova za dodelu sredstava – Obrazac broj 2;
 • profaktura ili predugovor izdat u 2016. godini;
 • original ili overena kopija potvrde nadležne filijale Poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve dospele obaveze javnih prihoda;
 • original ili overena kopija potvrde nadležnog suda da privrednom subjektu u poslednje dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
 • original ili overena fotokopija potvrde da vlasnici i/ili odgovorna lica privrednog subjekta nisu krivično osuđivana.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše. Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme kod jedne banke ili lizing kompanije.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo privrede, 31.05.2016.