Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O PORESKIM MERAMA ZA VREME VANREDNOG STANJA RADI UBLAŽAVANJA EKONOMSKIH POSLEDICA NASTALIH USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2: Prema poreskim obveznicima koji imaju odobreno odlaganje plaćanja dugovanog poreza, Poreska uprava, za vreme vanrednog stanja, neće preduzimati propisane mere, počev od rate koja je dospevala u martu 2020. godine


Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2020 – dalje: Uredba).

Navedenom Uredbom u članu 2. stav 1. propisano je da se prema poreskim obveznicima – pravnim licima, preduzetnicima, poljoprivrednicima i fizičkim licima koji imaju odobreno odlaganje plaćanja dugovanog poreza u smislu odredbi čl.73.-74b. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 i 86/2019 - dalje: Zakon), za vreme vanrednog stanja neće preduzimati mere propisane članom 74. stav 7-9. Zakona, počev od rate koja je dospevala u martu 2020. godine.

Stavom 2. navedenog člana Uredbe, propisuje se da Poreska uprava neće za vreme vanrednog stanja po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza i neće radi naplate istog sprovoditi postupak prinudne naplate, pri čemu se u navedenom periodu ne obračunava kamata u smislu člana 75. i 76. Zakona.

Shodno navedenom, za sve reprograme odobrene kako u smislu čl. 73., 74., tako i čl. 74a. i čl. 74b. Zakona, ukoliko se poreski obveznici ne pridržavaju rokova iz sporazuma i uslova odobrenog odlaganja plaćanja dugovanog poreza, saglasno tački 2 Uredbe, nadležne organizacione jedinice Poreske uprave (NOJPU) neće poništavati zaključene Sporazume odnosno ukidati Rešenja o odloženom plaćanju dugovanog poreza, kao ni pokretati postupke prinudne naplate iz sredstava obezbeđenja ili drugih predmeta prinudne naplate iz čl. 84. Zakona.

Takođe, za predmetne dospele a neplaćene rate, neće se obračunava kamata u smislu člana 75. i 76. Zakona.

Dalje, odredbama člana 3. Uredbe, propisano je da poreskim obveznicima- pravnim licima, preduzetnicima, poljoprivrednicima i fizičkim licima za vreme vanrednog stanja na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 26.03.2020.
Naslov: Redakcija