Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OBAVEŠTENJA O NAČINU UVOZA MASKI I RUKAVICA ZA SOPSTVENE POTREBE, ZA VREME TRAJANJA EPIDEMIJE KOVID 19 I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE STRUČNOG MIŠLJENJA OD STRANE ALIMS


- Akt Uprave carina broj: 148-II-483-14-9/2020, 25.03.2020.godine -

Aktom Uprave carina, pod napred navedenim brojem i datumom, obavešteni ste da je Vlada donela odluku da pravna lica, bez obzira na delatnost, mogu uvoziti maske i rukavice u cilju zaštite zaposlenih od bolesti COVID 19, tj. suzbijanja njenog širenja.

Takođe ste obavešteni da je uvoz navedene robe omogućen uz jasno ograničenje - da nije dozvoljena distribucija, prodaja trećim licima niti bilo kakva trgovina tom robom, jer je odluka doneta kako bi se dodatno zaštitili radnici koji nisu u mogućnosti da u ovom periodu rade od kuće. Tom prilikom ste obavešteni i o dokumentaciji koja se u ovim slučajevima prilaže carinskom organu.

Shodno navedenom, na ovaj način i u ove svrhe, pravna lica mogu uvoziti maske i rukavice samo za sopstvene potrebe, jer je ova mogućnost data sa ograničenjem da nije dozvoljena distribucija, prodaja trećim licima niti bilo kakva trgovina ovom robom.

Kako je napred navedena mogućnost data samo pravnim licima koja robu uvoze za svoje potrebe, kako bi se dodatno zaštitili radnici koji nisu u mogućnosti da u ovom periodu rade od kuće, ovom prilikom naglašavamo da veletrgovine, tj. pravna lica koja su od strane Ministarstva zdravlja registrovana za promet na veliko medicinskim sredstvima, i koja ista uvoze u skladu sa tom dozvolom Ministarstva zdravlja i rešenjem o registraciji medicinskog sredstva/odobrenjem za uvoz neregistrovanog medicinskog sredstva, koja izdaje Agencija za lekove i medicinska sredstva, maske i rukavice uvoze po redovnoj proceduri, iz razloga što ista navedenu robu ne uvoze za svoje potrebe, već u cilju snabdevanja zdravstvenog sistema Republike Srbije.

O napred navedenom vas obaveštavamo kako bi se razjasnile nejasnoće, tj. kako bi se jasno ukazalo na to da samo ona pravna lica, koja maske i rukavice uvoze u svrhu zaštite svojih zaposlenih od bolesti COVID 19, tj. suzbijanja njenog širenja, mogu uvoziti maske i rukavice po novouvedenoj proceduri, opisanoj u navedenom aktu Uprave carina, dok ostala pravna lica mogu uvoziti ovu robu u skladu sa redovnom procedurom za uvoz medicinskih sredstava ili predmeta opšte upotrebe, u zavisnosti od toga kojim propisom je regulisan uvoz konkretnog proizvoda.

- Akt Uprave carina broj 148-II-483-14-9/2/2020 od 26.03.2020. godine -

Veliki broj pravnih lica obraćao se nadležnim telima sa pitanjem na koji način se može izvršiti uvoz maski i rukavica u cilju zaštite zaposlenih od bolesti COVID 19, tj. suzbijanjem njenog širenja. Shodno tome, Vlada je donela odluku da pravna lica, bez obzira na delatnost, mogu uvoziti maske i rukavice u navedene svrhe.

To je dopušteno uz jasno ograničenje da nije dozvoljena distribucija, prodaja trećim licima niti bilo kakva trgovina tom robom, jer je odluka doneta kako bi se dodatno zaštitili radnici koji nisu u mogućnosti da u ovom periodu rade od kuće.

Shodno tome, ovom prilikom vas obaveštavamo da, u vreme trajanja epidemije COVID 19, maske i rukavice mogu uvoziti pravna lica, bez obzira na delatnost, s tim da su ista dužna da se obrate Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije, radi dobijanja mišljenja da nije potrebno pribaviti rešenje o registraciji medicinskog sredstva, kao i graničnoj sanitarnoj inspekciji koja će utvrđivati zdravstvenu ispravnost/bezbednost tih proizvoda.

U skladu sa napred navedenim, prilikom uvoza maski i rukavica, u napred navedene svrhe, potrebno je priložiti:

- Mišljenje Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije da se konkretne maske ili rukavice ne smatraju medicinskim sredstvom

- Rešenje ili potvrdu graničnog sanitarnog inspektora, bez obzira na to da li se maske /rukavice svrstavaju u tarifnu oznaku koja je u ISCS-u povezana sa šiframa U65/I65 ili ne i

- Izjavu uvoznika da se maske/rukavice uvoze u cilju zaštite zaposlenih od bolesti COVID 19.

Napred navedene isprave potrebno je upisati u rubriku 44 JCI uz pripadajuće šifre.

- Način podnošenja zahteva za izdavanje stručnog mišljenja od strane ALIMS -

Važno obaveštenje o načinu uvoza maski i rukavica za sopstvene potrebe za zaštitu zaposlenih, za vreme trajanja epidemije virusa korona (COVID-19)

Sva zainteresovana pravna lica koja žele da uvezu maske i rukavice za sopstvene potrebe, za vreme trajanja epidemije virusa korona (COVID-19), potrebno je da podnesu zahtev za stručno mišljenje Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije.

A) Način podnošenja zahteva za izdavanje stručnog mišljenja:

  • Podnošenje zahteva za izdavanje stručnog mišljenja obavlja se elektronskim putem, pristupom preko portala Agencije: https://ms.alims.gov.rs
  • Podnosilac zahteva, pre elektronskog podnošenja zahteva za izdavanje stručnog mišljenja, mora da poseduje korisničke podatke (korisničko ime i lozinku), za pristup portalu Agencije.
  • Grupa za e-razvoj Agencije, pre podnošenja zahteva, dodeljuje podnosiocu zahteva korisničke podatke za pristup portalu Agencije (korisničko ime i lozinku). Kontakt osoba u Agenciji za dodeljivanje korisničkih podataka, je Srđan Savić (srdjan.savic@alims.gov.rs).
  • Prilikom popunjavanja Zahteva za izdavanje stručnog mišljenja, od strane podnosioca zahteva, formira se elektronska profaktura.
  • Visina tarife za davanje stručnog mišljenja o pitanjima iz nadležnosti Agencije iznosi 12.000,00 dinara.
  • Izuzeci kada Agencija ne naplaćuje tarife za usluge iz svoje nadležnosti: samo po zahtevu nadležnih ministarstava (član 29. Odluke o utvrđivanju visine i načinu plaćanja tarifa za usluge iz nadležnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije).

B) Dokumentacija koja se podnosi uz zahtev za izdavanje stručnog mišljenja:

  • Popunjen OBRAZAC (popunjava se "online" preko portala Agencije) - Zahtev za izdavanje stručnog mišljenja o pitanjima iz nadležnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije iz oblasti medicinskih sredstava
  • U Obrascu označiti "Utvrđivanje statusa proizvoda, odnosno utvrđivanje da li je određeni proizvod medicinsko sredstvo".
  • U polju "Pitanje za koje se traži stručno mišljenje", navesti:

-          naziv proizvoda,

-          naziv proizvođača,

-          broj (količina) maski, odn. rukavica koje se uvoze.

  • U delu "Dokumentacija/ + unos priložene dokumentacije" dostavlja se:

-          inoprofaktura ili inofaktura,

-          Izjava (pod punom materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću) da će se maske, odn. rukavice koje se uvoze, koristiti isključivo za zaštitu zaposlenih i da se neće koristiti za dalju prodaju.

-          Ukoliko uvoznik poseduje Deklaraciju o usaglašenosti (Declaration of Conformity) za proizvode koji se uvoze, potrebno je dostaviti i taj dokument uz zahtev, kako bi Agencija ustanovila da li se radi o medicinskim ili zaštitnim proizvodima, pa u skladu sa tim i izdala mišljenje za konkretan uvoz (po profakturi, odn. fakturi/na godinu dana).

Izvor: Privredna komora Srbije, 31.03.2020.