Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PORESKA PRIJAVA ZA POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA, OSIM POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA PO ODBITKU, OD 01. APRILA 2015. GODINE PODNOSI SE ISKLJUČIVO U ELEKTRONSKOM OBLIKU


Poreska uprava podseća obveznike da se u skladu sa odredbom člana 38. stav 7. tačka 1) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014)poreska prijava za porez na dobit pravnih lica, osim poreza na dobit pravnih lica po odbitku, od 01. aprila 2015. godine podnosi isključivo u elektronskom obliku.

S tim u vezi, poreski obveznici su od 1. aprila 2015. godine dužni da poresku prijavu za porez na dobit pravnih lica (Obrazac PDP), propisanu Pravilnikom o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015), podnose isključivo u elektronskom obliku, preko elektronskog servisa Poreske uprave, na sajtu www.purs.gov.rs, u delu e-Porezi.

Uz poresku prijavu se, isključivo u elektronskom obliku, podnose kao prilozi obrasci koji su propisani Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 20/2014), Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije – obveznike poreza na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 60/2014), Pravilnikom o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001, 19/2007 i 99/2010) i Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe ("Službeni glasnik RS", br. 116/2004 i 99/2010).

Poreska uprava će na sajtu www.purs.gov.rs, u delu e-Porezi, omogućiti poreskim obveznicima da na testnom okruženju testiraju podnošenje poreske prijave za porez na dobit pravnih lica u elektronskom obliku.

Za sve dodatne informacije brojevi Kontakt-centra Poreske uprave su 0700-700 007 za pozive sa fiksnog telefona iz bilo kog mesta u Republici Srbiji, i 011-33 10 111, za pozive sa mobilnog telefona ili iz inostranstva.

Pitanja u vezi sa podnošenjem prijave, poreski obveznici mogu poslati i elektronskom poštom na adresu porez.dobit@purs.gov.rs.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 31.03.2015.