Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRIMENA REGIONALNE KONVENCIJE O PAN-EVRO-MEDITERANSKIM PREFERENCIJALNIM PRAVILIMA O POREKLU (KONVENCIJA) IZMEĐU ALBANIJE I SRBIJE


"Ovim putem vas obaveštavamo da je u "Sl. glasniku RS", br. 28/2014, objavljen Zaključak vlade o prihvatanju Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi broj 3/2013, koja je usvojena 20. novembra 2013. godine, o izmeni Aneksa 4. Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA 2006),            Protokol o definiciji pojma "proizvodi sa poreklom" i metodama administrativne saradnje iz člana 14. st. 1. i 3.

To praktično znači da su strane ugovornice Sporazuma CEFTA 2006 za koje je Regionalna konvencija o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2013 - dalje: Konvencija), stupila na snagu (Albanija, Makedonija, Srbija i Crna Gora), obavezne da u međusobnoj trgovini od 1. aprila primenjuju odredbe Konvencije za potrebe primene pravila o poreklu robe.

Međutim, dopisom CEFTA Sekretarijata od 27. marta 2014. godine, ukazano je da je praktična primena Konvencije u ovom trenutku moguća samo između Albanije i Srbije.

Izdavanje i prihvatanje dokaza o poreklu

A. Primena Konvencije

Albanija i Srbija će u međusobnoj trgovini primenjivati Protokol o poreklu Konvencije počev od 01. aprila 2014. godine. Konvencija će se u skladu sa članom 3. Priloga I primenjivati za:

1. Proizvode koji su u potpunosti dobijeni u Albaniji i Srbiji;

2. Gotove proizvode sa preferencijalnim poreklom Albanije i Srbije koji su nastali  obradom  ili  preradom  materijala sa preferencijalnim poreklom Albanije i Srbije;

3. Gotove proizvode sa preferencijalnim poreklom Albanije i Srbije za koje se potvrđuje njihovo poreklo između Albanije i Srbije.

Za potrebe primene Protokola o poreklu Konvencije, shodno gore navedenom stavu

1. (tačke 1., 2., i 3.) koristiće se uverenje o kretanju robe EUR.1 čiji je obrazac propisan Aneksom IIIa (EUR.1 serija A, ne sadrži napomenu u rubrici 7 "cumulation applied with", odnosno "no cumulation applied"), odnosno izjava o poreklu čiji je tekst dat u Aneksu IVa (ne sadrži napomenu "cumulation applied with", odnosno "no cumulation applied").

B. Pri men a Sporazum a CEFTA 2006

Ukoliko se ne primenjuje Konvencija, u međusobnoj trgovini između Albanije i Srbije, primeniće se Sporazum CEFTA 2006, koji predviđa kumulaciju porekla između strana ugovornica Sporazuma CEFTA 2006, Evropske unije i Turske, odnosno izdavaće se i prihvatati CEFTA dokazi o poreklu.

Prelazne odredbe

Dokazi o poreklu izdati u Albaniji, u skladu sa Sporazumom CEFTA 2006, za koje je postupak izvoznog carinjenja okončan pre 1. aprila 2014. godine, mogu se podneti carinskom organu u Srbiji za primenu preferencijalnog tarifnog tretmana u naredna četiri meseca, koliki je rok važenja dokaza o poreklu."

(Akt Uprave carina, br. 148-06-483-01-149/2014 od 31.3.2014. godine)

Izvor: Vebsajt Uprave carina, 31.3.2014.