Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNE ONLINE KONSULTACIJE ZA IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA: Rok za sugestije 15. mart 2019. godine


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, poštujući principe transparentnog i inkluzivnog donošenja propisa i konsultovanja javnosti u ranim fazama, započinje postupak javnih online konsultacija za izmene i dopune Zakona o političkim strankama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 61/2015 - odluka US), sa ciljem prikupljanja komentara i sugestija koji će dodatno unaprediti postojeći pravni okvir.

Radi usklađivanja sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje), tako da podnosioci prijave nemaju obavezu dostavljanja podataka iz javne evidencije, u 2019. godini planirane su izmene Zakona o političkim strankama.

Radna grupa sastavljena od predstavnika relevantnih državnih organa sačinila je polazne osnove za izradu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o političkim strankama.

S obzirom da se u primeni Zakona o političkim strankama pokazalo da je potrebno bliže urediti postupak osnivanja političke stranke, kao i uskladiti odredbe koje se odnose na brisanje političke stranke iz Registra sa zakonom, predložene su izmene i dopune članova Zakona u tom delu. Istovremeno, predložene su i određene izmene tehničkog karaktera kao što je brisanje odredbi koje su u vezi sa Odlukom US (09.04.2015) ili preciziranje odredbi koje se odnose na postupanje u vezi sa promenom podataka u Registru.

U pripremi polaznih osnova korišćeni su najbolji primeri iz uporedno-pravne prakse u oblasti političkog organizovanja.

Svi zainteresovani svoje komentare i sugestije mogu poslati na prava.slobode.registri@mduls,gov.rs do 15. marta 2019. godine.

Preuzmite Polazne osnove za izradu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o političkim strankama.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 25.02.2019.
Naslov: Redakcija