Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O VISINI TROŠKOVA ZA IZDAVANJE ZDRAVSTVENE KARTICE: Uputstvo za osiguranike i pravna lica za podnošenje zahteva za povraćaj više uplaćenih sredstava za zdravstvenu karticu


Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje podnošeni su zahtevi za povraćaj više uplaćenih sredstava od strane fizičkih lica - osiguranika i pravnih lica- poslodavaca koji su izvršili uplatu višeg iznosa sredstava za jednu zdravstvenu karticu od iznosa utvrđenog Odlukom o visini troškova za izdavanje zdravstvene kartice ("Sl. glasnik RS", br. 131/2014 i 94/2016), koji su izvršili više uplata za jednu zdravstvenu karticu i sl.

Povraćaj više uplaćenih sredstava Republički fond za zdravstveno osiguranje će izvršiti na osnovu podnetih zahteva i to:

1. Osiguranici - fizička lica

Podnose pisani zahtev za povraćaj više uplaćenog iznosa filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje na čiji račun su po unetoj šifri opštine iz poziva na broj odobrenja uplaćena sredstva u višem iznosu, koji sadrži:

-obrazloženje pogrešne uplate (razlog, mesto i datum uplate, JMBG, ime i prezime uplatioca, adrese uplatioca i druge bitne podatke neophodne za identifikaciju uplatioca i identifikaciju lica za koje je izvršena uplata);

-iznos koji je pogrešno uplaćen;

-ENG broj uplate za zahtev podnet preko Portala e-Uprave;

-ime i prezime primaoca i broj računa u banci na koji će se izvršiti povraćaj sredstava;

-potpis, čitko ime i prezime, adresa, kontakt telefon, e-mail adresa.

Uz zahtev se prilaže:

-original uplatnica;

-originalna potvrda o sprovedenim plaćanjima putem e- bankinga i m-bankinga overena i potpisana od strane odgovornog lica nosioca platnog prometa;

-kopija kartice sa računom na koji će se izvršiti povraćaj sredstava.

Zahtev se može podneti na pisarnici sedišta filijale kojoj su pogrešno/više uplaćena finansijska sredstva ili predati preporučenom pošiljkom preko JP Pošta ili drugih dostavljača na adresu sedišta filijale na koju je uplaćen prihod.

Adrese filijala objavljene su OVDE.

Šifre opština za fizička lica objavljena su OVDE.

2. Poslodavci

Poslodavci podnose pisani zahtev za povrćaj više uplaćenog iznosa finansijskih sredstava sa preciznim navođenjem lica za koja je izvršena ispravna uplata i navođenjem lica za koja je izvršena pogrešna uplata, JMBG, datum uplate, dokaz o izvršenoj uplati, PIB, MB, potpis ovlašćenog lica, adresa, kontakt telefon i e-mail adresa.

Uz zahtev se prilaže:

-izvod sa računa overen potpisom i pečatom nosioca platnog prometa preko kojeg je sprovedeno plaćanje (banka, pošta i dr.);

-specifikacija lica za koja je potrebno izvršiti povraćaj pogrešno uplaćenih finansijskih sredstava;

-specifikacija lica za koja je izvršena ispravna uplata kroz izvod;

-broj računa na koji će se izvršiti povraćaj sredstava.

Zahtev se može podneti na pisarnici sedišta filijale kojoj su pogrešno/više uplaćena finansijska sredstva ili predati preporučenom pošiljkom preko JP Pošta ili drugih dostavljača na adresu sedišta filijale na koju je uplaćen prihod.

Šifre opština za pravna lica objavljena OVDE.

 NAPOMENA:

Svi podneti zahtevi biće obrađeni i rešeni u najkraćem roku.

Nepotpuni zahtevi neće biti razmatrani. Republički fond će podnosioca zahteva kontaktirati na bazi dostavljenih podataka (e-mail adresa, kontakt telefon) u vezi sa dokumentacijom koju je potrebno dostaviti u cilju kompletiranja zahteva.

Izvor: Vebsajt RFZO, 27.02.2017.
Naslov: Redakcija