Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE: PREDVIđENO JE UVOđENJE SLUżBENIčKOG SISTEMA PO UGLEDU NA ORGANE DRżAVNE UPRAVE. PREDLOG ZAKONA PREDVIđA DA UPRAVOM RUKOVODE SLUżBENICI NA POLOżAJU I DA U NJOJ RADE SLUżBENICI I NAMEšTENICI, ODREđENA RADNA MESTA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA POSTAJU POLOżAJI, A PRVI PUT SE OTVARA MOGUćNOST POSTAVLJENJA V.D. NAčELNIKA. UVODI SE KADROVSKI PLAN, KOJI USVAJA SKUPšTINA OPšTINE ILI GRADA SA CILJEM DA SE OBEZBEDI PLANIRANJE KADROVA I DA SE ZAPOšLJAVANJE OGRANIčI NA RASPOLOżIVA SREDSTVA U BUDżETU


Predlog zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, o kojem od 1. marta 2016. godine raspravlja Narodna skupština Republike Srbije, predviđa uvođenje službeničkog sistema po ugledu na organe državne uprave, koji na državnom nivou funkcioniše od 2006. godine.

Predložena rešenja uvode niz novina, među kojima je Kadrovski plan, koji usvaja skupština opštine ili grada sa ciljem da se obezbedi planiranje kadrova i da se zapošljavanje ograniči na raspoloživa sredstva u budžetu.

Novina je i uvođenje detaljnog uređenja konkursnih postupaka zapošljavanja i obaveze ocenjivanja službenika po propisima za državne službenike, pošto se trenutno samo delimično uređuje konkursni postupak, a ocenjivanje je površno i retko se primenjuje.

Predlog zakona predviđa da upravom rukovode službenici na položaju i da u njoj rade službenici i nameštenici, određena radna mesta u autonomnim pokrajinama postaju položaji, a prvi put se otvara mogućnost postavljenja v.d. načelnika, koji trenutno ne postoji.

Novina je i unapređen disciplinski postupak, koji znatno podiže i odgovornost službenika.

Na izradi Predloga zakona, sa Ministarstvom državane uprave i lokalne samouprave radili su i rukovodioci gradova i opština, kao i predstavnici Stalne konferencije gradova i opština, koji su ocenili da je proces izrade tog zakona pravi primer učešća zainteresovanih strana i kvalitetnog i temeljnog rada na uređivanju oblasti važne za lokalnu samoupravu.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 29.02.2016.
Naslov: Redakcija