Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA: ZAKON STUPA NA SNAGU 4. MARTA 2016. GODINE. DIREKTOR JAVNOG PREDUZEćA MORA DA IMA FAKULTETSKU DIPLOMU, PET GODINA RADNOG ISKUSTVA I NAJMANJE TRI GODINE RADNOG ISKUSTVA NA POSLOVIMA KOJIM SE JAVNO PREDUZEćE BAVI. ZAKON PROPISUJE DA KONKURSOM IZABRANI DIREKTORI NE MOGU BITI STRANAčKI FUNKCIONERI, ALI IM NIJE ZABRANJENO DA BUDU čLANOVI NEKE POLITIčKE STRANKE


Nakon usvajanja Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016 - dalje: Zakon) direktori javnih preduzeća više neće moći da budu funkcioneri političkih stranaka ukoliko žele i dalje da budu direktori. Naime, novi Zakon propisuje da konkursom izabrani direktori ne mogu biti stranački funkcioneri, ali im nije zabranjeno da budu članovi neke političke stranke. Drugim rečima, mogu biti članovi partije, ali ne i aktivni u organima partije.

Zakonom su ukinuti upravni odbori, a pravila za izbor i odgovornost direktora i članova nadzornih odbora su pooštreni. Tako će budući direktori morati da imaju završene četvorogodišnje fakultete, pet godina iskustva na poslu koji zahteva ovakvo obrazovanje i tri godine iskustva u poslu kojim se bavi javno preduzeće kojim upravlja. Direktore će imenovati Vlada Republike Srbije na četiri godine, a više nema zamenika direktora.

Na konkursu se biraju i direktori javnih preduzeća čiji su osnivači autonomna pokrajina ili lokalna samouprava. U opisu rada budućih direktora je i odabir izvršnih direktora, kojih u preduzeću ne sme biti više od sedam. Ni izvršni direktor ne može imati zamenika, a uslov je da mora da bude zaposlen u preduzeću. Zakon predviđa i situacije u kojima će direktor biti razrešen pre nego što mu istekne mandat, a to je u slučaju, između ostalog, kada ne dostavi tromesečni izveštaj, ne ispuni planirane aktivnosti iz godišnjeg poslovanja, utroši sredstva za određene namene iznad visine utvrđene programom, ne izvršava odluke nadzornog odbora.

Nadzorni odbor imaće pet članova i predsednika, a u pokrajini tri člana i predsednika. Što se obrazovanja i iskustva tiče, važe gotovo ista pravila kao i za direktora. Predsednik i članovi nadzornog odbora imaju pravo na odgovarajuću naknadu za svoj rad, a visinu naknade određivaće Vlada Republike Srbije. Predsednika i članove imenuje Vlada na period od četiri godine, a jedan član nadzornog odbora mora biti iz reda zaposlenih, kao što mora postojati i jedan nezavisan član.

Osnivači javnih preduzeća dužni su da usklade osnivačka akta sa odredbama novog Zakona u roku od šest meseci od njegovog stupanja na snagu. Zakon stupa na snagu 4. marta 2016. godine.

Zarad strože kontrole javnih preduzeća novi Zakon je pooštrio uslove za izbor direktora i nadzornih odobra, čiji članovi će morati da budu licencirani.

Prema objašnjenju ministra privrede, Željka Sertića, ovaj Zakon uređuje rad 37 republičkih i 691 lokalnih javnih preduzeća. Sertić dodaje da nije moguće jednim zakonom prekinuti praksu da više od 700 javnih preduzeća iz godine u godinu prave gubitke od nekoliko desetina milijardi dinara godišnje.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Malešević, 29.02.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija