Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU: DRżAVNA UPRAVA BIćE OBAVEZNA DA PO ZAHTEVU GRAđANA PRIBAVLJA PODATKE IZ DRżAVNIH EVIDENCIJA PO SLUżBENOJ DUżNOSTI, BEZ NADOKNADE. ZA NEPOšTOVANJE OVE ODREDBE PREDVIđENE SU RIGOROZNE KAZNE. TROšKOVI PROMENE LIčNIH DOKUMENATA PO PROMENI PREZIMENA NAKON VENčANJA ćE IZNOSITI 7.170 DINARA, OSTVARIVANJA PRAVA NA UPIS DETETA U PREDšKOLSKU USTANOVU 854 DINARA, A TROšKOVI PRIJAVE LIčNOG IMENA DETETA ZBOG UPISA U MATIčNU KNJIGU ROđENIH I PRIJAVU PREVIVALIšTA 584 DINARA


Građani Srbije ubuduće više neće biti u obavezi da donose dokumenta iz službenih evidencija, kao što su uverenja i razni izvodi, već će tu obavezu imati organi i to po službenoj dužnosti, predviđa Zakon o opštem upravnom postupku, koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila 29. februara 2016. godine.

Građani su oslobođeni plaćanja takse za te podatke, čime štede i vreme i novac, piše u obrazloženju tog akta.

Tako će, na primer, troškovi promene ličnih dokumenata po promeni prezimena nakon venčanja umesto dosadašnjih 10.665 dinara iznositi 7.170 dinara, troškovi ostvarivanja prava na upis deteta u predškolsku ustanovu umesto dosadašnjih 2.509 dinara 854 dinara, a troškovi prijave ličnog imena deteta zbog upisa u matičnu knjigu rođenih i prijavu previvališta umesto 3.402 dinara 584 dinara.

To će, prema očekivanjima predlagača – Vlade Republike Srbije, omogućiti da država i formalno postane servis građana i privrede.

Puna primena Zakona planirana je od jula 2017. godine, a primena pojedinih odredaba počeće za 90 dana od usvajanja u parlamentu.

Primena Zakona omogućiće građanima da budu u kontaktu sa upravnom bez fizičkog prisustva, pa će tako, kada se ispune tehnički preduslovi, biti omogućeno podnošenje raznih zahteva bez čekanja u redovima, dobijanje informacije u vezi sa postupkom, pa i dostavljanje rešenja na adresu elektronske pošte.

Zakona predviđa i da će građani u budućnosti moći da dobiju rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu i u obliku elektronskog dokumenta, koji je elektronski potpisan u skladu sa zakonom i dostavljen na imejl adresu stranke, ukoliko joj to bude odgovaralo.

Takođe, građani će moći, predviđa Zakon, da prate tok postupka, čime će se postići veća transparntnost, a sa druge strane će biti smanjena mogućnost korupcije.

Zakonodavac, takođe, tvrdi da će građanin postati upućen i informisan u vezi sa svim detaljima postupka i da će pored njih, uštede biti ostvarene i u privredi, kako u novcu, tako i u vremenu, zbog olakšanih procedura, pošto će upravni postupci biti pojednostavljeni i u određenoj meri automatizovani.

Kako je predlagač, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave naveo u obrazloženju, Zakon menja odnos uprave prema građanima transformišući je u servis građana i privrede, ono što moderne evropske uprave već jesu.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 29.02.2016.
Naslov: Redakcija