Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OGLAŠAVANJU: ALKOHOLNA PIćA KOJA IMAJU DO 20 ODSTO ALKOHOLA MOGU SE REKLAMIRATI OD 18 SATI DO šEST UJUTRU, A ONA SA VIšE OD 20 ODSTO ALKOHOLA OD 23 DO šEST SATI UJUTRU. REKLAMIRANJE NA OTVORENOM PROSTORU JE U ISKLJUčIVOJ NADLEżNOSTI LOKALNIH SAMOUPRAVA, KOJE ćE ODREđIVATI USLOVE I NAčIN OGLAšAVANJA. PO PRVI PUT SE REGULIšE OGLAšAVANJE IGARA NA SREćU, KOJE JE OGRANIčENO NA PERIOD OD 21 SAT DO šEST UJUTRU, DOK JE NJIHOVO REKLAMIRANJE NA OTVORENOM U BLIZINI šKOLA I SLIčNIH USTANOVA ZABRANJENO


Alkoholna pića će moći da se reklamiraju u štampi. Ovo je ključna novina nedavno usvojenog Zakona o oglašavanju ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016 - dalje: Zakon). Kada su u pitanju elektronski mediji, reklame za alkoholna pića moći će da vide samo noćne ptice.

Novim Zakonom predviđeno je da se alkoholna pića do 20% alkohola reklamiraju u elektronskim medijima od 18 časova do šest sati ujutru".

Usvajanjem Zakona naše zakonodavstvo se usklađuje sa standardima EU, a cilj Zakona je da se spreči nelojalna konkurencija na tržištu i da se zaštite potrošači od obmanjujućih i lažnih poruka koje ih mogu navesti na pogrešnu kupovinu.

Zakon postavlja minimalna, transparentna i objektivna merila za sve učesnike u tom procesu, a njime se, pored ostalog, zabranjuje obmanjujuće oglašavanje, oglašavanje koje sadrži prikaz maloletnika u opasnoj situaciji, oglašavanje koje neposredno poziva maloletnike na kupovinu roba li usluga ili da to zahtevaju od svojih roditelja, zabrana reklamiranja mleka, druge hrane i pića za odojčad do šest meseci i pribora za njihovo korišćenje.

Po prvi put će biti omogućeno da se alkoholna pića reklamiraju i u štampanim medijima, a izuzetak su časopisi namenjeni deci i maloletnicima.

Sa druge strane, da nedostataka ima- ima. Primera radi, u poljoprivrednim emisijama koje se na našim televizijama po pravilu emituju u prepodnevnim časovima nemoguće je reklamirati male proizvođače vina, koji po pravilu nemaju novca za marketinške kampanje i oglašavanja.

Takođe, novina u Zakonu je i to što će oglašavanje na otvorenom prostoru biti u nadležnosti lokalnih samouprava, koje će određivati uslove i način oglašavanja. Oglašavanje na plakatu koji se postavlja na javnoj površini dozvoljeno ako je javna površina za postavljanje plakata aktom jedinice lokalne samouprave određena za te namene ili ako je za postavljanje plakata na javnoj površini potrebna dozvola jedinica lokalne samouprave, po pribavljanju te dozvole.

Zakon propisuje da će obmanjujuće oglašavanje biti zabranjeno, jer ono dovodi u zabludu kupca, a zabranjeno je i uporedno oglašavanje koje omalovažava robu i usluge konkurenata na tržištu.

Zakonom se definiše i internet oglašavanje. Tako je na internetu dozvoljeno reklamiranje alkoholnih pića sa sadržajem alkohola do 20%, dok će biti zabranjeno reklamiranje duvana, cigareta i alkoholnih pića koja sadrže više od 20% alkohola.

Novina je i da se ukida reklamiranje elektronskih cigareta. Zakonom se po prvi put reguliše oglašavanje "igara na sreću" i one mogu da se reklamiraju u elektronskim medijima i bioskopima od 21 do šest sati ujutru.

Novina je i da je zabranjeno oglašavanje "igara na sreću" na otvorenom prostoru, ako su te reklame udaljene manje od 100 metara od škole i sličnih ustanova.

Propisano je i da u okviru jednog punog sata emitovanog programa komercijalnih pružalaca medijske usluge, TV oglašavanje i TV prodaja ne mogu zauzimati više od 20% vremena, a za programe ustanove javnog medijskog servisa i pružaoce medijske usluge civilnog sektora više od 10 odsto.

Prenosi međunarodnih sportskih događaja od nacionalnog značaja posredstvom ustanova javnog medijskog servisa mogu da se prekidaju najduže devet minuta po satu, s tim da ukupno emitovanje TV oglašavanja i TV prodaje može trajati najduže 10 odsto od ukupno dnevnog emitovanog sportskog programa.

Za one koji krše odredbe Zakona predviđena je kazna od 300.000 do 2 miliona dinara.

Izvor: Vebsajt eKapija, 25.02.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija