Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE: Odgovori SKGO na pitanja gradova i opština o primeni Zakona


Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) objavila je odgovore na postavljena pitanja gradova i opština o primeni Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/2016 - dalje: Zakon).

• Molim Vas da mi date Vaše stručno mišlјenje, ili tumačenje, članova 66. 67. i 68. Zakona, a konkretno na mom primeru.

Naime, radi se o sledećem, ja već punih 30 godina radim na radnom mestu tehničkog sekretara jedne gradske mesne zajednice u Kosovskoj Mitrovici, imam i položen državni stručni ispit i sve do sada bio sam u zvanju viši referent, a sada mi uručuju rešenje po kome sam mlađi referent. Ja smatram da sve ono što radim na tom radnom mestu, može da se svrsta u rangu poslova koji se obavlјaju u skladu sa čl. 66 Zakona. Verujem da Vi znate, ali samo da ukratko podsetim koje sve poslove obavlјa jedan tehnički sekretar gradske MZ, tj. konkretno šta ja radim:

Radim na organizovanju sastanaka i sednica Saveta MZ, zborova građana, vođenje zapisnika sednica organa MZ i zborova građana, tj. sve administrativno-tehniče i analitičke poslove za organe tj. Savet MZ, učestvujem u pripremi i organizovanju humanitarnih akcija, vršim poslove računovodstva i knjigovodstva MZ, blagajnika MZ, obavlјam poslove vođenja evidencije utrošaka i priliva sredstava po svim izvorima, vodim evidenciju domaćinstava MZ, pripremam i dostavlјam izveštaje, informacije i druge materijale organima MZ kao i opštinskim službama, izdajem potvrde i uverenja građanima po zahtevu, uverenja o kućnoj zajednici, izjave o zajedničkom domaćinstvu, potvrde o adresi stanovanja, potvrde o prevozu tj. preselјenju pokućstva (ovo u vezi prelazaka administrativne linije između centralne Srbije i AP KiM) dostavlјam podatke vezane za vođenje biračkog spiska. Da li ima potrebe da dodam i da za sve vodim skraćeni delovodnik MZ u kome registrujem sva akta nastala u radu MZ, ista arhiviram i čuvam, u sklopu MZ obavlјam sve poslove prijema i otpreme pošte i vršim sve poslove prijemne kancelarije i pisarnice, i ostale poslove po nalogu Saveta MZ kao i opštinske uprave kojoj pripadam. Nema potrebe da naglašavam da sam zadužen pečatom, sa kojim raspolažem u skladu sa Zakonom i propisima.

Na osnovu svega ovoga smatram da se ovo može podvesti pod član 66 koji glasi:

"U zvanju višeg referenta obavlјaju se administrativni, tehnički i drugi pretežno rutinski poslovi koji obuhvataju širok krug zadataka i mogu zahtevati poznavanje i primenu jednostavnijih metoda rada i postupaka, a rade se samostalno i uz povremeni nadzor neposrednog rukovodioca."

U hijerarhiji opštinske uprave čiji sam radnik, neposredni starešina mi je Načelnik odelјenja za opštu upravu, a u MZ Predsednik Saveta MZ, s tim što zbog specifične situacije trenutno nema Predsednika Saveta MZ, koji još nije izabran, pa sve gore navedene poslove za sada radim uz povremeni nadzor i instrukcije Načelnika odelјenja za opštu upravu, Opštinske uprave.

Merila za procenu radnog mesta su složenost poslova, samostalnost u radu, odgovornost, poslovna komunikacija i kompetentnost. Merila i poslovi su jasno definisani Uredbom o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016), ali je potrebno obratiti pažnju i na ograničenja iz čl. 34. Uredbe i odlučivati shodno tome u svakom konkretnom slučaju. Dakle, poslodavac donosi odluku uzimajući u obzir opisana merila i ograničenja.

• Da li zaposleni, koji je do 1.12.2016. godine imao zvanje višeg stručnog saradnika i koji je primenom Zakona, stekao zvanje samostalnog savetnika, s obzirom na godine radnog iskustva sa visokom stručnom spremom, ima pravo da mu se prizna veći koeficijent za obračun plate, odnosno koeficijent na osnovu kog se do 1.12.2016. godine obračunavala plata samostalnih stručnih saradnika ili nastavlјa da prima platu koju je primao u zvanju koje je imao do 1.12.2016. godine?

Članom 39. Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 108/2016) propisano je donošenje posebnog zakona kojim će se urediti plate i druga primanja zaposlenih u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, kao i da do početka primene ovog posebnog zakona ostaju na snazi, odnosno da se pravo na platu i druga primanja iz radnog odnosa zaposleni na osnovu propisa koji su na snazi do početka primene posebnog zakona.

Kako se rešenjima o razvrstavanju i ugovorima o radu ne zasniva radni odnos, već se nastavlјa radni odnos koji je ranije zasnovan, to se u ovim aktima konstatuje nastavak tog radnog odnosa, pa u tom smislu se konstatuje da zaposleni nastavlјa da ostvaruje pravo na platu prema važećim propisima, odnosno konstatuje se da zadržava zatečeni koeficijent, uz navođenje pojedinačnog akta kojim je utvrđena visina prava na platu, odnosno visina koeficijenta (rešenje o koeficijentu), odnosno navodi se koji je koeficijent zaposleni imao u trenutku stupanja na snagu Pravilnika.

• Da li gradska opština jedinice lokalne samouprave, može shodno članu 91. Zakona, izvršiti preuzimanje zaposlenog iz Javnog Preduzeća koje je osnovala jedinica lokalne samouprave (ne gradska opština), bez internog konkursa?

Prema Zakonu, čija je primena počela 1. decembra 2016. godine, uređuju se prava i dužnosti iz radnog odnosa zaposlenih u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave. Takođe odredbe ovog Zakona shodno se primenjuju na zaposlene u organima gradskih opština, kao i službama i organizacijama koje osniva nadležni organ autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i gradske opštine, prema posebnom zakonu.

Zakonom je propisan način popunjavanja radnih mesta i to trajnim premeštajem, sprovođenjem internog konkursa, preuzimanjem službenika ili zasnivanjem radnog odnosa nakon sprovedenog javnog konkursa. U skladu sa članom 91. stav 1. i 2. Zakona poslodavac može preuzeti od drugog poslodavca iz člana 4. ovog zakona, odnosno iz državnog organa, bez konkursa, službenika koji je u radnom odnosu na neodređeno vreme. Preuzimanje službenika vrši se na osnovu sporazuma o preuzimanju uz saglasnost službenika koji se preuzima. Prema tome, Zakonom je propisano da se službenik može preuzeti od drugog poslodavca iz člana 4. Zakona kojim je definisano da je poslodavac funkcionera, službenika i nameštenika u autonomnoj pokrajini je autonomna pokrajina, odnosno poslodavac funkcionera, službenika i nameštenika u jedinicama lokalne samouprave je jedinica lokalne samouprave, kao i iz državnog organa.

Imajući u vidu navedeno Zakon ne predviđa mogućnost preuzimanja zaposlenih u organe jedinica lokalnih samouprava od drugih poslodavaca koji nisu definisani navedenim članom 4. Zakona, odnosno preuzimanje zaposlenih iz javnih preduzeća.

Izvor: Vebsajt SKGO, 31.01.2017.
Naslov: Redakcija