Čuvanje poslovne dokumentacije u elektronskoj formi


Koji su rokovi poslovne dokumentacije koje se čuva u elektronskoj – digitalnoj formi. Zakonski okvir i tumačenje


Elektronsko poslovanje