<<< nazad na listu ostalih besplatnih propisa

Zakon o registraciji privrednih subjekata


ZAKON
O REGISTRACIJI PRIVREDNIH SUBJEKATA

("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 61/2005 i 111/2009 - dr. zakoni)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi, predmet i postupak registracije u Registar privrednih subjekata, kao i način vođenja Registra privrednih subjekata.

Pojmovi

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) Registar privrednih subjekata jeste jedinstvena, centralna, javna, elektronska baza podataka o privrednim subjektima, formirana za teritoriju Republike Srbije, u koju se podaci unose i čuvaju, u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: Registar);

2) Privredni subjekt jeste pravno ili fizičko lice koje obavlja delatnost proizvodnje i/ili prometa robe i/ili vršenja usluga na tržištu radi sticanja dobiti i koje je registrovano u Registru;

3) Registrator jeste fizičko lice koje vodi Registar;

4) Podnosilac registracione prijave jeste fizičko ili pravno lice koje je u tom svojstvu označeno u registracionoj prijavi;

5) Registraciona prijava jeste propisani obrazac u koji podnosilac registracione prijave unosi odgovarajuće podatke radi registracije;

6) Registracija jeste unošenje podataka o privrednom subjektu u Registar od strane Registratora;

7) Izvod jeste dokument o podacima iz Registra, koji, na zahtev zainteresovanog lica, izdaje Registrator;

8) Zainteresovano lice jeste fizičko ili pravno lice koje traži uvid u podatke iz Registra ili izvod o tim podacima.

Načela registracije

Član 3

Registracija privrednih subjekata zasniva se na sledećim načelima:

1) javnosti, prema kojem su podaci iz Registra dostupni zainteresovanim licima, bez dokazivanja pravnog interesa;

2) istinitosti i savesnosti, prema kojem treća lica, koja se u pravnom prometu pouzdaju u podatke iz Registra, ne snose štetne pravne posledice koje proisteknu zbog netačno registrovanog podatka ili zbog propuštanja registracije podatka. U slučaju neslaganja podataka o privrednom subjektu sadržanih u Registru sa podacima u drugim bazama podataka, za treća lica su merodavni podaci sadržani u Registru. Samo se savesna lica mogu pozivati na pretpostavku istinitosti podataka iz Registra;

3) samostalnosti u rešavanju, prema kojem je Registrator nezavisan u radu na pojedinačnim predmetima, u okviru ovlašćenja utvrđenih ovim zakonom, odnosno drugim propisom;

4) efikasnosti, prema kojem je Registrator dužan da sve prijavljene podatke bez odlaganja unosi u Registar;

5) dostupnosti, prema kojem se pristup Registru obezbeđuje elektronskim putem i na drugi propisani način, radi registracije, uvida u Registar i izdavanja izvoda iz Registra;

6) ekonomičnosti, prema kojem se postupak registracije, uvida u Registar i izdavanja izvoda iz Registra obavlja bez odugovlačenja i uz što manje troškova;

7) prioriteta, prema kojem u sukobu interesa u vezi sa registracijom podataka prioritet ima ranije podneta registraciona prijava;

8) jedinstva unosa podataka prilikom registracije osnivanja, prema kojem se prilikom registracije osnivanja istovremeno registruju svi podaci iz registracione prijave.

Privredni subjekti

Član 4

U Registar se registruju:

1) preduzetnik;

2) ortačko društvo;

3) komanditno društvo;

4) društvo sa ograničenom odgovornošću;

5) akcionarsko društvo;

6) zadruga i zadružni savez;

7) drugi subjekt koji se, u skladu sa zakonom, registruje u Registar.

Predmet registracije

Član 5

U Registar se registruju osnivanje, povezivanje i prestanak privrednog subjekta, statusne promene i promene pravne forme tog subjekta, podaci o privrednom subjektu od značaja za pravni promet, podaci u vezi sa postupkom likvidacije i stečajnim postupkom, kao i drugi podaci određeni zakonom.

II REGISTAR

Podaci u Registru

Član 6

Registar sadrži podatke o privrednom subjektu, i to:

1) poslovno ime;

2) sedište;

3) datum i vreme osnivanja;

4) datum i vreme promena;

5) matični broj dodeljen od strane Republičkog zavoda za statistiku koji je istovremeno i broj pod kojim se privredni subjekt vodi u Registru;

6) poresko-identifikacioni broj (PIB);

7) pravnu formu;

8) šifru i opis pretežne delatnosti;

9) brojeve računa u bankama;

10) poslovno ime, pravnu formu, sedište i matični broj osnivača, ako je osnivač pravno lice, odnosno ime i matični broj osnivača ako je osnivač fizičko lice, za privredne subjekte iz člana 4. tač. 2)-7) ovog zakona;

11) ime i matični broj direktora i/ili članova upravnog odbora, u zavisnosti od pravne forme, za privredne subjekte iz člana 4. tač. 2)-7) ovog zakona;

12) ime i matični broj zastupnika i granice njegovih ovlašćenja, za privredne subjekte iz člana 4. tač. 2)-7) ovog zakona;

13) upisan, uplaćen i unet kapital privrednog subjekta.

Registar sadrži i sledeće podatke o privrednom subjektu, ako ti podaci postoje, i to:

1) skraćeno poslovno ime;

2) poslovno ime na stranom jeziku;

3) skraćeno poslovno ime na stranom jeziku;

4) vreme trajanja, ako je privredni subjekt osnovan na određeno vreme;

5) ime i matični broj prokuriste;

6) ime i matični broj ostalih zastupnika i granice njihovih ovlašćenja;

7) podatke o ogranku privrednog subjekta.

Ako se u Registar registruju podaci koji se odnose na strano pravno ili fizičko lice, umesto matičnog broja Registar sadrži, za strano fizičko lice broj njegovog pasoša i državu izdavanja, a za strano pravno lice broj pod kojim se to pravno lice vodi u matičnom registru i naziv tog registra.

Registar može, ako to zahteva privredni subjekt, da sadrži i sledeće podatke:

1) broj telefona i telefaksa privrednog subjekta;

2) elektronsku adresu privrednog subjekta;

3) adresu internet strane.

Registar sadrži i:

1) podatke o likvidaciji i stečaju privrednog subjekta, u skladu sa zakonom;

2) zabeležbe podataka od značaja za pravni promet privrednog subjekta;

3) podatke o nazivima rezervisanim u skladu sa ovim zakonom;

4) godišnje finansijske izveštaje privrednog subjekta, sastavljene u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstveno poslovanje.

U Registar se registruju i sve promene podataka sadržanih u Registru.

Registar sadrži i druge podatke u skladu sa zakonom.

Sastavni deo Registra

Član 7

Registar, pored podataka iz člana 6. ovog zakona, sadrži i dokumenta na osnovu kojih je vršena registracija.

Ako dokumenta iz stava 1. ovog člana nisu podneta u elektronskoj formi, do njihovog prevođenja u tu formu čine sastavni deo Registra. Posle njihovog prevođenja u elektronsku formu i unošenja u Registar originali dokumenata se trajno čuvaju, u skladu sa propisima kojima se uređuje arhivska građa.

Nadležnost za vođenje Registra

Član 8

Registar vodi Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija), preko Registratora.

Položaj, prava, dužnosti i druga pitanja od značaja za rad Agencije uređuju se posebnim zakonom.

Registrator

Član 9

Registratora imenuje Upravni odbor Agencije, uz prethodnu saglasnost Vlade Republike Srbije.

Registrator se imenuje na period od četiri godine, s tim što isto lice može biti ponovo imenovano za Registratora.

Upravni odbor Agencije, uz prethodnu saglasnost Vlade Republike Srbije, može razrešiti Registratora i pre isteka perioda na koji je imenovan, i to:

1) na zahtev Registratora;

2) ako Registrator ne obavlja svoju funkciju u skladu sa zakonom;

3) iz drugih razloga utvrđenih zakonom.

Ovlašćenja i obaveze Registratora

Član 10

Registrator ima ovlašćenja i obaveze da:

1) se stara o zakonitom, sistematičnom i ažurnom vođenju Registra;

2) bliže određuje način vođenja Registra;

3) sprovodi postupak registracije, izdaje potvrde o podnetoj registracionoj prijavi i donosi odluke po registracionoj prijavi;

4) obezbeđuje blagovremeno objavljivanje registrovanih podataka, kao i tehničke uslove u prostorijama Agencije, kako bi zainteresovana lica mogla da izvrše uvid u internet stranu Registra;

5) obezbeđuje uvid u Registar i izdaje overene izvode iz Registra i kopije dokumenata na osnovu kojih je izvršena registracija;

6) propisuje formu i sadržinu obrazaca za registraciju i obezbeđuje njihovu dostupnost na sajtu Registra;

7) obezbeđuje dostupnost modela tipskih osnivačkih akata na sajtu Registra;

8) obezbeđuje prevođenje dokumentacije iz pisane forme u elektronsku formu Registra;

9) obezbeđuje kopije u pisanoj formi svih podataka i dokumenata unetih u Registar;

10) obezbeđuje čuvanje i arhiviranje dokumentacije u pisanoj formi i elektronske dokumentacije;

11) preduzima druge radnje neophodne za nesmetano i pravilno funkcionisanje Registra u skladu sa zakonom.

Pristup Registru

Član 11

Radi uvida u Registar, podnošenja registracionih prijava i zahteva za izdavanje izvoda i kopija iz Registra, Registrator obezbeđuje pristup Registru preko Agencije, kao i celodnevni pristup Registru preko interneta.

Izdavanje kopija, izvoda i potvrda

Član 12

Na zahtev zainteresovanog lica Registrator, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva, izdaje:

1) izvod o registrovanom podatku;

2) kopiju dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija;

3) potvrdu da Registar ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa ovim zakonom, predmet registracije.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na propisanom obrascu preko Agencije, poštom ili elektronskim putem. Uz zahtev se dostavlja i dokaz o uplati naknade za traženu uslugu.

Povezanost Registra sa drugim registrima i državnim organima i organizacijama

Član 13

Agencija obezbeđuje, u skladu sa zakonom i drugim propisima, elektronsku povezanost Registra sa drugim registrima ili bazama podataka, koji se vode u Republici Srbiji ili izvan Republike Srbije.

Povezanost Registra sa državnim organima i organizacijama obezbeđuje se kroz telekomunikacionu mrežu ili putem kompjuterskih medija.

Agencija ostvaruje saradnju sa državnim organima i organizacijama u cilju stvaranja uslova za izdavanje jedinstvenog identifikacionog broja za privredne subjekte.

Finansiranje vođenja Registra

Član 14

Vođenje Registra finansira se iz sredstava ostvarenih po osnovu naknada za izvršene usluge u skladu sa ovim zakonom, kao i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Sredstva ostvarena od naknada iz stava 1. ovog člana prihod su Agencije i koriste se za tekuće poslovanje i razvoj Registra.

III POSTUPAK REGISTRACIJE

Pokretanje postupka registracije

Član 15

Postupak registracije se pokreće podnošenjem registracione prijave Agenciji.

Sadržina registracione prijave

Član 16

Registraciona prijava podnosi se na propisanom obrascu koji sadrži podatke koji se registruju. Ako obrazac nije propisan, registraciona prijava se podnosi kao podnesak u kome se navode podaci koji se registruju.

Uz prijavu iz stava 1. ovog člana prilažu se:

1) dokumentacija koja se, u skladu sa ovim zakonom i drugim zakonima, podnosi za registraciju;

2) dokaz o uplati naknade za registraciju.

Jezik i pismo na kojima se podnosi registraciona prijava

Član 17

Registraciona prijava se podnosi na jeziku i pismu koji su u službenoj upotrebi u Republici Srbiji.

Podnosilac registracione prijave može da registruje poslovno ime ili skraćeno poslovno ime na stranom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Evropskoj uniji.

Podnosilac registracione prijave

Član 18

Podnosilac registracione prijave je:

1) osnivač privrednog subjekta ili lice koje ovlasti osnivač - za registraciju osnivanja;

2) lice ovlašćeno za zastupanje privrednog subjekta - za registraciju podataka i promene podataka iz člana 6. ovog zakona;

3) zakonom ovlašćeno lice - za registraciju drugih podataka određenih zakonom.

Podnošenje registracione prijave neposredno Agenciji

Član 19

Registraciona prijava se podnosi Agenciji u jednom primerku, neposredno ili poštom.

Ako se registraciona prijava podnosi poštom, kao datum i vreme njenog dostavljanja uzima se datum i vreme njenog prijema u Agenciji.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu iz stava 1. ovog člana podnosi se u izvornom tekstu, odnosno overenom prepisu ili overenoj fotokopiji, ako zakonom nije drukčije uređeno.

Podnošenje registracione prijave elektronskim putem

Član 20

Registraciona prijava se podnosi elektronskim putem tako što njen podnosilac unosi podatke u propisani obrazac objavljen na internet strani Agencije, a dokumentaciju koja se prilaže uz registracionu prijavu dostavlja u elektronskoj formi na elektronsku adresu Agencije.

Podnosilac registracione prijave je dužan da, u roku od pet dana od dana podnošenja registracione prijave elektronskim putem, dostavi Agenciji original dokumentacije iz stava 1. ovog člana.

Kao datum i vreme podnošenja prijave elektronskim putem uzima se datum i vreme prijema dokumentacije iz stava 2. ovog člana u Agenciji.

Ako dokumentacija nije dostavljena na način i u roku iz stava 2. ovog člana, smatraće se da registraciona prijava nije ni podneta.

Potvrda o podnetoj registracionoj prijavi

Član 21

O podnetoj registracionoj prijavi Registrator izdaje potvrdu.

Potvrda se izdaje na obrascu koji propisuje Registrator, sa evidentiranim vremenom podnošenja registracione prijave, brojem (oznakom) pod kojim je registraciona prijava zavedena, oznakom Registra, predmetom registracije, spiskom primljenih dokumenata i podatkom o visini naplaćene naknade za registraciju.

Ako je registraciona prijava dostavljena elektronskim putem ili poštom, potvrda se, bez odlaganja, dostavlja podnosiocu prijave na poštansku ili elektronsku adresu naznačenu u prijavi.

Provera ispunjenosti uslova za registraciju

Član 22

Po prijemu registracione prijave, Registrator proverava:

1) da li je nadležan za postupanje po registracionoj prijavi;

2) da li je kao podnosilac registracione prijave naznačeno ovlašćeno lice;

3) da li registraciona prijava sadrži sve podatke u skladu sa ovim zakonom;

4) da li je uz registracionu prijavu priložena sva dokumentacija utvrđena zakonom;

5) da li je uz registracionu prijavu priložen dokaz o uplati naknade za registraciju;

6) da li su podaci koji su uneti u registracionu prijavu istovetni kao i podaci o dokumentaciji priloženoj uz prijavu;

7) da li je pod istim nazivom registrovan drugi privredni subjekt, odnosno da li je taj naziv već rezervisan u skladu sa ovim zakonom, ako se registraciona prijava odnosi na registraciju osnivanja ili promene naziva;

8) da li je uz registracionu prijavu podneta saglasnost koja je zakonom propisana kao uslov za traženu registraciju.

Registrator ne ispituje tačnost podataka i verodostojnost dokumenata dostavljenih uz registracionu prijavu.

Rešavanje po registracionoj prijavi

Član 23

Registrator rešava po registracionoj prijavi rešenjem ili zaključkom.

Rešenjem se usvaja zahtev iz registracione prijave.

Zaključkom se odbacuje registraciona prijava.

Registrator ne može da odbaci registracionu prijavu ako je podneta u skladu sa ovim zakonom.

Zaključak o odbacivanju registracione prijave

Član 24

Ako Registrator utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz člana 22. ovog zakona, u roku od pet dana od dana podnošenja registracione prijave, donosi zaključak o odbacivanju registracione prijave i istog dana ga objavljuje na internet strani Agencije.

Zaključak iz stava 1. ovog člana sadrži obrazloženje u kome se navode razlozi za odbacivanje registracione prijave, kao i pouku o pravnom leku.

Registrator je dužan da, uz zaključak o odbacivanju registracione prijave, koji dostavlja podnosiocu prijave na način utvrđen ovim zakonom, podnosiocu vrati dokumentaciju koja je podneta u pisanoj formi.

Ako podnosilac registracione prijave otkloni utvrđene nedostatke i u roku od pet dana od dana prijema zaključka iz stava 1. ovog člana, a najkasnije 30 dana od dana objavljivanja zaključka na internet strani Agencije, podnese usaglašenu registracionu prijavu, zadržava pravo prioriteta ranije podnete prijave, uz obavezu dodatnog plaćanja 50% od iznosa naknade koja se plaća za odgovarajuću registraciju.

Rešenje kojim se usvaja zahtev iz registracione prijave

Član 25

Ako su ispunjeni uslovi za registraciju iz člana 22. ovog zakona, Registrator, u roku od pet dana od dana podnošenja registracione prijave, donosi rešenje kojim se zahtev iz registracione prijave usvaja i registraciju bez odlaganja sprovodi u Registar.

Propuštanje roka za odlučivanje po registracionoj prijavi

Član 26

Ako Registrator, u propisanom roku, ne reši po registracionoj prijavi, smatraće se da je zahtev iz registracione prijave usvojen i dužan je da traženu registraciju bez odlaganja sprovede u Registar.

Pravo na žalbu

Član 27

Na rešenje iz člana 25. ovog zakona i zaključak iz člana 24. ovog zakona podnosilac registracione prijave može, preko Agencije, izjaviti žalbu ministru nadležnom za poslove privrede (u daljem tekstu: ministar), u roku od osam dana od dana prijema tog rešenja ili zaključka.

Podnosilac zahteva se u žalbi ne može pozivati na podatke koje nije uneo u registracionu prijavu i dokumentaciju koju uz istu nije dostavio.

Ako Registrator oceni da je žalba osnovana, može doneti rešenje kojim će zameniti pobijano rešenje, odnosno staviti van snage zaključak i usvojiti zahtev iz registracione prijave, u skladu sa članom 25. ovog zakona.

Ako Registrator oceni da žalba nije osnovana, odnosno ako ne donese rešenje iz stava 3. ovog člana, dužan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema žalbe, žalbu dostavi ministru.

Ministar je dužan da odluči po žalbi u roku od 30 dana od dana njenog podnošenja.

Ministar može:

1) odbaciti žalbu iz razloga predviđenih zakonom;

2) doneti rešenje kojim će zameniti pobijano rešenje, odnosno poništiti pobijani zaključak i usvojiti zahtev iz registracione prijave i Registratoru naložiti registraciju u Registar podataka iz registracione prijave;

3) odbiti žalbu kao neosnovanu.

Vođenje upravnog spora

Član 28

Protiv rešenja iz člana 27. stav 6. ovog zakona može se pokrenuti upravni spor, u roku od 30 dana od dana prijema rešenja.

Ispravka tehničke greške

Član 29

Ako je u Registar pogrešno unet podatak iz registracione prijave, Registrator je dužan da po saznanju za tu činjenicu, bez odlaganja, izvrši ispravku tog podatka u Registru, uz beleženje vremena ispravke i teksta pre ispravke.

Datum i vreme registracije

Član 30

Podatak iz registracione prijave smatra se registrovanim danom donošenja rešenja kojim se zahtev iz registracione prijave usvaja.

Objavljivanje registrovanih podataka

Član 31

Registrovani podaci se objavljuju na internet strani Agencije istog dana kada je doneto rešenje kojim se zahtev iz registracione prijave usvaja.

Promena podataka u odnosu na registrovane podatke ima pravno dejstvo prema trećim licima od narednog dana od dana kada je registracija te promene objavljena na način iz stava 1. ovog člana.

IV REGISTRACIONE PRIJAVE

1. Registraciona prijava osnivanja

Registraciona prijava preduzetnika

Član 32

Uz registracionu prijavu preduzetnika prilaže se dokaz o identitetu preduzetnika (fotokopija lične karte ili pasoša).

Ako preduzetnik ne obavlja delatnost pod svojim imenom, već pod drugim nazivom, dužan je da Registru prijavi taj naziv u skladu sa odredbama ovog zakona.

Registraciona prijava osnivanja ortačkog društva

Član 33

Uz registracionu prijavu osnivanja ortačkog društva prilaže se:

1) dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša);

2) osnivački akt društva, sa overenim potpisima osnivača;

3) ako je ortak preneo pravo poslovođenja na treće lice, overen potpis tog lica.

Registraciona prijava osnivanja komanditnog društva

Član 34

Uz registracionu prijavu osnivanja komanditnog društva prilaže se:

1) dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz registra u kome je registrovano pravno lice);

2) osnivački akt društva, sa overenim potpisima osnivača;

3) potvrda banke o uplati novčanog uloga komanditora na privremeni račun ili njegova overena izjava o tome da je obezbedio novčani ulog;

4) sporazum osnivača o vrednosti nenovčanog uloga komanditora, ako isti nije sadržan u osnivačkom aktu;

5) odluka o imenovanju zastupnika, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom;

6) overen potpis zastupnika.

Registraciona prijava osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću

Član 35

Uz registracionu prijavu osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću prilaže se:

1) dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz registra u kome je registrovano pravno lice);

2) osnivački akt društva (odluka ili ugovor), sa overenim potpisima osnivača;

3) potvrda banke o uplati novčanog uloga na privremeni račun ili overena izjava osnivača o tome da je obezbedio novčani ulog;

4) sporazum osnivača o vrednosti nenovčanog uloga, ako isti nije sadržan u osnivačkom aktu;

5) odluka o imenovanju zastupnika, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom;

6) overen potpis zastupnika.

Registraciona prijava osnivanja akcionarskog društva

Član 36

Uz registracionu prijavu osnivanja otvorenog akcionarskog društva prilaže se:

1) dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz registra u kome je registrovano pravno lice);

2) osnivački akt društva (odluka ili ugovor), sa overenim potpisima osnivača;

3) izveštaj banke o upisanim akcijama;

4) izveštaj banke o deponovanim novčanim ulozima na privremeni račun;

5) dokaz o objavljivanju i sadržina javnog poziva za upis i uplatu akcija (prospekt), sa odobrenjem prospekta od strane nadležnog organa;

6) procena ovlašćenog procenjivača vrednosti nenovčanog uloga osnivača;

7) odluka o imenovanju zastupnika, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom;

8) overen potpis zastupnika.

Uz registracionu prijavu osnivanja zatvorenog akcionarskog društva, prilaže se:

1) dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz registra u kome je registrovano pravno lice);

2) osnivački akt (odluka ili ugovor), sa overenim potpisima osnivača;

3) izveštaj banke o deponovanim novčanim ulozima na privremeni račun;

4) sporazum osnivača o vrednosti nenovčanog uloga, ako isti nije sadržan u osnivačkom aktu;

5) odluka o imenovanju zastupnika, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom;

6) overen potpis zastupnika.

Registraciona prijava osnivanja banke

Član 37

Uz registracionu prijavu osnivanja banke, pored dokumentacije predviđene u članu 36. ovog zakona, prilaže se i:

1) rešenje o izdavanju dozvole za rad banke i saglasnost na ugovor o osnivanju i statut banke, koje izdaje nadležni organ, odnosno organizacija;

2) mišljenje na odluku o imenovanju direktora, odnosno vršioca dužnosti direktora banke, dato od nadležnog organa, odnosno organizacije.

Odredbe stava 1. ovog člana primenjuju se i na registraciju štedionice, štedno-kreditne organizacije i štedno-kreditne zadruge.

Prijava delatnosti brokersko-dilerskog društva (ovlašćene banke) i kastodi banke u registracionoj prijavi osnivanja banke ili dopune delatnosti banke

Član 38

Uz registracionu prijavu osnivanja banke koja obavlja i delatnost ovlašćene banke i/ili delatnost kastodi banke, pored dokumentacije iz čl. 36. i 37. ovoga zakona, prilaže se i:

1) prethodna saglasnost za obavljanje delatnosti ovlašćene i/ili kastodi banke izdata od ovlašćenog organa, odnosno organizacije;

2) dozvola za obavljanje delatnosti ovlašćene banke i/ili kastodi banke koju izdaje Komisija za hartije od vrednosti;

3) pravila poslovanja ovlašćene banke i/ili kastodi banke.

U cilju registracije delatnosti ovlašćene banke i/ili kastodi banke, banka podnosi registracionu prijavu dopune delatnosti sa dokumentacijom iz stava 1. tač. 1), 2) i 3) ovog člana.

Registraciona prijava osnivanja berze i brokersko-dilerskog društva

Član 39

Uz registracionu prijavu osnivanja berze, pored dokumentacije iz člana 35. ili člana 36. ovog zakona, prilaže se i rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za obavljanje delatnosti berze.

Uz registracionu prijavu osnivanja brokersko-dilerskog društva, pored dokumentacije iz člana 35. ili člana 36. ovog zakona, prilaže se i rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za obavljanje delatnosti brokersko-dilerskog društva.

Registraciona prijava osnivanja organizacija za osiguranje

Član 40

Uz registracionu prijavu osnivanja akcionarskog društva za osiguranje ili društva za uzajamno osiguranje, pored dokumentacije iz člana 36. ovog zakona, prilaže se i dozvola za rad društva koju izdaje nadležni organ.

Uz registracionu prijavu osnivanja agencije za poslove pružanja drugih usluga u osiguranju, pored dokumentacije iz člana 35. ili člana 36. ovog zakona, prilaže se i dozvola za rad te agencije koju izdaje nadležni organ.

Registraciona prijava osnivanja zadruge i zadružnog saveza

Član 41

Uz registracionu prijavu osnivanja zadruge prilaže se:

1) dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša);

2) akt o osnivanju (odluka ili ugovor);

3) zapisnik sa osnivačke skupštine;

4) izjava osnivača o tome da su obezbedili ulog u skladu sa aktom o osnivanju, ako ta izjava nije sadržana u tom aktu;

5) odluka o imenovanju direktora zadruge, ako nije imenovan aktom o osnivanju;

6) overen potpis zastupnika.

Uz registracionu prijavu osnivanja zadružnog saveza prilaže se:

1) ugovor o osnivanju zadružnog saveza;

2) odluka o imenovanju zastupnika;

3) overen potpis zastupnika.

Član 42

(Brisano)

Registraciona prijava osnivanja javnog preduzeća

Član 43

Uz registracionu prijavu osnivanja javnog preduzeća prilaže se:

1) akt nadležnog državnog organa, odnosno organa jedinice lokalne samouprave o osnivanju javnog preduzeća;

2) statut javnog preduzeća;

3) potvrda banke o uplati novčanog uloga na privremeni račun ili izjava osnivača o tome da je obezbedio novčani ulog u skladu sa aktom o osnivanju;

4) procena ovlašćenog procenjivača vrednosti nenovčanog uloga obezbeđenog u skladu sa aktom o osnivanju;

5) odluka o imenovanju zastupnika javnog preduzeća, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom;

6) overen potpis zastupnika;

7) propisane saglasnosti i druga dokumentacija u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi i način obavljanja delatnosti od opšteg interesa.

Registraciona prijava ogranka

Član 43a

Uz registracionu prijavu ogranka prilaže se:

1) akt o obrazovanju ogranka;

2) odluka o imenovanju zastupnika, ako nije imenovan aktom o obrazovanju ogranka;

3) overen potpis zastupnika ogranka.

Ako ogranak obrazuje strano privredno društvo uz registracionu prijavu, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, prilaže se i:

1) izvod iz registra u kome je to privredno društvo registrovano, sa prevodom overenim od stalnog sudskog tumača;

2) dokaz o brojevima računa preko kojih privredno društvo posluje, ako nisu navedeni u dokumentaciji iz tačke 1) ovog člana;

3) overena izjava kojom privredno društvo preuzima odgovornost za sve obaveze koje nastanu u vezi poslovanja ogranka, sa prevodom overenim od stalnog sudskog tumača.

2. Registraciona prijava drugih podataka određenih zakonom

Registraciona prijava godišnjeg finansijskog izveštaja

Član 44*

(Prestao da važi)

Registraciona prijava prokure i njenog prestanka

Član 45

Uz registracionu prijavu prokure od dokumentacije se prilaže:

1) odluka o davanju prokure;

2) overen potpis prokuriste.

Uz registracionu prijavu prestanka prokure prilaže se odluka o prestanku prokure.

Registraciona prijava zabrane obavljanja delatnosti

Član 46

Uz registracionu prijavu zabrane obavljanja delatnosti privrednog subjekta, nadležni organ koji je doneo odluku o zabrani kao i zainteresovano lice prilaže overeni prepis izvršne odluke.

Registraciona prijava postupka likvidacije

Član 46a

Uz registracionu prijavu pokretanja postupka likvidacije prilaže se:

1) odluka o pokretanju postupka likvidacije;

2) odluka o imenovanju likvidacionog upravnika, ako to nisu zastupnici privrednog društva.

Uz registracionu prijavu drugih podataka u vezi sa postupkom likvidacije ovlašćeni organ prilaže odgovarajući dokaz.

Registraciona prijava stečajnog postupka

Član 47

Uz registracionu prijavu pokretanja stečajnog postupka prilaže se odluka o pokretanju stečajnog postupka.

Uz registracionu prijavu podataka u vezi sa postupkom stečaja, ovlašćeni organ prilaže odgovarajuću odluku suda, odnosno drugi akt.

Registraciona prijava drugih podataka određenih zakonom

Član 48

Uz registracionu prijavu drugih podataka određenih zakonom i njihovih promena, prilaže se dokumentacija kojom se utvrđuju ti podaci.

3. Registraciona prijava promena kod privrednog subjekta

 

Registraciona prijava promene naziva, sedišta i delatnosti privrednog subjekta

Član 49

Uz registracionu prijavu promene naziva, sedišta ili delatnosti privrednog subjekta prilaže se odluka o promeni tih podataka, a kada se promena tih podataka vrši kod preduzetnika, podnosi se samo registraciona prijava.

Registraciona prijava promene zastupnika ili određivanja novih zastupnika

Član 50

Uz registracionu prijavu promene zastupnika privrednog subjekta prilaže se:

1) odluka nadležnog organa o razrešenju dotadašnjeg zastupnika privrednog subjekta i odluka o imenovanju novog zastupnika;

2) overen potpis novog zastupnika.

Uz registracionu prijavu novog zastupnika prilaže se:

1) odluka nadležnog organa privrednog subjekta o imenovanju novog zastupnika;

2) overen potpis novog zastupnika.

Registraciona prijava promene obima ovlašćenja zastupnika

Član 51

Uz registracionu prijavu promene obima ovlašćenja zastupnika privrednog subjekta, prilaže se odluka nadležnog organa privrednog subjekta o promeni obima ovlašćenja tog lica.

Registraciona prijava pristupanja novog člana, odnosno prestanka članstva u privrednim društvima

Član 52

Uz registracionu prijavu pristupanja novog člana ortačkom društvu, komanditnom društvu i društvu sa ograničenom odgovornošću, prilažu se izmene i dopune ugovora o osnivanju.

Uz registracionu prijavu prestanka članskog odnosa u ortačkom društvu, komanditnom društvu i društvu sa ograničenom odgovornošću, prilažu se izmene i dopune ugovora o osnivanju.

Registraciona prijava povećanja osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću

Član 53

Uz registracionu prijavu povećanja osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću prilaže se:

1) odluka skupštine o povećanju osnovnog kapitala;

2) potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se povećanje novčanog uloga vrši novim ulozima članova i/ili sporazumom osnivača o vrednosti unetog nenovčanog uloga.

Registraciona prijava smanjenja osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću

Član 54

Uz registracionu prijavu odluke o smanjenju osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću, radi registracije i objave poveriocima preko internet strane Agencije, prilaže se odluka skupštine o smanjenju osnovnog kapitala.

Uz registracionu prijavu smanjenja osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću prilaže se dokaz o isplati dospelih ili obezbeđenju nedospelih potraživanja koja su poverioci prijavili u propisanom roku, odnosno potvrda nadležnog organa društva da poverioci nisu podneli zahteve u propisanom roku.

Uz registracionu prijavu smanjenja osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću u pojednostavljenom postupku i smanjenja pretvaranjem u rezerve, prilaže se odluka skupštine o smanjenju osnovnog kapitala.

Registraciona prijava povećanja osnovnog kapitala akcionarskog društva

Član 55

Uz registracionu prijavu odluke o povećanju osnovnog kapitala akcionarskog društva prilaže se odluka skupštine akcionara, odnosno odluka upravnog odbora, o povećanju osnovnog kapitala.

Uz registracionu prijavu povećanja osnovnog kapitala nastalog sprovođenjem odluke iz stava 1. ovog člana prilaže se potvrda Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti o ukupnom iznosu uspele emisije akcija, na osnovu koje se vrši povećanje osnovnog kapitala.

Uz registracionu prijavu odluke o izdavanju zamenjivih i participativnih obveznica prilaže se odluka skupštine o izdavanju tih obveznica.

Registraciona prijava smanjenja osnovnog kapitala akcionarskog društva

Član 56

Uz registracionu prijavu odluke o smanjenju osnovnog kapitala akcionarskog društva, radi registracije i objave poveriocima preko internet strane Agencije, prilaže se odluka skupštine akcionara o smanjenju osnovnog kapitala.

Uz registracionu prijavu smanjenja osnovnog kapitala nastalog sprovođenjem odluke iz stava 1. ovog člana prilaže se potvrda Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti o izvršenom smanjenju kapitala.

Uz registracionu prijavu smanjenja osnovnog kapitala u pojednostavljenom postupku i smanjenja pretvaranjem u rezerve, prilaže se odluka skupštine o smanjenju osnovnog kapitala.

Registraciona prijava koncerna, holdinga ili drugog oblika povezivanja

Član 57

Uz registracionu prijavu koncerna, holdinga ili drugog oblika povezivanja, prilaže se:

1) dokumentacija koja se podnosi uz registracionu prijavu osnivanja odgovarajuće pravne forme privrednog subjekta, ako se osniva novi privredni subjekt kao kontrolno društvo;

2) ugovor o povezivanju, ako se kontrolna funkcija prenosi na jedan od postojećih privrednih subjekata.

Uz registracionu prijavu ugovora o posebnim odnosima kontrolnog i podređenog društva i prenosu dobiti, prilaže se:

1) odluka skupštine kontrolnog i svih podređenih društava kojima se usvaja taj ugovor;

2) ugovor o posebnim odnosima kontrolnog i podređenog društva ili prenosu dobiti.

Uz registracionu prijavu prestanka ugovora iz stava 1. tačka 2) i stava 2. ovog člana, prilaže se dokaz o prestanku ugovora.

Registraciona prijava pripajanja

Član 58

Uz registracionu prijavu nacrta ugovora o pripajanju, koja se podnosi ako je jedan ili više učesnika ove statusne promene akcionarsko društvo, radi registracije i objavljivanja tog nacrta, dostavlja se nacrt ugovora.

Uz registracionu prijavu pripajanja prilaže se:

1) odluka skupštine privrednog subjekta koji učestvuje u pripajanju, kojom se usvaja nacrt ugovora o pripajanju i konstatuje da je obaveštavanje članova privrednog subjekta i poverilaca o nacrtu ugovora izvršeno u skladu sa zakonom, sa overenim potpisima ovlašćenih zastupnika na odluci;

2) ugovor o pripajanju;

3) izmene osnivačkog akta privrednog subjekta kome se vrši pripajanje, ako iste nisu sadržane u ugovoru o pripajanju;

4) finansijski izveštaj - zaključni račun ne stariji od osam meseci svakog privrednog subjekta koji učestvuje u statusnoj promeni.

Odluku skupštine privrednog subjekta - sticaoca je moguće zameniti odlukom upravnog odbora, koja sadrži konstataciju da su ispunjeni zakonski uslovi da se pripajanje izvrši bez odluke skupštine.

Istovremeno sa registracionom prijavom pripajanja, podnosi se i registraciona prijava brisanja privrednog subjekta čije se pripajanje vrši.

Ako se pripajanjem povećava osnovni kapital privrednog subjekta - sticaoca, istovremeno sa registracionom prijavom pripajanja podnosi se i registraciona prijava povećanja osnovnog kapitala privrednog subjekta - sticaoca.

Ako se pripajanjem broj članova privrednog subjekta - sticaoca poveća iznad limita koji je zakonom predviđen za pravnu formu u kojoj je on organizovan, istovremeno sa registracionom prijavom pripajanja, podnosi se i registraciona prijava promene pravne forme.

Registraciona prijava spajanja uz osnivanje

Član 59

Uz registracionu prijavu nacrta ugovora o spajanju uz osnivanje, koja se podnosi ako je jedan ili više učesnika ove statusne promene akcionarsko društvo, radi registracije i objavljivanja tog nacrta, dostavlja se nacrt ugovora.

Uz registracionu prijavu spajanja uz osnivanje prilaže se:

1) odluka skupštine privrednog subjekta koji učestvuje u spajanju uz osnivanje, kojom se usvaja nacrt ugovora o spajanju uz osnivanje i konstatuje da je obaveštavanje članova privrednog subjekta i poverilaca o nacrtu ugovora izvršeno u skladu sa zakonom, sa overenim potpisima ovlašćenih zastupnika na odluci;

2) ugovor o spajanju uz osnivanje;

3) finansijski izveštaj - zaključni račun ne stariji od osam meseci svakog privrednog subjekta koji učestvuje u spajanju uz osnivanje;

4) dokumentacija koja se dostavlja za registraciju osnivanja privrednog subjekta u odgovarajućoj pravnoj formi, s tim što ugovor o spajanju iz tačke 2) ovog člana predstavlja osnivački akt.

Istovremeno sa registracionom prijavom spajanja uz osnivanje, podnosi se i registraciona prijava brisanja privrednog subjekta čije se spajanje vrši.

Registraciona prijava podele privrednog subjekta uz pripajanje

Član 60

Uz registracionu prijavu nacrta ugovora o podeli uz pripajanje, koja se podnosi ako je jedan ili više učesnika ove statusne promene akcionarsko društvo, radi registracije i objavljivanja tog nacrta, dostavlja se nacrt ugovora.

Uz registracionu prijavu podele uz pripajanje prilaže se:

1) odluka skupštine privrednog subjekta koji učestvuje u podeli uz pripajanje, kojom se usvaja nacrt ugovora o podeli uz pripajanje i konstatuje da je obaveštavanje članova privrednog subjekta i poverilaca o nacrtu ugovora izvršeno u skladu sa zakonom, sa overenim potpisima ovlašćenih zastupnika na odluci;

2) ugovor o podeli uz pripajanje koji sadrži razgraničenje sredstava, prava i obaveza privrednog subjekta koji se deli između privrednih subjekata kojima se vrši pripajanje;

3) izmene osnivačkih akata privrednih subjekata kojima se vrši pripajanje;

4) finansijski izveštaj - zaključni račun ne stariji od osam meseci svakog privrednog subjekta koji učestvuje u statusnoj promeni.

Umesto odluke iz stava 2. tačka 1) ovog člana može se priložiti odluka upravnog odbora koja sadrži konstataciju da su ispunjeni zakonski uslovi da se pripajanje izvrši bez odluke skupštine.

Istovremeno sa registracionom prijavom pripajanja, podnosi se i registraciona prijava brisanja privrednog subjekta čija se podela i pripajanje vrši.

Ako se pripajanjem povećava osnovni kapital privrednog subjekta - sticaoca, istovremeno sa registracionom prijavom pripajanja, podnosi se i registraciona prijava povećanja osnovnog kapitala privrednog subjekta - sticaoca.

Ako se pripajanjem broj članova privrednog subjekta sticaoca poveća iznad limita koji je zakonom predviđen za pravnu formu u kojoj je on organizovan, istovremeno sa registracionom prijavom pripajanja, podnosi se i registraciona prijava promene pravne forme.

Registraciona prijava podele privrednog subjekta uz osnivanje

Član 60a

Uz registracionu prijavu nacrta ugovora o podeli uz osnivanje, koja se podnosi ako je jedan ili više učesnika ove statusne promene akcionarsko društvo, radi registracije i objavljivanja tog nacrta, dostavlja se nacrt ugovora.

Uz registracionu prijavu podele uz osnivanje prilaže se:

1) odluka skupštine privrednog subjekta koji prestaje podelom, kojom se usvaja nacrt ugovora o podeli uz osnivanje i konstatuje da je obaveštavanje članova privrednog subjekta i poverilaca o nacrtu ugovora izvršeno u skladu sa zakonom, sa overenim potpisom ovlašćenog zastupnika na odluci;

2) ugovor o podeli uz osnivanje koji sadrži razgraničenje sredstava, prava i obaveza privrednog subjekta koji se deli između privrednih subjekata koji se osnivaju;

3) finansijski izveštaj - zaključni račun ne stariji od osam meseci privrednog subjekta koji se deli;

4) dokumentaciju koja se po ovom zakonu dostavlja za registraciju osnivanja privrednog subjekta u odgovarajućoj pravnoj formi, s tim što ugovor o podeli uz osnivanje iz tačke 2) ovog stava predstavlja osnivački akt privrednih subjekata koji nastaju podelom.

Istovremeno sa registracionom prijavom podele uz osnivanje, podnosi se i registraciona prijava brisanja privrednog subjekta koji se deli.

Registraciona prijava odvajanja uz pripajanje i odvajanja uz osnivanje

Član 60b

Na registracionu prijavu odvajanja uz pripajanje shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o podeli uz pripajanje, osim odredaba o brisanju privrednog subjekta čija se podela vrši.

Na registracionu prijavu odvajanja uz osnivanje shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o podeli uz osnivanje, osim odredaba o brisanju privrednog subjekta čija se podela vrši.

Istovremeno sa registracionom prijavom odvajanja uz pripajanje i odvajanja uz osnivanje, podnosi se i registraciona prijava smanjenja osnovnog kapitala privrednog subjekta od koga se vrši odvajanje.

Registraciona prijava statusne promene društvenog preduzeća

Član 61

Uz registracionu prijavu statusne promene društvenog preduzeća (podela, pripajanje, odvajanje i dr.), u skladu sa propisima kojima se uređuju pravni položaj privrednih subjekata i privatizacija, prilaže se:

1) akt na kome se zasniva statusna promena preduzeća (odluka nadležnog organa preduzeća, ugovor, akt nadležnog organa, i dr.);

2) dokaz o visini društvenog kapitala preduzeća;

3) dokaz da je društveni kapital podeljen u obračunske akcije, odnosno udele određene nominalne vrednosti;

4) statut preduzeća;

5) odluka o imenovanju zastupnika preduzeća ako se zastupnik menja;

6) overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje ako se zastupnik menja;

7) druga dokumentacija u skladu sa zakonom.

Registraciona prijava promene vlasništva društvenog, odnosno državnog kapitala

Član 62

Uz registracionu prijavu promene vlasništva društvenog, odnosno državnog kapitala, prilaže se:

1) akt o verifikaciji procene vrednosti kapitala preduzeća, koji izdaje organizacija nadležna za privatizaciju;

2) akt o promeni oblika preduzeća;

3) ugovor o prodaji društvenog, odnosno državnog kapitala;

4) potvrda nadležnog registra hartija od vrednosti;

5) statut društva;

6) odluka o imenovanju zastupnika društva;

7) overen potpis zastupnika;

8) druga dokumentacija u skladu sa zakonom.

Uz registracionu prijavu povećanja osnovnog kapitala u skladu sa obavezom iz ugovora o prodaji društvenog, odnosno državnog kapitala u postupku privatizacije prilaže se:

1) odluka skupštine preduzeća o povećanju osnovnog kapitala, doneta u skladu sa ugovorom o prodaji društvenog, odnosno državnog kapitala;

2) dokaz o izvršenom povećanju osnovnog kapitala (potvrda banke o izvršenoj uplati novčanog kapitala i/ili izveštaj o izvršenoj proceni uloga u stvarima).

Registraciona prijava uplate upisanog novčanog dela osnovnog kapitala

Član 63

Uz registracionu prijavu uplate upisanog novčanog dela osnovnog kapitala akcionarskog društva i društva s ograničenom odgovornošću, prilaže se potvrda banke o izvršenoj uplati.

Registraciona prijava promene pravne forme privrednog subjekta

Član 64

Uz registracionu prijavu promene pravne forme privrednog subjekta prilaže se odluka njegovog ovlašćenog organa o promeni pravne forme.

Na registracionu prijavu iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o registracionoj prijavi osnivanja odgovarajuće pravne forme privrednog subjekta.

Registraciona prijava drugih promena

Član 65

U Registar se registruju i druge promene podataka iz člana 6. ovog zakona.

Uz registracionu prijavu promena iz stava 1. ovog člana prilaže se dokumentacija kojom su, u skladu sa zakonom, izvršene te promene.

Pored registracije promene podataka iz člana 6. ovog zakona, u Registar se registruju i promene dokumentacije priložene uz registracionu prijavu osnivanja privrednog subjekta.

Rok za prijavu promena

Član 66

Privredni subjekt je dužan da promene iz čl. 49-65. ovog zakona prijavi Registru u roku od 15 dana od dana njihovog nastanka, ako posebnim zakonom kojim se uređuje osnivanje i rad privrednog subjekta nije utvrđen drugi rok.

V NEAKTIVAN STATUS PRIVREDNOG SUBJEKTA

Prevođenje u status neaktivnog subjekta

Član 67

Privredni subjekt koji dve godine uzastopno ne podnese Registru godišnji finansijski izveštaj iz člana 44. ovog zakona, Registrator prevodi u status neaktivnog subjekta i obeležava ga oznakom "NEAKTIVAN".

Pod nazivom pod kojim je neaktivan subjekt registrovan u Registru može se registrovati drugi privredni subjekt.

Brisanje neaktivnog statusa

Član 68

Privrednom subjektu, na zahtev ovlašćenog lica, briše se status neaktivnog subjekta ako:

1) plati naknadu predviđenu za registraciju osnivanja;

2) promeni naziv, u slučaju kada je drugi privredni subjekt registrovan pod tim nazivom.

Po isteku roka od 12 meseci od dana prevođenja u status neaktivnog subjekta, privredni subjekt se briše iz Registra.

VI BRISANJE IZ REGISTRA

Postupanje po pravnosnažnoj presudi o ništavosti registracije i brisanje iz Registra

Član 69

Tužbom za utvrđenje može se tražiti da se utvrdi da je registracija podatka o privrednom subjektu, uključujući i registraciju njegovog osnivanja, ništava, ako:

1) su u registracionoj prijavi navedeni neistiniti podaci;

2) je registracija izvršena na osnovu lažnog dokumenta, dokumenta izdatog u nezakonito sprovedenom postupku ili dokumenta sa neistinitim podacima;

3) postoje drugi zakonom predviđeni razlozi.

Tužbu iz stava 1. ovog člana može podneti lice koje ima pravni interes da se utvrdi ništavost registracije.

Tužba se podnosi sudu u roku od 30 dana od dana kada je podnosilac tužbe saznao za razloge ništavosti, ali se ne može podneti posle isteka roka od tri godine od dana izvršene registracije.

Po registracionoj prijavi lica iz stava 2. ovog člana, uz koju se dostavlja dokaz o pokretanju postupka za utvrđivanje ništavosti registracije, Registrator će bez odlaganja u Registar registrovati postojanje spora iz stava 1. ovog člana.

Kad je presudom utvrđena ništavost registracije, sud je dužan da je u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti dostavi Agenciji. Na osnovu te presude, Registrator briše ništavu registraciju iz Registra.

Ako je pravnosnažnom presudom utvrđena ništavost registracije osnivanja, Registrator u Registar registruje ništavost registracije osnivanja i o tome, bez odlaganja, obaveštava privrednog subjekta i organ nadležan za pokretanje postupka likvidacije, odnosno postupka stečaja.

Brisanje iz Registra privrednog subjekta po službenoj dužnosti posle sprovedenog postupka likvidacije ili stečaja

Član 70

Uz registracionu prijavu za brisanje iz Registra koju likvidacioni upravnik podnosi u roku od 15 dana od dana okončanja postupka likvidacije prilaže se:

1) finansijski izveštaj sastavljen sa danom okončanja postupka likvidacije i

2) izveštaj o sprovođenju likvidacije.

Uz registracionu prijavu za brisanje iz registra koju stečajni upravnik podnosi u roku od 15 dana od dana zaključenja stečajnog postupka prilaže se pravnosnažno rešenje o zaključenju stečajnog postupka.

Brisanje preduzetnika iz Registra

Član 71

Brisanje preduzetnika iz Registra izvršiće se na osnovu:

1) registracione prijave podnete od strane preduzetnika;

2) registracione prijave podnete od strane naslednika ili zakonom ovlašćenog organa, u slučaju smrti preduzetnika, uz koju se podnosi izvod iz matične knjige umrlih.

Obezbeđenje dostupnosti brisanih podataka i podataka o brisanim subjektima

Član 72

Brisani podatak o privrednom subjektu ostaje evidentiran u Registru, sa naznakom: "PODATAK BRISAN", navođenjem osnova za brisanje i vremena brisanja.

Brisanje privrednog subjekta sprovodi se tako što se privredni subjekt u Registru prevodi u status brisanog subjekta i obeležava oznakom: "BRISAN", navođenjem osnova za brisanje i vremena brisanja. Svi do tada registrovani podaci o brisanom subjektu ostaju trajno evidentirani u Registru i dostupni zainteresovanim licima.

VII REZERVACIJA NAZIVA

Registraciona prijava rezervacije naziva

Član 73

Zainteresovano lice može Registru podneti registracionu prijavu rezervacije određenog naziva.

Prijava sadrži ime i adresu fizičkog lica, odnosno naziv i sedište pravnog lica, u čiju se korist vrši rezervacija, naziv za koji se traži rezervacija i ime i adresu podnosioca prijave.

Uz prijavu se dostavlja dokaz o uplati naknade za rezervaciju naziva.

Postupak po prijavi

Član 74

Ako Registrator utvrdi da naziv iz prijave nije rezervisan ili registrovan i da je uz prijavu dostavljen dokaz o uplati naknade za rezervaciju naziva, izvršiće rezervaciju naziva u korist podnosioca prijave i to na rok od 60 dana od dana podnošenja prijave i taj podatak uneti u Registar. Rezervacija naziva se može obnoviti pod istim uslovima, uz dostavu dokaza o ponovnoj uplati naknade za rezervaciju naziva u punom iznosu.

Ako nema uslova za rezervaciju naziva, Registrator o tome obaveštava podnosioca prijave, najkasnije narednog dana od dana podnošenja prijave.

U slučaju iz stava 2. ovog člana uplaćena naknada za rezervaciju naziva ne vraća se.

Potvrda o rezervaciji naziva

Član 75

O rezervaciji naziva Registrator izdaje potvrdu najkasnije narednog dana od dana podnošenja prijave.

Ustupanje rezervisanog naziva

Član 76

Rezervacija naziva se može preneti na drugo pravno ili fizičko lice dostavljanjem Registratoru obaveštenja o prenosu, koje sadrži ime i adresu, odnosno naziv i sedište lica na koga se vrši prenos.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, rok iz čl. 74. stav 1. ovog zakona ne teče iznova.

VIII NAKNADA ZA REGISTRACIJU

Visina naknade

Član 77*

(Prestao da važi)

IX KAZNENE ODREDBE

Krivično delo

Član 78

Ko Registru prijavi neistinit podatak ili dostavi lažni ili preinačeni dokument, u nameri da se takav podatak ili dokument u postupku registracije upotrebi kao pravi, kazniće se kaznom zatvora od tri meseca do pet godina.

Privredni prestup

Član 79

Ukoliko privredni subjekt iz člana 4. tač. 2)-7) ovog zakona propusti da blagovremeno registruje promene podataka, koje po ovom zakonu obavezno registruje, kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom u iznosu do 200.000,00 dinara.

Novčanom kaznom u iznosu do 70.000,00 dinara kazniće se za privredni prestup i odgovorno lice u privrednom subjektu iz stava 1. ovog člana.

Prekršaj

Član 80

Svaki preduzetnik koji obavlja delatnost pod nazivom koji je drugačiji od njegovog vlastitog imena i Registru ne prijavi taj naziv, u skladu sa obavezom iz člana 32. stava 2. ovog zakona, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu do 80.000,00 dinara.

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prelazne odredbe

Član 81

Privredni subjekti za koje je posebnim zakonom propisano da svojstvo pravnog lica stiču upisom u sudski registar - od dana stupanja na snagu ovog zakona svojstvo pravnog lica stiču upisom u Registar, osim u slučaju iz člana 83. ovog zakona.

Član 82

Privredni subjekti iz člana 4. ovog zakona koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona upisani u odgovarajući registar, dužni su da na propisanom obrascu podnesu Registru registracionu prijavu za prevođenje u Registar, najkasnije do 15. juna 2005. godine, osim preduzetnika koji registracionu prijavu za prevođenje u Registar podnose najkasnije do 15. juna 2006. godine.

Privredni subjekti koji podnose registracionu prijavu promene podataka pre isteka roka iz stava 1. ovog člana, dužni su da prethodno podnesu i registracionu prijavu iz stava 1. ovog člana.

Član 83

Postupci registracije privrednih subjekata iz člana 4. ovog zakona, započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po propisima po kojima su započeti.

Privredni subjekti iz stava 1. ovog člana dužni su da najkasnije u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja o upisu u odgovarajući registar, podnesu Registru registracionu prijavu za prevođenje u Registar, ako je postupak registracije pravnosnažno okončan posle isteka roka iz člana 82. stav 1. ovog zakona.

Član 84

Za registracionu prijavu iz čl. 82. stav 1. i 83. ovog zakona ne plaća se naknada za registraciju.

Ako privredni subjekti ne postupe u skladu sa čl. 82. i 83. ovog zakona, Registrator ih prevodi u neaktivan status, u skladu sa ovim zakonom.

Član 85

Trgovinski sudovi su dužni da najkasnije do 31. decembra 2005. godine, po dinamici koju utvrde sa Agencijom, dostave Agenciji svoju dokumentaciju o privrednim subjektima, i to: elektronsku bazu podataka, registarske uloške, zbirke isprava, kontrolnik brojeva registarskih uložaka i zbirki isprava i kartone pregleda upisa.

Nadležni organi lokalne samouprave, koji vode registre privatnih preduzetnika dužni su da najkasnije do 15. juna 2006. godine, Agenciji dostave svoju evidenciju registrovanih preduzetnika.

Član 86

Do 1. novembra 2005. godine rok za donošenje zaključaka i rešenja iz čl. 24. i 25. ovog zakona je 10 dana od dana podnošenja registracione prijave.

Član 87

Obaveza registracije godišnjih finansijskih izveštaja po odredbama ovog zakona počinje od 1. januara 2006. godine.

Završne odredbe

Član 88

Zakon o postupku za upis u sudski registar ("Službeni list SRJ", broj 80/94) i Uredba o upisu u sudski registar ("Službeni list SRJ", br. 1/97, 5/97 i 13/2002) ne primenjuju se od 31. decembra 2004. godine na registraciju privrednih subjekata.

Odredbe Zakona o privatnim preduzetnicima ("Službeni glasnik SRS", br. 54/89 i 9/90 i "Službeni glasnik RS", br. 19/91, 46/91, 31/93, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95 i 35/2002) koje se odnose na upis preduzetnika u odgovarajući registar prestaju da važe 31. decembra 2005. godine.

Član 89

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje nadležnost trgovinskih sudova za upis i vođenje registra privrednih subjekata.

Član 90

Ovaj zakon stupa na snagu 31. decembra 2004. godine, osim odredaba koje se odnose na registraciju preduzetnika, koje stupaju na snagu 31. decembra 2005. godine.

 

Samostalni član Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o registraciji privrednih subjekata

("Sl. glasnik RS", br. 61/2005)

Član 41

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".