<<< nazad na listu ostalih besplatnih propisa

Zakon o ministarstvima

U pravnoj bazi Paragraf Lex postoji redakcijska napomena u vezi sa ovim propisom. Pretplatom na pravnu bazu stičete uvid u ovu napomenu.


ZAKON

O MINISTARSTVIMA

("Sl. glasnik RS", br. 72/2012, 76/2013 i 34/2014 - odluka US)

 

I UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovim zakonom obrazuju se ministarstva i posebne organizacije i utvrđuje njihov delokrug.

Posebne organizacije mogu se obrazovati i njihov delokrug može se utvrditi i posebnim zakonom.

II MINISTARSTVA

Član 2

Ministarstva su:

1) Ministarstvo unutrašnjih poslova;

2) Ministarstvo finansija;

3) Ministarstvo spoljnih poslova;

4) Ministarstvo odbrane;

5) Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave;

6) Ministarstvo privrede;

7) Ministarstvo saobraćaja;

8) Ministarstvo građevinarstva i urbanizma;

9) Ministarstvo pravde i državne uprave;

10) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

11) Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

12) Ministarstvo zdravlja;

13) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine;

14) Ministarstvo kulture i informisanja;

15) Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja;

16) Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike;

17) Ministarstvo omladine i sporta;

18) Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Član 3

Ministarstvo unutrašnjih poslova obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: zaštitu života, lične i imovinske bezbednosti građana; sprečavanje i otkrivanje krivičnih dela i pronalaženje i hvatanje učinilaca krivičnih dela i njihovo privođenje nadležnim organima; održavanje javnog reda i mira; pružanje pomoći u slučaju opasnosti; skloništa; obezbeđivanje zborova i drugih okupljanja građana; obezbeđivanje određenih ličnosti i objekata, uključujući i strana diplomatska i konzularna predstavništva na teritoriji Republike Srbije; bezbednost, regulisanje i kontrolu saobraćaja na putevima; bezbednost državne granice i kontrolu prelaska granice i kretanja i boravka u graničnom pojasu; boravak stranaca; promet i prevoz oružja, municije, eksplozivnih i određenih drugih opasnih materija; ispitivanje ručnog vatrenog oružja, naprava i municije; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; zaštitu od požara; protivgradnu zaštitu; državljanstvo; jedinstveni matični broj građana; elektronsko vođenje podataka o ličnosti; prebivalište i boravište građana; lične karte; putne isprave; međunarodnu pomoć i druge oblike međunarodne saradnje u oblasti unutrašnjih poslova, uključujući i readmisiju; ilegalne migracije; azil; obučavanje kadrova; upravno rešavanje u drugostepenom postupku po osnovu propisa o izbeglicama, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo finansija

Član 4

Ministarstvo finansija obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: republički budžet; utvrđivanje konsolidovanog bilansa javnih prihoda i javnih rashoda; sistem i politiku poreza, taksi, naknada i drugih javnih prihoda; osnove sistema doprinosa za socijalno osiguranje i obezbeđivanje finansiranja obaveznog socijalnog osiguranja; uređenje izvornih prihoda autonomne pokrajine i lokalnih samouprava; politiku javnih rashoda; upravljanje raspoloživim sredstvima javnih finansija Republike Srbije; koordinaciju sistema upravljanja i sprovođenja programa finansiranih iz sredstava Evropske unije; javni dug i finansijsku imovinu Republike Srbije; plate u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave i zarade u javnim službama i drugim oblicima organizovanja u javnom sektoru; makroekonomsku i fiskalnu analizu, kvantifikaciju mera ekonomske politike; finansijske efekte sistema utvrđivanja i obračuna zarada koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i fondova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja; javne nabavke; sprečavanje pranja novca; igre na sreću; fiskalne monopole; devizni sistem i kreditne odnose sa inostranstvom; nadzor nad primenom propisa koji se odnose na promet roba i usluga sa inostranstvom i obavljanje delatnosti u inostranstvu sa stanovišta deviznog poslovanja i kreditnih odnosa sa inostranstvom i druge poslove devizne inspekcije, u skladu sa zakonom; sistem finansijskih odnosa sa inostranstvom i međunarodnim finansijskim organizacijama; pripremu, zaključivanje i primenu međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja; carinski sistem, carinsku tarifu, mere vancarinske zaštite i slobodne zone; kreditno-monetarni sistem; bankarski sistem; osiguranje imovine i lica; sistem plaćanja i platni promet; hartije od vrednosti i tržište kapitala; sistem računovodstva i revizije računovodstvenih iskaza; knjigovodstvo; privatizaciju i sanaciju banaka i drugih finansijskih organizacija; prijavljivanje u stečajnim postupcima potraživanja Republike Srbije; uređivanje prava javne svojine; svojinsko-pravne i druge stvarno-pravne odnose, izuzev pripreme propisa; eksproprijaciju; zaštitu imovine Republike Srbije u inostranstvu; primenu Sporazuma o pitanjima sukcesije; ostvarivanje alimentacionih potraživanja iz inostranstva; pružanje pravne pomoći povodom strane nacionalizovane imovine obeštećene međunarodnim ugovorima; budžetsku kontrolu svih sredstava budžeta Republike Srbije, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i javnih preduzeća; harmonizaciju i koordinaciju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije u javnom sektoru; upravni nadzor u imovinsko-pravnim poslovima; drugostepeni upravni postupak u oblastima iz delokruga ministarstva, u skladu sa zakonom; obezbeđivanje sredstava solidarnosti, kao i druge poslove određene zakonom.

Poreska uprava, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija, obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: registraciju i vođenje jedinstvenog registra poreskih obveznika; utvrđivanje poreza; poresku kontrolu; redovnu i prinudnu naplatu poreza i sporednih poreskih davanja; otkrivanje poreskih krivičnih dela i njihovih izvršilaca; primenu međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja; jedinstveni poreski informacioni sistem; poresko računovodstvo, kao i druge poslove određene zakonom.

Uprava carina, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: carinjenje robe, carinski nadzor i druge poslove kontrole putnika i prometa robe i usluga sa inostranstvom, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo spoljnih poslova

Član 5

Ministarstvo spoljnih poslova obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: spoljnu politiku i održavanje odnosa Republike Srbije s drugim državama, međunarodnim organizacijama i institucijama; praćenje međunarodnih odnosa i bilateralne saradnje s drugim državama i njihov razvoj; učestvovanje u zaključivanju, potvrđivanju i primeni međunarodnih ugovora, prema zakonu kojim se uređuje zaključivanje međunarodnih ugovora i prema delokrugu ministarstava koji je određen ovim zakonom; zaštitu prava i interesa Republike Srbije i njenih državljana i pravnih lica u inostranstvu; obaveštavanje strane javnosti o politici Republike Srbije; praćenje delatnosti stranih sredstava javnog informisanja koje se odnose na Republiku Srbiju; pripremu učešća predstavnika Republike Srbije na međunarodnim konferencijama ili pregovorima za zaključivanje međunarodnih ugovora; poslove vezane za akreditovane zvanične predstavnike država i međunarodnih organizacija; prikupljanje, čuvanje i objavljivanje dokumentacije o spoljnoj politici Republike Srbije, kao i druge poslove koji su određeni zakonom kojim se uređuju spoljni poslovi i drugim zakonima.

Ministarstvo spoljnih poslova obavlja poslove državne uprave u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom i Srbima u regionu, kao i druge poslove koji su određeni zakonom kojim se uređuje ostvarivanje veza dijaspore i Srba u regionu sa matičnom državom i drugim zakonima.

Ministarstvo odbrane

Član 6

Ministarstvo odbrane obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: politiku odbrane i strategijsko planiranje (strategijski pregled odbrane, strategija odbrane, planovi i programi razvoja sistema odbrane i vojna doktrina); međunarodnu saradnju u oblasti odbrane i vojne saradnje; planiranje i pripremanje mobilizacije građana, državnih organa, privrednih društava, drugih pravnih lica, preduzetnika i Vojske Srbije za izvršavanje zadataka u vanrednom stanju i ratnom stanju; učešće u civilnoj zaštiti i obučavanje za odbranu zemlje; izradu akata i planskih dokumenata kojima se planiraju mere i radnje za rad građana, državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica i za upotrebu Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u vanrednom stanju i ratnom stanju; vojnu obavezu, radnu obavezu i materijalnu obavezu; organizovanje veza i kripto zaštite za potrebe državnih organa i Vojske Srbije; usklađivanje organizacije veza i informatičkih i telekomunikacionih sistema u Republici Srbiji za potrebe odbrane; uređivanje i pripremanje teritorije Republike Srbije za potrebe odbrane; istraživanje, razvoj, proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme; opremanje i naoružavanje Vojske Srbije i drugih snaga odbrane; bezbednost značajnu za odbranu; vojno školstvo; naučnoistraživački rad značajan za odbranu; statusna i druga pitanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, kao i druge poslove koji su određeni zakonom kojim se uređuje odbrana i drugim zakonima.

Inspektorat odbrane, kao organ uprave u sastavu Ministarstva odbrane, obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na: usklađivanje priprema za odbranu; sprovođenje odluka i akata predsednika Republike i Vlade; ostvarivanje i usklađivanje organizacije veza, kao i druge poslove određene zakonom.

Vojnobezbednosna agencija i Vojnoobaveštajna agencija, kao organi uprave u sastavu Ministarstva odbrane, obavljaju poslove bezbednosti značajne za odbranu koji su određeni zakonom kojim se uređuju vojne službe bezbednosti i drugim zakonima.

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave

Član 7

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: regionalni razvoj; analizu raspoloživih resursa i potencijala za lokalni, regionalni i nacionalni razvoj; metodologiju za merenje stepena razvijenosti lokalnih samouprava i regiona; koordinisanje i usmeravanje aktivnosti koje podstiču regionalni razvoj; podsticanje ravnomernijeg regionalnog razvoja i smanjenje regionalnih razlika; unapređenje privrednog ambijenta na lokalnom i regionalnom nivou; podsticanje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje; sistem lokalne samouprave i teritorijalne autonomije; pružanje pomoći jedinicama lokalne samouprave u implementaciji projekata lokalnog ekonomskog razvoja; podsticanje i koordinaciju saradnje jedinica lokalne samouprave, nevladinog sektora, privrednih subjekata i državnih organa od interesa za razvoj lokalne samouprave; usmeravanje i podršku jedinicama lokalne samouprave u obezbeđivanju zakonitosti rada; stručno usavršavanje zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave; radne odnose u jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama; teritorijalnu organizaciju Republike Srbije; obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za razvoj i promociju lokalnih samouprava i regiona, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na: stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava predpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; planiranje, programiranje i predlaganje razvojnih projekata iz oblasti lokalnog i regionalnog razvoja i projekata od interesa za Republiku Srbiju, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na: realizaciju infrastrukturnih projekata od regionalnog i lokalnog značaja koji se finansiraju ili kofinansiraju sredstvima Republike Srbije, donacijama, iz sredstava predpristupnih fondova Evropske unije i međunarodnih zajmova; izgradnju poslovne i komunalne infrastrukture; sistem, razvoj i unapređenje projekata; strateško planiranje, iniciranje i sprovođenje projekata; nadzor i vrednovanje razvojnih projekata; implementaciju i fazno praćenje realizacije projekata; saradnju i koordinaciju sa organima autonomnih pokrajina i organima opština, gradova i gradskih opština u realizaciji infrastrukturnih projekata; međuprojektnu koordinaciju; merenje efekata i ocenu uspešnosti projekata; uspostavljanje baze podataka neophodne za praćenje projekata, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo privrede

Član 7a

Ministarstvo privrede obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: privredu i privredni razvoj; položaj i povezivanje privrednih društava i drugih oblika organizovanja za obavljanje delatnosti; podsticanje razvoja i strukturno prilagođavanje privrede; utvrđivanje politike i strategije privrednog razvoja; predlaganje mera i praćenje sprovođenja ekonomske politike za privredni rast; predlaganje mera za podsticanje investicija i koordinaciju poslova koji se odnose na investicije; koordinaciju rada javne agencije nadležne za promociju izvoza i podsticanje investicija; mere ekonomske politike za razvoj zanatstva, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva; kreditiranje privrede i osiguranje bankarskih kredita; kreditiranje i osiguranje izvoznih poslova i investicija u inostranstvu; koordinaciju poslova u vezi s povezivanjem privrednih društava sa strateškim investitorima; predlaganje i sprovođenje finansijskih i drugih mera radi podsticanja poslovanja, konkurentnosti i likvidnosti privrednih subjekata u Republici Srbiji; poslovno i finansijsko restrukturiranje privrednih društava i drugih oblika poslovanja; privatizaciju; koordinaciju poslova u vezi s procenom vrednosti kapitala; stečaj; standardizaciju; tehničke propise; akreditaciju; mere i dragocene metale; nadzor i imenovanje organa upravljanja i zastupnika kapitala u privrednim društvima i drugim oblicima organizovanja za obavljanje delatnosti sa većinskim državnim kapitalom; nadzor i upravne poslove u vezi sa privrednim registrima; upotrebu naziva Republike Srbije u poslovnom imenu privrednih društava.

Ministarstvo privrede obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na: strategiju i politiku razvoja turizma; integralno planiranje razvoja turizma i komplementarnih delatnosti; međunarodnu saradnju iz oblasti turizma; razvoj, proglašenje i održivo korišćenje turističkog prostora i turističkih destinacija od značaja za turizam; poslove od posebnog značaja za razvoj turizma; kategorizaciju turističkih mesta; sprovođenje podsticajnih mera i obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za podsticanje razvoja turizma; promociju turizma u zemlji i inostranstvu; takse, naknade i penale u turizmu; imovinsko-pravne poslove u turizmu; unapređenje sistema vrednosti i konkurentnosti turističkih proizvoda; istraživanje turističkog tržišta i razvoj turističkog informacionog sistema; uslove i način obavljanja delatnosti turističkih agencija; ugostiteljsku delatnost; nautičku delatnost; lovno-turističku delatnost, kao i pružanje usluga u turizmu; uređenje, održavanje i opremanje javnog skijališta i pružanje usluga na skijalištu; uređenje, održavanje, opremanje i pružanje usluga u banjama, tematskim parkovima i javnim kupalištima; inspekcijski nadzor u oblasti turizma.

Direkcija za mere i dragocene metale, kao organ uprave u sastavu Ministarstva privrede, obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: kontrolu mera i dragocenih metala; zakonske merne jedinice; etalone; merila; kao i druge poslove koji su određeni zakonom kojim se uređuje metrologija i drugim zakonima.

Ministarstvo saobraćaja

Član 8

Ministarstvo saobraćaja obavlja poslove državne uprave u oblasti železničkog, drumskog, vodnog i vazdušnog saobraćaja, koji se odnose na: uređenje i obezbeđenje saobraćajnog sistema; realizaciju projekata izgradnje saobraćajne infrastrukture; unutrašnji i međunarodni prevoz i intermodalni transport; uređenje i bezbednost tehničko-tehnološkog sistema saobraćaja; obligacione i svojinskopravne odnose; inspekcijski nadzor; strategiju razvoja saobraćaja, planove razvoja i planove vezane za organizaciju saobraćajnog sistema i organizaciju prevoza; izdavanje upotrebne dozvole za saobraćajni objekat i infrastrukturu; homologaciju vozila, opreme i delova vozila; organizovanje finansijske i tehničke kontrole; međunarodne poslove u oblasti saobraćaja; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; mere za podsticanje istraživanja i razvoja u oblasti saobraćaja, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo građevinarstva i urbanizma

Član 9

Ministarstvo građevinarstva i urbanizma obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: građevinarstvo; građevinsko zemljište; urbanizam; utvrđivanje uslova za izgradnju objekata; uređivanje stambenih odnosa i stambenog poslovanja; komunalnu infrastrukturu i komunalne delatnosti; poslove inženjerske geodezije; inspekcijski nadzor u oblasti urbanizma, građevina i inspekcijski nadzor nad objektima komunalne infrastrukture i obavljanjem komunalnih delatnosti, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo građevinarstva i urbanizma obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na infrastrukturne projekte od posebnog značaja u oblasti niskogradnje.

Ministarstvo pravde i državne uprave

Član 10

Ministarstvo pravde i državne uprave obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: krivično zakonodavstvo i zakonodavstvo o privrednim prestupima i prekršajima; pripremu propisa u oblasti svojinsko-pravnih i drugih stvarno-pravnih odnosa; obligacione odnose; nasleđivanje; postupak pred sudovima; analizu efekata propisa; organizaciju i rad pravosudnih organa; pravosudni ispit; stručno usavršavanje nosilaca pravosudnih funkcija i javnih beležnika; sudske veštake, prevodioce i tumače; izvršenje krivičnih sankcija; rehabilitaciju, amnestiju i pomilovanje; izručenje; prikupljanje podataka o izvršenim krivičnim delima protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom; donošenje rešenja o predaji okrivljenih lica Međunarodnom krivičnom sudu, a na osnovu pravnosnažnih i izvršnih sudskih odluka; sprovođenje programa zaštite učesnika u krivičnom postupku; advokaturu i druge pravosudne profesije; sudsku stražu; statistiku i analitiku rada pravosudnih organa; međunarodnu pravnu pomoć; upravljanje oduzetom imovinom proisteklom iz krivičnog dela; zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava i staranje o objavljivanju presuda tog suda koje se odnose na Republiku Srbiju i praćenje njihovog izvršenja; pripremu propisa o postupku pred Ustavnim sudom i pravnom dejstvu odluka Ustavnog suda; pripremu propisa o zaštiti podataka o ličnosti i tajnosti podataka; nadzor nad primenom propisa koji uređuju tajnost podataka, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo pravde i državne uprave obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na: sistem državne uprave i organizaciju i rad ministarstava, posebnih organizacija, javnih agencija i javnih službi; Zaštitnika građana; upravnu inspekciju; upravni postupak i upravni spor; predlaganje politike i strategije razvoja elektronske uprave; pripremu zakona, drugih propisa, standarda i mera u oblasti elektronske uprave; poslove međunarodne saradnje u oblasti elektronske uprave; izbore za republičke organe; radne odnose u državnim organima; državni stručni ispit, stručno usavršavanje zaposlenih u državnim organima; matične knjige; registar građana; pečate, političko i drugo organizovanje, izuzev sindikalnog organizovanja; neposredno izjašnjavanje građana; jedinstveni birački spisak, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo pravde i državne uprave obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na: registar političkih stranaka; registar crkava i verskih zajednica; vođenje registra nacionalnih saveta nacionalnih manjina; izbor nacionalnih saveta nacionalnih manjina; vođenje posebnog biračkog spiska nacionalne manjine; pripremu propisa o crkvama i verskim zajednicama; pripremu propisa o ljudskim i manjinskim pravima, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo pravde i državne uprave obavlja i poslove državne uprave koji se odnose i na stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova EU, donacija i drugih oblika razvojne pomoći.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Član 11

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: strategiju i politiku razvoja poljoprivrede i prehrambene industrije; analizu proizvodnje i tržišta poljoprivrednih proizvoda; bilanse poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i sistem robnih rezervi osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda; mere tržišno-cenovne politike, strukturne politike i zemljišne politike u poljoprivredi; mere podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje; predlaganje sistemskih rešenja i mera zaštite pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; zaštitu i korišćenje poljoprivrednog zemljišta; proizvodnju agrarnih inputa za poljoprivrednu i prehrambenu industriju, proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, etanola, duvana i proizvoda od duvana i prehrambenih proizvoda; kontrolu kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih proizvoda, vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića, voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara, voćnih sokova u prahu, mineralnih voda, etanola, duvana i proizvoda od duvana u unutrašnjem i spoljnom prometu; ruralni razvoj; stručne poljoprivredne službe; sistem tržišnih informacija u poljoprivredi; proizvodnju, certifikaciju i kontrolu kvaliteta i prometa semena i sadnog materijala; priznavanje i zaštitu sorti bilja i rasa domaćih životinja; utvrđivanje ispunjenosti uslova, procenu rizika i sprovođenje mera kontrole vezanih za biološku sigurnost kod ograničene upotrebe, uvođenja u proizvodnju, stavljanje u promet i uvoz genetički modifikovanih organizama; očuvanje i održivo korišćenje biljnih i životinjskih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu, stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; inspekcijski nadzor u oblasti poljoprivrede koji obavljaju poljoprivredni inspektori u skladu sa zakonom, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja i poslove državne uprave koji se odnose i na: upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini; uspostavljanje i vođenje informacionog sistema o poljoprivrednom zemljištu u Republici Srbiji; dodeljivanje sredstava za izvođenje radova i praćenje realizacije godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Republici Srbiji; praćenje izrade Poljoprivredne osnove Republike Srbije i njeno ostvarivanje; vođenje registra poljoprivrednih osnova jedinica lokalne samouprave, kao i druge poslove određene zakonom.

Uprava za veterinu, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: zdravstvenu zaštitu životinja; veterinarsku i sanitarnu kontrolu u proizvodnji i u unutrašnjem i spoljnom prometu životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjivanje, oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja, embriona i drugih organizama i predmeta kojima se može preneti zarazna bolest, hrane za životinje i komponenti za proizvodnju hrane za životinje; registraciju i kontrolu rada objekata za proizvodnju namirnica životinjskog porekla (klanice, mlekare i dr.); kontrolu objekata za proizvodnju hrane za životinje i neškodljivo uklanjanje leševa i otpadaka životinjskog porekla, kao i objekata za njihovu preradu; kontrolu proizvodnje i unutrašnji i spoljni promet lekova i bioloških sredstava za upotrebu u veterini, kao i druge poslove određene zakonom.

Uprava za zaštitu bilja, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: zaštitu bilja od zaraznih bolesti i štetočina; kontrolu sredstava za zaštitu bilja i đubriva u proizvodnji, unutrašnjem i spoljnom prometu; kontrolu primene sredstava za zaštitu bilja; proizvodnju i registraciju sredstava za zaštitu bilja i ishranu bilja; fitosanitarni nadzor i inspekciju u unutrašnjem i spoljnom prometu bilja, semena i sadnog materijala, kao i druge poslove određene zakonom.

Republička direkcija za vode, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: politiku vodoprivrede; višenamensko korišćenje voda; vodosnabdevanje, izuzev distribucije vode; zaštitu od voda; sprovođenje mera zaštite voda i plansku racionalizaciju potrošnje vode; uređenje vodnih režima; praćenje i održavanje režima voda koji čine i presecaju granicu Republike Srbije; inspekcijski nadzor u oblasti vodoprivrede koji se obavlja u skladu sa zakonom, kao i druge poslove određene zakonom.

Uprava za šume, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: politiku šumarstva; očuvanje šuma; unapređenje i korišćenje šuma i divljači; sprovođenje mera zaštite šuma i divljači; kontrolu semena i sadnog materijala u šumarstvu; inspekcijski nadzor u oblasti šumarstva i lovstva koji se obavlja u skladu sa zakonom, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Član 12

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: istraživanje, planiranje i razvoj predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda; dopunsko obrazovanje dece domaćih državljana u inostranstvu; upravni nadzor u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju i učeničkom i studentskom standardu; učešće u izgradnji, opremanju i održavanju objekata predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda od interesa za Republiku Srbiju; stručno-pedagoški nadzor u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i učeničkom standardu; nadzor nad stručnim radom u višem obrazovanju; organizaciju, vrednovanje rada i nadzor nad stručnim usavršavanjem zaposlenih u prosveti; nostrifikaciju i ekvivalenciju javnih isprava stečenih u inostranstvu; unapređenje društvene brige o obdarenim učenicima i studentima; unapređenje društvene brige o učenicima i studentima sa posebnim potrebama, stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na: sistem, razvoj i unapređenje naučnoistraživačke delatnosti u funkciji naučnog, tehnološkog i privrednog razvoja; utvrđivanje i realizaciju politike i strategije naučnog i tehnološkog razvoja; utvrđivanje i realizaciju programa naučnih, tehnoloških i razvojnih istraživanja; usavršavanje kadrova za naučnoistraživački rad; utvrđivanje i realizaciju inovacione politike; podsticanje tehnopreduzetništva, transfera znanja i tehnologija u privredi; razvoj i unapređenje inovacionog sistema u Republici Srbiji; propise u oblasti zaštite i prometa prava intelektualne svojine; razvoj funkcionisanja sistema naučno-tehnoloških informacija i programa razvoja naučno-tehnološke infrastrukture; istraživanje u oblasti nuklearne energije; sigurnost nuklearnih objekata; proizvodnju i privremeno skladištenje radioaktivnih materijala, izuzev u nuklearnim energetskim postrojenjima, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo zdravlja

Član 13

Ministarstvo zdravlja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem zdravstvene zaštite; sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja, drugih oblika zdravstvenog osiguranja i doprinosa za zdravstveno osiguranje; bliže uređivanje prava iz zdravstvenog osiguranja; učestvovanje u pripremi i sprovođenju međunarodnih sporazuma o obaveznom socijalnom osiguranju; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; sadržaj zdravstvene zaštite, očuvanje i unapređenje zdravlja građana i praćenje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva; organizaciju zdravstvene zaštite; stručno usavršavanje i specijalizaciju zdravstvenih radnika; zdravstvenu inspekciju; organizaciju nadzora nad stručnim radom zdravstvene službe; obezbeđivanje zdravstvene zaštite iz javnih prihoda; zdravstvenu zaštitu stranaca; evidencije u oblasti zdravstva; uslove za uzimanje i presađivanje delova ljudskog tela; proizvodnju i promet lekova, medicinskih sredstava i pomoćnih lekovitih sredstava i inspekcijske poslove u tim oblastima; proizvodnju i promet opojnih droga i prekursora nedozvoljenih droga; iskopavanje i prenošenje umrlih lica u zemlji, prenošenje umrlih lica iz inostranstva u zemlju i iz zemlje u inostranstvo; sanitarnu inspekciju; zdravstveni i sanitarni nadzor u oblasti zaštite stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe u proizvodnji i prometu, javnog snabdevanja stanovništva higijenski ispravnom vodom za piće i drugim oblastima određenim zakonom; kontrolu sanitarno-higijenskog stanja objekata pod sanitarnim nadzorom i sredstava javnog saobraćaja; sanitarni nadzor nad licima koja su zakonom stavljena pod zdravstveni nadzor, kao i nadzor nad postrojenjima, uređajima i opremom koja se koristi radi obavljanja delatnosti pod sanitarnim nadzorom; utvrđivanje sanitarno-higijenskih i zdravstvenih uslova objekata pod sanitarnim nadzorom u postupcima izgradnje ili rekonstrukcije i redovnu kontrolu nad tim objektima; sanitarni nadzor na državnoj granici, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine

Član 14

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: energetiku; energetski bilans Republike Srbije; naftnu i gasnu privredu; strategiju i politiku energetske bezbednosti, izradu godišnjih i srednjoročnih programa energetske bezbednosti i obezbeđivanja materijalnih i drugih uslova za realizaciju tih programa; bezbedan cevovodni transport gasovitih i tečnih ugljovodonika; nuklearna energetska postrojenja čija je namena proizvodnja električne, odnosno toplotne energije, proizvodnju, korišćenje i odlaganje radioaktivnih materijala u tim objektima; preduzimanje mera radi obezbeđivanja uslova za funkcionisanje javnih preduzeća u oblastima za koje je Ministarstvo obrazovano; nadzor u oblastima iz delokruga Ministarstva, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na: osnove zaštite životne sredine; sistem zaštite i unapređenja životne sredine; inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine; primenu rezultata naučnih i tehnoloških istraživanja i istraživanja razvoja u oblasti energetike i životne sredine; sprovođenje Konvencije o učešću javnosti, dostupnosti informacija i pravu na pravnu zaštitu u oblasti životne sredine; zaštitu prirode; zaštitu vazduha; zaštitu ozonskog omotača; klimatske promene; prekogranično zagađenje vazduha i vode; zaštitu voda od zagađivanja radi sprečavanja pogoršanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda; utvrđivanje i sprovođenje zaštite prirodnih celina od značaja za Republiku Srbiju; utvrđivanje uslova zaštite životne sredine u planiranju prostora i izgradnji objekata; zaštitu od velikog hemijskog udesa i učešće u reagovanju u slučaju hemijskih udesa; zaštitu od buke i vibracija; zaštitu od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja; upravljanje hemikalijama i biocidnim proizvodima; sprovođenje Konvencije o hemijskom oružju u skladu sa zakonom; upravljanje otpadom, izuzev radioaktivnim otpadom; odobravanje prekograničnog prometa otpada i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, kao i druge poslove određene zakonom.

Agencija za zaštitu životne sredine, kao organ uprave u sastavu Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine sa svojstvom pravnog lica, obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: razvoj, usklađivanje i vođenje nacionalnog informacionog sistema zaštite životne sredine (praćenje stanja činilaca životne sredine kroz indikatore životne sredine; registar zagađujućih materija i dr.); sprovođenje državnog monitoringa kvaliteta vazduha i voda, uključujući sprovođenje propisanih i usaglašenih programa za kontrolu kvaliteta vazduha, površinskih voda i podzemnih voda prve izdani i padavina; upravljanje Nacionalnom laboratorijom; prikupljanje i objedinjavanje podataka o životnoj sredini, njihovu obradu i izradu izveštaja o stanju životne sredine i sprovođenju politike zaštite životne sredine; razvoj postupaka za obradu podataka o životnoj sredini i njihovu procenu; vođenje podataka o najboljim dostupnim tehnikama i praksama i njihovoj primeni u oblasti zaštite životne sredine; saradnju sa Evropskom agencijom za zaštitu životne sredine (EEA) i Evropskom mrežom za informacije i posmatranje (EIONET), kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo kulture i informisanja

Član 15

Ministarstvo kulture i informisanja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: razvoj i unapređenje kulture i umetničkog stvaralaštva; praćenje i istraživanje u oblasti kulture; obezbeđivanje materijalne osnove za delatnosti kulture; razvoj i unapređenje književnog, prevodilačkog, muzičkog i scenskog stvaralaštva, likovnih i primenjenih umetnosti i dizajna, filmskog i stvaralaštva u oblasti drugih audio-vizuelnih medija; zaštitu nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa; bibliotečku, izdavačku, kinematografsku i muzičko-scensku delatnost; zadužbine i fondacije; sistem javnog informisanja; praćenje sprovođenja zakona u oblasti javnog informisanja; praćenje rada javnih preduzeća i ustanova u oblasti javnog informisanja; praćenje delatnosti stranih informativnih ustanova, stranih sredstava javnog informisanja, dopisništava i dopisnika u Republici Srbiji; informisanje nacionalnih manjina; registraciju stranih informativnih ustanova i pružanje pomoći u radu stranim novinarima i dopisnicima; saradnju u oblasti zaštite kulturne baštine, kulturnog stvaralaštva i informisanja na jeziku i pismu pripadnika srpskog naroda u regionu; osnivanje i razvoj kulturno-informativnih centara u inostranstvu; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći iz nadležnosti tog ministarstva, učešća u regionalnim projektima, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja

Član 16

Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: održivi razvoj prirodnih bogatstava, odnosno resursa (vazduha, voda, zemljišta, mineralnih sirovina, šuma, riba, divljih biljnih i životinjskih vrsta); sistem zaštite prirodnih bogatstava; strategiju i politiku razvoja prirodnih resursa; istraživanja koja se odnose na eksploataciju prirodnih resursa; izradu programa istražnih radova u oblasti prirodnih resursa, izradu godišnjih i srednjoročnih programa detaljnih istražnih radova u oblasti prirodnih resursa i obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za realizaciju tih programa; inspekcijski nadzor u oblasti održivog korišćenja prirodnih bogatstava i u drugim oblastima određenim zakonom; izradu bilansa rezervi podzemnih voda, normativa i standarda za izradu geoloških karata; obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za realizaciju tih programa, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na: rudarstvo; strategiju i politiku razvoja rudarstva; izradu bilansa mineralnih sirovina; geološka istraživanja koja se odnose na eksploataciju mineralnih sirovina; izradu programa istražnih radova u oblasti osnovnih geoloških istraživanja koja se odnose na održivo korišćenje resursa; izradu godišnjih i srednjoročnih programa detaljnih istražnih radova u oblasti geoloških istraživanja koja se odnose na eksploataciju mineralnih sirovina i obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za realizaciju tih programa; preduzimanje mera radi obezbeđivanja uslova za funkcionisanje javnih preduzeća u oblastima za koje je ministarstvo obrazovano; inspekcijski nadzor u oblastima iz delokruga ministarstva, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na prostorno planiranje, odnosno organizaciju, uređenje i korišćenje prostora Republike Srbije, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

Član 17

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem u oblasti radnih odnosa i prava iz rada u svim oblicima rada izuzev u državnim organima; zarade i ostala primanja iz radnog odnosa, plate u javnom sektoru, izuzev u državnim organima i poslova koje obavlja ministarstvo nadležno za poslove finansija; bezbednost i zdravlje na radu; inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu; sindikalno organizovanje; štrajk; ostvarivanje prava iz radnog odnosa radnika privremeno zaposlenih u inostranstvu; zaštitu građana zaposlenih u inostranstvu; zaključivanje sporazuma o upućivanju zaposlenih na rad u inostranstvo i upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo; evidencije u oblasti rada; saradnju s međunarodnim organizacijama u oblasti rada i zapošljavanja; međunarodne konvencije u oblasti rada, bezbednosti i zdravlja na radu; antidiskriminacionu politiku; sistem socijalne zaštite; sistem porodičnopravne zaštite; brak; ravnopravnost polova; populacionu politiku; planiranje porodice, porodicu i decu; ostvarivanje prava i integraciju izbeglih i raseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, romskog stanovništva i drugih socijalno ugroženih grupa; sistem penzijskog i invalidskog osiguranja; nadzor nad radom Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja; socijalno osiguranje i zaštitu vojnih osiguranika; učestvovanje u pripremi, zaključivanju i primeni međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; boračko-invalidsku zaštitu, zaštitu civilnih invalida rata i članova porodica lica na obaveznoj vojnoj službi; negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije; zaštitu spomenika i spomen-obeležja oslobodilačkih ratova Srbije, vojnih grobova i grobalja boraca, u zemlji i inostranstvu; boračko-invalidske i invalidske organizacije i udruženja, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na: zapošljavanje u zemlji i inostranstvu; upućivanje nezaposlenih građana na rad u inostranstvo; praćenje stanja i kretanja na tržištu rada u zemlji i inostranstvu; evidencije u oblasti zapošljavanja; unapređenje i podsticanje zapošljavanja; strategiju, program i mere aktivne i pasivne politike zapošljavanja; zapošljavanje osoba sa invaliditetom i drugih lica koja se teže zapošljavaju; razvoj i obezbeđivanje socijalnog zapošljavanja i socijalnog preduzetništva; višak zaposlenih; ostvarivanje prava po osnovu osiguranja za slučaj nezaposlenosti, drugih prava nezaposlenih lica i viška zaposlenih; pripremu nacionalnog standarda kvalifikacija i predlaganje mera za unapređenje sistema obrazovanja odraslih; predlaganje i praćenje sprovođenja strategija u oblasti migracija na tržištu rada; učestvovanje u pripremi, zaključivanju i primeni međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, zaključivanju ugovora o zapošljavanju sa inostranim poslodavcima i drugih ugovora u vezi zapošljavanja; saradnju s međunarodnim, inostranim i domaćim organima i organizacijama u oblasti rada i zapošljavanja; usaglašavanje sa evropskim zakonodavstvom i standardima iz oblasti zapošljavanja i praćenje primene međunarodnih konvencija.

Uprava za rodnu ravnopravnost, kao organ uprave u sastavu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: analizu stanja i predlaganje mera u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti; izradu i sprovođenje Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti; izrade nacrta zakona i drugih propisa u ovoj oblasti; saradnju sa drugim državnim organima, organima autonomnih pokrajina i organima jedinica lokalne samouprave u ovoj oblasti; međunarodnu saradnju; koordinisanje rada i pružanje stručne i administrativno-tehničke podrške Savetu za ravnopravnost polova; poboljšanje položaja žena i promociju rodne ravnopravnosti i politike jednakih mogućnosti; integrisanje principa rodne ravnopravnosti u svim oblastima delovanja institucija sistema; sprovođenje preporuka Komiteta Ujedinjenih nacija o eliminaciji diskriminacije žena, kao i druge poslove određene zakonom.

Inspektorat za rad, kao organ uprave u sastavu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, obavlja inspekcijske poslove i s njima povezane stručne poslove u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu koji se odnose na: redovni i kontrolni nadzor; uviđaj smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu; utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, pre početka obavljanja delatnosti poslodavca, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo omladine i sporta

Član 18

Ministarstvo omladine i sporta obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem, razvoj i unapređenje omladinske politike i sprovođenje nacionalne politike i nacionalne strategije za mlade i na akcione planove i programe; podsticanje mladih da se organizuju i udružuju i da učestvuju u društvenim tokovima; zaštitu interesa mladih i pomoć mladima da ostvare te interese; davanje saveta mladima i podučavanje mladih vezano za zapošljavanje i volonterski rad; podsticanje neformalnog obrazovanja mladih; saradnju sa omladinskim organizacijama i udruženjima pri organizovanju međunarodnih omladinskih manifestacija i skupova u Republici Srbiji; pomoć i saradnju sa omladinskim organizacijama i udruženjima u njihovom radu i promovisanje omladinske politike i omladinskih organizacija i udruženja; omogućavanje omladinskim organizacijama i udruženjima iz Republike Srbije da učestvuju na skupovima i manifestacijama za mlade u inostranstvu; podsticanje i ostvarivanje međunarodne saradnje koja se odnosi na omladinu; praćenje i procenu mesta i uloge mladih u Republici Srbiji, stvaranje uslova za osnivanje i rad nacionalne i regionalnih kancelarija za mlade; podsticanje razvoja omladinske politike i rada kancelarija za mlade na lokalnom nivou, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo omladine i sporta obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na: sistem, razvoj i unapređenje sporta i fizičke kulture u Republici Srbiji; sprovođenje nacionalne politike u oblasti sporta i nacionalne strategije razvoja sporta; upravni i stručni nadzor u oblasti sporta; realizaciju i praćenje sprovođenja akcionih planova i programa koji doprinose razvoju sporta u Republici Srbiji; učešće u izgradnji, opremanju i održavanju sportskih objekata i sportske infrastrukture od interesa za Republiku Srbiju; razvoj i ostvarivanje međunarodne saradnje u oblasti sporta; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; stvaranje uslova za veću dostupnost sporta svim građanima, kao i na druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija

Član 19

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: funkcionisanje tržišta; strategiju i politiku razvoja trgovine; unutrašnju trgovinu; promet robe i usluga; praćenje ukupnih trgovinskih tokova i predlaganje odgovarajućih mera; predlaganje sistemskih rešenja i propisa u oblasti posebnih dažbina pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; iniciranje mera prilagođavanja propisa i mera ekonomske politike iz oblasti carinskog i vancarinskog poslovanja; kontrolu kvaliteta industrijsko-neprehrambenih proizvoda u proizvodnji i prometu i kontrolu usluga; kontrolu merila i mernih jedinica, upotrebe robnih i uslužnih žigova, znaka kvaliteta i oznake porekla proizvoda; snabdevenost tržišta i cene; sprečavanje monopolskog delovanja i nelojalne konkurencije; zaštitu potrošača; osnivanje i rad robnih berzi i berzanskih posrednika; inspekcijski nadzor u oblasti trgovine, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na: unapređenje ekonomskih odnosa sa inostranstvom; predlaganje i sprovođenje mera u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom; praćenje međunarodnih ekonomskih odnosa i multilateralne, regionalne i bilateralne saradnje sa drugim državama i organizacijama i njihov razvoj; učestvovanje u zaključivanju, potvrđivanju i primeni međunarodnih ekonomskih i trgovinskih ugovora iz delokruga ministarstva određenog ovim zakonom; predlaganje osnivanja, usklađivanje i rukovođenje radom mešovitih komisija i komiteta za bilateralnu ekonomsku saradnju, slobodnu trgovinu i koordinaciju rada organa i organizacija državne uprave u vezi s njihovim radom; kreiranje, sprovođenje, predlaganje i unapređenje režima spoljnotrgovinske politike uključujući mere zaštite u spoljnoj trgovini; harmonizaciju spoljnotrgovinskih propisa sa propisima Evropske unije i Svetske trgovinske organizacije i drugih multilateralnih institucija i organizacija i njihovu implementaciju; promet roba, usluga i prava industrijske svojine; posebne oblike spoljnotrgovinskog poslovanja; spoljnu trgovinu i unapređenje sistema izvozno-uvozne kontrole naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene (kontrolisane robe), uz saglasnost Ministarstva odbrane; zaključivanje i praćenje primene međunarodnih trgovinskih ugovora i sporazuma; propise u oblasti stranih ulaganja i koncesija i njihovo usklađivanje sa pravom Evropske unije; pregovaranje radi zaključivanja bilateralnih sporazuma o podsticanju i zaštiti ulaganja i pripremu zakona o njihovom potvrđivanju; unapređivanje i praćenje ekonomske bilateralne i regionalne saradnje; praćenje saradnje organa Republike Srbije s međunarodnim ekonomskim organizacijama i agencijama Organizacije ujedinjenih nacija; pripremu učešća predstavnika Republike Srbije na međunarodnim konferencijama, odnosno pregovorima za zaključivanje međunarodnih ekonomskih i trgovinskih ugovora iz delokruga ministarstva određenog ovim zakonom; delegiranje diplomata zaduženih za ekonomsku saradnju u diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na: oblast telekomunikacija, odnosno elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; uređenje i bezbednost u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; inspekcijski nadzor; utvrđivanje strategije i politike razvoja elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; organizovanje finansijske i tehničke kontrole; međunarodne poslove u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; mere za podsticanje istraživanja i razvoja u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; utvrđivanje predloga plana namene radio-frekvencijskih opsega i donošenje plana raspodele radio frekvencija; odlučivanje o uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija; utvrđivanje spiska osnovnih usluga elektronskih komunikacija (univerzalni servis) koje treba da pruže operatori, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija obavlja poslove državne uprave u oblasti informacionog društva koji se odnose i na: utvrđivanje politike i strategije razvoja informacionog društva; pripremu zakona, drugih propisa, standarda i mera u oblasti elektronskog poslovanja; mere za podsticanje istraživanja i razvoja u oblasti informacionog društva; razvoj i unapređenje akademske, odnosno obrazovne i naučnoistraživačke računarske mreže; koordinaciju u izradi strateško-razvojnih dokumenata na nivou Republike Srbije; zaštitu podataka i informacionu bezbednost; međunarodne poslove u oblasti informacionog društva, kao i druge poslove određene zakonom.

Uprava za Digitalnu agendu, kao organ uprave u sastavu Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: sprovođenje strategija u oblasti informacionog društva i elektronskih komunikacija; primenu informaciono-komunikacionih tehnologija; pružanje informacionih usluga; istraživanje i razvoj u oblasti informacionog društva i elektronskih komunikacija; razvoj i funkcionisanje informaciono-komunikacione infrastrukture, unapređenje, razvoj i funkcionisanje informacionih sistema državnih organa, teritorijalne autonomije, lokalne samouprave i javnih službi; primenu i korišćenje interneta u radu državnih organa, teritorijalne autonomije, lokalne samouprave i javnih službi; razvoj i primenu standarda u uvođenju informaciono-komunikacionih tehnologija u državnim organima, organima teritorijalne autonomije, lokalne samouprave i javnim službama; stvaranje uslova za realizaciju projekata koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći u oblasti informacionog društva i elektronskih komunikacija, kao i druge poslove određene zakonom.

III POSLOVI ZAJEDNIČKI ZA SVA MINISTARSTVA

Međunarodna saradnja

Član 20

Ministarstva u okviru svog delokruga ostvaruju međunarodnu saradnju i staraju se o njenom unapređenju i obezbeđuju usklađivanje propisa sa pravom Evropske unije.

Zaključivanje i primena međunarodnih ugovora

Član 21

Ministarstva u okviru svog delokruga obavljaju sledeće poslove državne uprave koji se odnose na zaključivanje i primenu međunarodnih ugovora: predlažu pokretanje postupka za vođenje pregovora i zaključivanje međunarodnih ugovora s drugim državama i međunarodnim organizacijama, predlažu teme i platforme za pregovore i predlažu sastav delegacije u pregovorima; pripremaju nacrte međunarodnih ugovora i obavljaju poslove za delegacije koje vode pregovore za njihovo zaključivanje; podnose Vladi izveštaj o toku pregovora; pripremaju nacrte zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora; zaključuju administrativne ugovore za primenu međunarodnih ugovora, na osnovu ovlašćenja sadržanih u njima; primenjuju potvrđene međunarodne ugovore i zaključene administrativne ugovore.

Priprema, usvajanje, odnosno predlaganje tehničkih propisa

Član 22

Ministarstva u okviru svog delokruga obavljaju poslove državne uprave koji se odnose na pripremu, usvajanje, odnosno predlaganje tehničkih propisa.

IV POSEBNE ORGANIZACIJE

Posebne organizacije

Član 23

Posebne organizacije su:

1) Republički sekretarijat za zakonodavstvo;

2) Republička direkcija za robne rezerve;

3) Republički zavod za statistiku;

4) Republički hidrometeorološki zavod;

5) Republički geodetski zavod;

6) Republička direkcija za imovinu Republike Srbije;

7) Centar za razminiranje;

8) Zavod za intelektualnu svojinu;

9) Zavod za socijalno osiguranje.

Republički sekretarijat za zakonodavstvo

Član 24

Republički sekretarijat za zakonodavstvo obavlja stručne poslove koji se odnose na: izgrađivanje, praćenje i unapređenje pravnog sistema; obezbeđivanje usaglašenosti propisa i opštih akata u pravnom sistemu u postupku njihovog donošenja i staranje o njihovoj normativno-tehničkoj i jezičkoj valjanosti; nadzor nad objavljivanjem i staranje o objavljivanju propisa i drugih akata Vlade, ministarstava i drugih organa i organizacija za koje je to zakonom određeno, kao i druge poslove određene zakonom.

Republički sekretarijat za zakonodavstvo priprema propise koji se odnose na državne simbole; službenu upotrebu jezika i pisama; organizaciju i način rada Vlade i druge propise koji ne spadaju u delokrug ministarstava.

Republička direkcija za robne rezerve

Član 25

Republička direkcija za robne rezerve obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: organizaciju sistema robnih rezervi; obrazovanje, smeštaj, čuvanje i obnavljanje republičkih robnih rezervi; utvrđivanje obima, strukture i kvaliteta bilansa robnih rezervi; upravljanje tokovima količina s ciljem održavanja rezervi na nivou neophodnog minimuma; izgradnju skladišnih kapaciteta za potrebe republičkih robnih rezervi; materijalno-finansijsko i evidenciono poslovanje robnim rezervama, kao i druge poslove određene zakonom.

Nadzor nad radom Republičke direkcije za robne rezerve vrši Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

Republički zavod za statistiku

Član 26

Republički zavod za statistiku obavlja stručne poslove koji se odnose na: donošenje programa, organizaciju i sprovođenje statističkih istraživanja, odnosno izradu metodologije, prikupljanje, obradu, statističku analizu i objavljivanje statističkih podataka; pripremu i donošenje jedinstvenih statističkih standarda; razvoj, održavanje i korišćenje republičkih administrativnih i statističkih registara; formiranje i održavanje sistema nacionalnih računa; saradnju i stručnu koordinaciju sa organima i organizacijama ovlašćenim za vršenje statističkih istraživanja; saradnju sa međunarodnim organizacijama radi standardizacije i obezbeđivanja uporedivosti podataka; obradu podataka radi utvrđivanja rezultata izbora i referenduma na republičkom nivou, kao i druge poslove određene zakonom.

Republički hidrometeorološki zavod

Član 27

Republički hidrometeorološki zavod obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: meteorološki, meteorološko-radarski, agrometeorološki i hidrološki osmatrački i analitičko-prognostički sistem; sistematska meteorološka, klimatološka, agrometeorološka i hidrološka merenja i osmatranja; banku osmotrenih i izmerenih hidroloških i meteoroloških podataka; praćenje, analiziranje i prognoziranje stanja i promena vremena, klime i voda, razvoj metoda, operativno osmatranje i najavu pojava nepogoda u atmosferi i hidrosferi; vazduhoplovnu meteorologiju; istraživanje procesa u atmosferi i hidrosferi i razvoj metoda i modela za prognozu vremena, klime i voda i modifikacije vremena; izradu predloga za korišćenje energetskog potencijala Sunca i vetra; hidrometeorološku podršku rečnoj plovidbi; ostvarivanje i čuvanje etalona i baždarenje meteoroloških i hidroloških instrumenata; saradnju u oblasti međunarodnih hidroloških i meteoroloških informacionih sistema; izvršavanje međunarodnih obaveza u domenu meteorologije i hidrologije, kao i druge poslove određene zakonom.

Nadzor nad radom Republičkog hidrometerološkog zavoda vrši Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

Republički geodetski zavod

Član 28

Republički geodetski zavod obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: državni premer i katastar i upis prava na nepokretnostima i njihovu obnovu i održavanje; izradu osnovne državne karte; održavanje registra prostornih jedinica; utvrđivanje kućnih brojeva, označavanje zgrada brojevima i označavanje naziva naseljenih mesta, ulica i trgova; vođenje registra kućnih brojeva, ulica i trgova; bonitiranje zemljišta; utvrđivanje katastarskog prihoda; uređenje zemljišta putem komasacije; povezivanje geodetskih mreža i razmenu geodetskih i kartografskih podataka sa susednim državama; izradu i razvoj geodetskog informacionog sistema; vođenje arhiva tehničke dokumentacije državnog premera, planova i karata, kao i druge poslove određene zakonom.

Republički geodetski zavod obavlja stručne poslove iz oblasti geomagnetizma i aeronomije koji se odnose na: proučavanje prostornih i vremenskih karakteristika električnog, magnetskog i elektromagnetskog polja zemlje, praćenje vremenske varijacije tih polja i proučavanje njihovih uzroka; praćenje i proučavanje stanja i procesa u magnetosferi i jonosferi i izrađivanje jonosferske prognoze; proučavanje prostiranja elektromagnetskih talasa, utvrđivanje električnih parametara zemlje i izrađivanje odgovarajućih karata; proučavanje permanentnog magnetskog polja zemlje, utvrđivanje njegove regionalne konfiguracije i izrađivanje i izdavanje odgovarajućih geomagnetskih karata; proučavanje zakonomernosti razvoja magnetskog polja zemlje i geomagnetskih pojava koje prethode zemljotresu; proučavanje uticaja geomagnetskih polja na žive organizme; uspostavljanje, održavanje i merenje na osnovnoj mreži geomagnetskih tačaka i sekularnim stanicama; detaljna merenja, kao i merenja na aerodromima i drugim lokacijama i izrađivanje odgovarajućih tematskih karata; vršenje kalibracije instrumenata i uređaja, kao i druge poslove određene zakonom.

Nadzor nad radom Republičkog geodetskog zavoda vrši Ministarstvo građevinarstva i urbanizma.

Republička direkcija za imovinu Republike Srbije

Član 29

Republička direkcija za imovinu Republike Srbije vodi jedinstvenu evidenciju o nepokretnostima i zbirnu evidenciju pokretnih stvari (po vrsti i vrednosti) u državnoj svojini i obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: pribavljanje, otuđenje, davanje na korišćenje, odnosno u zakup nepokretnosti u državnoj svojini; sprovođenje mera zaštite državne imovine putem inspekcijskog nadzora; vođenje upravnog postupka radi utvrđivanja postojanja i važenja pravnog osnova za korišćenje državne imovine; upravljanje sredstvima u državnoj svojini (održavanje, osiguranje); raspoređivanje na korišćenje stambenih zgrada, odnosno stanova i poslovnih prostorija; čuvanje i evidenciju poklona u državnoj svojini; uknjižbu državne svojine na nepokretnostima; staranje o naplati zakupnine, kao i druge poslove određene zakonom.

Nadzor nad radom Republičke direkcija za imovinu Republike Srbije vrši Ministarstvo finansija i privrede.

Centar za razminiranje

Član 30

Centar za razminiranje obavlja stručne poslove u oblasti humanitarnog razminiranja koji se odnose na: usklađivanje razminiranja u Republici Srbiji; pripremu propisa iz oblasti razminiranja; prikupljanje, obrađivanje i čuvanje podataka i vođenje evidencija o površinama koje su zagađene minama i drugim neeksplodiranim ubojitim sredstvima, o razminiranim površinama, o nastradalima od mina i drugih neeksplodiranih ubojitih sredstava; opšte i tehničko izviđanje površina za koje se sumnja da su zagađene minama ili drugim neeksplodiranim ubojitim sredstvima; izradu planova i projekata za razminiranje i praćenje njihovog ostvarivanja; izradu projektnih zadataka za razminiranje; izdavanje odobrenja preduzećima i drugim organizacijama za obavljanje poslova razminiranja; izdavanje pirotehničke knjižice licima koja su osposobljena za obavljanje poslova razminiranja; odobravanje planova izvođača radova za obavljanje razminiranja na određenoj površini i izdavanje uverenja da je određena površina razminirana, odnosno očišćena od mina i drugih neeksplodiranih ubojitih sredstava; kontrolu kvaliteta razminiranja; upoznavanje stanovništva sa opasnostima od mina i drugih neeksplodiranih ubojitih sredstava; učešće u obuci lica za obavljanje poslova opšteg i tehničkog izviđanja i razminiranja; praćenje primene međunarodnih ugovora i standarda u oblasti razminiranja; ostvarivanje međunarodne saradnje, kao i druge poslove određene zakonom.

Centar za razminiranje ima svojstvo pravnog lica.

Nadzor nad radom Centra za razminiranje vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Zavod za intelektualnu svojinu

Član 31

Zavod za intelektualnu svojinu obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: patent i mali patent, žig, dizajn, oznaku geografskog porekla, topografiju integrisanog kola, autorsko pravo i srodna prava; primenu međunarodnih ugovora iz oblasti zaštite intelektualne svojine i predstavljanje i zastupanje interesa Republike Srbije u specijalizovanim međunarodnim organizacijama za zaštitu intelektualne svojine; nadzor nad radom organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava; razvoj u oblasti zaštite intelektualne svojine; informaciono-obrazovne poslove u oblasti zaštite intelektualne svojine, kao i druge poslove određene zakonom.

Nadzor nad radom Zavoda za intelektualnu svojinu vrši Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Zavod za socijalno osiguranje

Član 32

Zavod za socijalno osiguranje obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; izradu administrativnih ugovora za primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i izradu sporazuma o naknadi troškova zdravstvene zaštite; izradu dvojezičnih obrazaca za primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; učešće u obračunu troškova zdravstvene zaštite, kao i druge poslove određene zakonom.

Nadzor nad radom Zavoda za socijalno osiguranje vrši Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33

Danom stupanja na snagu ovog zakona nastavljaju rad, u skladu sa delokrugom utvrđenim ovim zakonom:

1) Ministarstvo spoljnih poslova;

2) Ministarstvo odbrane;

3) Ministarstvo unutrašnjih poslova;

4) Ministarstvo omladine i sporta;

5) Ministarstvo zdravlja;

6) Republički sekretarijat za zakonodavstvo;

7) Republička direkcija za robne rezerve;

8) Republički zavod za statistiku;

9) Republički hidrometeorološki zavod;

10) Republički geodetski zavod;

11) Republička direkcija za imovinu Republike Srbije;

12) Centar za razminiranje;

13) Zavod za intelektualnu svojinu;

14) Zavod za socijalno osiguranje.

Ministarstvo finansija nastavlja rad danom stupanja na snagu ovog zakona, u skladu sa delokrugom utvrđenim ovim zakonom, kao Ministarstvo finansija i privrede.

Ministarstvo pravde nastavlja rad danom stupanja na snagu ovog zakona, u skladu sa delokrugom utvrđenim ovim zakonom, kao Ministarstvo pravde i državne uprave.

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede nastavlja rad danom stupanja na snagu ovog zakona, u skladu sa delokrugom utvrđenim ovim zakonom, kao Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Ministarstvo prosvete i nauke nastavlja rad danom stupanja na snagu ovog zakona, u skladu sa delokrugom utvrđenim ovim zakonom, kao Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Ministarstvo rada i socijalne politike nastavlja rad danom stupanja na snagu ovog zakona, u skladu sa delokrugom utvrđenim ovim zakonom, kao Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja nastavlja rad danom stupanja na snagu ovog zakona, u skladu sa delokrugom utvrđenim ovim zakonom, kao Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja.

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva nastavlja rad danom stupanja na snagu ovog zakona, u skladu sa delokrugom utvrđenim ovim zakonom, kao Ministarstvo kulture i informisanja.

Član 34

Danom stupanja na snagu ovog zakona počinju da rade prema položaju i delokrugu koji je utvrđen ovim zakonom:

1) Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave;

2) Ministarstvo saobraćaja;

3) Ministarstvo građevinarstva i urbanizma;

4) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine;

5) Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

Član 35

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da rade:

1) Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja;

2) Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku;

3) Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu;

4) Ministarstvo za Kosovo i Metohiju;

5) Ministarstvo vera i dijaspore.

Član 36

Ministarstvo finansija i privrede preuzima od Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti privrede i turizma.

Ministarstvo finansija i privrede - Direkcija za mere i dragocene metale preuzima od Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja - Direkcije za mere i dragocene metale zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu.

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave preuzima od Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti regionalnog razvoja, Nacionalnog investicionog plana, kao i realizaciju započetih projekata iz Nacionalnog investicionog plana, do njihovog okončanja.

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave preuzima od Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti lokalne samouprave.

Ministarstvo saobraćaja preuzima od Ministarstva za infrastrukturu i energetiku zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti železničkog, drumskog, vodnog i vazdušnog saobraćaja.

Ministarstvo građevinarstva i urbanizma preuzima od Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti građevinarstva i urbanizma.

Ministarstvo pravde i državne uprave preuzima od Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti državne uprave i obavljanje poslova državne uprave koji se odnose na vođenje registra političkih stranaka.

Ministarstvo pravde i državne uprave preuzima od Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu - Uprave za ljudska i manjinska prava zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti utvrđenih ovim zakonom u oblasti ljudskih i manjinskih prava.

Ministarstvo pravde i državne uprave preuzima od Ministarstva vera i dijaspore zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti utvrđenih ovim zakonom u oblasti crkava i verskih zajednica.

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine preuzima od Ministarstva za infrastrukturu i energetiku zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti energetike.

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine preuzima od Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti zaštite životne sredine.

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine - Agencija za zaštitu životne sredine preuzima od Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja - Agencije za zaštitu životne sredine zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu.

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike preuzima od Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti zapošljavanja.

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija preuzima od Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti spoljne trgovine.

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija preuzima od Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti unutrašnje trgovine.

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija preuzima od Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti telekomunikacija, poštanskog saobraćaja i informacionog društva.

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija - Uprava za Digitalnu agendu preuzima od Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva - Uprave za Digitalnu agendu zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu.

Član 37

Za obavljanje poslova u vezi sa pitanjima od značaja za Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija, ljudska i manjinska prava, crkve i verske zajednice i dijasporu Vlada će osnovati posebne službe.

Član 38*

(Prestao da važi odlukom US)

Član 39

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o ministarstvima ("Službeni glasnik RS", broj 16/11).

Član 40

Ministarstva će uskladiti pravilnike o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta sa odredbama ovog zakona u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 41

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o ministarstvima

("Sl. glasnik RS", br. 76/2013)

Član 6

Danom stupanja na snagu ovog zakona nastavljaju rad, u skladu sa delokrugom utvrđenim ovim zakonom:

1) Ministarstvo spoljnih poslova;

2) Ministarstvo pravde i državne uprave.

Član 7

Danom stupanja na snagu ovog zakona počinju da rade prema položaju i delokrugu koji je utvrđen ovim zakonom:

1) Ministarstvo finansija;

2) Ministarstvo privrede.

Član 8

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da radi Ministarstvo finansija i privrede.

Član 9

Organi uprave u sastavu Ministarstva finansija i privrede, koje prestaje da radi, nastavljaju da rade od dana stupanja na snagu ovog zakona u sastavu Ministarstva finansija, odnosno Ministarstva privrede, u skladu sa ovim zakonom.

Član 10

Ministarstvo finansija preuzima od Ministarstva finansija i privrede poslove vršenja nadzora nad radom Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, kao i zaposlene i postavljena lica, prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti finansija i nadzora nad radom Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije.

Ministarstvo privrede preuzima od Ministarstva finansija i privrede zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti privrede.

Ministarstvo pravde i državne uprave preuzima od Ministarstva finansija i privrede zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti svojinsko-pravnih i drugih stvarno-pravnih odnosa i u oblasti analize efekata propisa.

Član 11

Ministarstva kojima je ovim zakonom promenjen delokrug uskladiće pravilnike o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta sa odredbama ovog zakona u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Ministarstva koja počinju da rade danom stupanja na snagu ovog zakona doneće pravilnike o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 12

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".