Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O OGRANIČENJIMA I ZABRANAMA PROIZVODNJE, STAVLJANJA U PROMET I KORIŠĆENJA HEMIKALIJA

("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018 i 9/2020)

Prethodni

 

Deo 2.

SPISAK SUPSTANCI KOJE SU KLASIFIKOVANE U ODREĐENE KLASE OPASNOSTI ILI PRIPADAJU ISTOJ GRUPI JEDINJENJA

Tabela 1. Karcinogene supstance, kategorija 1A/1
Redni broj ograničenja i zabrane 28.

Hemijski naziv supstance

Indeks broj

EC broj

CAS broj

Slovna
oznaka
napomene

Hrom(VI)-trioksid

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

 

Hromati cinka uključujući cink-kalijum hromat

024-007-00-3

 

 

 

Nikl-monoksid; [1]
Nikl-oksid; [2]
Bunsenit [3]

028-003-00-2

215-215-7 [1]
234-323-5 [2] - [3]

1313-99-1 [1]
11099-02-8 [2]
34492-97-2 [3]

 

Nikl-dioksid

028-004-00-8

234-823-3

12035-36-8

 

Dinikl-trioksid

028-005-00-3

215-217-8

1314-06-3

 

Nikl (II)-sulfid; [1]
Nikl-sulfid; [2]
Milerit [3]

028-006-00-9

240-841-2 [1]
234-349-7 [2]- [3]

16812-54-7 [1]
11113-75-0 [2]
1314-04-1 [3]

 

Trinikl-disulfid
Nikl-subsulfid; [1]
Hizlvudit [2]

028-007-00-4

234-829-6 [1] - [2]

12035-72-2 [1]
12035-71-1 [2]

 

nikl- dihidroksid [1]
nikl- hidroksid [2]

028-008-00-X

235-008-5 [1]
234-348-1 [2]

12054-48-7[1]
11113-74-9[2]

 

nikl- sulfat

028-009-00-5

232-104-9

7786-81-4

 

nikl- karbonat
osnovni nikl karbonat;
ugljena kiselina, nikal(2+) so; [1]
ugljena kiselina, nikl so; [2]
[μ-[karbonato(2-)-O:O’]]
dihidroksi trinikl; [3]
[karbonato(2-)]
tetrahidroksitrinikl [4]

028-010-00-0

222-068-2 [1]
240-408-8 [2]
265-748-4 [3]
235-715-9 [4]

3333-67-3 [1]
16337-84-1 [2]
65405-96-1 [3]
12607-70-4 [4]

 

nikl- dihlorid

028-011-00-6

231-743-0

7718-54-9

 

nikl- dinitrat; [1]
nitratna kiselina, nikl so [2]

028-012-00-1

236-068-5 [1]
238-076-4 [2]

13138-45-9 [1]
14216-75-2 [2]

 

nikl mat

028-013-00-7

273-749-6

69012-50-6

 

sluzi i muljevi, elektrolitička rafinacija bakra, bez bakra, nikl sulfat

028-014-00-2

295-859-3

92129-57-2

 

sluzi i muljevi, elektrolitička rafinacija bakra, bez bakra

028-015-00-8

305-433-1

94551-87-8

 

nikl- diperhlorat; perhlorna kiselina, nikl (II) so

028-016-00-3

237-124-1

13637-71-3

 

nikl dikalijum bis(sulfat); [1]
diamonijum nikl bis(sulfat) [2]

028-017-00-9

237-563-9 [1]
239-793-2 [2]

13842-46-1 [1]
15699-18-0 [2]

 

nikl bis(sulfamidat); nikl sulfamat

028-018-00-4

237-396-1

13770-89-3

 

nikl bis(tetrafluoroborat)

028-019-00-X

238-753-4

14708-14-6

 

nikl- diformijat; [1]
mravlja kiselina, nikl so; [2]
mravlja kiselina, bakar nikl so[3]

028-021-00-0

222-101-0 [1]
239-946-6 [2]
268-755-0 [3]

3349-06-2 [1]
15843-02-4 [2]
68134-59-8 [3]

 

nikl-di(acetat); [1]
nikl-acetat [2]

028-022-00-6

206-761-7 [1]
239-086-1 [2]

373-02-4 [1]
14998-37-9 [2]

 

nikl-dibenzoat

028-024-00-7

209-046-8

553-71-9

 

nikl bis(4-cikloheksilbutirat)

028-025-00-2

223-463-2

3906-55-6

 

nikl (II) stearat; nikl(II) oktadekanoat

028-026-00-8

218-744-1

2223-95-2

 

nikl-dilaktat

028-027-00-3

-

16039-61-5

 

nikl(II) oktanoat

028-028-00-9

225-656-7

4995-91-9

 

nikl-difluorid; [1]
nikl-dibromid; [2]
nikl-dijodid; [3]
nikl kalijum-fluorid [4]

028-029-00-4

233-071-3 [1]
236-665-0 [2]
236-666-6 [3] - [4]

10028-18-9 [1]
13462-88-9 [2]
13462-90-3 [3]
11132-10-8 [4]

 

nikl-heksafluorosilikat

028-030-00-X

247-430-7

26043-11-8

 

nikl- selenat

028-031-00-5

239-125-2

15060-62-5

 

nikl- hidrogen fosfat; [1]
nikl bis(dihidrogenfosfat); [2]
trinikl bis(ortofosfat); [3]
dinikl -difosfat; [4]
nikl bis(fosfinat); [5]
nikl- fosfinat; [6]
fosforna kiselina, kalcijum nikl so; [7]
difosforna kiselina, nikl (II) so [8]

028-032-00-0

238-278-2 [1]
242-522-3 [2]
233-844-5 [3]
238-426-6 [4]
238-511-8 [5]
252-840-4 [6]-[7]-[8]

14332-34-4 [1]
18718-11-1 [2]
10381-36-9 [3]
14448-18-1 [4]
14507-36-9 [5]
36026-88-7 [6]
17169-61-8 [7]
19372-20-4 [8]

 

diamonijum nikl heksacijanoferat

028-033-00-6

-

74195-78-1

 

nikl- dicijanid

028-034-00-1

209-160-8

557-19-7

 

nikl- hromat

028-035-00-7

238-766-5

14721-18-7

 

nikl (II) silikat; [1]
dinikl- ortosilikat; [2]
nikl- silikat (3:4); [3]
silicijumova kiselina, nikl so; [4]
trihidrogen hidroksi bis[ortosilikato(4-)] trinikalat (3-) [5]

028-036-00-2

244-578-4 [1]
237-411-1 [2]
250-788-7 [3]
253-461-7 [4]
235-688-3 [5]

21784-78-1 [1]
13775-54-7 [2]
31748-25-1 [3]
37321-15-6 [4]
12519-85-6 [5]

 

dinikl heksacijanoferat

028-037-00-8

238-946-3

14874-78-3

 

trinikl bis(arsenat); nikl (II) arsenat

028-038-00-3

236-771-7

13477-70-8

 

nikl- oksalat; [1]
oksalna kiselina, nikl so [2]

028-039-00-9

208-933-7 [1]
243-867-2 [2]

547-67-1 [1]
20543-06-0 [2]

 

nikl- telurid

028-040-00-4

235-260-6

12142-88-0

 

trinikl- tetrasulfid

028-041-00-X

-

12137-12-1

 

trinikl bis(arsenit)

028-042-005

-

74646-29-0

 

kobalt nikl sivi periklas;
C.I. Crni pigment 25; C.I. 77332; [1]
kobalt nikl- dioksid; [2]
kobalt nikl- oksid [3]

028-043-00-0

269-051-6 [1]
261-346-8 [2] - [3]

68186-89-0 [1]
58591-45-0 [2]
12737-30-3 [3]

 

nikl kalaj -trioksid; nikl- stanat

028-044-00-6

234-824-9

12035-38-0

 

nikl triuranijum-dekaoksid

028-045-00-1

239-876-6

15780-33-3

 

nikl- ditiocijanat

028-046-00-7

237-205-1

13689-92-4

 

nikl- dihromat

028-047-00-2

239-646-5

15586-38-6

 

nikl(II) selenit

028-048-00-8

233-263-7

10101-96-9

 

nikl- selenid

028-049-00-3

215-216-2

1314-05-2

 

silicijumova kiselina, olovo nikl so

028-050-00-9

-

68130-19-8

 

nikl- diarsenid; [1]
nikl- arsenid [2]

028-051-00-4

235-103-1 [1]
248-169-1 [2]

12068-61-0 [1]
27016-75-7 [2]

 

nikl barijum titanijum svetložuti priderit; C.I. Žuti pigment 157; C.I. 77900

028-052-00-X

271-853-6

68610-24-2

 

nikl- dihlorat; [1]
nikl- dibromat; [2]
etil hidrogen sulfat, nikl (II) so [3]

028-053-00-5

267-897-0 [1]
238-596-1 [2]
275-897-7 [3]

67952-43-6 [1]
14550-87-9 [2]
71720-48-4 [3]

 

nikl(II) trifluoracetat; [1]
nikl(II) propionat; [2]
nikl bis(benzensulfonat); [3]
nikl(II) hidrogen citrat; [4]
limunska kiselina, amonijum nikl so; [5]
limunska kiselina, nikl so; [6]
nikl bis(2-etilheksanoat); [7]
2-etilheksanska kiselina, nikl so; [8]
dimetilheksanska kiselina nikl so; [9]
nikl(II) izooktanoat; [10]
nikl -izooktanoat; [11]
nikl bis(izononanoat); [12]
nikl(II) neononanoat; [13]
nikl(II) izodekanoat; [14]
nikl(II) neodekanoat; [15]
neodekanska kiselina, nikl so; [16]
nikl(II) neoundekanoat; [17]
bis(d-glukonato-O1,O2)nikl; [18]
nikl 3,5-bis(terc-butil)-4-hidroksibenzoat (1:2); [19]
nikl(II) palmitat; [20]
(2-etilheksanoato-O) (izononanoato-O)nikl; [21]
(izononanoato-O)(izooktanoato-O) nikl; [22]
(izooktanoato-O)(neodekanoato-O) nikl; [23]
(2-etilheksanoato-O) (izodekanoato-O)nikl; [24]
(2-etilheksanoato-O) (neodekanato-O)nikl; [25]
(izodekanoato-O)(izooktanoato-O) nikl; [26]
(izodekanoato-O)(izononanoato-O) nikl; [27]
(izononanoato-O)(neodekanoato-O) nikl; [28]
masne kiseline, C6-19 - račvaste, nikl soli; [29]
masne kiseline, C8-18 i C18 - nezasićene, nikl soli; [30]
2,7-naftalendisulfonska kiselina, nikl(II) so; [31]

028-054-00-0

240-235-8 [1]
222-102-6 [2]
254-642-3 [3]
242-533-3 [4]
242-161-1 [5]
245-119-0 [6]
224-699-9 [7]
231-480-1 [8]
301-323-2 [9]
249-555-2 [10]
248-585-3 [11]
284-349-6 [12]
300-094-6 [13]
287-468-1 [14]
287-469-7 [15]
257-447-1 [16]
300-093-0 [17]
276-205-6 [18]
258-051-1 [19]
237-138-8 [20]
287-470-2 [21]
287-471-8 [22]
284-347-5 [23]
284-351-7 [24]
285-698-7 [25]
285-909-2 [26]
284-348-0 [27]
287-592-6 [28]
294-302-1 [29]
283-972-0 [30] - [31]

16083-14-0 [1]
3349-08- 4 [2]
39819-65-3 [3]
18721-51-2 [4]
18283-82-4 [5]
22605-92-1 [6]
4454-16-4 [7]
7580-31-6 [8]
93983-68-7 [9]
29317-63-3 [10]
27637-46-3 [11]
84852-37-9 [12]
93920-10-6 [13]
85508-43-6 [14]
85508-44-7 [15]
51818-56-5 [16]
93920-09-3 [17]
71957-07-8 [18]
52625-25-9 [19]
13654-40-5 [20]
85508-45-8 [21]
85508-46-9 [22]
84852-35-7 [23]
84852-39-1 [24]
85135-77-9 [25]
85166-19-4 [26]
84852-36-8 [27]
85551-28-6 [28]
91697-41-5 [29]
84776-45-4 [30]
72319-19-8 [31]

 

nikl(II) sulfit; [1]
nikl telurijum-trioksid; [2]
nikl telurijum-tetraoksid; [3]
molibden nikl- hidroksid oksid fosfat[4]

028-055-00-6

231-827-7 [1]
239-967-0 [2]
239-974-9 [3]
268-585-7 [4]

7757-95-1 [1]
15851-52-2 [2]
15852-21-8 [3]
68130-36-9 [4]

 

nikl- borid (NiB); [1]
dinikl- borid; [2]
trinikl- borid; [3]
nikl- borid; [4]
dinikl- silicid; [5]
nikl- disilicid; [6]
dinikl- fosfid; [7]
nikl bor fosfid [8]

028-056-00-1

234-493-0 [1]
234-494-6 [2]
234-495-1 [3]
235-723-2 [4]
235-033-1 [5]
235-379-3 [6]
234-828-0 [7] - [8]

12007-00-0 [1]
12007-01-1 [2]
12007-02-2 [3]
12619-90-8 [4]
12059-14-2 [5]
12201-89-7 [6]
12035-64-2 [7]
65229-23-4 [8]

 

dialuminijum nikl-tetraoksid; [1]
nikl titanijum-trioksid; [2]
nikl titanijum-oksid; [3]
nikl divanadijum-heksaoksid; [4]
kobalt dimolibden nikl-oktaoksid; [5]
nikl cirkonijum-trioksid; [6]
molibden nikl-tetraoksid; [7]
nikal volfram-tetraoksid; [8]
olivin, nikl zeleni; [9]
litijum nikl-dioksid; [10]
molibden nikl-oksid; [11]

028-057-00-7

234-454-8 [1]
234-825-4 [2]
235-752-0 [3]
257-970-5 [4]
268-169-5 [5]
274-755-1 [6]
238-034-5 [7]
238-032-4 [8]
271-112-7 [9]-[10]-[11]

12004-35-2 [1]
12035-39-1 [2]
12653-76-8 [3]
52502-12-2 [4]
68016-03-5 [5]
70692-93-2 [6]
14177-55-0 [7]
14177-51-6 [8]
68515-84-4 [9]
12031-65-1 [10]
12673-58-4 [11]

 

kobalt litijum nikl-oksid

028-058-00-2

442-750-5

-

 

ugljovodonici, C4, bez 1,3-
butadiena- i izobutena;
Naftni gas;

649-118-00-X

306-004-1

95465-89-7

K

Diarsen-trioksid;
Arsen-trioksid

033-003-00-0

215-481-4

1327-53-3

 

Diarsen-pentoksid;
Arsen-pentoksid;
Arsen-oksid

033-004-00-6

215-116-9

1303-28-2

 

Arsenova kiselina i njene soli sa izuzetkom onih koji su navedeni na drugom mestu u ovom prilogu

033-005-00-1

 

 

A

Olovo-hidrogenarsenat

082-011-00-0

232-064-2

7784-40-9

 

Butan (koji sadrži ≥ 0,1% butadiena (203-450-8)); [1]
Izobutan (koji sadrži ≥ 0,1% butadiena (203-450-8)) [2]

601-004-01-8

203-448-7 [1]
200-857-2 [2]

106-97-8 [1]
75-28-5 [2]

C

1,3-Butadien; Buta-1,3-dien

601-013-00-X

203-450-8

106-99-0

D

Benzen

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

 

Trietilarsenat

601-067-00-4

427-700-2

15606-95-8

 

Vinil-hlorid; Hloretilen

602-023-00-7

200-831-0

75-01-4

 

Bis(hlormetil)etar
Oksibis(hlormetan)

603-046-00-5

208-832-8

542-88-1

 

Hlormetil-metil-etar; Hlordimetil-etar

603-075-00-3

203-480-1

107-30-2

 

2-Naftilamin

612-022-00-3

202-080-4

91-59-8

 

Benzidin;
1,1’-Bifenil-4,4’-diamin
4,4’-Diaminobifenil;
Bifenil-4,4’-ilendiamin

612-042-00-2

202-199-1

92-87-5

 

Soli benzidina

612-070-00-5

208-519-6
208-520-1
244-236-4
252-984-8

531-85-1
531-86-2
21136-70-9
36341-27-2

 

Soli 2-naftilamina

612-071-00-0

209-030-0
210-313-6

553-00-4
612-52-2

 

Bifenil-4-ilamin; ksenilamin; 4-aminobifenil

612-072-00-6

202-177-1

92-67-1

 

Soli bifenil-4-ilamina; soli ksenilamina; soli 4-aminobifenila

612-073-00-1

 

 

 

Bitumen, katran kamenog uglja, visokotemperaturni; Bitumen.
(Ostatak destilacije visokotemperaturnog katrana uglja. Crn, čvrst, sa tačkom omekšavanja u intervalu od 30°C do 180°C. Sastoji se uglavnom od složene smeše aromatičnih ugljovodonika sa tri ili više kondenzovanih prstenova).

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2

 

Katran, ugalj; Katran (kamenog) uglja
(Sporedni proizvod suve destilacije uglja. Skoro crne boje, polučvrst. Složena smeša aromatičnih ugljovodonika, fenolnih jedinjenja, azotnih baza i tiofena.)

648-081-00-7

232-361-7

8007-45-2

 

Katran, ugalj, visoko-temperaturni; Katran (kamenog) uglja
(Kondenzat gasovitih proizvoda suve destilacije uglja na visokim temperaturama (iznad 700ºC), dobijen hlađenjem na približno sobnu temperaturu. Crna viskozna tečnost gušća (teža) od vode. Sastoji se pretežno od policikličnih aromatičnih ugljovodonika. Može sadržati manju količinu fenolnih jedinjenja i aromatičnih azotnih baza.)

648-082-00-2

266-024-0

65996-89-6

 

Katran, ugalj, nisko-temperaturni; Katransko ulje;
(Kondenzat gasovitih proizvoda suve destilacije uglja na temperaturama ispod 700ºC, dobijen hlađenjem na približno sobnu temperaturu. Crna viskozna tečnost gušća (teža) od vode. Sastoji se pretežno od policikličnih aromatičnih ugljovodonika, fenolnih jedinjenja, aromatičnih azotnih baza i njihovih alkil-derivata.)

648-083-00-8

266-025-6

65996-90-9

 

Katran mrkog uglja;
(Ulje dobijeno destilacijom iz katrana mrkog uglja. Sastoji se uglavnom od alifatičnih i naftenskih ugljovodinika, aromatičnih ugljovodonika sa 1 do 3 prstena, njihovih alkil derivata, heterocikličnih aromatičnih jedinjenja, mono- i bicikličnih fenola, sa intervalom ključanja u opsegu od 150°C do 360°C, približno.)

648-145-00-4

309-885-0

101316-83-0

 

Katran, mrki ugalj, niskotemperaturni.
(Katran dobijen pri niskotemperaturnoj karbonifikaciji i niskotemperaturnoj gasifikaciji mrkog uglja. Sastoji se uglavnom od alifatičnih, naftenskih i cikličnih aromatičnih ugljovodonika, heterocikličnih aromatičnih ugljovodonika i cikličnih fenola.)

648-146-00-X

309-886-6

101316-84-1

 

Destilati (nafta) laki parafinski; Nerafinisano ili blago rafinisano bazno ulje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena vakuum destilacijom ostatka destilacije sirove nafte na atmosferskom pritisku. Sastoji se pretežno od C15 - C30 ugljovodonika, u obliku je ulja viskoznosti niže od 19 mm2s-1 na 40ºC. Sadrži relativno veliku količinu zasićenih alifatičnih ugljovodonika uobičajenih za ovu frakciju sirove nafte.)

649-050-00-0

265-051-5

64741-50-0

 

Destilati (nafta), teški parafinski; Nerafinisano ili blago rafinisano bazno ulje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena vakuum destilacijom ostatka destilacije sirove nafte na atmosferskom pritisku. Sastoji se pretežno od C20 - C50 ugljovodonika, u obliku je ulja minimalne viskoznisti 19 mm2s-1 na 40ºC. Sadrži relativno veliku količinu zasićenih alifatičnih ugljovodonika.)

649-051-00-6

265-052-0

64741-51-1

 

Destilati (nafta), laki naftenski; Nerafinisano ili blago rafinisano bazno ulje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena vakuum destilacijom ostatka destilacije sirove nafte na atmosferskom pritisku. Sastoji se pretežno od C15 - C30 ugljovodonika, u obliku je ulja viskoznosti niže od 19 mm2s-1 na 40°C. Sadrži relativno mali broj n-alkana)

649-052-00-1

265-053-6

64741-52-2

 

Destilati (nafta), teški naftenski; Nerafinisano ili blago rafinisano bazno ulje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena vakuum destilacijom ostatka destilacije sirove nafte na atmosferskom pritisku. Sastoji se pretežno od C20 - C50 ugljovodonika, u obliku je ulja minimalne viskoznosti 19 mm2s-1 na 40°C. Sadrži relativno mali broj n-alkana.)

649-053-00-7

265-054-1

64741-53-3

 

Destilati (nafta), teški naftenski, obrađeni kiselinom;
Nerafinisano ili blago rafinisano bazno ulje
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao rafinat u postupku prečišćavanja sa sumpornom kiselinom. Sastoji se pretežno od C20 - C50 ugljovodonika, u obliku je ulja minimalne viskoznisti 19 mm2s-1 na 40°C. Sadrži relativno mali broj n-alkana.)

649-054-00-2

265-117-3

64742-18-3

 

Destilati (nafta), laki naftenski, obrađeni kiselinom;
Nerafinisano ili blago rafinisano bazno ulje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao rafinat u postupku prečišćavanja sa sumpornom kiselinom. Sastoji se pretežno od C15 - C30 ugljovodonika, u obliku je ulja viskoznisti manje od 19 mm2s-1 na 40°C. Sadrži relativno mali broj n-alkana.

649-055-00-8

265-118-9

64742-19-4

 

Destilati (nafta), teški parafinski, obrađeni kiselinom;
Nerafinisano ili blago rafinisano bazno ulje.
(Složena smeša ugljovodonika, dobijena kao rafinat u postupku prečišćavanja sa sumpornom kiselinom. Sastoji se pretežno od zasićenih ugljovodonika sa dominacijom C20 - C50 članova, u obliku je ulja minimalne viskoznosti 19 mm2s-1 na 40°C.)

649-056-00-3

265-119-4

64742-20-7

 

Destilati (nafta), laki parafinski, obrađeni kiselinom;
Nerafinisano ili blago rafinisano bazno ulje.
(Složena smeša ugljovodonika, dobijena kao rafinat u postupku prečišćavanja sa sumpornom kiselinom. Sastoji se pretežno od zasićenih ugljovodonika sa dominacijom C15 - C30 članova, u obliku je ulja viskoznosti manje od 19 mm2s-1 na 40°C.)

649-057-00-9

265-121-5

64742-21-8

 

Destilati (nafta), hemijski neutralizovani teški parafinski;
Nerafinisano ili blago rafinisano bazno ulje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena iz destilata posle hemijskog odstranjivanja kiselih supstanci. Sastoji se pretežno od ugljovodonika sa dominacijom C20 - C50 članova, u obliku je ulja minimalne viskoznosti 19 mm2s-1 na 40°C. Sadrži relativno veliku količinu alifatičnih ugljovodonika.)

649-058-00-4

265-127-8

64742-27-4

 

Destilati (nafta), hemijski neutralizovani laki parafinski;
Nerafinisano ili blago rafinisano bazno ulje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena iz destilata posle hemijskog odstranjivanja kiselih supstanci. Sastoji se pretežno od ugljovodonika sa dominacijom C15 - C30 članova, u obliku je ulja viskoznosti manje od 19 mm2s-1 na 40°C).

649-059-00-X

265-128-3

64742-28-5

 

Destilati (nafta), hemijski neutralizovani teški naftenski;
Nerafinisano ili blago rafinisano bazno ulje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena iz destilata posle hemijskog odstranjivanja kiselih supstanci. Sastoji se pretežno od ugljovodonika sa dominacijom C20 - C50 članova, u obliku je ulja minimalne viskoznosti 19 mm2s-1 na 40°C. Sadrži relativno mali broj n-alkana.)

649-060-00-5

265-135-1

64742-34-3

 

Destilati (nafta), hemijski neutralizovani, laki naftenski;
Nerafinisano ili blago rafinisano bazno ulje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena iz destilata posle hemijskog odstranjivanja kiselih supstanci. Sastoji se pretežno od ugljovodonika, sa dominacijom članova C15 - C30, u obliku je ulja viskoznosti manje od 19 mm2s-1 na 40°C. Sadrži relativno mali broj n-alkana.)

649-061-00-0

265-136-7

64742-35-4

 

Gasovi (nafta), gasoviti proizvod depropanizacije katalitički krakovanog benzina, bogat propanom (C3), bez kiselih sastojaka; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena frakcionisanjem katalitički krakovanih ugljovodonika i prečišćena uklanjanjem kiselih nečistoća. Sastoji od C2 - C4 ugljovodonika, sa dominacijom C3.)

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

K

Gasovi (nafta), katalitičko krakovanje; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda katalitičkog krakovanja. Sastoji se uglavnom od alifatičnih ugljovodonika, pretežno C1 - C6.)

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

K

Gasovi (nafta), katalitičko krakovanje, C1-5 bogati; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda katalitičkog krakovanja. Sastoji se od C1- C6 alifatičnih ugljovodonika, pretežno C1 - C5.)

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

K

Gasovi (nafta), stabilizator (frakciona kolona) katalitički polimerizovanog teškog benzina, C2-4 bogati; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena frakcionom destilacijom (stabilizacijom) katalitički polimerizovanog teškog benzina. Sadrži C2 - C6 alifatične ugljovodonike, pretežno C2 - C4.)

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

K

Gasovi (nafta), katalitički reforming, C1- 4 bogati; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda katalitičkog reforminga. Sastoji se od C1- C6 ugljovodonika, sa dominacijom C1 - C4.)

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

K

Gasovi (nafta), C3-5 olefinsko-parafinska sirovina za alkilovanje; Naftni gas;
(Složena smeša C3 - C5 olefinskih i parafinskih ugljovodonika koja služi kao sirovina za proces alkilovanja. Temperatura sredine obično je viša od kritične temperature ove smeše.)

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8

K

Gasovi (nafta), C4 bogati; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda katalitičkog frakcionisanja. Sastoji se od C3 - C5 alifatičnih ugljovodonika, sa dominacijom C4.)

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

K

Gasovi (nafta), krajnji proizvod deetanizera; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom gasnih i benzinskih frakcija iz procesa katalitičkog krakovanja. Sadrži pretežno etan i etilen.)

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

K

Gasovi (nafta), proizvodi iz deizobutanizera); Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena atmosferskom destilacijom toka butan-butilen. Sastoji se od alifatičnih ugljovodonika, pretežno C3 - C4.)

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

K

Gasovi (nafta), suvi gas iz depropanizera, bogat propenom; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom iz gasnih i benzinskih frakcija dobijenih katalitičkim krakovanjem. Sastoji se pretežno od propilena sa nešto etana i propana.)

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

K

Gasovi (nafta), gas iz depropanizera; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom iz gasnih i benzinskih frakcija dobijenih katalitičkim krakovanjem. Sastoji se od alifatičnih ugljovodonika, uglavnom C2 - C4).

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

K

Gasovi (nafta), rekuperirani gasovi iz postrojenja depropanizacije; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena frakcionisanjem iz raznovrsnih ugljovodoničnih tokova. Sastoji se pretežno od C1 - C4 ugljovodonika, sa dominacijom propana.)

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

K

Gasovi (nafta), sirovina za "Girbatol" jedinicu; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika koja se upotrebljava kao sirovina u Girbatol-jedinici za uklanjanje vodonik-sulfida. Sastoji se od alifatičnih ugljovodonika, uglavnom C2 - C4.)

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

K

Gasovi (nafta), frakcionator izomerizovanog benzina, C4 bogati, bez vodonik-sulfida; Naftni gas.

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

K

Otpadni gas (nafta), katalitički krakovano izbistreno ulje i frakcionisanje vakuum ostatka iz refluks-posude termičkog krakovanja; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena frakcionisanjem izbistrenog ulja iz katalitičkog krakovanja, i vakuum ostatka termičkog krakovanja. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno C1 - C6.)

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

K

Otpadni gas (nafta), apsorber u stabilizaciji (frakcionisanju) katalitički krakovanog benzina;
Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena stabilizacijom katalitički krakovanog benzina. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno C1 - C6.)

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

K

Otpadni gas (nafta), frakcionator smeše gasova iz katalitičkog krakovanja, katalitičkog refomera i hidrodesulfurizatora; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena frakcionisanjem proizvoda iz procesa katalitičkog krakovanja, katalitičkog reforminga i hidrodesulfurizacije, prečišćena od kiselih nečistoća. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno C1- C5.)

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

K

Otpadni gas (nafta), frakciona stabilizacija katalitički reformiranog teškog benzina;
Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena frakcionom stabilizacijom katalitički reformiranog teškog benzina. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno C1 - C4.)

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

K

Otpadni gas (nafta), zasićena smeša iz gasnog postrojenja, C4 bogat; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena frakcionom destilacijom (frakcionom stabilizacijom) primarnog benzina, otpadnog gasa destilacije i otpadnog gasa stabilizatora katalitički reformiranog benzina. Sastoji se od C3 - C6 ugljovodonika, sa dominacijom butana i izobutana.)

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

K

Otpadni gas (nafta), postrojenje za rekuperaciju zasićenog gasa, C1-2 bogat; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena frakcionisanjem otpadnog gasa destilacije, primarnog benzina, i otpadnog gasa stabilizatora reformiranog benzina. Sastoji se uglavnom od C1 - C5 ugljovodonika, sa dominacijom metana i etana.)

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

K

Otpadni gas (nafta), termičko krakovanje vakuum ostataka; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena termičkim krakovanjem vakuum ostataka. Sastoji se od ugljovodonika, pretežno C1 - C5.)

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

K

Ugljovodonici, sa C3 - 4 bogati, naftni destilat; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom i kondenzacijom iz sirove nafte. Sastoji se uglavnom od C3 - C5 ugljovodonika, sa dominacijom C3 i C4.)

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

K

Gasovi (nafta), iz deheksanizera primarnog benzina punog opsega ključanja; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena frakcionisanjem primarnog benzina punog opsega ključanja. Sastoji se od ugljovodonika, pretežno C2 - C6.)

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

K

Gasovi (nafta), iz depropanizera hidrokrakovanja, bogati ugljovodonicima; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda hidrokrakovanja. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika sa dominacijom članova u opsegu C1 - C4. Može sadržati i male količine vodonika i vodonik-sulfida.)

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

K

Gasovi (nafta), iz stabilizatora lakog primarnog benzina; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena stabilizacijom lakog primarnog benzina. Sastoji se od zasićenih alifatičnih ugljovodonika, sa dominacijom C2 - C6 članova.)

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

K

Ostaci (nafta), spliter alkilovanja, C4 bogati; Naftni gas;
(Složeni ostatak destilacije tokova iz različitih rafinerijskih operacija. Sastoji se od C4 - C5 ugljovodonika, sa dominacijom butana, sa intervalom ključanja u opsegu od -11,7°C do 27,8°C.)

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

K

Ugljovodonici, C1-4; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena termičkim krakovanjem i apsorpcijom, i destilacijom sirove nafte. Sastoji se pretežno od C1 - C4 ugljovodonika, sa intervalom ključanja u opsegu od -164°C do -0,5°C približno.)

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

K

Ugljovodonici, C1-4, slađeni (bez sumpora i kiselih primesa) Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena slađenjem (konverzijom merkaptana odn. smanjenjem sadržaja sumpornih jedinjenja, i uklanjanjem kiselih nečistoća) ugljovodoničnih gasnih smeša. Sastoji se pretežno od C1 - C4 ugljovodonika, sa intervalom ključanja u opsegu od -164°C do -0,5°C približno.)

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

K

Ugljovodonici, C1-3; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika sa dominacijom C1 - C3 članova, sa intervalom ključanja u opsegu od -164°C do - 0,5°C približno.)

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

K

Ugljovodonici, C1- 4, frakcija debutanizera; Naftni gas.

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

K

Gasovi (nafta), C1-5, vlažni; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom sirove nafte i/ili krakovanjem gasnog ulja. Sastoji se uglavnom od C1 - C5 ugljovodonika.)

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

K

Ugljovodonici, C2-4; Naftni gas.

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

K

Ugljovodonici, C3; Naftni gas.

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

K

Gasovi (nafta), sirovina za alkilovanje; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena katalitičkim krakovanjem gasnog ulja. Sastoji se od ugljovodonika sa dominacijom C3 - C4 članova.)

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

K

Gasovi (nafta), frakcionisanje težih frakcija iz procesa depropanizacije; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena frakcionisanjem težih (donjih) frakcija iz procesa depropanizacije. Sastoji se pretežno od butana, izobutana i butadiena.)

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

K

Gasovi (nafta), rafinerijska smeša; Naftni gas;
(Složena smeša dobijena iz različitih procesa. Sastoji se od vodonika, vodonik- sulfida, i ugljovodonika, pretežno C1 - C5.)

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

K

Gasovi (nafta), katalitičko krakovanje; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda katalitičkog krakovanja. Sastoji se pretežno od ugljovodonika, sa dominacijom C3 - C5 članova.)

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

K

Gasovi (nafta), C2-4, slađeni, Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena prečišćavanjem naftnog destilata slađenjem - konverzijom merkaptana odn. smanjenjem sadržaja sumpornih jedinjenja, i uklanjanjem kiselih nečistoća. Sastoji se pretežno od zasićenih i nezasićenih ugljovodonika, sa dominacijom C2 - C4 članova, sa intervalom ključanja u intervalu od - 51°C do - 34°C približno.)

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

K

Gasovi (nafta), frakcionisanje sirove nafte; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena frakcionisanjem sirove nafte. Sastoji se od zasićenih alifatičnih ugljovodonika, sa dominacijom C1 - C5 članova.)

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

K

Gasovi (nafta), iz deheksanizera; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena frakcionisanjem spojenih benzinskih tokova. Sastoji se od zasićenih alifatičnih ugljovodonika, sa dominacijom C1 - C5 članova.)

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

K

Gasovi (nafta), laki primarni benzin iz stabilizatora frakcionisanja; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena frakcionisanjem lakog primarnog benzina. Sastoji se od zasićenih alifatičnih ugljovodonika, sa dominacijom C1- C5 članova.)

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

K

Gasovi (nafta), iz stripera (razdeljivača) posle "unifiner" desulfurizacije benzina; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena "unifiner" desulfurizacijom benzina, odvojena u striperu (razdeljivaču) od benzinskih proizvoda. Sastoji se od zasićenih alifatičnih ugljovodonika, sa dominacijom C1 - C4 članova.)

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

K

Gasovi (nafta), iz katalitičkog reforminga primarnog benzina; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena frakcionisanjem ukupnog efluenta iz katalitičkog reforminga primarnog benzina. Sastoji se od metana, etana i propana.)

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

K

Gasovi (nafta), iz splitera katalitičkog fluidizacionog krakovanja; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena frakcionisanjem sirovine za C3 - C4 spliter. Sastoji se pretežno od C3 ugljovodonika.)

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

K

Gasovi (nafta), iz primarnog stabilizatora; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena frakcionisanjem tečne faze iz prve kolone postrojenja za destilaciju sirove nafte. Sastoji se od zasićenih alifatičnih ugljovodonika, sa dominacijom C1 - C4 članova.)

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

K

Gasovi (nafta), debutanizer katalitički krakovanog benzina; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena frakcionisanjem katalitički krakovanog benzina. Sastoji se od ugljovodonika sa dominacijom C1 - C4 članova.)

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

K

Otpadni gas, (nafta), stabilizator katalitički krakovanog benzina i destilata katalitičkog krakovanja; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena frakcionisanjem katalitički krakovanog benzina i destilata. Sastoji se pretežno od ugljovodonika, sa dominacijom C1 - C4 članova.)

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

K

Otpadni gas (nafta), apsorber destilata termičkog krakovanja, gasnog ulja i benzina; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena separacijom destilata termičkog krakovanja, benzina i gasnog ulja. Sastoji se pretežno od ugljovodonika, sa dominacijom C1 - C6 članova.)

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

K

Otpadni gas (nafta), frakcioni stabilizator termički krakovanih ugljovodonika, petrol-koksovanje; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena frakcionom stabilizacijom termički krakovanih ugljovodonika iz procesa petrol-koksovanja. Sastoji se od ugljovodonika, sa dominacijom C1 - C6 članova.)

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

K

Gasovi (nafta), laki, dobijeni termičkim krakovanjem, bogati butadienom; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda termičkog krakovanja. Sastoji se od ugljovodonika, sa dominacijom C4 članova.)

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

K

Gasovi (nafta), gasovi iz stabilizatora u procesu katalitičkog reforminga primarnog benzina;
Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena frakcionom destilacijom iz ukupnog efluenta iz procesa katalitičkog reforminga primarnog benzina. Sastoji se od zasićenih alifatičnih ugljovodonika, sa dominacijom C2 - C4 članova.)

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

K

Ugljovodonici, C4; Naftni gas.

649-113-00-2

289-339-5

87741-01-3

K

Alkani, C1-4, C3 bogati, Naftni gas

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

K

Gasovi (nafta), termički-krakovani, sa C3 bogati; Naftni gas;
(Složena smeša gasovitih ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda termičkog krakovanja. Sastoji se pretežno od propilena sa nešto propana, sa intervalom ključanja u opsegu od -70°C do 0°C približno.)

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

K

Ugljovodonici, C4, destilat termičkog krakovanja; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda termičkog krakovanja. Sastoji se pretežno od C4 ugljovodonika, sa dominacijom 1- i 2-butena, sadrži i butan i izobuten, ima interval ključanja u opsegu od -12°C do 5°C približno.)

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

K

Naftni gasovi, likvefikovani, slađeni, C4 frakcija; Naftni gas;
(Složena smeša gasovitih ugljovodonika dobijena desulfurizacijom (oksidacija merkaptana) i/ili neutralizacijom (uklanjanje kiselih nečistoća) iz likvifikovane naftne gasne smeše. Sastoji se pretežno od C4 zasićenih i nezasićenih ugljovodonika.)

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

K

Rafinati (nafta), C4 frakcija termičkog krakovana, ekstrahovana bakar-amonijum-acetatom, C3-5 i C3-5 nezasićeni, bez butadiena; Naftni gas.

649-119-00-5

307-769-4

97722-19-5

K

Gasovi (nafta), sirovina za aminski sistem; Rafinerijski gas;
(Sirovinski gas za aminski postupak uklanjanja vodonik-sulfida. Sastoji se pretežno od vodonika. Može sadržati i ugljen-monoksid, ugljen-dioksid, vodonik-sulfid i C1 - C5 alifatične ugljovodonike.)

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

K

Gasovi (nafta), iz jedinice za hidrodesulfurizaciju benzena; Rafinerijski gas;
(Otpadni gasovi dobijeni u benzenskoj jedinici. Sastoje se prvenstveno od vodonika. Mogu sadržati ugljen-monoksid i C1 - C6 ugljovodonike, uključujući benzen.)

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

K

Gasovi (nafta), jedinica za recikliranje benzena, bogati vodonikom; Rafinerijski gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena reciklovanjem gasova benzenske jedinice. Sastoji se uglavnom od vodonika sa različitim, malim količinama ugljen-monoksida, i C1 - C6 ugljovodonika.)

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

K

Gasovi (nafta), iz namešanog ulja, bogati azotom i vodonikom; Rafinerijski gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom namešanog ulja. Sastoji se prvenstveno od vodonika i azota, sa različitim malim količinama ugljen-monoksida, ugljen-dioksida i alifatičnih, pretežno C1 - C5 ugljovodonika.)

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

K

Gasovi (nafta), gasovi iz stripera katalitički reformiranog benzina; Rafinerijski gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena stabilizacijom katalitički reformiranog benzina. Sastoji se od vodonika i zasićenih ugljovodonika sa dominacijom C1 - C4 članova.)

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

K

Gasovi (nafta), C6-8 reciklirani katalitički reformat; Rafinerijski gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda katalitičkog reforminga C6 - C8 sirovine koja je reciklirana u cilju očuvanja vodonika. Sastoji se prvenstveno od vodonika. Može sadržati različite, male količine ugljen-monoksida, ugljen-dioksida, azota i ugljovodonika sa dominacijom C1 - C6 članova.)

649-125-00-8

270-761-3

68477-80-5

K

Gasovi (nafta), iz katalitičkog reforminga C6-8; Rafinerijski gas;
(Složena smeša gasovitih ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda katalitičkog reforminga C6 - C8 sirovine. Sastoji se od C1 - C5 ugljovodonika i vodonika.)

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

K

Gasovi (nafta), C6-8 povratni tok katalitičkog reforminga, bogat vodonikom; Rafinerijski gas.

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

K

Gasovi (nafta), C2-povratni tok; Rafinerijski gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena ekstrakcijom vodonika iz gasnog toka koji se sastoji pretežno od vodonika, sa malim količinama azota, ugljen-monoksida, metana, etana i etilena. Sastav smeše najvećim delom čine ugljovodonici kao što su metan, etan i etilen, sa malim količinama vodonika, azota i ugljen-monoksida.)

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

K

Gasovi (nafta), suvi kiseli, iz jedinice za koncentrovanje gasova; Rafinerijski gas;
(Složena smeša suvih gasova iz jedinice za koncentrovanje gasova. Sastoji se od vodonika, vodonik-sulfida i ugljovodonika sa dominacijom C1 - C3 članova.)

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

K

Gasovi (nafta), destilat proizvoda iz reapsorbera jedinice za koncentrovanje gasova;
Rafinerijski gas;
(Složena smeša gasovitih ugljovodonika dobijena u reapsorberu jedinice za koncentrovanje gasova destilacijom proizvoda različitih gasnih tokova. Sastoji se pretežno od vodonika, ugljen-monoksida, ugljen-dioksida, azota, vodonik-sulfida i C1 - C3 ugljovodonika.)

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

K

Gasovi (nafta), iz apsorbera vodonika; Rafinerijski gas;
(Složena smeša gasova dobijena apsorpcijom vodonika iz toka bogatog vodonikom. Sastoji se od vodonika, ugljen-monoksida, azota i metana, sa malim količinama C2 - ugljovodonika.)

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

K

Gasovi (nafta), bogati vodonikom; Rafinerijski gas;
(Složena smeša koja se izdvaja kao gas prilikom hlađenja ugljovodoničnih gasova. Sastoji se prvenstveno od vodonika, ali ima i različitih, malih količina ugljen-monoksida, azota, metana i C2 - ugljovodonika.)

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

K

Gasovi (nafta), reciklirajući tok hidrogenizovanog mešanog ulja, bogati vodonikom i azotom;
Rafinerijski gas;
(Složena smeša gasova dobijena iz reciklirajućeg toka hidrogenizovanog mešanog ulja. Sastoji se prvenstveno od vodonika i azota, i različitih, malih količina ugljen-monoksida, ugljen-dioksida i ugljovodonika, sa dominacijom C1 - C5 članova.)

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

K

Gasovi (nafta), reciklirajući tok, bogat vodonikom; Rafinerijski gas;
(Složena smeša recikliranih gasova iz reaktora. Sastoji se prvenstveno od vodonika sa različitim, malim količinama ugljen-monoksida, ugljen-dioksida, azota, vodonik-sulfida i zasićenih C1 - C5 alifatičnih ugljovodonika.)

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

K

Gasovi (nafta), spojeni gasovi iz reformera, bogati vodonikom; Rafinerijski gas;
(Složena smeša dobijena iz reformera. Sastoji se prvenstveno od vodonika, različitih malih količina ugljen-monoksida i C1 - C5 alifatičnih ugljovodonika.)

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

K

Gasovi (nafta), jedinica za hidrogenizaciju u reforming postrojenju; Rafinerijski gas;
(Složena smeša gasova dobijena hidrogenizacijom u reforming procesu. Sastoji se prvenstveno od vodonika, metana i etana, i različitih malih količina vodonik-sulfida i alifatičnih ugljovodonika sa dominacijom C3 - C5 članova.)

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

K

Gasovi (nafta), iz hidrogenizacije u reforming procesu, bogati vodonikom i metanom;
Rafinerijski gas;
(Složena smeša gasova dobijena hidrogenizacijom u reforming procesu. Sastoji se prvenstveno od vodonika i metana, različitih malih količina ugljen-monoksida, ugljen-dioksida, azota i zasićenih alifatičnih, pretežno C2 - C5 ugljovodonika.)

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

K

Gasovi (nafta), spojeni, iz hidrogenizacije reformata, bogati vodonikom; Rafinerijski gas;
(Složena smeša gasova dobijena hidrogenizacijom u reforming procesu. Sastoji se prvenstveno od vodonika, različitih malih količina ugljen-monoksida i alifatičnih ugljovodonika, pretežno C1 - C5.)

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

K

Gasovi (nafta), destilat proizvoda termičkog krakovanja; Rafinerijski gas;
(Složena smeša gasova dobijena destilacijom proizvoda termičkog krakovanja. Sastoji se od vodonika, vodonik-sulfida, ugljen-monoksida, ugljen-dioksida i ugljovodonika, sa dominacijom C1 - C6 članova.)

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

K

Otpadni gas (nafta), apsorber u refrakcionisanju proizvoda katalitičkog krakovanja;
Rafinerijski gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena refrakcionisanjem proizvoda katalitičkog krakovanja. Sastoji se od vodonika i ugljovodonika, sa dominacijom C1 - C3 članova.)

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

K

Otpadni gas (nafta), separator katalitički reformiranog benzina; Rafinerijski gas;
(Složena smeša gasovitih ugljovodonika dobijena katalitičkim reformingom primarnog benzina. Sastoji se od vodonika i ugljovodonika sa dominacijom C1 - C6 članova.)

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

K

Otpadni gas (nafta), stabilizator katalitički reformiranog benzina; Rafinerijski gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena stabilizacijom katalitički reformiranog benzina. Sastoji se od vodonika i ugljovodonika sa dominacijom C1 - C6 članova.)

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

K

Otpadni gas (nafta), iz separatora hidrogenizovanih destilata iz procesa krakovanja;
Rafinerijski gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena katalitičkom hidrogenizacijom destilata proizvoda krakovanja. Sastoji se od vodonika i zasićenih alifatičnih ugljovodonika sa dominacijom C1 - C5 članova.)

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

K

Otpadni gas (nafta), iz separatora hidrodesulfurizovanog primarnog benzina; Rafinerijski gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena hidrodesulfurizacijom primarnog benzina. Sastoji se od vodonika i zasićenih alifatičnih ugljovodonika sa dominacijom C1 - C6 članova.)

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

K

Gasovi (nafta), iz stabilizatora katalitički reformiranog primarnog benzina; Rafinerijski gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena u katalitičkom reformingu primarnog benzina i frakcionom destilacijom ukupnog efluenta istog procesa. Sastoji se od vodonika, metana, etana i propana.)

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

K

Gasovi (nafta), iz isparivača, pod visokim pritiskom; efluenta reforming-reaktora;
Rafinerijski gas;
(Složena smeša gasova dobijena prilikom isparavanja, pod visokim pritiskom, iz efluenta reaktora reforming-procesa. Sastoji se najvećim delom od vodonika i različitih, malih količina metana, etana i propana.)

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

K

Gasovi (nafta), iz isparivača, pod sniženim pritiskom efluenta reforming-reaktora;
Rafinerijski gas;
(Složena smeša dobijena prilikom isparavanja, pod sniženim pritiskom, iz efluenta reaktora reforming-procesa. Sastoji se najvećim delom od vodonika i različitih, malih količina metana, etana i propana.)

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

K

Gasovi (nafta), destilacija rafinerijskih gasova; Rafinerijski gas;
(Složena smeša odvojena destilacijom iz gasnog toka koji se sastoji od vodonika, ugljen-monoksida, ugljen-dioksida i C1 - C6 ugljovodonika, ili destilacijom proizvoda u procesu krakovanja etana i propana. Sastoji se najvećim delom od C1 i C2 ugljovodonika, vodonika, azota i ugljen-monoksida.)

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

K

Gasovi (nafta), iz benzenske jedinice hidrogenizovani gornje frakcije depentanizera;
Rafinerijski gas;
(Složena smeša proizvedena obradom sirovine iz benzenske jedinice sa vodonikom u prisustvu katalizatora nakon koje sledi depentanizacija. Sastoji se primarno od vodonika, etana i propana sa različitim malim količinama azota, ugljen monoksida, ugljen dioksida i ugljovodonika sa brojem ugljenikovih atoma pretežno u opsegu C1 - C6. Može sadržati tragove benzena.)

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

K

Gasovi (nafta), iz sekundarnog apsorbera kod frakcionisanja proizvoda fluidizacionog katalitičkog krakovanja; Rafinerijski gas;
(Složena smeša dobijena frakcionisanjem gasovitih proizvoda katalitičkog krakovanja u reaktoru za fluidizacioni katalitički kraking. Sastoji se od vodonika, azota i ugljovodonika, sa dominacijom C1 - C3 članova.)

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

K

Naftni proizvodi, rafinerijski gasovi; Rafinerijski gas;
(Složena smeša gasova koja se sastoji najvećim delom od vodonika, sa različitim, malim količinama metana, etana i propana.)

649-151-00-X

271-750-6

68607-11-4

K

Gasovi (nafta), hidrokrakovani iz separatora, pod sniženim pritiskom, Rafinerijski gas;
(Složena smeša dobijena iz efluenta reaktora za hidrokrakovanje separacijom na tečnu i gasnu (parnu) fazu. Sastoji se najvećim delom od vodonika i zasićenih ugljovodonika sa dominacijom C1 - C3 članova.)

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

K

Gasovi (nafta), rafinerija; Rafinerijski gas;
(Složena smeša dobijena iz različitih rafinerijskih procesa. Sastoji se od vodonika i ugljovodonika sa dominacijom C1 - C3 članova.)

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

K

Gasovi (nafta), iz separatora proizvoda platforminga; Rafinerijski gas;
(Složena smeša dobijena frakcionisanjem proizvoda hemijskog reforminga naftena u aromate. Sastoji se od vodonika i zasićenih alifatičnih ugljovodonika sa dominacijom C2 - C4 članova.)

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

K

Gasovi (nafta), iz stabilizatora depentanizacije hidrogenizovanog kiselog (sadrži sumpor) kerozina; Rafinerijski gas;
(Složena smeša dobijena depentanizacionom stabilizacijom hidrogenizivanog kerozina. Sastoji se najvećim delom od vodonika, metana, etana i propana, sa različitim malim količinama azota, vodonik-sulfida, ugljen-monoksida i ugljovodonika sa dominacijom C4 - C5 članova.)

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

K

Gasovi (nafta), isparivač hidrogenizovanog kiselog (sadrži sumpor) kerozina; Rafinerijski gas;
(Složena smeša dobijena iz isparivača jedinice za katalitičku hidrogenizaciju kiselog kerozina. Sastoji se najvećim delom od vodonika i metana, sa različitim malim količinama azota, ugljen-monoksida i ugljovodonika sa dominacijom C2 - C5 članova.)

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

K

Gasovi (nafta), iz stripera "unifiner" jedinice za desulfurizaciju destilata; Rafinerijski gas;
(Složena smeša gasova odvojena iz tečnog proizvoda procesa "unifiner" desulfurizacije. Sastoji se od vodonik-sulfida, metana, etana i propana.)

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

K

Gasovi (nafta), frakcionisanje proizvoda fluidizacionog katalitičkog krakovanja;
Rafinerijski gas;
(Složena smeša dobijena frakcionisanjem finalnog proizvoda procesa fluidizacionog katalitičkog krakovanja. Sastoji se od vodonika, vodonik-sulfida, azota i ugljovodonika sa dominacijom C1 - C5 članova.)

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

 

Gasovi (nafta), iz sekundarnog apsorber - prečišćivača gasova fluidizacionog katalitičkog krakovanja; Rafinerijski gas;
(Složena smeša dobijena prečišćavanjem izlaznog gasa iz procesa fluidizacionog katalitičkog krakovanja. Sastoji se od vodonika, azota, metana, etana i propana.)

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

K

Gasovi (nafta), iz stripera jedinice za hidrogenizacionu desulfurizaciju teškog destilata;
Rafinerijski gas;
(Složena smeša odvojena (stripovana) iz tečnog proizvoda hidrogenizacione desulfurizacije teškog destilata. Sastoji se od vodonika, vodonik-sulfida i zasićenih alifatičnih ugljovodonika sa dominacijom C1 - C5 članova.)

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

K

Gasovi (nafta), iz stabilizatora platforminga, laki derivati frakcionisanja; Rafinerijski gas;
(Složena smeša dobijena frakcionisanjem lakih derivata iz platforming-reaktora sa platinskim katalizatorom. Sastoji se od vodonika, metana, etana i propana.)

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

K

Gasovi (nafta), iz tornja za predgrevanje (flash kolona) u destilaciji sirove nafte na atmosferskom pritisku; Rafinerijski gas;
(Složena smeša gasova dobijena u prvom tornju jedinice za destilaciju sirove nafte. Sastoji se od azota i zasićenih alifatičnih ugljovodonika sa dominacijom C1 - C5 članova.)

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

K

Gasovi (nafta), iz "katranskog" stripera; Rafinerijski gas;
(Složena smeša dobijena frakcionisanjem redukovanih sirovih ulja. Sastoji se od vodonika i ugljovodonika sa dominacijom C1 - C4 članova.)

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

K

Gasovi (nafta), iz "unifiner" stripera Rafinerijski gas;
(Smeša vodonika i metana dobijena frakcionisanjem proizvoda iz "unifiner" jedinice.)

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

K

Otpadni gas (nafta), separator katalitički hidrodesulfurizovanog benzina; Rafinerijski gas;
(Složena smeša gasova dobijena hidrodesulfurizacijom benzina. Sastoji se od vodonika, metana, etana i propana.)

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

K

Otpadni gas (nafta), jedinica za hidrodesulfurizaciju primarnog benzina; Rafinerijski gas;
(Složena smeša dobijena u procesu hidrodesulfurizacije primarnog benzina. Sastoji se od vodonika i ugljovodonika sa dominacijom C1 - C5 članova.)

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

K

Gasovi (nafta), iz sekundarnog apsorbera, frakcionisanje proizvoda fluidizacionog katalitičkog krakovanja i proizvoda desulfurizacije gasnog ulja; Rafinerijski gas;
(Složena smeša dobijena frakcionisanjem proizvoda fluidizacionog katalitičkog krakovanja i proizvoda procesa desulfurizacije gasnog ulja. Sastoji se od vodonika i ugljovodonika sa dominacijom C1 do C4 članova.)

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

K

Gasovi (nafta), destilacija sirove nafte i katalitičko krakovanje; Rafinerijski gas;
(Složena smeša dobijena destilacijom sirove nafte i proizvoda katalitičkog krakovanja. Sastoji se od vodonika, vodonik-sulfida, azota, ugljen-monoksida i parafinskih i olefinskih ugljovodonika, sa dominacijom C1 - C6 članova.)

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

K

Gasovi (nafta), iz dietanolaminskog prečistača gasnog ulja; Rafinerijski gas;
(Složena smeša dobijena desulfurizacijom gasnog ulja sa dietanolaminom. Sastoji se uglavnom od vodonik-sulfida, vodonika i alifatičnih ugljovodonika sa dominacijom C1 - C5 članova.)

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

K

Gasovi (nafta), efluent u hidrodesulfurizaciji gasnog ulja; Rafinerijski gas;
(Složena smeša gasova dobijena u postupku odvajanja tečne faze iz efluenta reakcije hidrogenizacije. Sastoji se uglavnom od vodonika, vodonik-sulfida i alifatičnih ugljovodonika sa dominacijom C1 - C3 članova.)

649-170-00-3

295-398-8

92045-16-4

K

Gasovi (nafta), prečišćavanje gasnog ulja hidrodesulfurizacijom; Rafinerijski gas;
(Složena smeša gasova dobijena iz reformera i u postupku prečišćavanja proizvoda iz reaktora za hidrogenizaciju. Sastoji se uglavnom od vodonika i alifatičnih ugljovodonika sa dominacijom C1 - C4 članova.)

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

K

Gasovi (nafta), isparivač efluenta hidrogenizatora; Rafinerijski gas;
(Složena smeša gasova dobijena brzim isparavanjem efluenata posle reakcije hidrogenizacije. Sastoji se uglavnom od vodonika i alifatičnih ugljovodonika sa dominacijom C1 - C6 članova.)

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

K

Gasovi (nafta), ostatak termičkog krakovanja teškog benzina na visokom pritisku;
Rafinerijski gas;
(Složena smeša gasova dobijena spajanjem (mešanjem) onih gasovitih proizvoda termičkog krakovanja teškog benzina koji se ne mogu kondenzovati, i ostalih gasova dobijenih u postupcima obrade koji neposredno slede termo-krakovanju. Sastoji se uglavnom od vodonika i parafinskih i olefinskih ugljovodonika sa dominacijom C1 - C5 članova. Ovoj smeši može biti primešan (dodat) i prirodni gas.)

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

K

Gasovi (nafta), iz "visbreaking" - procesa ostatka; Rafinerijski gas;
(Složena smeša gasova dobijena u postupku termičkog razaranja ostatak radi smanjenja njihove viskoznosti. Sastoji se uglavnom od vodonik-sulfida i parafinskih i olefinskih ugljovodonika, sa dominacijom C1 - C5 članova.)

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

K

Gasovi (nafta), C3-4; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda krakovanja sirove nafte. Sastoji se od C3 - C4 ugljovodonika, sa dominacijom propana i propilena, sa intervalom ključanja u opsegu od -51°C do -1°C približno.)

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

K

Otpadni gas (nafta), absorber frakcionisanja katalitički krakovanih destilata i katalitički krakovanog teškog benzina; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda katalitičkog krakovanja destilata i proizvoda katalitički krakovanog teškog benzina. Sastoji se pretežno od ugljovodonika sa dominacijom C1 - C4 članova.)

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

K

Otpadni gas (nafta), frakciona stabilizacija u procesu katalitičke polimerizacije teškog benzina; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena frakcionom stabilizacijom proizvoda polimerizacije teškog benzina. Sastoji se pretežno od ugljovodonika sa dominacijom C1 - C4 članova.)

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

K

Otpadni gas (nafta), frakcioni stabilizator u procesu katalitičkog reforminga teškog benzina, bez vodonik-sulfida; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena frakcionom stabilizacijom katalitički reformiranog teškog benzina iz koje je vodonik-sulfid uklonjen aminskom obradom. Sastoji se pretežno od ugljovodonika sa dominacijom C1 - C4 članova.)

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

K

Otpadni gas (nafta), striper jedinice za hidrogenizaciju krakovanih destilata; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena katalitičkom hidrogenizacijom termički krakovanih destilata. Sastoji se pretežno od zasićenih ugljovodonika sa dominacijom C1 - C6 članova.)

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

K

Otpadni gas (nafta), jedinica za hidrodesulfurizaciju primarnog destilata, bez vodonik-sulfida;
Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena u procesu katalitičke hidrodesulfurizacije primarnih destilata iz koje je vodonik-sulfid uklonjen aminskom obradom. Sastoji se pretežno od ugljovodonika sa dominacijom C1 - C4 članova.)

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

K

Otpadni gas (nafta), apsorber u procesu katalitičkog krakovanja gasnog ulja; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda katalitičkog krakovanja gasnog ulja. Sastoji se pretežno od ugljovodonika sa dominacijom C1 - C5 članova.)

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

K

Otpadni gas (nafta), postrojenje za regeneraciju gasa; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda iz raznovrsnih ugljovodoničnih tokova. Sastoji se pretežno od ugljovodonika sa dominacijom C1 - C5 članova.)

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

K

Otpadni gas (nafta), postrojenje za deetanizaciju regenerisanog gasa; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda iz raznovrsnih ugljovodoničnih tokova. Sastoji se pretežno od ugljovodonika sa dominacijom C1 - C4 članova.)

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

K

Otpadni gas (nafta), frakcionator hidrodesulfurizovanog destilata i hidrodesulfurizovanog teškog benzina, bez kiselina; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena frakcionisanjem hidrodesulfurizovanih teško-benzinskih ugljovodoničnih tokova i hidrodesulfurizovanih ugljovodoničnih tokova destilata, iz kojih su odgovarajućim tretmanom uklonjene kisele nečistoće. Sastoji se pretežno od ugljovodonika sa dominacijom C1 - C5 članova.)

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

K

Otpadni gas (nafta), striper hidrodesulfurizovanog vakuum gasnog ulja, bez vodonik-sulfida;
Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena striper-stabilizacijom katalitički hidrodesulfurizovanog vakuum gasnog ulja, iz koje je vodonik-sulfid uklonjen aminskom obradom. Sastoji se pretežno od ugljovodonika sa dominacijom C1 - C6 članova.)

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

K

Otpadni gas (nafta), stabilizator lakog primarnog benzina, bez vodonik-sulfida; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena frakcionom stabilizacijom lakog primarnog benzina, iz koje je vodonik-sulfid uklonjen aminskom obradom. Sastoji se pretežno od ugljovodonika sa dominacijom C1 - C5 članova.)

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

K

Otpadni gas (nafta), deetanizer propan-propilen sirovine za alkilovanje; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom reakcionih proizvoda propana sa propilenom. Sastoji se od ugljovodonika sa dominacijom C1 - C4 članova.)

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

K

Otpadni gas (nafta), jedinica za hidrodesulfurizaciju vakuum gasnog ulja, bez vodonik-sulfida;
Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena katalitičkom hidrodesulfurizacijom vakuum gasnog ulja, iz koje je vodonik-sulfid uklonjen aminskom obradom. Sastoji se pretežno od ugljovodonika sa dominacijom C1 - C6 članova.)

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

K

Gasovi (nafta), krajnji proizvodi katalitičkog krakovanja; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda iz procesa katalitičkog krakovanja. Sastoji se od ugljovodonika sa dominacijom C3 - C5 članova, sa intervalom ključanja u opsegu od -48°C do 32°C približno.)

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

K

Alkani, C1-2; Naftni gas.

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

K

Alkani, C2-3; Naftni gas.

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

K

Alkani, C3-4; Naftni gas.

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

K

Alkani, C4-5; Naftni gas.

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

K

Loživi (gorivi) gasovi; Naftni gas;
(Smeša lakih gasova. Sastoji se pretežno od vodonika i/ili ugljovodonika male molekulske mase.)

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

K

Loživi (gorivi) gasovi, destilati sirove nafte; Naftni gas;
(Složena smeša lakih gasova dobijena destilacijom sirove nafte i u procesu katalitičkog reforminga teškog benzina. Sastoji se od vodonika i ugljovodonika sa dominacijom C1 - C4 članova, sa intervalom ključanja u opsegu od -217°C do -12°C približno.)

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

K

Ugljovodonici, C3-4; Naftni gas

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

K

Ugljovodonici, C4-5; Naftni gas.

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

K

Ugljovodonici, C2-4, C3 bogati; Naftni gas.

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

K

Naftni gasovi, likvefikovani, Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom sirove nafte. Sastoji se od ugljovodonika sa dominacijom C3 - C7 članova, sa intervalom ključanja u opsegu od -40°C do 80°C približno.)

649-202-00-6

270-704-2

68476-85-7

K

Naftni gasovi, likvefikovani, slađeni; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena iz likvefikovane naftne gasne smeše slađenjem (oksidacija merkaptana ili uklanjanje kiselih nečistoća). Sastoji se od ugljovodonika sa dominacijom C3 - C7 članova, sa intervalom ključanja u opsegu od - 40°C do 80°C približno.)

649-203-00-1

270-705-8

68476-86-8

K

Gasovi (nafta), C3-4, bogati izobutanom; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom zasićenih i nezasićenih C3 - C6 ugljovodonika, sa dominacijom butana i izobutana. Sastoji se od zasićenih i nezasićenih C3 - C4 ugljovodonika, i dominacijom izobutana.)

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

K

Destilati (nafta), C3-6, bogati piperilenom (1-metilbutadien odn. 1,3-pentadien); Naftni gas;
(Složena smeša C3 - C6 ugljovodonika, sa dominacijom piperilena, dobijena destilacijom zasićenih i nezasićenih C3 - C6 alifatičnih ugljovodonika.)

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

K

Gasovi (nafta), krajnji proizvod splitera butana; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom toka butana. Sastoji se od alifatičnih ugljovodonika sa dominacijom C3 - C4 članova.)

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

K

Gasovi (nafta), C2-3; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda katalitičkog frakcionisanja. Sadrži pretežno etan, etilen, propan i propilen.)

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

K

Gasovi (nafta), sa dna depropanizera katalitički krakovanog gasnog ulja, C4 - bogati, bez kiselina;
Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena frakcionisanjem ugljovodoničnog toka katalitički krakovanog gasnog ulja, prečišćena od vodonik-sulfida i drugih kiselih sastojaka. Sastoji se od C3 - C5 ugljovodonika, sa dominacijom C4 članova.)

649-208-00-9

270-752-4

68477-71-4

K

Gasovi (nafta), sa dna debutanizera katalitički krakovanog benzina, C3-5 bogati; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena stabilizacijom katalitički krakovanog benzina. Sastoji se od alifatičnih, pretežno C3 - C5 ugljovodonika.)

649-209-00-4

270-754-5

68477-72-5

K

Otpadni gas (nafta), frakciona stabilizacija izomerizovanog teškog benzina; Naftni gas;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena frakcionom stabilizacijom proizvoda izomerizacije teškog benzina. Sastoji se pretežno od ugljovodonika, sa dominacijom C1 - C4 članova.)

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

K

Erionit

650-012-00-0

 

12510-42-8

 

Azbest

650-013-00-6

 

12001-28-4
132207-32-0
12172-73-5
77536-66-4
77536-68-6
77536-67-5
12001-29-5

 

Tabela 2. Karcinogene supstance, kategorija 1B/2
Redni broj ograničenja i zabrane 28.

Hemijski naziv supstance

Indeks broj

EC broj

CAS broj

Slovna oznaka
napomene

Berilijum

004-001-00-7

231-150-7

7440-41-7

 

Berilijumova jedinjenja sa izuzetkom aluminijum-berilijum-silikata i onih koji su navedeni na drugom mestu u ovom prilogu

004-002-00-2

 

 

 

Berilijum-oksid

004-003-00-8

215-133-1

1304-56-9

 

Sulfalat (ISO);
2-hlor-alil-N,N-dimetilditiokarbamat

006-038-00-4

202-388-9

95-06-7

 

Dimetil-karbamoil-hlorid

006-041-00-0

201-208-6

79-44-7

 

Diazometan

006-068-00-8

206-382-7

334-88-3

 

O-izobutil-N-etoksi karbonil tiokarbamat

006-094-00-X

434-350-4

103122-66-3

 

O-heksil-N-
etoksikarboniltiokarbamat

006-102-00-1

432-750-3

 

 

Hidrazin

007-008-00-3

206-114-9

302-01-2

 

N,N-Dimetil-hidrazin

007-012-00-5

200-316-0

57-14-7

 

1,2-Dimetil-hidrazin

007-013-00-0

 

540-73-8

 

Soli hidrazina

007-014-00-6

 

 

 

Izobutil nitrit

007-017-00-2

208-819-7

542-56-3

 

Hidrazobenzen;
1,2-difenil-hidrazin

007-021-00-4

204-563-5

122-66-7

 

Hidrazin-bis(3-karboksi-4-
-hidroksibenzensulfonat)

007-022-00-X

405-030-1

 

 

Heksametil-fosfortriamid;
heksametil-fosforamid

015-106-00-2

211-653-8

680-31-9

 

Reakciona smeša: Dimetil (2-(hidroksimetilkarbamoil)etil) fosfonata;
Dietil (2-(hidroksimetilkarbamoil) etil) fosfonata;
Metil etil (2-(hidroksimetilkarbamoil) etil) fosfonata

015-196-00-3

435-960-3

 

 

Indijum fosfid

015-200-00-3

244-959-5

22398-80-7

 

Dimetil-sulfat

016-023-00-4

201-058-1

77-78-1

 

Dietil-sulfat

016-027-00-6

200-589-6

64-67-5

 

1,3-Propan-sulton; 1,2-oksatiolan-2,2-dioksid

016-032-00-3

214-317-9

1120-71-4

 

Dimetil-sulfamoil-hlorid

016-033-00-9

236-412-4

13360-57-1

 

Kalijum-dihromat

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

 

Amonijum-dihromat

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

 

Natrijum-dihromat

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

 

Hromil-dihlorid; hrom-oksihlorid

024-005-00-2

239-056-8

14977-61-8

 

Kalijum-hromat

024-006-00-8

232-140-5

7789-00-6

 

Kalcijum-hromat

024-008-00-9

237-366-8

13765-19-0

 

Stroncijum-hromat

024-009-00-4

232-142-6

7789-06-2

 

Dihrom tris(hromat); hrom(III)-hromat; hromohromat

024-010-00-X

246-356-2

24613-89-6

 

Hrom(VI) jedinjenja, sa izuzetkom barijum- hromata i jedinjenja navedenih na drugom mestu u ovom prilogu

024-017-00-8

 

 

 

Natrijum-hromat

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

 

Kobalt-dihlorid

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

 

Kobalt-sulfat

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

 

Kobalt-acetat

027-006-00-6

200-755-8

71-48-7

 

Kobalt-nitrat

027-009-00-2

233-402-1

10141-05-6

 

Kobalt-karbonat

027-010-00-8

208-169-4

513-79-1

 

Galijum arsenid

031-001-00-4

215-114-8

1303-00-0

 

Kalijum-bromat

035-003-00-6

231-829-8

7758-01-2

 

Kadmijum (nije samozapaljiv); [1]
kadmijum oksid (nije samozapaljiv) [2]

048-002-00-0

231-152-8 [1]
215-146-2 [2]

7440-43-9 [1]
1306-19-0 [2]

 

Kadmijum-fluorid

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

 

Kadmijum-hlorid

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

 

Kadmijum-sulfat

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

 

Kadmijum-sulfid

048-010-00-4

215-147-8

1306-23-6

 

Kadmijum (samozapaljivi)

048-011-00-X

231-152-8

7440-43-9

 

Olovo-hromat

082-004-00-2

231-846-0

7758-97-6

 

Olovo-sulfohromat žuti; C.I. Pigment Žuti 34; C.I. (kolor indeks)77603.

082-009-00-X

215-693-7

1344-37-2

 

Olovo-hromat molibdat sulfat crveni; C.I. Pigment Crveni 104 C.I.(kolor indeks) 77605.

082-010-00-5

235-759-9

12656-85-8

 

Izopren (stabilisani); 2-Metil-1,3-butadien

601-014-00-5

201-143-3

78-79-5

D

Benzo[a]piren; benzo[def]krizen

601-032-00-3

200-028-5

50-32-8

 

Benzo[a]antracen

601-033-00-9

200-280-6

56-55-3

 

Benzo(e)acefenantrilen

601-034-00-4

205-911-9

205-99-2

 

Benzo[j]fluoranten

601-035-00-X

205-910-3

205-82-3

 

Benzo[k]fluoranten

601-036-00-5

205-916-6

207-08-9

 

Dibenz[a,h]antracen

601-041-00-2

200-181-8

53-70-3

 

Krizen

601-048-00-0

205-923-4

218-01-9

 

Benzo[e]piren

601-049-00-6

205-892-7

192-97-2

 

1,2-Dibrometan;

602-010-00-6

203-444-5

106-93-4

 

1,2-Dihloretan; etilen-dihlorid

602-012-00-7

203-458-1

107-06-2

 

1,2-Dibrom-3-hlorpropan

602-021-00-6

202-479-3

96-12-8

 

Brometilen

602-024-00-2

209-800-6

593-60-2

 

Trihloretilen; trihloreten

602-027-00-9

201-167-4

79-01-6

 

Hlorpren (stabilisani); 2-hlorbuta-1,3-dien (stabilisani)

602-036-00-8

204-818-0

126-99-8

 

α-Hlortoluen; benzil-hlorid

602-037-00-3

202-853-6

100-44-7

 

α,α,α-Trihlortoluen; benzotrihlorid

602-038-00-9

202-634-5

98-07-7

 

1,2,3-Trihlorpropan

602-062-00-X

202-486-1

96-18-4

 

1,3-Dihlor-2-propanol

602-064-00-0

202-491-9

96-23-1

 

Heksahlorbenzen

602-065-00-6

204-273-9

118-74-1

 

1,4-Dihlorbut-2-en

602-073-00-X

212-121-8

764-41-0

 

2,3-Dibrompropan-1-ol; 2,3-dibrom-1-propanol

602-088-00-1

202-480-9

96-13-9

 

α,α,α,4-Tetrahlortoluen
p-hlorbenzotrihlorid

602-093-00-9

226-009-1

5216-25-1

 

Etilen oksid; oksiran

603-023-00-X

200-849-9

75-21-8

 

1-Hlor-2,3-epoksipropan; epihlorhidrin

603-026-00-6

203-439-8

106-89-8

 

Propilen oksid; 1,2-epoksipropan; metil-oksiran

603-055-00-4

200-879-2

75-56-9

 

2,2’-Bioksiran; 1,2:3,4-diepoksibutan

603-060-00-1

215-979-1

1464-53-5

 

2,3-Epoksipropan-1-ol; glicidol; oksiranmetanol

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

 

Fenil-glicidil-etar; 2,3-epoksipropil-fenil-etar; 1,2-epoksi-3-fenoksipropan

603-067-00-X

204-557-2

122-60-1

 

Stiren oksid; (epoksietil)benzen; fenil-oksiran

603-084-00-2

202-476-7

96-09-3

 

Furan

603-105-00-5

203-727-3

110-00-9

 

R-2,3-epoksi-1-propanol

603-143-00-2

404-660-4

57044-25-4

 

R-1-hlor-2,3-epoksipropan

603-166-00-8

424-280-2

51594-55-9

 

2,3-epoksipropiltrimetilamonijum-hlorid ...%; glicidil trimetilamonijum-hlorid ...%

603-211-00-1

221-221-0

3033-77-0

B

1-(2-amino-5-hlorfenil)-2,2,2-trifluoro-1,1-etandiol, hidrohlorid;
[sadrži ≥ 0,1% 4-hloranilina (EC broj 203-401-0)]

603-221-01-3

433-580-2

214353-17-0

 

4-Amino-3-fluorfenol

604-028-00-X

402-230-0

399-95-1

 

Fenolftalein

604-076-00-1

201-004-7

77-09-8

 

Safrol;
5-alil-1,3-benzodioksol;

605-020-00-9

202-345-4

94-59-7

 

3-Propanolid;
1,3-propiolakton

606-031-00-1

200-340-1

57-57-8

 

4,4’-bis(Dimetilamino) benzofenon;
Mihlerov keton

606-073-00-0

202-027-5

90-94-8

 

Uretan (INN);
etil-karbamat

607-149-00-6

200-123-1

51-79-6

 

Metil akrilamidometoksiacetat (sadrži ≥0,1% akrilamida)

607-190-00-X

401-890-7

77402-03-0

 

Metil-akril-amidoglikolat (sadrži ≥0,1% akrilamida)

607-210-00-7

403-230-3

77402-05-2

 

Oksiranmetanol; 4-metilbenzen-sulfonat, (S)-

607-411-00-X

417-210-7

70987-78-9

 

Etil 1-(2,4-dihlorfenil)-5-(trihlormetil)-1H-1,2,4-triazol-3-karboksilat

607-626-00-9

401-290-5

103112-35-2

 

Akrilonitril

608-003-00-4

203-466-5

107-13-1

 

2-Nitropropan

609-002-00-1

201-209-1

79-46-9

 

2,4-Dinitrotoluen[1];
dinitrotoluen[2];

609-007-00-9

204-450-0 [1]
246-836-1 [2]

121-14-2 [1]
25321-14-6 [2]

 

5-Nitroacenaften

609-037-00-2

210-025-0

602-87-9

 

2-Nitronaftalen

609-038-00-8

209-474-5

581-89-5

 

4-Nitrobifenil

609-039-00-3

202-204-7

92-93-3

 

Nitrofen (ISO); 2,4-dihlorfenil 4-nitrofenil etar

609-040-00-9

217-406-0

1836-75-5

 

2-Nitroanizol

609-047-00-7

202-052-1

91-23-6

 

2,6-Dinitrotoluen

609-049-00-8

210-106-0

606-20-2

 

2,3-Dinitrotoluen

609-050-00-3

210-013-5

602-01-7

 

3,4-Dinitrotoluen

609-051-00-9

210-222-1

610-39-9

 

3,5-Dinitrotoluen

609-052-00-4

210-566-2

618-85-9

 

Hidrazin-trinitrometan

609-053-00-X

414-850-9

 

 

2,5-Dinitrotoluen

609-055-00-0

210-581-4

619-15-8

 

2-Nitrotoluen

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

 

Azobenzen

611-001-00-6

203-102-5

103-33-3

 

Metil-ONN-azoksimetil-acetat;
Metilazoksi-metil acetat

611-004-00-2

209-765-7

592-62-1

 

Dinatrijum {}{5-[(4’-((2,6-hidroksi-3-((2-hidroksi-5-sulfofenil)azo)fenil)azo)(1,1’-bifenil)-4-il)azo] salicilato(4-)}}kuprat (2-); CI (kolor indeks) Čisto smeđa 95

611-005-00-8

240-221-1

16071-86-6

 

4-o-tolilazo-o-toluidin; 4-amino-2’,3-dimetilazobenzen; brza granatna GBC baza; AAT; o-aminoazotoluen

611-006-00-3

202-591-2

97-56-3

 

4-Aminoazobenzen;
4-fenilazoanilin

611-008-00-4

200-453-6

60-09-3

 

Benzidinske azo boje; 4,4’-diarilazobifenilske boje, sa izuzetkom onih navedenih na drugom mestu u ovom prilogu

611-024-00-1

 

 

 

Dinatrijum 4-amino-3-[[4’-[(2,4-diaminofenil)azo][1,1’-bifenil]-4-il]azo]-5-hidroksi-6-(fenilazo)naftalen-2,7-disulfonat; C.I. (kolor indeks) Čisto crna 38

611-025-00-7

217-710-3

1937-37-7

 

Tetranatrijum 3,3’-[[1,1’-bifenil]-4,4’-diilbis(azo)]bis[5-amino-4-hidroksinaftalen-2,7-disulfonat];
C.I. (kolor indeks) Čisto plava 6

611-026-00-2

220-012-1

2602-46-2

 

Dinatrijum 3,3’-[[1,1’-bifenil]-4,4’-diilbis(azo)]bis(4-aminonaftalen-1-sulfonat);
C.I. (kolor indeks) Čisto crvena 28

611-027-00-8

209-358-4

573-58-0

 

o-Dianisidinske azo boje; 4,4’-diarilazo-3,3’-dimetoksibifenilske boje sa izuzetkom onih navedenih na drugom mestu u ovom prilogu

611-029-00-9

 

 

 

o-Tolidinske boje; 4,4’-diarilazo-3,3’-dimetilbifenilske boje, sa izuzetkom onih navedenih na drugom mestu u ovom prilogu

611-030-00-4

 

 

 

1,4,5,8-Tetraaminoantrahinon
C.I. (kolor indeks) Disperzna plava 1

611-032-00-5

219-603-7

2475-45-8

 

6-Hidroksi-1-(3-izopropoksipropil)-4-metil-2-okso-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-dihidro-3-piridinkarbonitril

611-057-00-1

400-340-3

85136-74-9

 

(6-(4-Hidroksi-3-(2-metoksifenilazo)-2-sulfonato-7-naftilamino)-1,3,5-triazin-2,4-diil) bis[(amino-1-metiletil)amonijum] format

611-058-00-7

402-060-7

108225-03-2

 

Trinatrijum [4’-(8-acetilamino-3,6-disulfonato-2-naftilazo)-4’’-(6-benzoilamino-3-sulfonato-2-naftilazo)bifenil-1,3’,3’’,1’’’-tetraolato-O,O’,O’’,O’’’]bakar(II)

611-063-00-4

413-590-3

164058-22-4

 

(Metilen bis(4,1-fenilenazo(1-(3-(dimetilamino)propil)-1,2-dihidro-6-hidroksi-4-metil-2-oksipiridin-5,3-diil)))-1,1’-dipiridinijum dihlorid dihidrohlorid

611-099-00-0

401-500-5

118658-99-4

 

Fenilhidrazin; [1]
Fenilhidrazinijum-hlorid; [2]
Fenilhidrazin hidrohlorid; [3]
Fenilhidrazinijum sulfat (2:1) [4]

612-023-00-9

202-873-5 [1]
200-444-7 [2]
248-259-0 [3]
257-622-2 [4]

100-63-0 [1]
59-88-1 [2]
27140-08-5 [3]
52033-74-6 [4]

 

2-Metoksianilin; o-anisidin

612-035-00-4

201-963-1

90-04-0

 

3,3’-Dimetoksibenzidin; o-dianisidin

612-036-00-X

204-355-4

119-90-4

 

Soli 3,3’-dimetoksibenzidina; soli o-dianisidina

612-037-00-5

 

 

 

4,4’-bi-o-toluidin

612-041-00-7

204-358-0

119-93-7

 

N,N’-diacetilbenzidin

612-044-00-3

210-338-2

613-35-4

 

4,4’-Diaminodifenilmetan; 4,4’-metilendianilin

612-051-00-1

202-974-4

101-77-9

 

3,3’-Dihlorbenzidin; 3,3’-dihlorbifenil-4,4’-ilendiamin

612-068-00-4

202-109-0

91-94-1

 

Soli 3,3’-dihlorbenzidina; soli 3,3’-dihlorbifenil-4,4’-ilendiamina

612-069-00-X

-

-

 

Dimetilnitrozoamin; N-nitrozodimetilamin

612-077-00-3

200-549-8

62-75-9

 

2,2’-Dihlor-4,4’-metilendianilin; 4,4’-metilen bis(2-hloranilin)

612-078-00-9

202-918-9

101-14-4

 

Soli 2,2’-dihlor-4,4’-metilendianilina; soli 4,4’-metilen bis(2-hloranilina)

612-079-00-4

 

 

 

Soli 4,4’-bi-o-toluidina; soli 3,3’-dimetilbenzidina; soli o-tolidina

612-081-00-5

210-322-5
265-294-7
277-985-0

612-82-8
64969-36-4
74753-18-7

 

1-Metil-3-nitro-1-nitrozoguanidin

612-083-00-6

200-730-1

70-25-7

 

4,4’-Metilen-bi-o-toluidin

612-085-00-7

212-658-8

838-88-0

 

2,2’-(Nitrozoimino)bis-etanol

612-090-00-4

214-237-4

1116-54-7

 

o-Toluidin; 2-aminotoluen

612-091-00-X

202-429-0

95-53-4

 

Nitrozodipropilamin

612-098-00-8

210-698-0

621-64-7

 

4-metil-m-fenilendiamin; 2,4-toluendiamin

612-099-00-3

202-453-1

95-80-7

 

Toluen-2,4-diamonijum-sulfat; 4-metil-m-fenilendiamin sulfat

612-126-00-9

265-697-8

65321-67-7

 

4-Hloranilin

612-137-00-9

203-401-0

106-47-8

 

Metil-fenilendiamin; diaminotoluen; [tehnički proizvod-smeša 4-Metil-m-fenilendiamin (EC No 202-453-1) i 2-Metil-m-fenilendiamin (EC No 212-513-9)]

612-151-00-5

-

-

 

4-Hlor-o-toluidin; [1]
4-hlor-o-toluidin-hidrohlorid [2]

612-196-00-0

202-441-6 [1]
221-627-8 [2]

95-69-2 [1]
3165-93-3 [2]

 

2,4,5-Trimetilanilin; [1]
2,4,5-trimetilanilin hidrohlorid [2]

612-197-00-6

205-282-0 [1]-[2]

137-17-7 [1]
21436-97-5 [2]

 

4,4’-Tiodianilin i njegove soli

612-198-00-1

205-370-9

139-65-1

 

4,4’-Oksidianilin i njegove soli r-aminofenil etar

612-199-00-7

202-977-0

101-80-4

 

2,4-Diamonoanizol
4-metoksi-m-fenilendiamin; [1]
2,4-diamonoanizol sulfat [2]

612-200-00-0

210-406-1 [1]
254-323-9 [2]

615-05-4 [1]
39156-41-7 [2]

 

N,N,N’,N’-Tetrametil-4,4’-metilendianilin

612-201-00-6

202-959-2

101-61-1

 

C.I. (kolor indeks) Osnovna Ljubičasta 3 sa ≥ 0,1% Mihlerovog ketona (EC No 202-027-5)

612-205-00-8

208-953-6

548-62-9

 

6-Metoksi-m-toluidin; p-krezidin

612-209-00-X

204-419-1

120-71-8

 

Bifenil-3,3’,4,4’ - tetrailtetramin; diaminobenzidin

612-239-00-3

202-110-6

91-95-2

 

(2-hloretil)(3-hidroksipropil) amonijum- hlorid

612-246-00-1

429-740-6

40722-80-3

 

3-amino-9-etil karbazol; 9-etilkarbazol-3-ilamin

612-280-00-7

205-057-7

132-32-1

 

Etilenimin; aziridin

613-001-00-1

205-793-9

151-56-4

 

2-Metilaziridin; propilenimin

613-033-00-6

200-878-7

75-55-8

 

Kaptafol (ISO); 1,2,3,6-tetrahidro-N-(1,1,2,2-tetrahloretiltio)ftalimid

613-046-00-7

219-363-3

2425-06-1

 

Karbadoks (INN); metil 3-(hinoksalin-2-ilmetilen)karbazat-1,4-dioksid; 2-(metoksikarbonil-hidrazonometil)hinoksalin 1,4-dioksid

613-050-00-9

229-879-0

6804-07-5

 

Reakciona smeša: 1,3,5-tris(3-aminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion;
Reakciona smeša oligomera 3,5-bis(3-aminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-aminometilfenil)-2,4,6-triokso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion;

613-199-00-X

421-550-1

-

 

Hinolin

613-281-00-5

202-051-6

91-22-5

 

Akrilamid; Prop-2-enamid

616-003-00-0

201-173-7

79-06-1

 

Tioacetamid

616-026-00-6

200-541-4

62-55-5

 

N-[6,9-dihidro-9-[[2- hidroksi-1-(hidroksimetil)etoksi]metil]-6-okso-1H-purin-2-il]acetamid

616-148-00-X

424-550-1

84245-12-5

 

Reakciona smeša:
N-[3-hidroksi-2-(2-metilakriloilamino-metoksi)propoksimetil]-2-metilakrilamid;
N-[2,3-bis (2-metilakriloilaminometoksi) propoksimetil]-2-metilakrilamid; metakrilamid;
2-metil-N-(2-metil-akriloilaminometoksimetil)-akrilamid;
N-(2,3-dihidroksipropoksimetil)-2-metilakrilamid

616-057-00-5

412-790-8

-

 

Destilati (katran kamenog uglja), benzolska frakcija; Lako ulje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom katrana kamenog uglja. Sastoji se uglavnom od C4 - C10 ugljovodonika, sa intervalom ključanja u opsegu od 80°C do 160°C.)

648-001-00-0

283-482-7

84650-02-2

 

Katranska ulja, mrki ugalj; Lako ulje.
(Destilat katrana lignita sa intervalom ključanja u opsegu od 80°C do 250°C. Sastoji se pretežno od alifatičnih i aromatičnih ugljovodonika i monobaznih fenola.)

648-002-00-6

302-674-4

94114-40-6

J

Tečne frakcije lakše od benzolskih (ugalj); Laki uljni redestilat, sa niskom tačkom ključanja.
(Destilat lakog ulja koksne peći, destiluje ispod 100°C. Sastoji se pretežno od C4 - C6 alifatičnih ugljovodonika.)

648-003-00-1

266-023-5

65996-88-5

J

Destilati (katran kamenog uglja), benzolska frakcija, bogata sa BTX (benzen, toluen, ksileni); niskoključajuća.
(Ostatak destilacije sirovog benzola. Sastoji se pretežno od benzena, toluena i ksilena i ima interval ključanja u opsegu od 75°C do 200°C približno.)

648-004-00-7

309-984-9

101896-26-8

J

Aromatični ugljovodonici, C6-10, C8 bogati; Laki uljni redestilat, sa niskom tačkom ključanja.

648-005-00-2

292-697-5

90989-41-6

J

Benzinski rastvarač (ugalj), laki; Laki uljni redestilat, sa niskom tačkom ključanja.

648-006-00-8

287-498-5

85536-17-0

J

Benzinski rastvarač (ugalj), frakcija ksilena-stirena;
Laki uljni redestilat, sa srednjom tačkom ključanja.

648-007-00-3

287-502-5

85536-20-5

J

Benzinski rastvarač (ugalj), sadrži kumaron-stiren;
Laki uljni redestilat, sa srednjom tačkom ključanja.

648-008-00-9

287-500-4

85536-19-2

J

Teški benzin (ugalj), ostaci destilacije; Laki uljni redesetilat, sa visokom tačkom ključanja.
(Ostatak destilacije sirove nafte. Sastoji se uglavnom od naftalena i kondenzacionih proizvoda indena i stirena.)

648-009-00-4

292-636-2

90641-12-6

J

Aromatični ugljovodonici, C8; Laki uljni redestilat, sa visokom tačkom ključanja.

648-010-00-X

292-694-9

90989-38-1

J

Aromatični ugljovodonici, C8-9, ugljovodonični nus-proizvod smolne polimerizacije;
Laki uljni redestilat, sa visokom tačkom ključanja.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena vakuum isparavanjem rastvarača iz polimerizovane ugljovodonične smole. Sastoji se uglavnom od C8 i C9 aromatičnih ugljovodonika, ima interval ključanja u opsegu od 120°C do 215°C približno.)

648-012-00-0

295-281-1

91995-20-9

J

Aromatični ugljovodonici, C9-12, destilacija benzena;
Laki uljni redestilat, sa visokom tačkom ključanja.

648-013-00-6

295-551-9

92062-36-7

J

Ostaci ekstrakcije (ugalj), alkalna frakcija benzola, kiseli ekstrakt; Ekstrakcioni. ostaci lakog ulja, sa niskom tačkom ključanja.
(Redestilat destilata, oslobođen (bez) katranskih kiselina i baza, dobijen iz visokotemperaturnog katrana bituminoznog uglja, sa približnim intervalom ključanja u opsegu od 90°C do 160°C.)

648-014-00-1

295-323-9

91995-61-8

J

Ostaci ekstrakcije (katran kamenog uglja), alkalna frakcija benzena, kisela ekstrakcija;
Ekstrakcioni ostaci lakog ulja, sa niskom tačkom ključanja;
(Složena smeša ugljovodonika dobijenih redestilacijom destilata visokotemperaturnog katrana kamenog uglja(bez kiselina i baza). Sastoji se pretežno od nesupustituisanih i supstituisanih monocikličnih aromatičnih ugljovodonika koji ključaju u intervalu od 85°C do 195°C.)

648-015-00-7

309-868-8

101316-63-6

J

Ostaci ekstrakcije (ugalj), kisela benzenska frakcija;
Ekstrakcioni ostaci lakog ulja, sa niskom tačkom ključanja.
(Kiseli muljevit nus-proizvod prečišćavanja sirovog visokotemperaturnog uglja pomoću sumporne kiseline. Sastoji se pretežno od sumporne kiseline i organskih jedinjenja.)

648-016-00-2

298-725-2

93821-38-6

J

Ostaci ekstrakcije (ugalj), alkalno lako ulje, vršni destilati
Ekstrakcioni ostaci lakog ulja, sa niskom tačkom ključanja.
(Prva frakcija destilacije smeše aromatičnih ugljovodonika bogate kumaronom, naftalenom i indanom sa dna prefrakcionatora ili destilacije "pranog" karbolnog ulja. Sastoji se uglavnom od C7 i C8 alifatičnih i aromatičnih ugljovodonika, sa intervalom ključanja ispod 145°C.)

648-017-00-8

292-625-2

90641-02-4

J

Ostaci ekstrakcije (ugalj), alkalno lako ulje, kiseli ekstrakt, indenska frakcija;
Ekstrakcioni ostaci lakog ulja, sa srednjom tačkom ključanja

648-018-00-3

309-867-2

101316-62-5

J

Ostaci ekstrakcije (ugalj), alkalno lako ulje, indenska frakcija teškog benzina;
Ekstrakcioni ostaci lakog ulja, sa visokom tačkom ključanja.
(Destilat smeše aromatičnih ugljovodonika, bogate kumaronom, naftalenom i indanom, sa dna prefrakcionatora ili destilat "pranog" karbolnog ulja. Sastoji se uglavnom od indena, indana i trimetilbenzena, ima interval ključanja u opsegu od 155°C do 180°C približno.)

648-019-00-9

292-626-8

90641-03-5

J

Benzinski rastvarač (ugalj); Ekstrakcioni ostaci lakog ulja, visokoključajući;
(Destilat:
a) visokotemperaturnog katrana kamenog uglja ili
b) lakog ulja koksne peći ili
c) iz ostatka alkalne ekstrakcije katranskih ulja katrana kamenog uglja, sa intervalom destilacije u opsegu od 130°C do 210°C približno. Sastoji se uglavnom od indena i drugih policikličnih sistema sa jednim aromatičnim prstenom. Može sadržati fenole i aromatične azotne baze.)

648-020-00-4

266-013-0

65996-79-4

J

Destilati (katran kamenog uglja), laka ulja, neutralna frakcija;
Ekstrakcioni ostaci lakog ulja, visokoključajući;
(Destilat frakcione destilacije visokotemperaturnog katrana kamenog uglja. Sastoji se uglavnom od alkil-supstituisanih aromatičnih ugljovodonika sa jednim prstenom, sa intervalom ključanja približno u opsegu od 135°C do 210°C. Može sadržati i nezasićene ugljovodonike kao što su inden i kumaron.)

648-021-00-X

309-971-8

101794-90-5

J

Destilati (katran kamenog uglja), laka ulja, kiseli ekstrakt;
Eksttrakcioni. ostaci lakog ulja, visokoključajući;
(Ovo ulje je složena smeša aromatičnih ugljovodonika, uglavnom indena, naftalena, kumarona, fenola, o-, m- i p-krezola a ključa u opsegu od 140°C do 215°C.)

648-022-00-5

292-609-5

90640-87-2

J

Destilati (katran kamenog uglja), laka ulja; Karbolno ulje;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom katrana kamenog uglja. Sastoji se od aromatičnih i drugih ugljovodonika, fenolnih i aromatičnih azotnih jedinjenja, ima interval destilacije u približnom opsegu od 150°C do 210°C.)

648-023-00-0

283-483-2

84650-03-3

J

Katranska ulja, ugalj; Karbolno ulje;
(Destilat visokotemperaturnog katrana kamenog uglja koji ima približan interval destilacije u opsegu od 130°C do 250°C. Sastoji se uglavnom od naftalena, alkilnaftalena, fenolnih jedinjenja i aromatičnih azotnih baza.)

648-024-00-6

266-016-7

65996-82-9

J

Ostaci ekstrakcije (ugalj), alkalno lako ulje, kiseli ekstrakt; Ekstrakcioni ostatak karbolnog ulja;
(Ulje nastalo kiselim ispiranjem alkalno ispranog karbolnog ulja, sa ciljem da se uklone male količine baznih jedinjenja (katranskih baza). Sastoji se uglavnom od indena, indana i alkilbenzena.)

648-026-00-7

292-624-7

90641-01-3

 

Ostaci ekstrakcije (ugalj), alk. katransko ulje; Ekstrakcioni ostatak karbolnog ulja;
(Ostatak dobijen iz ulja katrana kamenog uglja pranjem sa alkalijama (vodeni rastvor natrijum-hidroksida), posle uklanjanja sirovih katranskih kiselina. Sastoji se uglavnom od naftalena i aromatičnih azotnih baza.)

648-027-00-2

266-021-4

65996-87-4

 

Ekstrahovana ulja (ugalj), lako ulje; kiseli ekstrakt;
(Vodeni ekstrakt dobijen kiselim pranjem alkalno-ispranog karbolnog ulja. Sastoji se uglavnom od soli različitih aromatičnih azotnih baza uključujući piridin, hinolin i njihove alkil derivate.)

648-028-00-8

292-622-6

90640-99-6

 

Piridin, alkil derivati; Sirove katranske baze;
(Složena smeša polialkilovanih piridina dobijena ili destilacijom katrana kamenog uglja ili kao visokoključajući destilat smeše iz reakcije amonijaka sa acetaldehidom, formaldehidom ili paraformaldehidom, sa intervalom ključanja iznad 150°C približno.)

648-029-00-3

269-929-9

68391-11-7

 

Katranske baze, ugalj, pikolinska frakcija; Baze destilata;
(Smeša piridinskih baza sa intervalom ključanja u opsegu od 125°C do 160°C približno. Dobija se destilacijom neutrolizovanog kiselog ekstrakta alkalne katranske frakcije u destilaciji katrana kamenog uglja. Sastoji se uglavnom od lutidina i pikolina.)

648-030-00-9

295-548-2

92062-33-4

J

Katranske baze, ugalj, lutidinska frakcija; Baze destilata;

648-031-00-4

293-766-2

91082-52-9

J

Ekstrahovana ulja (ugalj), bazna katranska kolidinska frakcija; Baze destilata;
(Ekstrakt dobijen kiselom ekstrakcijom baza iz aromatičnih ulja sirovog katrana kamenog uglja, neutralizacijom i destilacijom baza. Sastoji se uglavnom od kolidina, anilina, toluidina, lutidina, ksilidina.)

648-032-00-X

273-077-3

68937-63-3

J

Katranske baze, ugalj, kolidinska frakcija; Baze destilata;
(Smeša baza sa intervalom ključanja u opsegu od 181°C do 186°C približno. Dobija se destilacijom sirovih baza izolovanih neutralizacijom kiselog ekstrakta baznih katranskih frakcija katrana kamenog uglja. Sadrži uglavnom anilin i kolidine.)

648-033-00-5

295-543-5

92062-28-7

J

Katranske baze, ugalj, anilinska frakcija; Baze destilata;
(Smeša sa intervalom ključanja u opsegu od 180°C do 200°C približno. Dobija se destilacijom iz sirovih baza dobijenih uklanjanjem fenolnih jedinjenja i baza u karbolnom ulju katrana kamenog uglja. Sadrži uglavnom anilin, kolidine, lutidine i toluidine.)

648-034-00-0

295-541-4

92062-27-6

J

Katranske baze, ugalj, toluidinska frakcija; Baze destilata

648-035-00-6

293-767-8

91082-53-0

J

Destilati (nafta), alken-alkinsko pirolitičko ulje, pomešano sa visokotemperaturnim katranom kamenog uglja, indenska frakcija; Redestilati;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao redestilat frakcione destilacije visokotemperaturnog katrana bituminoznog (kamenog) uglja, i ulja dobijenih kao ostatak u pirolitičkoj proizvodnji alkena i alkina iz naftnih proizvoda ili prirodnog gasa. Sastoji se pretežno od indena i ima interval ključanja u opsegu od 160°C do 190°C približno.)

648-036-00-1

295-292-1

91995-31-2

J

Destilati (ugalj), iz katrana kamenog uglja i zaostalih pirolitičkih ulja, naftalenska ulja; Redestilati;
(Redestilat dobijen frakcionom destilacijom visokotemperaturnog katrana kamenog uglja i ostatka destilacije pirolitičkih ulja. Ima interval ključanja u opsegu od 190°C do 270°C približno. Sastoji se uglavnom od supstituisanih dinuklearnih aromatičnih jedinjenja.)

648-037-00-7

295-295-8

91995-35-6

J

Ekstrahovana ulja (ugalj), iz katrana kamenog uglja i zaostalih pirolitičkih ulja, naftalensko ulje, redestilat; Redestilati.
(Redestilat frakcione destilacije metilnaftalenskog ulja, dobijenog iz visokotemperaturnog katrana kamenog uglja i ostatka pirolitičkih ulja, iz koga su uklonjena fenolna jedinjenja i baze. Smeša ima interval ključanja u opsegu od 220°C do 230°C približno. Sastoji se pretežno od nesupstituisanih i supstituisanih dinuklearnih aromatičnih ugljovodonika.)

648-038-00-2

295-329-1

91995-66-3

J

Ekstrahovana ulja (ugalj), iz katrana kamenog uglja i zaostalih pirolitičkih ulja, naftalenska ulja; Redestilati.
(Neutralno ulje dobijeno uklanjanjem fenolnih jedinjenja i baza u ulju nastalom destilacijom visokotemperaturnog katrana i zaostalih pirolitičkih ulja. Ima interval ključanja u opsegu od 225°C do 255°C približno. Sastoji se pretežno od supstituisanih dinuklearnih aromatičnih ugljovodonika.)

648-039-00-8

310-170-0

122070-79-5

J

Ekstrahovana ulja (ugalj), iz katrana kamenog uglja i zaostalih pirolitičkih ulja, naftalensko ulje, ostaci destilacije; Redestilati.
(Ostatak destilacije metilnaftalenskog ulja (dobijenog iz katrana kamenog uglja i zaostalih pirolitičkih ulja), iz koga su uklonjena fenolna i bazna jedinjenja. Ima interval ključanja u opsegu od 240°C do 260°C. Sastoji se pretežno od supstituisanih dinuklearnih aromatičnih i heterocikličnih ugljovodonika.)

648-040-00-3

310-171-6

122070-80-8

J

Apsorpciona ulja, bicikloaromatična i heterociklična ugljovodonična frakcija;
Isprani uljni redestilat.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao redestilat ispranog ulja. Sastoji se pretežno od aromatičnih i hetarocikličnih ugljovodonika sa dva prstena, sa intervalom ključanja u opsegu od 260°C do 290°C približno.)

648-041-00-9

309-851-5

101316-45-4

M

Destilati (katran kamenog uglja), viši, bogati fluorenom; Isprani uljni redestilat
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kristalizacijom katranskog ulja. Sastoji se pretežno od aromatičnih i policikličnih ugljovodonika, uglavnom fluorena, i nešto acenaftena.)

648-042-00-4

284-900-0

84989-11-7

M

Kreozotno ulje, acenaftenska frakcija, bez acenaftena; Isprani uljni redestilat;
(Ulje koje zaostaje posle uklanjanja acenaftena kristalizacijom iz acenaftenskog ulja katrana kamenog uglja. Sastoji se uglavnom od naftalena i alkilnaftalena.)

648-043-00-X

292-606-9

90640-85-0

M

Destilati (katran kamenog uglja), teška ulja; Teško antracensko ulje
(Destilat frakcione destilacije katrana (bituminoznog) kamenog uglja, sa intervalom ključanja u opsegu od 240°C do 400°C. Sastoji se pretežno od tri i polinuklearnih aromatičnih ugljovodonika i heterocikličnih jedinjenja.)

648-044-00-5

292-607-4

90640-86-1

 

Antracensko ulje, kiseli ekstrakt; Ekstrakcioni ostatak antracenskog ulja.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena iz destilata katrana kamenog uglja, iz koga su uklonjena bazna jedinjenja. Ima interval ključanja u opsegu od 325°C do 365°C. Sastoji se prvenstveno od antracena i fenantrena, i njihovih alkil derivata.)

648-046-00-6

295-274-3

91995-14-1

M

Destilati (katran kamenog uglja); Teško antracensko ulje.
(Destilat iz katrana uglja sa približnim opsegom destilacije u intervalu od 100°C do 450°C. Sastoji se pretežno od aromatičnih ugljovodonika sa dva do četiri kondenzovana prstena, fenolnih jedinjenja i aromatičnih azotnih baza.)

648-047-00-1

266-027-7

65996-92-1

M

Destilati (katran kamenog uglja), bitumenska teška ulja; Teško antracensko ulje.
(Destilat dobijen iz bitumena visokotemperaturnog katrana uglja. Sastoji se pretežno od tri- i polinuklearnih aromatičnih ugljovodonika i ima interval ključanja u opsegu od 300°C do 470°C približno. Proizvod može sadržati i hetero-atome.)

648-048-00-7

295-312-9

91995-51-6

M

Destilati (katran kamenog uglja), bitumen; Teško antracensko ulje
(Ulje dobijeno kondenzacijom para iz postupka termičkog razaranja bitumena. Sastoji se pretežno od aromatičnih jedinjenja sa dva do četiri prstena, sa intervalom ključanja u opsegu od 200°C do 400°C.)

648-049-00-2

309-855-7

101316-49-8

M

Destilati (katran kamenog uglja), teška ulja, pirenska frakcija;
Redestilat teškog antracenskog ulja.
(Redestilat dobijen frakcionom destilacijom bitumenskog destilata koji ima interval ključanja u opsegu od 350°C do 400°C približno. Sastoji se pretežno od tri- i polinuklearnih aromatičnih ugljovodonika i heterocikličnih jedinjenja.)

648-050-00-8

295-304-5

91995-42-5

M

Destilati (katran kamenog uglja), bitumen, pirenska frakcija; Redestilat teškog antracenskog ulja.
(Redestilat dobijen frakcionom destilacijom bitumenskog destilata. Ima interval ključanja u opsegu od 380°C do 410°C približno. Sastoji se pretežno od tri- i polinuklearnih aromatičnih ugljovodonika i heterocikličnih jedinjenja.)

648-051-00-3

295-313-4

91995-52-7

M

Parafinski voskovi (ugalj), visokotemperaturni katran mrkog uglja, tretiran ugljenikom;
Ekstrakt katrana uglja.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena obradom katrana lignita sa aktivnim ugljem, sa ciljem da se uklone tragovi primesa i nečistoća. Sastoji se pretežno od zasićenih normalnih i račvastih ugljovodonika, sa brojem ugljenika većim od C12.)

648-052-00-9

308-296-6

97926-76-6

M

Parafinski voskovi (ugalj), visokotemperaturni katran mrkog uglja, obrađen glinom;
Ekstrakt katrana kamenog uglja.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena obradom katrana lignita sa bentonitom, sa ciljem da se uklone tragovi primesa i nečistoća. Sastoji se pretežno od zasićenih normalnih i račvastih ugljovodonika, sa brojem ugljenika većim od C12.)

648-053-00-4

308-297-1

97926-77-7

M

Bitumen; Bitumen

648-054-00-X

263-072-4

61789-60-4

M

Bitumen, katran kamenog uglja, visokotemperaturni; Bitumen.
(Ostatak destilacije visokotemperaturnog katrana uglja. Crn, čvrst, sa tačkom omekšavanja u intervalu od 30°C do 180°C. Sastoji se uglavnom od od složene smeše aromatičnih ugljovodonika sa tri ili više kondenzovanih prstenova.)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2

 

Bitumen, katran kamenog uglja, visokotemperaturni, termički obrađen; Bitumen.
(Termički obrađen ostatak destilacije visokotemperaturnog katrana kamenog uglja. Crn, čvrst, sa tačkom omekšavanja u intervalu od 80°C do 180°C. Sastoji se od složene smeše aromatičnih ugljovodonika sa tri ili više kondenzovanih prstenova.)

648-056-00-0

310-162-7

121575-60-8

M

Bitumen, katran kamenog uglja, visokotemperaturni, sekundarni; Redestilat bitumena.
(Ostatak dobijen destilacijom visokoključajućih frakcija visokotemperaturnog katrana kamenog uglja i/ili bitumenskog koksnog ulja, sa tačkom omekšavanja u intervalu od 140°C do 170°C. Sastoji se pretežno od tri- i polinuklearnih aromatičnih ugljovodonika, a može sadržati i hetero-atome.)

648-057-00-6

302-650-3

94114-13-3

M

Ostaci (katran kamenog uglja), destilat bitumena; Bitumenski redestilat.
(Ostatak dobijen frakcionom destilacijom bitumenskog destilata koji ima interval ključanja u opsegu od 400°C do 470°C približno. Sastoji se pretežno od polinuklearnih aromatičnih ugljovodonika i heterocikličnih jedinjenja.)

648-058-00-1

295-507-9

92061-94-4

M

Katran, ugalj, visokotemperaturni, destilacioni ostaci i ostaci skladištenja;
Čvrsti ostaci katrana kamenog uglja.
(Čvrsti koksni i ostaci sa pepelom koji zaostaju posle destilacije i termičke obrade visokotemperaturnog katrana kamenog uglja u postrojenjima za destilaciju i u tankovima za skladištenje. Sastoje se pretežno od ugljenika, ali sadrže i manji procenat hetero-jedinjenja i pepela tj. mineralnih sastojaka.)

648-059-00-7

295-535-1

92062-20-9

M

Katran, ugalj, ostaci skladištenja; Čvrsti ostaci katrana kamenog uglja.
(Talog uklonjen iz tankova sirovog katrana kamenog uglja. Sastoji se uglavnom od katrana kamenog uglja i karbonifikovanih čestica.)

648-060-00-2

293-764-1

91082-50-7

M

Katran, ugalj, visokotemperaturni, ostaci; Čvrsti ostaci katrana kamenog uglja.
(Čvrsti ostatak nastao tokom koksovanja kamenog uglja u postupku dobijanja sirovog visokotemperaturnog katrana. Sastoji se prevashodno od koksa i čestica uglja, visokoaromatizovanih jedinjenja i mineralnih supstanci.)

648-061-00-8

309-726-5

100684-51-3

M

Katran, ugalj, visokotemperaturni., čvrsti ostaci visoke tvrdoće;
Čvrsti ostaci katrana kamenog uglja.
(Kondenzovan proizvod dobijen hlađenjem (na približno sobnu temperaturu) gasa nastalog na visokoj temperaturi (višoj od 700°C) u toku suve destilacije uglja. Sastoji se od složene smeše aromatičnih ugljovodonika sa kondenzovanim prstenovima i većeg udela čvrstog materijala ugljevitog tipa.)

648-062-00-3

273-615-7

68990-61-4

M

Čvrsti otpad, koksovanje bitumena; Čvrsti ostaci katrana kamenog uglja.
(Smeša otpadnih materija dobijena koksovanjem bitumena katrana kamenog uglja. Sastoji se pretežno od ugljenika.)

648-063-00-9

295-549-8

92062-34-5

M

Ostaci ekstrakcije (ugalj), mrki; Ekstrakt katrana uglja.
(Ostatak od ekstrakcije sušenog uglja.)

648-064-00-4

294-285-0

91697-23-3

M

Parafinski voskovi (ugalj), visokotemperaturni katran mrkog uglja; Ekstrakt katrana uglja.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena iz karbonifikovanog katrana lignita solventnom kristalizacijom (uklanjanje ulja rastvaračem) procesom slađenja ili spajanja. Sastoji se od normalnih i račvastih zasićenih ugljovodonika, pretežno > C12.)

648-065-00-X

295-454-1

92045-71-1

M

Parafinski voskovi (ugalj), visokotemperaturni katran mrkog uglja, hidrogenizovan; Ekstrakt katrana uglja.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena iz karbonifikovanog katrana lignita solventnom kristalizacijom (uklanjanje ulja rastvaračem), procesom slađenja ili spajanja katalitički hidrogenizovana. Sastoji se od normalnih i račvastih zasićenih ugljovodonika, pretežno > C12.)

648-066-00-5

295-455-7

92045-72-2

M

Parafinski voskovi (ugalj), visokotemperaturni katran mrkog uglja, obrađen silicijumovom kiselinom; Ekstrakt katrana uglja.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena tretmanom karbonifikovanog katrana lignita sa silicijumovom kiselinom radi uklanjanja tragova primesa i nečistoća. Sastoji se od normalnih i račvastih zasićenih ugljovodonika, pretežno > C12.)

648-067-00-0

308-298-7

97926-78-8

M

Katran, ugalj, niskotemperaturni, ostaci destilacije; Katransko ulje, srednjeključajuće.
(Ostaci frakcione destilacije niskotemperaturnog katrana uglja koja se izvodi radi odvajanja frakcije sa intervalom ključanja do približno 300°C. Ostaci se sastoje pretežno od aromatičnih jedinjenja.)

648-068-00-6

309-887-1

101316-85-2

M

Bitumen, katran kamenog uglja, niskotemperaturni; Bitumenski ostatak.
(Crn, čvrst ili polučvrst ostatak složenog sastava dobijen destilacijom niskotemperaturnog katrana kamenog uglja. Ima tačku omekšavanja u intervalu od 40°C do 180°C približno. Po sastavu je složena smeša ugljovodonika.)

648-069-00-1

292-651-4

90669-57-1

M

Bitumen, katran kamenog uglja, niskotemperaturni, oksidovani; Bitumenski ostatak, oksidovan.
(Proizvod dobijen produvavanjem vazduha, na povišenoj temperaturi, kroz niskotemperaturni bitumen katrana kamenog uglja. Ima tačku omekšavanja približno u intervalu od 70°C do 180°C. Po sastavu je složena smeša ugljovodonika.)

648-070-00-7

292-654-0

90669-59-3

M

Bitumen, katran kamenog uglja, niskotemperaturni;
Termički obrađen. Bitumenski ostatak, termički obrađen.
(Crna, čvrsta supstanca, složenog sastava, dobijena termičkom obradom bitumena niskotemperaturnog katrana kamenog uglja. Ima tačku omekšavanja u intervalu od 50°C do 140°C približno. Po sastavu je, najvećim delom, složena smeša aromatičnih jedinjenja.)

648-071-00-2

292-653-5

90669-58-2

M

Destilati (ugalj - nafta), aromatična jedinjenja sa kondenzovanim prstenovima; Destilati.
(Destilat smeše uglja, katrana i aromatičnih naftnih destilata, sa intervalom destilacije u opsegu od 220°C do 450°C približno. Sastoji se pretežno od aromatičnih ugljovodonika sa tri do četiri kondenzovana prstena.)

648-072-00-8

269-159-3

68188-48-7

M

Aromatični ugljovodonici, C20-28, policiklični, dobijeni pirolizom smeše bitumena katrana kamenog uglja, polietilena i polipropilena; Proizvodi pirolize.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena pirolizom smeše bitumena katrana kamenog uglja, polietilena i polipropilena. Sastoji se uglavnom od policikličnih aromatičnih ugljovodonika, uglavnom u opsegu C20 - C28. Ima tačku omekšavanja u intervalu od 100°C do 220°C.)

648-073-00-3

309-956-6

101794-74-5

M

Aromatični ugljovodonici, C20-28, policiklični, dobijeni pirolizom smeše bitumena kamenog uglja i polietilena; Proizvodi pirolize.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena pirolizom smeše bitumena katrana kamenog uglja i polietilena. Sastoji se uglavnom od policikličnih aromatičnih ugljovodonika, uglavnom C20 - C28. Ima tačku omekšavanja u intervalu od 100°C do 220°C.)

648-074-00-9

309-957-1

101794-75-6

M

Aromatični ugljovodonici, C20-28, policiklični, dobijeni pirolizom smeše bitumena katrana kamenog uglja i polistirena; Proizvodi pirolize.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena pirolizom smeše bitumena katrana kamenog uglja i polistirena. Sastoji se uglavnom od policikličnih aromatičnih ugljovodonika, uglavnom C20 - C28. Ima tačku omekšavanja u intervalu od 100°C do 220°C.)

648-075-00-4

309-958-7

101794-76-7

M

Bitumen, katran kamenog uglja - nafta; Bitumenski ostaci.
(Ostatak destilacije smeše katrana kamenog uglja i aromatičnih naftnih destilata Čvrsti ostatak sa tačkom omekšavanja u intervalu od 40°C do 180°C. Po sastavu je složena smeša aromatičnih ugljovodonika sa tri ili više kondenzovanih prstenova.)

648-076-00-X

269-109-0

68187-57-5

M

Fenantren, ostaci destilacije; Redestilat teškog antracenskog ulja.
(Ostatak destilacije sirovog fenantrena, sa intervalom ključanja u opsegu od 340°C do 420°C približno. Sastoji se uglavnom od fenantrena, antracena i karbazola.)

648-077-00-5

310-169-5

122070-78-4

M

Destilati (katran kamenog uglja), viši, bez fluorena; Isprani uljni redestilat.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kristalizacijom katranskog ulja. Sastoji se od aromatičnih policikličnih ugljovodonika, uglavnom difenila, dibenzofurana i acenaftena.)

648-078-00-0

284-899-7

84989-10-6

M

Ostaci (katran kamenog uglja), destilat kreozotnog ulja; Isprani uljni redestilat.
(Ostatak frakcione destilacije ispranog ulja, sa intervalom ključanja u opsegu od 270°C do 330°C približno. Sastoji se pretežno od dinuklearnih aromatičnih ugljovodonika i heterocikličkih jedinjenja.)

648-080-00-1

295-506-3

92061-93-3

M

Destilati (ugalj), lako ulje koksne peći, naftalenska frakcija; Naftalensko ulje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kontinualnom destilacijom lakog ulja koksne peći. Sastoji se pretežno od naftalena, kumarona i indena i ključa iznad 148°C.)

648-084-00-3

285-076-5

85029-51-2

J, M

Destilati (katran kamenog uglja), naftalenska ulja; Naftalensko ulje
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom katrana kamenog uglja. Sastoji se pretežno od aromatičnih i ostalih ugljovodonika, fenolnih jedinjenja, aromatičnih azotnih jedinjenja, ima interval destilacije od 200°C do 250°C približno.)

648-085-00-9

283-484-8

84650-04-4

J, M

Destilati (katran kamenog uglja), naftalenska ulja, nisko-naftalenska;
Redestilat naftalenskog ulja.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kristalizacijom iz naftalenskog ulja. Sastoji se pretežno od naftalena, alkilnaftalena i fenolnih jedinjenja.)

648-086-00-4

284-898-1

84989-09-3

J, M

Destilati (katran kamenog uglja), matična tečnost kod kristalizacije naftalenskog ulja;
Redestilat naftalenskog ulja.
(Složena smeša organskih jedinjenja dobijena kao filtrat posle kristalizacije i odvajanja kristalne naftalenske frakcije iz katrana kamenog uglja. Ima interval ključanja u opsegu od 200°C do 230°C približno. Sastoji se pretežno od naftalena, tionaftalena i alkilnaftalena.)

648-087-00-X

295-310-8

91995-49-2

J, M

Ostaci ekstrakcije (ugalj), naftalensko ulje, alkalno; Ostatak naftalenskog uljnog ekstrakta.
(Složena smeša ugljovodonika zaostalih posle alkalnog ispiranja naftalenskog ulja radi uklanjanja fenolnih jedinjenja (katranskih kiselina). Sastoji se pretežno od naftalena i alkilnaftalena.)

648-088-00-5

310-166-9

121620-47-1

J, M

Ostaci ekstrakcije (ugalj), naftalenskog ulja, baznog, niskonaftalenski;
Ostatak naftalenskog uljnog ekstrakta
(Složena smeša ugljovodonika zaostalih posle odvajanja naftalena kristalizacijom iz alkalno ispranog naftalenskog ulja. Sastoji se pretežno od naftalena i alkilnaftalena.)

648-089-00-0

310-167-4

121620-48-2

J, M

Destilati (katran kamenog uglja), naftalensko ulje, bez naftalena, alkalni ekstrakt; Ostatak naftalenskog uljnog ekstrakta.
(Ulje zaostalo posle uklanjanja fenolnih jedinjenja (katranskih kiselina) iz proceđenih naftalenskih ulja alkalnim ispiranjem. Sastoji se pretežno od naftalena i alkilnaftalena.)

648-090-00-6

292-612-1

90640-90-7

J, M

Ostaci ekstrakcije (ugalj), naftalensko ulje alkalno, vršni destilati;
Ostatak naftalenskog uljnog ekstrakta
(Destilat alkalno ispranog naftalenskog ulja. Ima interval destilacije u opsegu od 180°C do 220°C približno. Sastoji se pretežno od naftalena, alkilbenzena, indena i indana.)

648-091-00-1

292-627-3

90641-04-6

J, M

Destilati (katran kamenog uglja), naftalenska ulja, frakcija metilnaftalena;
Metilnaftalensko ulje
(Destilat frakcione destilacije visokotemperaturnog katrana kamenog uglja. Sastoji se pretežno od supstituisanih aromatičnih ugljovodonika sa dva prstena, i aromatičnih azotnih baza, sa intervalom ključanja u opsegu od 225°C do 255°C približno.)

648-092-00-7

309-985-4

101896-27-9

J, M

Destilati (katran kamenog uglja), naftalenska ulja, frakcija indol-metilnaftalen;
Metilnaftalensko ulje
(Destilat frakcione destilacije visokotemperaturnog katrana kamenog uglja. Sastoji se pretežno od indola i metilnaftalena, ima interval ključanja u opsegu od 235°C do 255°C približno.)

648-093-00-2

309-972-3

101794-91-6

J, M

Destilati (katran kamenog uglja), naftalenska ulja, kiseli ekstrakt;
Ostatak ekstrakcije metilnaftalenskog ulja;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena uklanjanjem baza iz metilnaftalenske frakcije dobijene destilacijom katrana kamenog uglja, ima interval ključanja u opsegu od 230°C do 255°C. Sastoji se pretežno od 1(2)-metilnaftalena, naftalena, dimetilnaftalena i bifenila.)

648-094-00-8

295-309-2

91995-48-1

J, M

Ekstrakcioni ostaci (ugalj) naftalensko ulje alkalno, ostaci destilacije;
Ostatak ekstrakta metilnaftalenskog ulja;
(Ostatak destilacije alkalno ispranog naftalenskog ulja, sa intervalom ključanja u opsegu od 220°C do 300°C približno. Sastoji se pretežno od naftalena, alkilnaftalena i aromatičnih azotnih baza.)

648-095-00-3

292-628-9

90641-05-7

J, M

Ekstraktna ulja (ugalj), kisela, bez katranskih baza; Ostatak ekstrakcije metilnaftalenskog ulja.
(Ekstraktno ulje sa intervalom ključanja u opsegu od 220°C do 265°C približno. Dobija se iz alkalnog ekstrakta katrana kamenog uglja iz koga se prvo destilacijom uklone katranske baze, a potom se ostatak ispira vodenim rastvorom sumporne kiseline posle čega se odvaja ekstraktno ulje. Ono se uglavnom sastoji od alkilnaftalena.)

648-096-00-9

284-901-6

84989-12-8

J, M

Destilati (katran kamenog uglja), frakcija benzola (smeša benzena i toluena), ostaci destilacije;
Isprano ulje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom sirovog benzola (visokotemperaturni katran kamenog uglja). Može biti u tečnom stanju, sa intervalom destilacije u opsegu od 150°C do 300°C ili u polučvrstom ili čvrstom stanju sa tačkom topljenja do 70°C. Sastoji se pretežno od naftalena i alkilnaftalena.)

648-097-00-4

310-165-3

121620-46-0

J, M

Kreozotno ulje, frakcija acenaftena; Isprano ulje;
(Složena smeša ugljovodonika proizvedenih destilacijom katrana kamenog uglja sa intervalom ključanja u opsegu približno od 240°C do 280°C. Sastoji se primarno od acenaftena, naftalena i alkil naftalena.)

648-098-00-X

292-605-3

90640-84-9

M

Kreozotno ulje;
(Složena smeša ugljovodonika dobijenih destilacijom katrana kamenog uglja. Sastoji se primarno od aromatičnih ugljovodonika i može sadržati znatne količine katranskih kiselina i katrankih baza. Destiluje u opsegu od 200°C do 325°C približno.)

648-099-00-5

263-047-8

61789-28-4

M

Kreozotno ulje, visokoključajući destilat; Isprano ulje;
(Visokoključajuća destilaciona frakcija dobijena prilikom visokotemperaturne karbonifikacije kamenog uglja, koja se dalje prečišćava uklanjanjem viška kristalnih soli. Sastoji se uglavnom od kreozotnog ulja, sa nešto normalnih polinuklearnih aromatičnih soli koje su komponente destilata katrana kamenog uglja. Na oko 5°C je bez kristala.)

648-100-00-9

274-565-9

70321-79-8

M

Kreozot
(Destilat katrana kamenog uglja proizveden visokotemperaturnom karbonizacijom bituminoznog uglja. Sastoji se primarno od aromatičnih ugljovodonika, katranskih kiselina i katranskih baza.)

648-101-00-4

232-287-5

8001-58-9

 

Ekstrakcioni ostaci (ugalj), kreozotno ulje, kiselo; Ekstrakcioni ostatak ispranog ulja.
(Složena smeša ugljovodonika iz frakcije destilacije katrana kamenog uglja, sa intervalom ključanja u opsegu od 250°C do 280°C približno; sa odstranjenim baznim sastojcima. Sastoji se pretežno od bifenila i izomernih difenilnaftalena.)

648-102-00-X

310-189-4

122384-77-4

M

Antracensko ulje, antracenska kaša; Frakcija antracenskog ulja.
(Čvrsta supstanca sa visokim sadržajem antracena, dobija se kristalizacijom i centrifugiranjem iz antracenskog ulja. Sastoji se najvećim delom od antracena, karbazola i fenantrena.)

648-103-00-5

292-603-2

90640-81-6

J, M

Antracensko ulje, niskoantracensko; Frakcija antracenskog ulja.
(Uljni ostatak koji zaostaje posle uklanjanja antracenske kaše (čvrste supstance bogate antracenom) kristalizacijom iz antracenskog ulja. Sastoji se uglavnom od aromatičnih jedinjenja sa dva, tri i četiri aromatična prstena.)

648-104-00-0

292-604-8

90640-82-7

J, M

Ostaci (katran kamenog uglja), destilat antracenskog ulja; Frakcija antracenskog ulja.
(Ostatak frakcione destilacije sirovog antracena koji ima interval ključanja u opsegu od 340°C do 400°C. Sastoji se pretežno od trinuklearnih i polinuklearnih aromatičnih ugljovodonika i heterocikličnih jedinjenja.)

648-105-00-6

295-505-8

92061-92-2

J, M

Antracensko ulje, antracenska kaša, frakcija antracena; Frakcija antracenskog ulja.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom antracena dobijenog kristalizacijom antracenskog ulja visokotemperaturnog katrana kamenog uglja. Ima interval ključanja u opsegu od 330°C do 350°C. Sastoji se pretežno od antracena, karbazola i fenantrena.)

648-106-00-1

295-275-9

91995-15-2

J, M

Antracensko ulje, antracenska kaša, frakcija karbazola; Frakcija antracenskog ulja.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom antracena dobijenog kristalizacijom antracenskog ulja visokotemperaturnog katrana kamenog uglja. Ima interval ključanja u opsegu od 350°C do 360°C. Sastoji se pretežno od antracena, karbazola i fenantrena.)

648-107-00-7

295-276-4

91995-16-3

J, M

Antracensko ulje, antracenska kaša, laki destilat; Frakcija antracenskog ulja.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom antracena dobijenog kristalizacijom antracenskog ulja visokotemperaturnog katrana kamenog uglja. Ima interval ključanja u opsegu od 290°C do 340°C. Sastoji se pretežno od trinuklearnih aromatičnih jedinjenja i njihovih dihidro-derivata.)

648-108-00-2

295-278-5

91995-17-4

J, M

Katranska ulja, ugalj, niskotemperaturni; Katransko ulje, visokoključajuće.
(Destilat niskotemperaturnog katrana kamenog uglja. Sastoji se pretežno od ugljovodonika, fenolnih jedinjenja i aromatičnih azotnih baza, ima interval ključanja u opsegu od 160°C do 340°C približno.)

648-109-00-8

309-889-2

101316-87-4

J, M

Ostaci ekstrakcije (ugalj), niskotemperaturni katran kamenog uglja alkalni
(Ostatak niskotemperaturnog ulja katrana kamenog uglja, posle alkalnog ispiranja, kao što je tečni natrijum hidroksid, da bi se uklonile kiseline sirovog katrana kamenog uglja. Sastoji se pretežno od ugljovodonika i aromatičnih azotnih baza.)

648-110-00-3

310-191-5

122384-78-5

J, M

Fenoli, ekstrakt amonijačnog koncentrata; Alkalni ekstrakt.
(Smeša fenola ekstrahovanih izobutil-acetatom iz kondenzovanog amonijačnog koncentrata gasa razvijenog pri niskotemperaturnoj (ispod 700°C) suvoj destilaciji uglja. Sastoji se pretežno od smeše mono- i dibaznih fenola.)

648-111-00-9

284-881-9

84988-93-2

J, M

Destilati (katran kamenog uglja), laka ulja, alkalni ekstrakti; Alkalni ekstrakt.
(Vodeni ekstrakt karbolnog ulja dobijenog alkalnim ispiranjem npr. vodenim rastvorom natrijum-hidroksida. Sastoji se pretežno od alkalnih soli različitih fenolnih jedinjenja.)

648-112-00-4

292-610-0

90640-88-3

J, M

Ekstrakti, alkalno ulje katrana kamenog uglja; Alkalni ekstrakt.
(Ekstrakt ulja katrana kamenog uglja, dobijen alkalnim ispiranjem npr. vodenim rastvorom natrijum-hidroksida. Sastoji se pretežno od alkalnih soli različitih fenolnih jedinjenja.)

648-113-00-X

266-017-2

65996-83-0

J, M

Destilati (katran kamenog uglja), naftalenska ulja, alkalni ekstrakti; Alkalni ekstrakt.
(Vodeni ekstrakt naftalenskog ulja dobijen alkalnim ispiranjem npr. vodenim rastvorom natrijum-hidroksida. Sastoji se pretežno od alkalnih soli različitih fenolnih jedinjenja.)

648-114-00-5

292-611-6

90640-89-4

J, M

Ekstrakcioni ostaci (ugalj), alkalno katransko ulje, obrađeno ugljen-dioksidom i krečom;
Sirovi fenoli.
(Proizvod dobijen iz alkalnog ekstrakta ulja katrana kamenog uglja obradom sa CO2 i CaO. Sastoji se pretežno od CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 i drugih organskih i neorganskih nečistoća.)

648-115-00-0

292-629-4

90641-06-8

J, M

Katranske kiseline, ugalj, sirove; Sirovi fenoli;
(Proizvod reakcije dobijen neutralizacijom ulja iz katrana kamenog uglja kiselim rastvorom,
kao na primer vodenim rastvorom sumporne kiseline ili ugljendioksidom da bi se oslobodile kiseline. Sastoji se pretežno od katranskih kiselina, kao fenol, krezol ili ksilenol.)

648-116-00-6

266-019-3

65996-85-2

J, M

Katranske kiseline, mrki ugalj, sirove; Sirovi fenoli.
(Zakišeljen alkalni ekstrakt destilata katrana mrkog uglja. Pretežno se sastoji od fenola i homologa fenola.)

648-117-00-1

309-888-7

101316-86-3

J, M

Katranske kiseline, gasifikacija mrkog uglja; Sirovi fenoli.
(Složena smeša organskih jedinjenja dobijena gasifikacijom mrkog uglja. Sastoji se uglavnom od fenola i homologa, u opsegu C6 - C10.)

648-118-00-7

295-536-7

92062-22-1

J, M

Katranske kiseline, ostaci destilacije; Fenolni destilat.
(Ostatak destilacije sirovog fenola iz uglja. Sastoji se uglavnom od C8 - C10 fenola, sa tačkom omekšavanja u intervalu od 60°C do 80°C.)

648-119-00-2

306-251-5

96690-55-0

J, M

Katranske kiseline, frakcija metilfenola; Fenolni destilat.
(Frakcija katranskih kiselina bogata sa 3- i 4-metilfenolom, dobijena destilacijom sirovih katranskih kiselina niskotemperaturnog katrana uglja.)

648-120-00-8

284-892-9

84989-04-8

J, M

Katranske kiseline, frakcija polialkilfenola; Fenolni destilat.
(Frakcija katranskih kiselina dobijena destilacijom sirovih katranskih kiselina niskotemperaturnog katrana kamenog uglja, sa intervalom ključanja u opsegu od 225°C do 320°C. Sastoji se pretežno od polialkilfenola.)

648-121-00-3

284-893-4

84989-05-9

J, M

Katranske kiseline, frakcija ksilenola; Fenolni destilat.
(Frakcija katranskih kiselina bogata sa 2,4- i 2,5-dimetilfenolom, dobijena destilacijom sirovih katranskih kiselina niskotemperaturnog katrana kamenog uglja.)

648-122-00-9

284-895-5

84989-06-0

J, M

Katranske kiseline, frakcija etilfenola; Fenolni destilat.
(Frakcija katranskih kiselina bogata sa 3- i 4-etilfenolom, dobijena destilacijom sirovih katranskih kiselina niskotemperaturnog katrana kamenog uglja.)

648-123-00-4

284-891-3

84989-03-7

J, M

Katranske kiseline, frakcija 3,5-ksilenola; Fenolni destilat.
(Frakcija katranskih kiselina bogata sa 3,5-dimetilfenolom, dobijena destilacijom katranskih kiselina niskotemperaturnog katrana kamenog uglja.)

648-124-00-X

284-896-0

84989-07-1

J, M

Katranske kiseline, ostaci, destilati, prva frakcija
Fenolni destilat.
(Ostatak destilacije lakog karbolnog ulja posle odvajanja frakcije ovog ulja sa intervalom ključanja u opsegu od 235°C do 355°C.)

648-125-00-5

270-713-1

68477-23-6

J, M

Katranske kiseline, krezolne, ostaci; Fenolni destilat.
(Ostatak sirovih katranskih kiselina kamenog uglja posle uklanjanja fenola, krezola, ksilenola i svih visokoključajućih fenola. Crn, čvrst ostatak sa tačkom topljenja oko 80°C. Sastoji se uglavnom od polialkilfenola, gumastih smola i neorganskih soli.)

648-126-00-0

271-418-0

68555-24-8

J, M

Fenoli, C9-11; Fenolni destilat.

648-127-00-6

293-435-2

91079-47-9

J, M

Katranske kiseline, krezolne; Fenolni destilat.
(Složena smeša organskih jedinjenja dobijena iz mrkog uglja, sa intervalom ključanja u opsegu od 200°C do 230°C približno. Sadrži uglavnom fenole i piridinske baze.)

648-128-00-1

295-540-9

92062-26-5

J, M

Katranske kiseline, mrki ugalj, C2-alkilfenolna frakcija; Fenolni destilat.
(Destilat zakišeljenog alkalno ispranog destilata katrana lignita koji ima interval ključanja u opsegu u/i oko 200°C do 230°C. Sadrži pretežno m- i p-etilfenol, krezole i ksilenole.)

648-129-00-7

302-662-9

94114-29-1

J, M

Ekstraktna ulja (ugalj), naftalenska ulja; Kiseli ekstrakt.
(Vodeni ekstrakt dobijen kiselim ispiranjem alkalno ispranog naftalenskog ulja. Sastoji se pretežno od soli različitih azotnih aromatičnih baza, uključujući piridin, hinolin i njihove alkil derivate.)

648-130-00-2

292-623-1

90641-00-2

J, M

Katranske baze, derivati hinolina; Baze destilata

648-131-00-8

271-020-7

68513-87-1

J, M

Katranske baze, ugalj, frakcija derivata hinolina; Baze destilata

648-132-00-3

274-560-1

70321-67-4

J, M

Katranske baze, ugalj, ostaci destilacije; Baze destilata
(Ostatak destilacije neutralizovanog kiselog ekstrakta bazne katranske frakcije dobijene destilacijom katrana kamenog uglja. Sastoji se uglavnom od anilina, kolidina, hinolina i derivata hinolina i toluidina.)

648-133-00-9

295-544-0

92062-29-8

J, M

Ugljovodonična ulja, aromatična, mešana sa polietilenom i polipropilenom, pirolizovana, laka uljna frakcija; Proizvodi termičke obrade
(Ulje dobijeno termičkom obradom smeše polietilen/polipropilen i bitumena katrana kamenog uglja ili smeše polietilen/polipropilen sa aromatičnim uljima (ulja sa visokom sadržajem aromatičnih ugljovodonika). Sastoji se uglavnom od benzena i njegovih homologa, sa intervalom ključanja u opsegu od 70°C do 120°C.)

648-134-00-4

309-745-9

100801-63-6

J, M

Ugljovodonična ulja, aromatična, smeša sa polietilenom, pirolizovana, frakcija lakog ulja; Proizvodi termičke obrade.
(Ulje dobijeno termičkom obradom (zagrevanjem) polietilena sa bitumenom katrana kamenog uglja ili zagrevanjem polietilena za uljima koja sadrže uglavnom aromatične ugljovodonike. Sastoji se uglavnom od benzena i njegovih homologa, ima interval ključanja u opsegu od 70°C do 120°C.)

648-135-00-X

309-748-5

100801-65-8

J, M

Ugljovodonična ulja, aromatična, smeša sa polistirenom, pirolizovana, frakcija lakog ulja; Proizvodi termičke obrade.
(Ulje dobijeno termičkom obradom polistirena sa
a) bitumenom katrana kamenog uglja ili
b) sa uljima koja sadrže aromatične ugljovodonike. Sastoji se uglavnom od benzena i njegovih homologa, sa intervalom ključanja u opsegu od 70°C do 210°C približno.)

648-136-00-5

309-749-0

100801-66-9

J, M

Ostaci ekstrakcije (ugalj), alkalno katransko ulje, ostaci destilacije naftalena; Ostatak ekstrakcije naftalenskog ulja.
(Ostatak dobijen iz hemijskog ulja ekstahovanog nakon uklanjanja naftalena destilacijom, sastoji se uglavnom od aromatičnih ugljovodonika sa dva do četiri kondenzovana prstena, i aromatičnih azotnih baza.)

648-137-00-0

277-567-8

73665-18-6

J, M

Kreozotno ulje, niskoključajući destilat; Isprano ulje.
(Niskoključajuća destilaciona frakcija dobijena visokotemperaturnom karbonifikacijom bituminoznog uglja koja se potom prečišćava da bi se uklonio višak kristalnih soli. Sastoji se uglavnom od kreozotnog ulja sa nešto normalnih polinuklearnih aromatičnih soli, koje su komponente destilata katrana kamenog uglja iz koga su i uklonjene. Na približno 38°C je bez kristala.)

648-138-00-6

274-566-4

70321-80-1

 

Katranske kiseline, krezolne, natrijumove soli, kaustični rastvori; Alkalni ekstrakt.

648-139-00-1

272-361-4

68815-21-4

J, M

Ekstraktna ulja (ugalj), katranska baza, Kiseli ekstrakt;
(Ekstrakt dobijen kiselim ispiranjem (npr. vodenim rastvorom sumporne kiseline) alkalnog ekstrahovanog ostatka ulja katrana kamenog uglja, posle uklanjanja naftalena destilacijom. Sastoji se uglavnom od kiselih soli različitih aromatičnih azotnih baza uključujući piridin, hinolin i njihove alkil derivate.)

648-140-00-7

266-020-9

65996-86-3

J, M

Katranske baze, ugalj, sirove; Sirove katranske baze.
(Proizvod dobijen neutralizacijom baznog uljnog ekstrakta katrana kamenog uglja uz dejstvo alkalnog rastvora (npr. vodeni rastvor natrijum hidroksida) da bi se dobile slobodne katranske baze. Sastoji se pretežno od organskih baza kao što su akridin, fenantridin, piridin, hinolin i njihovi alkil derivati.)

648-141-00-2

266-018-8

65996-84-1

J, M

Ostaci (ugalj), solventna ekstrakcija.
(Kohezivan prah koji se sastoji od mineralnih sastojaka uglja i nerastvornog uglja, zaostao posle ekstrakcije uglja tečnim rastvaračem.)

648-142-00-8

302-681-2

94114-46-2

M

Ugljevite tečnosti, tečna faza ekstrakcije uglja solventnim postupkom.
(Proizvod dobijen odvajanjem mineralnih sastojaka uglja i nerastvorenog uglja filtracijom iz solventnog ekstrakta uglja koji se dobija zagrevanjem uglja u tečnom rastvaraču. Crna, viskozna, veoma složena tečna smeša koja se sastoji pretežno od aromatičnih i delimično hidrogenizovanih aromatičnih ugljovodonika, aromatičnih azotnih, sumpornih i kiseoničnih jedinjenja, različitih fenola, i njihovih alkil derivata.)

648-143-00-3

302-682-8

94114-47-3

M

Ugljevite tečnosti, ekstrakt solventne ekstrakcije.
(Proizvod bez rastvarača, dobijen destilacijom rastvarača iz filtrata ekstrakta uglja dobijenog solventnom ekstrakcijom. Crna, polučvrsta složena smeša aromatičnih ugljovodonika sa kondenzovanim prstenovima, aromatičnih azotnih, sumpornih i kiseoničnih jedinjenja, različitih fenola, i njihovih alkil derivata.)

648-144-00-9

302-683-3

94114-48-4

M

Lako ulje (ugalj), koksna peć; Sirovi benzol.
(Isparljiva organska tečnost odvojena iz gasa koji se razvija pri visokotemperaturnoj (iznad 700°C) suvoj destilaciji uglja. Sastoji se uglavnom od benzena, toluena i ksilena. Može sadržati druge ugljovodonike u manjim količinama.)

648-147-00-5

266-012-5

65996-78-3

J

Destilati (ugalj), solventna ekstrakcija, primarni;
(Tečnost dobijena kondenzacijom para koje se razvijaju u toku solventne ekstrakcije uglja, na povišenoj temperaturi, sa intervalom ključanja u opsegu od
30°C do 300°C približno. Sastoji se najvećim delom od delimično hidrogenizovanih kondenzovanih aromatičnih ugljovodonika, aromatičnih jedinjenja koja sadrže azot, kiseonik i sumpor i njihovih, uglavnom C4 - C14 alkil derivata.)

648-148-00-0

302-688-0

94114-52-0

J

Destilati (ugalj), solventna ekstrakcija, hidrokrakovani.
(Destilat dobijen hidrokrakovanjem ekstrakta uglja ili rastvora dobijenog:
a) solventnom ekstrakcijom ili
b) superkritičnom (gasnom) ekstrakcijom. Interval ključanja ima u opsegu od 30°C do 300°C približno.
Sastoji se uglavnom od aromatičnih, hidrogenizovanih aromatičnih i naftenskih jedinjenja, njihovih alkil derivata i alkana, uglavnom C4 - C14. Mogu biti prisutna i aromatična i hidrogenizovana aromatična jedinjenja koja sadrže azot, sumpor i kiseonik.)

648-149-00-6

302-689-6

94114-53-1

J

Benzin, (ugalj), solventna ekstrakcija, Hidrokrakovan.
(Frakcija destilata dobijena hidrokrakovanjem ekstrakta uglja ili rastvora dobijenog:
a) solventnom ekstrakcijom ili
b) superkritičnom (gasnom) ekstrakcijom. Interval ključanja ima u opsegu od 30°C do 180°C približno. Sastoji se uglavnom od aromatičnih, hidrogenizovanih aromatičnih i naftenskih jedinjenja, njihovih alkil derivata i alkana, uglavnom C4 - C9. Mogu biti prisutna i aromatična i hidrogenizovana aromatična jedinjenja koja sadrže azot, sumpor i kiseonik.)

648-150-00-1

302-690-1

94114-54-2

J

Motorni benzin, solventna ekstrakcija uglja, hidrokrakovan benzin;
(Gorivo za motore dobijeno:
a) "reformingom" frakcije prečišćenog teškog benzina iz proizvoda hidrokrakovanja ekstrakta uglja ili
b) iz rastvora dobijenog solventnom ekstrakcijom ili
c) superkritičnom (gasnom) ekstrakcijom. Ima interval ključanja u opsegu od 30°C do 180°C približno. Sastoji se uglavnom od aromatičnih i naftenskih ugljovodonika, njihovih alkil derivata i alkana, uglavnom C4 - C9.)

648-151-00-7

302-691-7

94114-55-3

J

Destilati (ugalj), solventna ekstrakcija, blago hidrokrakovani.
(Destilat dobijen hidrokrakovanjem ekstrakta uglja ili rastvora dobijenog:
a) solventnom ekstrakcijom ili
b) superkritičnom (gasnom) ekstrakcijom. Interval ključanja ima u opsegu od 180°C do 300°C približno. Sastoji se uglavnom od aromatičnih jedinjenja sa dva prstena, hidrogenizovanih aromatičnih i naftenskih jedinjenja, njihovih alkil derivata i alkana, pretežno C9 - C14. Mogu biti prisutna i jedinjenja azota, sumpora i kiseonika.)

648-152-00-2

302-692-2

94114-56-4

J

Destilati (ugalj), solventna ekstrakcija, srednje hidrokrakovani hidrogenizovani;
(Destilat dobijen hidrogenizacijom hidrokrakovanog srednjeg destilata ekstrakta uglja ili rastvora dobijenog:
a) solventnom ekstrakcijom ili
b) superkritičnom (gasnom) ekstrakcijom. Interval ključanja ima u opsegu od 180°C do 280°C približno. Sastoji se uglavnom od hidrogenizovanih aromatičnih jedinjenja sa dva prstena i njihovih alkil derivata i alkana, pretežno C9 - C14.)

648-153-00-8

302-693-8

94114-57-5

J

Lako ulje (ugalj), proces polukoksovanja; Sveže ulje.
(Isparljiva organska tečnost kondenzovana iz gasa razvijenog u toku niskotemperaturne (ispod 700°C) suve destilacije uglja. Sastoji se uglavnom od C6- C10 ugljovodonika.)

648-156-00-4

292-635-7

90641-11-5

J

Ekstrakti (nafta), rastvarač lakog naftenskog destilata

649-001-00-3

265-102-1

64742-03-6

 

Ekstrakti (nafta), rastvarač teških parafinskih destilata

649-002-00-9

265-103-7

64742-04-7

 

Ekstrakti (nafta), rastvarač lakih parafinskih destilata

649-003-00-4

265-104-2

64742-05-8

 

Ekstrakti (nafta), rastvarač teškog naftenskog destilata

649-004-00-X

265-111-0

64742-11-6

 

Ekstrakti (nafta), rastvarač lakog vakuum gasnog ulja

649-005-00-5

295-341-7

91995-78-7

 

Ugljovodonici C26-55, bogati aromatičnim ugljovodonicima

649-006-00-0

307-753-7

97722-04-8

 

Ostaci (nafta), atmosferska kolona; Ulje za loženje;
(Složeni ostatak destilacije sirove nafte na atmosferskom pritisku. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom > C20, i ključa iznad 350°C. Obično sadrži 5% (masenih) ili više aromatičnih ugljovodonika sa 4 - 6 kondenzovanih prstenova.)

649-008-00-1

265-045-2

64741-45-3

 

Gasna ulja (nafta), teška vakuumska; Ulje za loženje;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena vakuum destilacijom ostatka atmosferske destilacije sirove nafte. Sastoji se pretežno od C20 - C50 ugljovodonika, sa intervalom ključanja u opsegu od 350°C do 600°C približno. Obično sadrži 5% (masenih) ili više aromatičnih ugljovodonika sa 4 - 6 kondenzovanih prstenova.)

649-009-00-7

265-058-3

64741-57-7

 

Destilati (nafta), teški katalitički krakovani; Ulje za loženje;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda katalitičkog krakovanja. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, uglavnom C15 - C35, sa intervalom ključanja u opsegu od 260°C do 500°C. Obično sadrži 5% masenih ili više aromatičnih ugljovodonika sa 4 - 6 kondenzovanih prstenova.)

649-010-00-2

265-063-0

64741-61-3

 

Izbistrena ulja (nafta), katalitički krakovana; Ulje za loženje;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao zaostala frakcija u destilaciji proizvoda katalitičkog krakovanja. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom > C20, i ključa iznad 350°C. Obično sadrži 5% masenih ili više aromatičnih ugljovodonika sa 4 - 6 kondenzovanih prstenova.)

649-011-00-8

265-064-6

64741-62-4

 

Ostaci (nafta), hidrokrakovani; Ulje za loženje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao zaostala frakcija u destilaciji proizvoda hidrokrakovanja. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom > C20, i ključa iznad 350°C.)

649-012-00-3

265-076-1

64741-75-9

 

Ostaci (nafta), termički krakovani; Ulje za loženje;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao zaostala frakcija u destilaciji proizvoda termičkog krakovanja. Sastoji se od nezasićenih ugljovodonika, uglavnom > C20, ključa iznad 350°C. Obično sadrži 5% masenih ili više aromatičnih ugljovodonika sa 4 - 6 kondenzovanih prstenova.)

649-013-00-9

265-081-9

64741-80-6

 

Destilati (nafta), teški termički krakovani; Ulje za loženje;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao frakcija u destilaciji proizvoda termičkog krakovanja. Sastoji se od nezasićenih, uglavnom C15 - C36 ugljovodonika, sa intervalom ključanja u opsegu od 260°C do 480°C. Obično sadrži 5% masenih ili više aromatičnih ugljovodonika sa 4 - 6 kondenzovanih prstenova.)

649-014-00-4

265-082-4

64741-81-7

 

Gasna ulja (nafta), hidrogenizovana, vakuumska; Ulje za loženje;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena katalitičkom hidrogenizacijom frakcije nafte. Sastoji se uglavnom od C13 - C50 ugljovodonika, sa intervalom ključanja u opsegu od 230°C do 600°C približno. Obično sadrži 5% masenih ili više aromatičnih ugljovodonika sa 4 - 6 kondenzovanih prstenova.)

649-015-00-X

265-162-9

64742-59-2

 

Ostaci (nafta), iz atmosferske kolone, hidrodesulfurizovani, Ulje za loženje;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena katalitičkom hidrogenizacijom ostatka iz atmosferske kolone, pod reakcionim uslovima potrebnim za uklanjanje uglavnom organskih sumpornih jedinjenja. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom > C20, ključa iznad 350°C. Obično sadrži 5% masenih ili više aromatičnih ugljovodonika sa 4 - 6 kondenzovanih prstenova.)

649-016-00-5

265-181-2

64742-78-5

 

Gasna ulja (nafta), hidrodesulfurizovana teška vakuum; Ulje za loženje;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena u procesu katalitičke hidrodesulfurizacije. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom C20 - C50, sa intervalom ključanja u opsegu od 350°C do 600°C približno. Obično sadrži 5% masenih ili više aromatičnih ugljovodonika sa 4 - 6 kondenzovanih prstenova.)

649-017-00-0

265-189-6

64742-86-5

 

Ostaci (nafta), parno-krakovani; Ulje za loženje;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao zaostala frakcija u destilaciji proizvoda parnog krakovanja (uključujući parno krakovanje radi proizvodnje etilena). Sastoji se najvećim delom od nezasićenih ugljovodonika, uglavnom > C14, i ključa iznad 260°C. Obično sadrži 5% masenih ili više aromatičnih ugljovodonika sa 4 - 6 kondenzovanih prstenova.)

649-018-00-6

265-193-8

64742-90-1

 

Ostaci (nafta), atmosferski; Ulje za loženje.
(Složeni ostatak destilacije sirove nafte na atmosferskom pritisku. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom > C11, i ključa iznad 200°C. Obično sadrži 5% masenih ili više aromatičnih ugljovodonika sa 4 - 6 kondenzovanih prstenova.)

649-019-00-1

269-777-3

68333-22-2

 

Izbistrena ulja (nafta), hidrodesulfurizovana katalitički krakovana; Ulje za loženje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena iz katalitički krakovanog izbistrenog ulja hidrogenizacijom (sumpor se redukuje do vodonik-sulfida koji se uklanja). Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom > C20, ključa iznad 350°C. Obično sadrži 5% masenih ili više aromatičnih ugljovodonika sa 4 - 6 kondenzovanih prstenova.)

649-020-00-7

269-782-0

68333-26-6

 

Destilati (nafta), hidrodesulfurizovani katalitički krakovani, srednji; Ulje za loženje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena hidrogenizacijom srednjih destilata katalitičkog krakovanja, čime se sumporna jedinjenja redukuju do vodonik-sulfida i tako se uklanjaju. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom C11 - C30, sa intervalom ključanja u opsegu od 205°C do 450°C približno. Sadrži relativno veliku količinu tricikličnih aromatičnih ugljovodonika.)

649-021-00-2

269-783-6

68333-27-7

 

Destilati (nafta), hidrodesulfurizovani katalitički krakovani, teški; Ulje za loženje
(Složena smeša ugljovodonika dobijena hidrogenizacijom teških destilata katalitičkog krakovanja čime se sumporna jedinjenja redukuju do vodonik-sulfida i tako se uklanjaju. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom C15 - C35, sa intervalom ključanja u opsegu od 260°C do 500°C približno. Obično sadrži 5% masenih ili više aromatičnih ugljovodonika sa 4 - 6 kondenzovanih prstenova.)

649-022-00-8

269-784-1

68333-28-8

 

Ulje za loženje, ostaci - primarna gasna ulja, visoko-sumporna; Ulje za loženje.

649-023-00-3

270-674-0

68476-32-4

 

Ulje za loženje, ostatak; Ulje za loženje.
(Tečni proizvod iz različitih rafinerijskih tokova, najčešće njihovi ostaci. Sastav je složen i zavisi od tipa (vrste) upotrebljene sirove nafte.)

649-024-00-9

270-675-6

68476-33-5

 

Ostaci (nafta), ostatak frakcionatora katalitičkog reformata; Ulje za loženje.
(Složeni ostatak od destilacije ostatka frakcionatora katalitičkog reformata. Ključa iznad 399°C.)

649-025-00-4

270-792-2

68478-13-7

 

Ostaci (nafta), teško koksno gasno ulje i vakuum gasno ulje; Ulje za loženje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao ostatak destilacije teškog koksnog gasnog ulja i vakuum gasnog ulja. Uglavnom se sastoji od ugljovodonika > C13, sa tačkom ključanja iznad 230°C.)

649-026-00-X

270-796-4

68478-17-1

 

Ostaci (nafta), teški koksni i laki vakuumski; Ulje za loženje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao ostatak destilacije teškog koksnog gasnog ulja i lakog vakuum gasnog ulja. Uglavnom se sastoji od ugljovodonika > C13, sa tačkom ključanja iznad 230°C.)

649-027-00-5

270-983-0

68512-61-8

 

Ostaci (nafta), laki vakuum; Ulje za loženje.
(Složeni ostatak vakuum destilacije ostatka destilacije sirove nafte na atmosferskom pritisku. Uglavnom se sastoji od ugljovodonika > C13, sa tačkom ključanja iznad 230°C.)

649-028-00-0

270-984-6

68512-62-9

 

Ostaci (nafta), parno-krakovani laki; Ulje za loženje.
(Složeni ostatak destilacije proizvoda parnog krakovanja. Uglavnom se sastoji od aromatičnih i nezasićenih ugljovodonika > C7, sa intervalom ključanja u opsegu od 101°C do 555°C približno.)

649-029-00-6

271-013-9

68513-69-9

 

Ulje za loženje, No 6; Ulje za loženje
(Destilat sa opsegom viskoziteta od minimalnog 197 mm2s-1 na 37,7°C, do maksimalnog 1970 mm2s-1 na 37,7°C.)

649-030-00-1

271-384-7

68553-00-4

 

Ostaci (nafta), postrojenje za izdvajanje lakih frakcija, nisko-sumporni; Ulje za loženje.
(Složena smeša ugljovodonika sa niskim sadržajem sumpora, dobijena frakcionisanjem ostataka iz postrojenja za izdvajanje lakih frakcija destilata sirove nafte. To je ostatak posle uklanjanja primarnog benzina, kerozina i gasnog ulja.)

649-031-00-7

271-763-7

68607-30-7

 

Gasna ulja (nafta), teško atmosfersko; Ulje za loženje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom sirove nafte. Sastoji od uglavnom od C7 - C35 ugljovodonika, sa intervalom ključanja u opsegu od 121°C do 510°C približno.)

649-032-00-2

272-184-2

68783-08-4

 

Ostaci (nafta), koksni skruber (prečistač gasova), sadrži kondenzovana aromatična jedinjenja;
Ulje za loženje.
(Vrlo složena smeša ugljovodonika dobijena kao ostatak destilacije vakuum ostatka i proizvoda termičkog krakovanja. Uglavnom se sastoji od ugljovodonika, uglavnom > C20, i ključa, približno, iznad 350°C. Obično sadrži 5% masenih ili više aromatičnih ugljovodonika sa 4 - 6 kondenzovanih prstenova.)

649-033-00-8

272-187-9

68783-13-1

 

Destilati (nafta), vakuum destilacija ostataka atmosferske destilacije nafte; Ulje za loženje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena vakuum destilacijom ostatka destilacije sirove nafte na atmosferskom pritisku.)

649-034-00-3

273-263-4

68955-27-1

 

Ostaci (nafta), parno-krakovani, smolasti; Ulje za loženje.
(Složena smeša dobijena kao ostatak destilacije ostataka parno krakovane nafte.)

649-035-00-9

273-272-3

68955-36-2

 

Destilati (nafta), vakuumski, srednji; Ulje za loženje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena vakuum destilacijom ostatka destilacije sirove nafte na atmosferskom pritisku. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom C14 - C42, sa intervalom ključanja u opsegu od 250°C do 545°C približno. Obično sadrži 5% masenih ili više aromatičnih ugljovodonika sa 4 - 6 kondenzovanih prstenova.)

649-036-00-4

274-683-0

70592-76-6

 

Destilati (nafta), vakuumski, laki; Ulje za loženje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena vakuum destilacijom ostatka destilacije sirove nafte na atmosferskom pritisku. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom C11 - C35, sa intervalom ključanja u opsegu od 250°C do 545°C približno.)

649-037-00-X

274-684-6

70592-77-7

 

Destilati (nafta), vakuum; Ulje za loženje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena vakuum destilacijom ostatka destilacije sirove nafte na atmosferskom pritisku. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom C15 - C50, sa intervalom ključanja u opsegu od 270°C do 600°C približno. Obično sadrži 5% masenih ili više aromatičnih ugljovodonika sa 4 - 6 kondenzovanih prstenova.)

649-038-00-5

274-685-1

70592-78-8

 

Gasna ulja (nafta), hidrodesulfurizovana sirovina za "teško" koksovanje; Ulje za loženje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena hidrodesulfurizacijom destilata sirovina za "teško" koksovanje. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom C8 - C44, sa intervalom ključanja u opsegu od 304°C do 548°C približno. Obično sadrži 5% masenih ili više aromatičnih ugljovodonika sa 4 - 6 kondenzovanih prstenova.)

649-039-00-0

285-555-9

85117-03-9

 

Ostaci (nafta), parno-krakovani, destilati; Ulje za loženje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena u proizvodnji rafinisanog naftnog katrana destilacijom parno krakovanog katrana. Sastoji se uglavnom od aromatičnih i drugih ugljovodonika i organskih sumpornih jedinjenja.)

649-040-00-6

292-657-7

90669-75-3

 

Ostaci (nafta), vakuumski, laki; Ulje za loženje.
(Složeni ostatak vakuum destilacije ostatka destilacije sirove nafte na atmosferskom pritisku. Sastoji se od ugljovodonika > C24 i ključa iznad 390°C.)

649-041-00-1

292-658-2

90669-76-4

 

Ulje za loženje, visoko-sumporni teški; Ulje za loženje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom sirove nafte. Sastoji se uglavnom od alifatičnih, aromatičnih i alicikličnih ugljovodonika, uglavnom > C25, i ključa iznad 400°C.)

649-042-00-7

295-396-7

92045-14-2

 

Ostaci (nafta), katalitičko krakovanje; Ulje za loženje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao ostatak destilacije proizvoda katalitičkog krakovanja. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika > C11 i ključa iznad 200°C.)

649-043-00-2

295-511-0

92061-97-7

 

Destilati (nafta), katalitički krakovani, srednji, termički razoreni; Ulje za loženje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda katalitičkog krakovanja, koja je korišćena kao fluid za prenos toplote. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika koji ključaju u opsegu od 220°C do 450°C. Ova smeša često sadrži i organska sumporna jedinjenja.)

649-044-00-8

295-990-6

92201-59-7

 

Uljni ostaci (nafta); Ulje za loženje.
(Složena smeša ugljovodonika, sumpornih jedinjenja i organo-metalnih jedinjenja, dobijena kao ostatak rafinerijskog frakcionacionisanja u procesima krakovanja. Dobija se u obliku ulja, viskoziteta višeg od 2·mm2s-1 na 100°C.)

649-045-00-3

298-754-0

93821-66-0

 

Ostaci, parno-krakovani, termički obrađeni; Ulje za loženje
(Složena smeša ugljovodonika dobijena obradom i destilacijom sirove parno krakovane nafte. Sastoji se uglavnom od nezasićenih ugljovodonika, ključa iznad 180°C.)

649-046-00-9

308-733-0

98219-64-8

 

Destilati (nafta), hidrodesulfurizovani, punog opsega, srednji; Ulje za loženje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena hidrogenizacijom naftne sirovine. Sastoji se uglavnom od C9 - C25 ugljovodonika, sa intervalom ključanja u opsegu od 150°C do 400°C.)

649-047-00-4

309-863-0

101316-57-8

 

Ostaci (nafta), frakcionator katalitičkog reformata; Ulje za loženje
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao frakcija zaostala u destilaciji proizvoda katalitičkog reforminga. Sastoji se pretežno od C10 - C25 aromatičnih ugljovodonika, sa intervalom ključanja u opsegu od 160°C do 400°C. Obično sadrži 5% (masenih) ili više aromatičnih ugljovodonika sa 4 - 6 kondenzovanih prstenova.)

649-048-00-X

265-069-3

64741-67-9

 

Ulja iz deparafinacije (nafta); Ulja koja se izdvajaju iz sirovih parafina, tretirana ugljenikom;
Ulja iz deparafinacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena tretmanom Ulja iz deparafinacije sa aktivnim ugljenikom radi uklanjanja tragova primesa i nečistoća. Sastoji se uglavnom od zasićenih normalnih ugljovodonika, pretežno > C12.)

649-211-00-5

308-126-0

97862-76-5

L

Destilati (nafta), slađeni, srednji; Gasno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena slađenjem destilata nafte uklanjanjem merkaptana ili uklanjanjem kiselih nečistoća. Sastoji se od ugljovodonika, pretežno C9 - C20, sa intervalom ključanja u opsegu od 150°C do 345°C približno.)

649-212-00-0

265-088-7

64741-86-2

N

Gasna ulja (nafta), rafinat solventne ekstrakcije. Gasno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao rafinat u postupku solventne ekstrakcije. Sastoji se pretežno od C11 - C25 alifatičnih ugljovodonika, sa intervalom ključanja u opsegu od 205°C do 400°C približno.)

649-213-00-6

265-092-9

64741-90-8

N

Gasna ulja (nafta), rafinat solventne ekstrakcije, srednji; Gasno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao rafinat u postupku solventne ekstrakcije. Sastoji se pretežno od C9 - C20 alifatičnih ugljovodonika, sa intervalom ključanja u opsegu od 150°C do 345°C približno.)

649-214-00-1

265-093-4

64741-91-9

N

Gasna ulja (nafta), kiselo obrađena; Gasno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao rafinat u postupku prečišćavanja sumpornom kiselinom. Sastoji se od ugljovodonika, pretežno C13 - C25, sa intervalom ključanja u opsegu od 230°C do 400°C približno.)

649-215-00-7

265-112-6

64742-12-7

N

Destilati (nafta), kiselo obrađeni, srednji; Gasno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao rafinat u postupku prečišćavanja sumpornom kiselinom. Sastoji se od ugljovodonika, pretežno C11 - C20, sa intervalom ključanja u opsegu od 205°C do 345°C približno.)

649-216-00-2

265-113-1

64742-13-8

N

Destilati (nafta), kiselo obrađeni, laki; Gasno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao rafinat u postupku prečišćavanja sumpornom kiselinom. Sastoji se od ugljovodonika, pretežno C9 - C16, sa intervalom ključanja u opsegu od 150°C do 290°C približno.)

649-217-00-8

265-114-7

64742-14-9

N

Gasno ulje (nafta), hemijski neutralisano; Gasno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena u postupku uklanjanja kiselih sastojaka. Sastoji se od ugljovodonika, pretežno C13 - C25, sa intervalom ključanja u opsegu od 230°C do 400°C približno.)

649-218-00-3

265-129-9

64742-29-6

N

Destilati (nafta), hemijski neutralisani, srednji; Gasno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena u postupku uklanjanja kiselih sastojaka. Sadrži ugljovodonike, pretežno C11 - C20, sa intervalom ključanja u opsegu od 205°C do 345°C približno.)

649-219-00-9

265-130-4

64742-30-9

N

Destilati (nafta), obrada glinom, srednji; Gasno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao filtrat posle ceđenja naftne frakcije koja je obrađena prirodnom ili modifikovanom glinom perkolacijom (ceđenjem kroz sloj gline), radi uklanjanja tragova polarnih jedinjenja i prisutnih nečistoća. Sastoji se od ugljovodonika, pretežno C9 - C20, sa intervalom ključanja u opsegu od 150°C do 345°C približno.)

649-220-00-4

265-139-3

64742-38-7

N

Destilati (nafta), hidrogenizovani, srednji; Gasno ulje - bez specifikacije
(Složena smeša ugljovodonika dobijena u postupku katalitičke hidrogenizacije naftne frakcije. Sastoji se od ugljovodonika, pretežno C11 - C25, sa intervalom ključanja u opsegu od 205°C do 400°C približno.)

649-221-00-X

265-148-2

64742-46-7

N

Gasna ulja (nafta), hidrodesulfurizovano; Gasno ulje - bez specifikacije
(Složena smeša ugljovodonika dobijena iz naftne sirovine hidrogenizacijom kojom se organski sumpor uklanja redukcijom do vodonik-sulfida. Sastoji se od ugljovodonika, pretežno C13 - C25, sa intervalom ključanja u opsegu od 230°C do 400°C približno.)

649-222-00-5

265-182-8

64742-79-6

N

Destilati (nafta), hidrodesulfurizovani, srednji; Gasno ulje - bez specifikacije
(Složena smeša ugljovodonika dobijena iz naftne sirovine hidrogenizacijom kojom se organski sumpor uklanja redukcijom do vodonik-sulfida. Sastoji se od ugljovodonika, pretežno C11 - C25, sa intervalom ključanja u opsegu od 205°C do 400°C približno.)

649-223-00-0

265-183-3

64742-80-9

N

Destilati (nafta), ostatak frakcionatora katalitičkog reformata, visokoključajući;
Gasno ulje - bez specifikacije
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom ostatka iz frakcionatora katalitičkog reformata. Ima interval ključanja u opsegu od 343°C do 399°C približno.)

649-228-00-8

270-719-4

68477-29-2

N

Destilati (nafta), ostatak iz frakcionatora katalitičkog reformata, srednjeključajući;
Gasno ulje - bez specifikacije
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom iz ostatka iz frakcionatora katalitičkog reformata. Ima interval ključanja u opsegu od 288°C do 371°C približno.)

649-229-00-3

270-721-5

68477-30-5

N

Destilati (nafta), ostatak iz frakcionatora katalitičkog reformata niskoključajući;
Gasno ulje - bez specifikacije
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom iz ostatka iz frakcionatora katalitičkog reformata. Ima interval ključanja ispod 288°C.)

649-230-00-9

270-722-0

68477-31-6

N

Destilati (nafta) visokorafinisani, srednji; Gasno ulje - bez specifikacije
(Složena smeša ugljovodonika dobijena obradom naftne frakcije u nekoliko sledećih koraka: filtracija, centrifugiranje, destilacija na atmosferskom pritisku, vakuum destilacija, zakišeljavanje, neutralizacija i obrada glinom. Sastoji se od ugljovodonika, pretežno C10 - C20.)

649-231-00-4

292-615-8

90640-93-0

N

Destilati (nafta), katalitički reformat, aromatični, teški
Gasno ulje - bez specifikacije
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom katalitički reformirane naftne frakcije. Sastoji se od aromatičnih ugljovodonika, pretežno C10 - C16, sa intervalom ključanja u opsegu od 200°C do 300°C približno.)

649-232-00-X

295-294-2

91995-34-5

N

Gasna ulja, parafinska; Gasno ulje - bez specifikacije
(Destilat nastao redestilacijom iz složene smeše ugljovodonika dobijene destilacijom efluenata iz intenzivne katalitičke hidrogenizacije parafina. Interval ključanja ima u opsegu od 190°C do 330°C približno.)

649-233-00-5

300-227-8

93924-33-5

N

Teški benzin (nafta), hidrodesulfurizovan, prečišćen solventnom ekstrakcijom, teški;
Gasno ulje - bez specifikacije

649-234-00-0

307-035-3

97488-96-5

N

Ugljovodonici, C16-20, laki destilati iz hidrogenizovanih srednjih destilata;
Gasno ulje - bez specifikacije
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao prvi tok vakuum destilacije efluenata iz postupka hidrogenizacije srednjeg destilata. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno C16 - C20, sa intervalom ključanja u opsegu od 290°C do 350°C približno. U obliku je ulja viskoznosti 2 mm2s-1 na 100°C.)

649-235-00-6

307-659-6

97675-85-9

N

Ugljovodonici, C12-20, hidrogenizovani parafinski; laki destilati; Gasno ulje - bez specifikacije
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao prvi tok vakuum destilacije efluenata katalitičke hidrogenizacije teških parafina. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno C12 - C20, sa intervalom ključanja u opsegu od 230°C do 350°C približno. U obliku je ulja viskoznosti 2 mm2s-1 na 100°C.)

649-236-00-1

307-660-1

97675-86-0

N

Ugljovodonici, C11-17, solventno ekstrahovani laki naftenski; Gasno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena ekstrakcijom aromatičnih ugljovodonika iz lakog naftenskog destilata, sa viskoznošću od 2,2 mm2s-1 na 40°C. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno C11 - C17, sa intervalom ključanja u opsegu od 200°C do 300°C približno.)

649-237-00-7

307-757-9

97722-08-2

N

Gasna ulja, hidrogenizovana; Gasno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena redestilacijom efluenata katalitičke hidrogenizacije parafina. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno C17 - C27, sa intervalom ključanja u opsegu od 330°C do 340°C približno.)

649-238-00-2

308-128-1

97862-78-7

N

Destilati (nafta), laki parafinski, obrađeni aktivnim ugljem; Gasno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena iz naftnih uljnih frakcija uklanjanjem tragova polarnih sastojaka i nečistoća aktivnim ugljem. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno C12 - C28.)

649-239-00-8

309-667-5

100683-97-4

N

Destilati (nafta), srednji parafinski, aktivnim ugljem obrađeni; Gasno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena odvajanjem tragova polarnih sastojaka i nečistoća aktivnim ugljem. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno C16 - C36.)

649-240-00-3

309-668-0

100683-98-5

N

Destilati (nafta), srednji parafinski, obrađeni glinom; Gasno ulje - bez specifikacije
(Složena smeša ugljovodonika dobijena uklanjanjem tragova polarnih sastojaka i nečistoća obradom nafte glinom za beljenje. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno C16 - C36.)

649-241-00-9

309-669-6

100683-99-6

N

Alkani, C12-26 - račvasti i normalni.

649-242-00-4

292-454-3

90622-53-0

N

Masti za podmazivanje; Masti
(Složena smeša ugljovodonika, pretežno C12 - C50. Može sadržati organske soli alkalnih i zemnoalkalnih metala i/ili aluminijumova jedinjenja.)

649-243-00-X

278-011-7

74869-21-9

N

Presovani parafin (nafta), Presovani parafin;
(Složena smeša ugljovodonika dobijena iz naftne frakcije solventnom kristalizacijom (uklanjanje parafinskog voska rastvaračem) ili kao destilaciona frakcija iz veoma voskaste sirovine. Sastoji se uglavnom od zasićenih normalnih i račvastih ugljovodonika, pretežno > C20.)

649-244-00-5

265-165-5

64742-61-6

N

Presovani parafin (nafta); obrađen kiselinom; Presovani parafin
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao rafinat posle obrade naftne frakcije presovanog parafina sumpornom kiselinom. Sastoji se uglavnom od zasićenih normalnih i račvastih ugljovodonika, pretežno > C20.)

649-245-00-0

292-659-8

90669-77-5

N

Presovani parafin (nafta); obrađeni glinom;
Nerafinisani parafinski vosak sa visokom sadržajem ulja (meki vosak)
(Složena smeša ugljovodonika dobijena posle obrade naftne frakcije presovanog parafina prirodnom ili modifikovanom glinom kontaktnim ili perkolacionim postupkom. Sastoji se uglavnom od zasićenih normalnih i račvastih ugljovodonika, pretežno > C20.)

649-246-00-6

292-660-3

90669-78-6

N

Presovani parafin (nafta); katalitički hidrogenizovan; Presovani parafin
(Složena smeša ugljovodonika dobijena obradom presovanog parafina katalitičkom hidrogenizacijom. Sastoji se uglavnom od zasićenih normalnih i račvastih ugljovodonika, pretežno > C20.)

649-247-00-1

295-523-6

92062-09-4

N

Presovani parafin (nafta); lako topivi; Presovani parafin
(Složena smeša ugljovodonika dobijena iz naftne frakcije solventnom deparafinizacijom. Sastoji se uglavnom od zasićenih normalnih i račvastih ugljovodonika, pretežno > C12.)

649-248-00-7

295-524-1

92062-10-7

N

Presovani parafin (nafta); lako topivi, hidrogenizovan; Presovani parafin
(Složena smeša ugljovodonika dobijena katalitičkom hidrogenizacijom presovanog parafina. Sastoji se uglavnom od zasićenih normalnih i račvastih ugljovodonika, pretežno > C12.)

649-249-00-2

295-525-7

92062-11-8

N

Presovani parafin (nafta); lako topivi, prečišćen aktivnim ugljem; Presovani parafin
(Složena smeša ugljovodonika dobijena uklanjanjem tragova polarnih sastojaka i nečistoća obradom presovanog parafina aktivnim ugljem. Sastoji se uglavnom od zasićenih normalnih i račvastih ugljovodonika, pretežno > C12.)

649-250-00-8

308-155-9

97863-04-2

N

Presovani parafin (nafta); prečišćavanje glinom obrađeni; Presovani parafin
(Složena smeša ugljovodonika dobijena posle obrade presovanog parafina bentonitom čime se uklanjaju tragovi polarnih sastojaka i nečistoća. Sastoji se uglavnom od zasićenih normalnih i račvastih ugljovodonika, pretežno > C12.)

649-251-00-3

308-156-4

97863-05-3

N

Presovani parafin (nafta); prečišćavanje silicijumovom kiselinom; Presovani parafin
(Složena smeša ugljovodonika dobijena posle obrade presovanog parafina silicijumovom kiselinom čime se uklanjaju tragovi polarnih sastojaka i nečistoća. Sastoji se uglavnom od zasićenih normalnih i račvastih ugljovodonika, pretežno > C12.)

649-252-00-9

308-158-5

97863-06-4

N

Presovani parafin (nafta); prečišćen aktivnim ugljem; Presovani parafin
(Složena smeša ugljovodonika dobijena uklanjanjem tragova polarnih sastojaka i nečistoća obradom presovanog parafina aktivnim ugljem.)

649-253-00-4

309-723-9

100684-49-9

N

Parafinska mast (vazelin); Parafinska mast (vazelin);
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao polučvrsti proizvod posle uklanjanja parafinskih voskova iz rezidualnog parafinskog ulja. Sastoji se pretežno od čvrstih i tečnih ugljovodonika, uglavnom > C25.)

649-254-00-X

232-373-2

8009-03-8

N

Parafinska mast (vazelin) (nafta), oksidovan; Parafinska mast (vazelin)
(Složena smeša organskih jedinjenja, pretežno karbonskih (karboksilnih) kiselina velike molekulske mase, dobijena vazdušnom oksidacijom parafinske masti (vazelina).)

649-255-00-5

265-206-7

64743-01-7

N

Parafinska mast (vazelin) (nafta), obrada aluminijum oksidom; Parafinska mast (vazelin)
(Složena smeša ugljovodonika dobijena prečišćavanjem parafinske masti sa Al2O3 radi uklanjanja tragova polarnih sastojaka i nečistoća. Sastoji se pretežno od zasićenih, kristalnih i tečnih ugljovodonika, pretežno > C25.)

649-256-00-0

285-098-5

85029-74-9

N

Parafinska mast (vazelin) (nafta) hidrogenizovana; Parafinska mast (vazelin).
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao polučvrsti proizvod posle katalitičke hidrogenizacije rezidualnog parafinskog ulja iz koga je prethodno uklonjen parafinski vosak. Sadrži pretežno zasićene sa mikrokristalima i tečne ugljovodonike, uglavnom > C20.)

649-257-00-6

295-459-9

92045-77-7

N

Parafinska mast (vazelin) (nafta) prečišćena aktivnim ugljem; Parafinska mast (vazelin)
(Složena smeša ugljovodonika dobijena prečišćavanjem naftne parafinske masti uklanjanjem tragova polarnih sastojaka i nečistoća adsorpcijom na aktivnom uglju. Sadrži pretežno zasićene, čvrste i tečne ugljovodonike, uglavnom > C20.)

649-258-00-1

308-149-6

97862-97-0

N

Parafinska mast (vazelin) (nafta) prečišćena silicijumovom kiselinom
Parafinska mast (vazelin)
(Složena smeša ugljovodonika dobijena prečišćavanjem parafinske masti uklanjanjem tragova polarnih sastojaka i nečistoća sa silicijumovom kiselinom. Sadrži zasićene ugljovodonike, uglavnom > C20.)

649-259-00-7

308-150-1

97862-98-1

N

Parafinska mast (vazelin) (nafta) prečišćavanje adsorpcijom na glini; Parafinska mast (vazelin).
(Složena smeša ugljovodonika dobijena prečišćavanjem parafinske masti adsorpcijom tragova polarnih sastojaka i nečistoća na glini. Sadrži uglavnom zasićene ugljovodonike koji imaju broj C atoma, pretežno > C25.)

649-260-00-2

309-706-6

100684-33-1

N

Benzin, prirodni; Niskoključajući teški benzin.
Složena smeša ugljovodonika izdvojena iz prirodnog gasa hlađenjem ili absorpcijom. Sastoji se pretežno od zasićenih alifatičnih ugljovodonika, uglavnom C4 - C8, sa intervalom ključanja u opsegu od -20°C do 120°C približno.)

649-261-00-8

232-349-1

8006-61-9

P

Teški benzin; (nafta) Niskoključajući teški benzin.
(Rafinisani, delimično rafinisani ili nerafinisani naftni proizvodi dobijeni destilacijom prirodnog gasa. Sastoje se od zasićenih ugljovodonika, uglavnom C5 - C6, sa intervalom ključanja u opsegu od 100°C do 200°C približno.)

649-262-00-3

232-443-2

8030-30-6

P

Ligroin (petroletar); Niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena frakcionom destilacijom nafte. Ova frakcija ima interval ključanja u opsegu od 20°C do 135°C približno.)

649-263-00-9

232-453-7

8032-32-4

P

Benzin (nafta), teški primarni; Niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom sirove nafte. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom C6 - C12, sa intervalom ključanja u opsegu od 65°C do 230°C približno.)

649-264-00-4

265-041-0

64741-41-9

P

Benzin (nafta), primarni, punog opsega ključanja; Niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom sirove nafte. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom C4 - C11, sa intervalom ključanja u opsegu od -20°C do 220°C približno.)

649-265-00-X

265-042-6

64741-42-0

P

Benzin (nafta), laki, primarni; Niskoključajući benzin
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom sirove nafte. Sastoji se uglavnom od alifatičnih ugljovodonika, uglavnom C4 - C10, sa intervalom ključanja u opsegu od -20°C do 180°C približno.)

649-266-00-5

265-046-8

64741-46-4

P

Benzinski rastvarač (nafta), laki alifatični; Niskoključajući benzin
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom sirove nafte ili prirodnog benzina. Sastoji se uglavnom od zasićenih ugljovodonika, uglavnom C5 - C10, sa intervalom ključanja u opsegu od 30°C do 160°C približno.)

649-267-00-0

265-192-2

64742-89-8

P

Destilati (nafta), laki, primarni; Niskoključajući benzin
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom sirove nafte. Sastoji se od ugljovodonika sa brojem, uglavnom C2 - C7, sa intervalom ključanja u opsegu od -88°C do 99°C približno.)

649-268-00-6

270-077-5

68410-05-9

P

Benzin; rekuperacija para; Niskoključajući benzin
(Složena smeša ugljovodonika izdvojena hlađenjem iz gasova u sistemu za rekuperaciju para. Sastoji se od zasićenih ugljovodonika, uglavnom C4 - C11, sa intervalom ključanja u opsegu od -20°C do 196°C približno.)

649-269-00-1

271-025-4

68514-15-8

P

Benzin; primarni, iz atmosferske destilacije; Niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena atmosferskom destilacijom sirove nafte. Interval ključanja ima u opsegu od 36,1°C do 193,3°C.)

649-270-00-7

271-727-0

68606-11-1

P

Benzin (nafta), neslađeni; Niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom naftnih tokova iz različitih rafinerijskih procesa. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom C5 - C12, sa intervalom ključanja u opsegu od 0°C do 230°C približno.)

649-271-00-2

272-186-3

68783-12-0

P

Destilati (nafta), laki primarni benzin, sa vrha frakcionog stabilizatora
Niskoključajući benzin
(Složena smeša ugljovodonika dobijena frakcionisanjem lakog primarnog benzina. Sastoji se od zasićenih alifatičnih ugljovodonika, uglavnom C3 - C6.)

649-272-00-8

272-931-2

68921-08-4

P

Benzin (nafta), teški, primarni, sadrži aromatična jedinjenja; Niskoključajući benzin
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom sirove nafte. Sastoji se pretežno od ugljovodonika, uglavnom C8 - C12, sa intervalom ključanja u opsegu od 130°C do 210°C približno.)

649-273-00-3

309-945-6

101631-20-3

P

Benzin (nafta), alkilat punog opsega ključanja; Modifikovani niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda reakcije izobutana sa (najčešće C3 - C5) monoolefinskim ugljovodonicima. Sastoji se pretežno od račvastih alkana, uglavnom C7 - C12, sa intervalom ključanja u opsegu od 90°C do 220°C približno.)

649-274-00-9

265-066-7

64741-64-6

P

Benzin (nafta), teški alkilat; Modifikovani niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda reakcije izobutana sa (najčešće C3 - C5) monoolefinskim ugljovodonicima. Sastoji se pretežno od račvastih alkana, uglavnom C9 - C12, sa intervalom ključanja u opsegu od 150°C do 220°C približno.)

649-275-00-4

265-067-2

64741-65-7

P

Benzin (nafta), laki alkilat; Modifikovani niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda reakcije izobutana sa (najčešće C3 - C5) monoolefinskim ugljovodonicima. Sastoji se pretežno od račvastih alkana, uglavnom C7 - C10, sa intervalom ključanja u opsegu od 90°C do 160°C približno.)

649-276-00-X

265-068-8

64741-66-8

P

Benzin (nafta), izomerizacija; Modifikovani niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena katalitičkom izomerizacijom C4 - C6 parafina normalnog niza. Sastoji se uglavnom od zasićenih ugljovodonika: izobutana, izopentana, 2,2-dimetilbutana, 2-metilpentana i 3-metilpentana.)

649-277-00-5

265-073-5

64741-70-4

P

Benzin (nafta), prečišćen solventnom ekstrakcijom, laki; Modifikovani niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao rafinat u postupku solventne ekstrakcije. Sastoji se pretežno od alifatičnih ugljovodonika, uglavnom C5 - C11, sa intervalom ključanja u opsegu od 35°C do 190°C.)

649-278-00-0

265-086-6

64741-84-0

P

Benzin (nafta), prečišćen solventnom ekstrakcijom, teški;
Modifikovani niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao rafinat u postupku solventne ekstrakcije. Sastoji se pretežno od alifatičnih ugljovodonika, uglavnom C7 - C12, sa intervalom ključanja u opsegu od 90°C do 230°C.)

649-279-00-6

265-095-5

64741-92-0

P

Rafinati (nafta), ekstrakcija proizvoda katalitičkog reformata suprotnim strujanjem etilenglikol-voda; Modifikovani niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao rafinat iz UDEX postupka ekstrakcije (ekstrakcija smešom etilenglikol-voda u sistemu suprotnih tokova) toka katalitičkog reformata. Sastoji se pretežno od zasićenih ugljovodonika, uglavnom C6 - C9.)

649-280-00-1

270-088-5

68410-71-9

P

Rafinati (nafta), reformat, Lurgi jedinica za odvajanje; Modifikovani niskoključajući benzin
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao rafinat iz Lurgi jedinice za odvajanje. Sastoji se uglavnom od nearomatičnih, pretežno C6 - C8 ugljovodonika, sa različitim, manjim količinama aromatičnih jedinjenja.)

649-281-00-7

270-349-3

68425-35-4

P

Benzin (nafta), alkilat punog opsega ključanja, sadrži butan; Modifikovani niskoključajući benzin
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda reakcije izobutana sa (najčešće C3 - C5) monoolefinskim ugljovodonicima. Sastoji se pretežno od račvastih, uglavnom C7 - C12 alkana, sadrži i neke butane, a ima interval ključanja u opsegu od 35°C do 200°C približno.)

649-282-00-2

271-267-0

68527-27-5

P

Destilati (nafta), laki naftni derivat parnog krakovanja, prečišćen ekstrakcijom, hidrogenizovan;
Modifikovani niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao rafinat iz procesa solventne ekstrakcije hidrogenizovanog lakog destilata parnokrakovanog benzina.)

649-283-00-8

295-315-5

91995-53-8

P

Benzin (nafta), C4-12 butanski alkilat, bogat izooktanom; Modifikovani niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena alkilovanjem butana. Sastoji se pretežno od ugljovodonika, uglavnom C4 - C12, bogata izooktanom, sa intervalom ključanja u opsegu od 35°C do 210°C.)

649-284-00-3

295-430-0

92045-49-3

P

Ugljovodonici, hidrogenizovani laki naftni destilati, prečišćeni solventnom rafinacijom;
Modifikovani niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom iz hidrogenizovanog teškog benzina obrađenog solventnom ekstrakcijom. Sastoji se pretežno od zasićenih ugljovodonika, sa intervalom ključanja u opsegu od 94°C do 99°C.)

649-285-00-9

295-436-3

92045-55-1

P

Benzin (nafta), izomerizacija, C6-frakcija; Modifikovani niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom iz katalitički izomerizovanog benzina. Sastoji se uglavnom od izomera heksana, sa intervalom ključanja u opsegu od 60°C do 66°C.)

649-286-00-4

295-440-5

92045-58-4

P

Ugljovodonici, C6-7, krakovanje benzina, prečišćeni solventnom ekstrakcijom;
Modifikovani niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika nastala sorpcijom benzena iz, katalitički, potpuno hidrogenizovane ugljovodonične frakcije bogate benzenom dobijene destilacijom iz predhidrogenizovanog krakovanog benzina. Sastoji se najvećim delom od parafinskih i naftenskih ugljovodonika, uglavnom C6 - C7, sa intervalom ključanja u opsegu od 70°C do 100°C.)

649-287-00-X

295-446-8

92045-64-2

P

Ugljovodonici, bogati sa C6; hidrogenizovani laki destilati benzina, prečišćeni solventnom ekstrakcijom
Modifikovani niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom posle solventne ekstrakcije hidrogenizovanog teškog benzina. Sastoji se pretežno od zasićenih ugljovodonika, sa intervalom ključanja u opsegu od 65°C do 70°C.)

649-288-00-5

309-871-4

101316-67-0

P

Benzin (nafta), katalitički krakovan, teški; Katalitički krakovan, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda katalitičkog krakovanja. Sastoji se od ugljovodonika, pretežno C6 - C12, sa intervalom ključanja u opsegu od 65°C do 230°C. Sadrži relativno veliku količinu nezasićenih ugljovodonika.)

649-289-00-0

265-055-7

64741-54-4

P

Benzin (nafta) katalitički krakovan, laki; Katalitički krakovan, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda katalitičkog krakovanja. Sastoji se od ugljovodonika, pretežno C4 - C11, sa intervalom ključanja u opsegu od -20°C do 190°C. Sadrži relativno veliku količinu nezasićenih ugljovodonika.)

649-290-00-6

265-056-2

64741-55-5

P

Ugljovodonici, C3-11, destilati katalitičkog krakovanja
Katalitički krakovan, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda katalitičkog krakovanja. Sastoji se od ugljovodonika, pretežno C3 - C11, sa intervalom ključanja ispod 204°C.)

649-291-00-1

270-686-6

68476-46-0

P

Benzin (nafta), katalitički krakovan, laki destilat; Kataltički krakovan, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda katalitičkog krakovanja. Sastoji se od ugljovodonika, pretežno C1 - C5.)

649-292-00-7

272-185-8

68783-09-5

P

Destilati (nafta), iz lakog destilata parnokrakovanog benzina, hidrogenizovani, aromatični;
Katalitički krakovan, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena obradom lakog destilata iz parnokrakovanja benzina. Sastoji se pretežno od aromatičnih ugljovodonika.)

649-293-00-2

295-311-3

91995-50-5

P

Benzin (nafta), katalitički krakovan, teški, slađeni; Katalitički krakovan, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena slađenjem destilata katalitički krakovanog benzina radi prevođenja merkaptana ili uklanjanja kiselih nečistoća. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, uglavnom C6 - C12, sa intervalom ključanja u opsegu od 60°C do 200°C.)

649-294-00-8

295-431-6

92045-50-6

P

Benzin (nafta), katalitički krakovan, laki, slađeni; Katalitički krakovan, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena slađenjem katalitički krakovanih naftnih derivata radi prevođenja merkaptana ili uklanjanja kiselih nečistoća. Sastoji se pretežno od ugljovodonika, sa intervalom ključanja u opsegu od 35°C do 210°C.)

649-295-00-3

295-441-0

92045-59-5

P

Ugljovodonici C8-12; katalitički krakovani, hemijski neutralizovani;
Katalitički krakovan, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom frakcije katalitičkog krakovanja koja je prethodno isprana alkalijama. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, uglavnom C8 - C12, sa intervalom ključanja u opsegu od 130°C do 210°C.)

649-296-00-9

295-794-0

92128-94-4

P

Ugljovodonici, C8-12; katalitički krakovani destilati; Katalitički krakovan, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda katalitičkog krakovanja. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, uglavnom C8 - C12, sa intervalom ključanja u opsegu od 140°C do 210°C.)

649-297-00-4

309-974-4

101794-97-2

P

Ugljovodonici , C8-12; katalitičko krakovani, hemijski neutralizovani, slađeni;
Katalitički krakovan, niskoključajući benzin.

649-298-00-X

309-987-5

101896-28-0

P

Benzin (nafta), katalitički reformiran, laki; Katalitički reformiran, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda katalitičkog reforminga. Sastoji se pretežno od ugljovodonika, uglavnom C5 - C11, sa intervalom ključanja u opsegu od 35°C do 190°C. Sadrži relativno veliku količinu aromatičnih i račvastih ugljovodonika. Ovaj tok može sadržati 10% (zapreminski) ili više benzena.)

649-299-00-5

265-065-1

64741-63-5

P

Benzin (nafta), katalitički reformiran, teški; Katalitički reformiran, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda katalitičkog reforminga. Sastoji se pretežno od aromatičnih ugljovodonika, uglavnom C7 - C12, sa intervalom ključanja u opsegu od 90°C do 230°C.)

649-300-00-9

265-070-9

64741-68-0

P

Destilati (nafta), katalitički reformat iz depentanizera;
Katalitički reformiran, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda katalitičkog reforminga. Sastoji se pretežno od alifatičnih ugljovodonika, uglavnom C3 - C6, sa intervalom ključanja u opsegu od - 49°C do 63°C.)

649-301-00-4

270-660-4

68475-79-6

P

Ugljovodonici, C2-6, C6-8 katalitički reformirani; Katalitički reformiran, niskoključajući benzin.

649-302-00-X

270-687-1

68476-47-1

P

Ostaci (nafta), C6-8 katalitički reformirani; Katalitički reformiran, niskoključajući benzin.
(Ostatak, složenog sastava, katalitičkog reforminga C6-8 sirovine. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom C2 - C6.)

649-303-00-5

270-794-3

68478-15-9

P

Benzin (nafta), katalitički reformiran, laki, bez aromatičnih sastojaka;
Katalitički reformiran, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda katalitičkog reforminga. Sastoji se pretežno od ugljovodonika, uglavnom C5 - C8, sa intervalom ključanja u opsegu od 35°C do 120°C. Sadrži relativno veliku količinu račvastih ugljovodonika, bez aromatičnih sastojaka.)

649-304-00-0

270-993-5

68513-03-1

P

Destilati (nafta), katalitički reformisane gornje frakcije primarnog benzina;
Katalitički reformiran, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena frakcionisanjem ukupnog efluenta katalitički reformisanog primarnog benzina. Sastoji se od zasićenih alifatičnih ugljovodonika, pretežno C2 - C6.)

649-305-00-6

271-008-1

68513-63-3

P

Naftni proizvodi, reformati iz procesa "hydrofiner-powerformer"
Katalitički reformiran, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena u "hydrofiner-powerformer" procesu, sa intervalom ključanja u opsegu od 27°C do 210°C.)

649-306-00-1

271-058-4

68514-79-4

P

Benzin (nafta), reformat punog opsega ključanja; Katalitički reformiran, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda katalitičkog reforminga. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom C5 - C12, sa intervalom ključanja u opsegu od 35°C do 230°C.)

649-307-00-7

272-895-8

68919-37-9

P

Benzin (nafta), katalitički reformiran; Katalitički reformiran, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda katalitičkog reforminga. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom C4 - C12, sa intervalom ključanja u opsegu od 30°C do 220°C. Sadrži relativno veliku količinu aromatičnih i račvastih ugljovodonika. Ovaj tok može sadržati (zapreminski) 10% ili više benzena.)

649-308-00-2

273-271-8

68955-35-1

P

Destilati (nafta), katalitički reformirani, hidrogenizovani, laki, C8-12 aromatična frakcija;
Katalitički reformiran, niskoključajući benzin.
(Složena smeša alkilbenzena dobijena katalitičkim reformingom benzina iz nafte. Sastoji se uglavnom od C8 - C10 alkilbenzena, sa intervalom ključanja u opsegu od 160°C do 180°C.)

649-309-00-8

285-509-8

85116-58-1

P

Aromatični ugljovodonici, C8, dobijeni dobijeni katalitičkim reformingom;
Katalitički reformiran, niskoključajući benzin.

649-310-00-3

295-279-0

91995-18-5

P

Aromatični ugljovodonici, C7-12, bogati sa C8; Katalitički reformiran, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena odvajanjem iz platformata (visokooktanski benzin dobijen u platformeru jedinice za katalitički reforming). Sastoji se pretežno od aromatičnih ugljovodonika, uglavnom C7 - C12, sa dominacijom C8. Može sadržati i nearomatične ugljovodonike. Interval ključanja ima u opsegu od 130°C do 200°C.)

649-311-00-9

297-401-8

93571-75-6

P

Benzin, C5-11, visoko-oktanski stabilizovani reformat;
Katalitički reformiran, niskoključajući benzin.
(Složena ugljovodonična smeša bogata oktanom, dobijena katalitičkom dehidrogenizacijom uglavnom naftenskog benzina. Sastoji se najvećim delom od aromatičnih i nearomatičnih, pretežno C5 - C11 ugljovodonika, sa intervalom ključanja u opsegu od 45°C do 185°C.)

649-312-00-4

297-458-9

93572-29-3

P

Ugljovodonici, C7-12, bogati sa C ≥ 9 aromatičnim jedinjenjima, frakcija teških reformata;
Katalitički reformiran, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena odvajanjem iz platformata (frakcija dobijena u platformeru jedinice za katalitički reforming). Sastoji se pretežno od nearomatičnih ugljovodonika, uglavnom C7 - C12, i od C9 i viših aromatičnih ugljovodonika. Ima interval ključanja u opsegu od 120°C do 210°C.)

649-313-00-X

297-465-7

93572-35-1

P

Ugljovodonici, C5-11, bogati nearomatičnim jedinjenjima, laka frakcija reformata;
Katalitički reformiran, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena odvajanjem iz platformata. Sastoji se pretežno od nearomatičnih ugljovodonika, uglavnom C5 - C11, benzena i toluena, ima interval ključanja u opsegu od 35°C do 125°C.)

649-314-00-5

297-466-2

93572-36-2

P

Ulja iz deparafinacije (nafta), obrađena silicijumovom kiselinom; Ulja iz deparafinacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena uklanjanjem tragova supstanci i nečistoća iz Ulja iz deparafinacije obradom sa silicijumovom kiselinom. Sastoji se uglavnom od normalnih ugljovodonika, pretežno > C12.)

649-315-00-0

308-127-6

97862-77-6

L

Benzin (nafta), termički krakovan, laki; Termički krakovan, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda termičkog krakovanja. Sastoji se pretežno od nezasićenih ugljovodonika, uglavnom C4 - C8, sa intervalom ključanja u opsegu od -10°C do 130°C.)

649-316-00-6

265-075-6

64741-74-8

P

Benzin (nafta), termički krakovan, teški; Termički krakovan, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda termičkog krakovanja. Sastoji se pretežno od nezasićenih ugljovodonika, uglavnom C6 - C12, sa intervalom ključanja u opsegu od 65°C do 220°C.)

649-317-00-1

265-085-0

64741-83-9

P

Destilati (nafta), teški aromatični; Termički krakovan, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda termičkog krakovanja etana i propana. Ova frakcija, više tačke ključanja, sastoji se uglavnom od C5-7 aromatičnih ugljovodonika, sa izvesnim količinama nezasićenih alifatičnih, pretežno C5 ugljovodonika. Može sadržati i benzen.)

649-318-00-7

267-563-4

67891-79-6

P

Destilati (nafta), laki aromatični; Termički krakovan, niskoključajući benzin
Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda termičkog krakovanja etana i propana. Ova frakcija, niže tačke ključanja, sastoji se uglavnom od C5-7 aromatičnih ugljovodonika, sa izvesnim količinama nezasićenih alifatičnih, pretežno C5 ugljovodonika. Može sadržati i benzen.)

649-319-00-2

267-565-5

67891-80-9

 

Destilati (nafta), pirolizovan rafinat i benzin, za namešavanje motornog benzina;
Termički krakovan, niskoključajući benzin
(Složena smeša ugljovodonika dobijena pirolitičkim frakcionisanjem na 816°C benzina i rafinata. Sastoji se uglavnom od C9 ugljovodonika, a ključa na temperaturi od oko 204°C.)

649-320-00-8

270-344-6

68425-29-6

P

Aromatični ugljovodonici, C6-8, iz pirolizata rafinata benzina;
Termički krakovan, niskoključajući benzin
(Složena smeša ugljovodonika dobijena pirolitičkim frakcionisanjem na 816°C benzina i rafinata. Sastoji se uglavnom od aromatičnih ugljovodonika, pretežno C6 - C8 uključujući benzen.)

649-321-00-3

270-658-3

68475-70-7

P

Destilati (nafta), termički krakovan benzin i gasno ulje; Termički krakovan, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom termički krakovanog benzina i/ili gasnog ulja. Sastoji se pretežno od olefinskih C5 ugljovodonika, sa intervalom ključanja u opsegu od 33°C do 60°C.)

649-322-00-9

271-631-9

68603-00-9

P

Destilati (nafta), termički krakovan benzin i gasno ulje, sadrži C5-dimer;
Termički krakovan, niskoključajući benzin
(Složena smeša ugljovodonika dobijena ekstraktivnom destilacijom termički krakovanog benzina i/ili gasnog ulja. Sadrži pretežno C5 ugljovodonike sa nešto dimerizovanih C5 olefina, ima interval ključanja je u opsegu od 33°C do 184°C.)

649-323-00-4

271-632-4

68603-01-0

P

Destilati (nafta), termički krakovan benzin i gasno ulje, ekstraktivni;
Termički krakovan, niskoključajući benzin
(Složena smeša ugljovodonika dobijena ekstraktivnom destilacijom termički krakovanog benzina i/ili gasnog ulja. Sastoji se od parafinskih i olefinskih ugljovodonika. Olefinski ugljovodonici uglavnom obuhvataju izoamilene kao što su 2-metil-1-buten i 2-metil-1-buten. Smeša ima interval ključanja u opsegu od 31°C do 40°C.)

649-324-00-X

271-634-5

68603-03-2

P

Destilati (nafta), termički krakovani, debutanizovani aromatični, laki;
Termički krakovan, niskoključajući benzin
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda termičkog krakovanja. Sastoji se uglavnom od aromatičnih ugljovodonika, prvenstveno benzena.)

649-325-00-5

273-266-0

68955-29-3

P

Benzin (nafta), termički krakovan, laki, slađeni; Termički krakovan, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena slađenjem (radi prevođenja merkaptana) naftnog destilata iz visokotemperaturnog termičkog krakovanja frakcija teškog ulja. Sastoji se najvećim delom od aromatičnih, olefinskih i zasićenih ugljovodonika, sa intervalom ključanja u opsegu od 20°C do 100°C.)

649-326-00-0

295-447-3

92045-65-3

P

Benzin (nafta), hidrogenizovani, teški; Hidrogenizovani, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena katalitičkom hidrogenizacijom naftne frakcije. Sastoji se uglavnom od C6 - C13 ugljovodonika, sa intervalom ključanja u opsegu od 65°C do 230°C.)

649-327-00-6

265-150-3

64742-48-9

P

Benzin (nafta), hidrogenizovani, laki; Hidrogenizovani, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena katalitičkom hidrogenizacijom naftne frakcije. Sastoji se uglavnom od C4 - C11 ugljovodonika, sa intervalom ključanja u opsegu od - 20°C do 190°C.)

649-328-00-1

265-151-9

64742-49-0

P

Benzin (nafta), hidrodesulfurizovan, laki; Hidrogenizovani, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena katalitičkom hidrodesulfurizacijom. Sastoji se uglavnom od C4 - C11 ugljovodonika, sa intervalom ključanja u opsegu od - 20°C do 190°C.)

649-329-00-7

265-178-6

64742-73-0

P

Benzin (nafta), hidrodesulfurizovan teški; Hidrogenizovani, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena katalitičkom hidrodesulfurizacijom. Sastoji se uglavnom od C7 - C12 ugljovodonika, sa intervalom ključanja u opsegu od 90°C do 230°C.)

649-330-00-2

265-185-4

64742-82-1

P

Destilati (nafta), hidrogenizovani, srednji, srednji interval ključanja;
Hidrogenizovani, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda hidrogenizacije srednjeg destilata. Sastoji se uglavnom od C5 - C10 ugljovodonika, sa intervalom ključanja u opsegu od 127°C do 188°C.)

649-331-00-8

270-092-7

68410-96-8

P

Destilati (nafta), laki destilat iz procesa hidrogenizacije, niskoključajući;
Hidrogenizovani, niskoključajući benzin
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda hidrogenizacije lakog destilata. Sastoji se uglavnom od C6 - C9 ugljovodonika, sa intervalom ključanja u opsegu od 3°C do 194°C.)

649-332-00-3

270-093-2

68410-97-9

P

Destilati (nafta), hidrogenizovani teški benzin, gornja frakcija iz deizoheksanizera;
Hidrogenizovani, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda hidrogenizacije teškog benzina. Sastoji se uglavnom od C3 - C6 ugljovodonika, sa intervalom ključanja u opsegu od - 49°C do 68°C.)

649-333-00-9

270-094-8

68410-98-0

P

Benzinski rastvarač (nafta), laki, aromatičan, hidrogenizovan;
Hidrogenizovani, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena katalitičkom hidrogenizacijom naftne frakcije. Sastoji se pretežno od aromatičnih ugljovodonika, uglavnom C8 - C10, sa intervalom ključanja u opsegu od 135°C do 210°C.)

649-334-00-4

270-988-8

68512-78-7

P

Benzin (nafta), hidrodesulfurizovan, termički krakovan, laki;
Hidrogenizovani, niskoključajući benzin
(Složena smeša ugljovodonika dobijena frakcionisanjem hidrodesurfurizovanog destilata termičkog krakovanja. Sastoji se uglavnom od C5 - C11 ugljovodonika, sa intervalom ključanja u opsegu od 23°C do 195°C.)

649-335-00-X

285-511-9

85116-60-5

P

Benzin (nafta), hidrogenizovan, laki, sadrži cikloalkane; Hidrogenizovani, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom naftne frakcije. Sastoji se uglavnom od alkana i cikloalkana, ima interval ključanja u opsegu od - 20°C do 190°C.)

649-336-00-5

285-512-4

85116-61-6

P

Benzin (nafta), parno krakovan, hidrogenizovan, teški; Hidrogenizovani, niskoključajući benzin.

649-337-00-0

295-432-1

92045-51-7

P

Benzin (nafta), hidrodesulfurizovan, punog opsega ključanja;
Hidrogenizovani, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena katalitičkom hidrodesurfurizacijom. Sastoji se uglavnom od C4 - C11 ugljovodonika, sa intervalom ključanja u opsegu od 30°C do 250°C.)

649-338-00-6

295-433-7

92045-52-8

P

Benzin (nafta), hidrogenizovan, parom krakovan, laki; Hidrogenizovani, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena katalitičkom hidrogenizacijom naftne frakcije, dobijene iz procesa pirolize. Sastoji se od nezasićenih, uglavnom C5 - C11 ugljovodonika, sa intervalom ključanja u opsegu od 35°C do 190°C.)

649-339-00-1

295-438-4

92045-57-3

P

Ugljovodonici, C4-12, krakovanja benzina, hidrogenizovani; Hidrogenizovani, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda parnog krakovanja benzina i kasnije procesom selektivne katalitičke hidrogenizacije jedinjenja koja formiraju smole. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom C4 - C12, sa intervalom ključanja u opsegu od 30°C do 230°C.)

649-340-00-7

295-443-1

92045-61-9

P

Benzinski rastvarač (nafta), hidrogenizovan, laki naftenski;
Hidrogenizovani, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena katalitičkom hidrogenizacijom naftne frakcije. Sastoji se pretežno od cikloparafina, uglavnom C6 - C7, sa intervalom ključanja u opsegu od 73°C do 85°C.)

649-341-00-2

295-529-9

92062-15-2

P

Benzin (nafta), parno krakovan, laki, hidrogenizovan; Hidrogenizovani, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena odvajanjem i naknadnom hidrogenizacijom proizvoda parnog krakovanja u proizvodnji etilena. Sastoji se uglavnom od zasićenih i nezasićenih ugljovodonika, cikloparafina i cikloaromatičnih ugljovodonika, sa dominacijom C4 - C10 članova. Ima interval ključanja u opsegu od 50°C do 200°C. Udeo benzenskih ugljovodonika može varirati do 30% masenih. Ovaj tok može sadržati i manje količine sumpornih i kiseoničnih jedinjenja.)

649-342-00-8

296-942-7

93165-55-0

P

Ugljovodonici, C6-11, hidrogenizovani, dearomatizovani; Hidrogenizovani, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika, dobijena kao rastvarači, koji su bili izloženi hidrogenizaciji radi prevođenja aromata u naftene katalitičkom hidrogenizacijom.)

649-343-00-3

297-852-0

93763-33-8

P

Ugljovodonici, C9-12, hidrogenizovani, dearomatizovani; Hidrogenizovani, niskoključajući benzin.
(Složena smeša ugljovodonika, dobijena kao rastvarači, koji su bili izloženi hidrogenizaciji radi prevođenja aromata u naftene katalitičkom hidrogenizacijom.)

649-344-00-9

297-853-6

93763-34-9

P

"Stoddard" rastvarač; Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Bezbojni, prečišćeni naftni destilat oslobođen užeglog i neprijatnog mirisa, sa intervalom ključanja u opsegu od 148,8°C do 204,4°C.)

649-345-00-4

232-489-3

8052-41-3

P

Kondenzati prirodnog gasa (nafta); Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika odvojena kao tečnost iz prirodnog gasa u površinskom separatoru povratnom kondenzacijom. Sastoji se pretežno od ugljovodonika, uglavnom C2 - C20. Ova smeša je tečnost na atmosferskom pritisku i temperaturi.)

649-346-00-X

265-047-3

64741-47-5

P

Prirodni gas (nafta), sirova tečna smeša; Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika odvojena hlađenjem ili absorpcijom kao tečnost iz prirodnog gasa u postrojenju za recikliranje gasa. Sastoji se pretežno od zasićenih alifatičnih ugljovodonika, uglavnom C2 - C8.)

649-347-00-5

265-048-9

64741-48-6

P

Benzin (nafta), hidrokrakovan, laki; Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda hidrokrakovanja. Sastoji se pretežno od zasićenih, uglavnom C4 - C10 ugljovodonika, sa intervalom ključanja u opsegu od - 20°C do 180°C.)

649-348-00-0

265-071-4

64741-69-1

P

Benzin (nafta), hidrokrakovan, teški; Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda hidrokrakovanja. Sastoji se pretežno od zasićenih, uglavnom C6 - C12 ugljovodonika, sa intervalom ključanja u opsegu od 65°C do 230°C.)

649-349-00-6

265-079-8

64741-78-2

P

Benzin (nafta), slađeni; Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena slađenjem (radi prevođenja merkaptana ili uklanjanja kiselih nečistoća) benzina iz nafte. Sastoji se od ugljovodonika, pretežno C4 - C12, sa intervalom ključanja u opsegu od - 10°C do 230°C.)

649-350-00-1

265-089-2

64741-87-3

P

Benzin (nafta), obrađen kiselinom; Niskoključajući benzin - bez specifikacije
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao rafinat u postupku obrade sumpornom kiselinom. Sastoji od ugljovodonika, pretežno C7 - C12, sa intervalom ključanja u opsegu od 90°C do 230°C.)

649-351-00-7

265-115-2

64742-15-0

P

Benzin (nafta) hemijski neutralisan, teški; Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena posle uklanjanja kiselih materija. Sastoji se od ugljovodonika, pretežno C6 - C12, sa intervalom ključanja u opsegu od 65°C do 230°C.)

649-352-00-2

265-122-0

64742-22-9

P

Benzin (nafta), hemijski neutralisan, laki; Niskoključajući benzin - bez specifikacije
(Složena smeša ugljovodonika dobijena posle uklanjanja kiselih materija. Sastoji se od ugljovodonika, pretežno C4 - C11, sa intervalom ključanja u opsegu od - 20°C do 190°C.)

649-353-00-8

265-123-6

64742-23-0

P

Benzin (nafta), katalitički deparafinisan; Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena katalitičkom deparafinacijom naftne frakcije. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno C5 - C12, sa intervalom ključanja u opsegu od 35°C do 230°C.)

649-354-00-3

265-170-2

64742-66-1

P

Benzin (nafta), parno krakovan, laki; Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda parnog krakovanja. Sastoji se uglavnom od nazasićenih ugljovodonika, pretežno C4 - C11, sa intervalom ključanja u opsegu od - 20°C do 190°C. Često sadrži 10% zapreminskih ili više benzena.)

649-355-00-9

265-187-5

64742-83-2

P

Benzinski rastvarač (nafta), aromatični, laki; Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom aromatičnih tokova. Sastoji se pretežno od aromatičnih ugljovodonika, uglavnom C8 - C10, sa intervalom ključanja u opsegu od 135°C do 210°C.)

649-356-00-4

265-199-0

64742-95-6

P

Aromatični ugljovodonici, C6-10, obrađeni kiselinom, neutralisani;
Niskoključajući benzin - bez specifikacije.

649-357-00-X

268-618-5

68131-49-7

P

Destilati (nafta), C3-5, bogati sa 2-metil-2-butenom; Niskoključajući benzin - bez specifikacije
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom uglavnom C3 - C5 ugljovodonika, pretežno izopentana i 3-metil-1-butena. Sastoji se od zasićenih i nezasićenih, najviše C3 - C5 ugljovodonika, sa dominacijom 2-metil-2-butena.)

649-358-00-5

270-725-7

68477-34-9

P

Destilati (nafta), polimerizovani parno krakovani naftni destilati, C5-12 frakcija;
Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom polimerizovanog parno krakovanog naftnog destilata. Sastoji se pretežno od ugljovodonika uglavnom C5 - C12.)

649-359-00-0

270-735-1

68477-50-9

P

Destilati (nafta), parno krakovani, C5-12 frakcija; Niskoključajući benzin - bez specifikacije
(Složena smeša organskih jedinjenja dobijena destilacijom proizvoda parnog krakovanja. Sastoji se od nezasićenih, uglavnom C5 - C12, ugljovodonika.)

649-360-00-6

270-736-7

68477-53-2

P

Destilati (nafta), parno krakovani, C5-10 frakcija, pomešana sa lakom, parno krakovanom C5 frakcijom benzina; Niskoključajući benzin - bez specifikacije.

649-361-00-1

270-738-8

68477-55-4

P

Ekstrakti (nafta), hladno-kiseli C4-6; Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša organskih jedinjenja dobijena u jedinici za ekstrakciju hladnom kiselinom zasićenih i nezasićenih alifatičnih ugljovodonika, uglavnom C3 - C6, pretežno pentana i amilena. Sastoji se od zasićenih i nezasićenih C4 - C6 ugljovodonika, pretežno C5.)

649-362-00-7

270-741-4

68477-61-2

P

Destilati (nafta), gornja frakcija depentanizera; Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena iz katalitički krakovanog gasnog toka. Sastoji se od alifatičnih ugljovodonika, uglavnom C4 - C6.)

649-363-00-2

270-771-8

68477-89-4

P

Ostaci (nafta), dno splitera butana; Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složen ostatak destilacije butanskog toka. Sastoji se od alifatičnih ugljovodonika, uglavnom C4 - C6.)

649-364-00-8

270-791-7

68478-12-6

P

Uljni ostaci (nafta), (rezidualna ulja) kolona deizobutanizera;
Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složen ostatak atmosferske destilacije toka butan-butilen. Sastoji se od alifatičnih ugljovodonika, uglavnom C4 - C6.)

649-365-00-3

270-795-9

68478-16-0

P

Benzin (nafta), koksovanje, punog opsega ključanja; Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda fluidizacionog koksovanja. Sastoji se najvećim delom od nezasićenih ugljovodonika, uglavnom C4 - C15, sa intervalom ključanja u opsegu od 43°C do 250°C.)

649-366-00-9

270-991-4

68513-02-0

P

Teški benzin (nafta), parno krakovan srednje aromatski;
Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda parnog krakovanja. Sastoji se najvećim delom od aromatičnih ugljovodonika, uglavnom C7 - C12, sa intervalom ključanja u opsegu od 130°C do 220°C.)

649-367-00-4

271-138-9

68516-20-1

P

Benzin (nafta), primarni, punog opsega ključanja, obrađen glinom;
Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena obično perkolacionim postupkom, obradom primarnog benzina punog opsega ključanja, prirodnom ili modifikovanom glinom čime se uklanjaju tragovi polarnih jedinjenja i prisutnih nečistoća. Sastoji se najvećim delom od ugljovodonika, uglavnom C4 - C11, sa intervalom ključanja u opsegu od - 20°C do 220°C.)

649-368-00-X

271-262-3

68527-21-9

P

Benzin (nafta), primarni, laki, obrađen glinom; Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena obradom lakog primarnog teškog benzina prirodnom ili modifikovanom glinom, obično perkolacionim postupkom, čime se uklanjaju tragovi polarnih jedinjenja i prisutnih nečistoća. Sastoji se najvećim delom od ugljovodonika, uglavnom C7 - C10, sa intervalom ključanja u opsegu od 93°C do 180°C.)

649-369-00-5

271-263-9

68527-22-0

P

Benzin (nafta), laki, aromatičan, parno krakovan; Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda parnog krakovanja. Sastoji se najvećim delom od aromatičnih ugljovodonika, uglavnom C7 - C9, sa intervalom ključanja u opsegu od 110°C do 165°C.)

649-370-00-0

271-264-4

68527-23-1

P

Benzin (nafta), laki, parom krakovan, bez benzena; Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda parnog krakovanja. Sastoji se najvećim delom od ugljovodonika, uglavnom C4 - C12, sa intervalom ključanja u opsegu od 80°C do 218°C.)

649-371-00-6

271-266-5

68527-26-4

P

Benzin (nafta), sadrži aromatična jedinjenja; Niskoključajući benzin - bez specifikacije.

649-372-00-1

271-635-0

68603-08-7

 

Motorni benzin, pirolitički, dno debutanizera; Niskoključajući benzin - bez specifikacije
(Složena smeša ugljovodonika dobijena frakcionisanjem frakcija sa dna depropanizera. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom > C5.)

649-373-00-7

271-726-5

68606-10-0

 

Benzin (nafta), laki, slađeni; Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena slađenjem (radi prevođenja merkaptana ili uklanjanja kiselih nečistoća) naftnih destilata. Sastoji se od zasićenih i nezasićenih, uglavnom C3 - C6 ugljovodonika, sa intervalom ključanja u opsegu od - 20°C do 100°C.)

649-374-00-2

272-206-0

68783-66-4

P

Kondenzati prirodnog gasa; Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena odvajanjem i/ili kondenzacijom iz prirodnog gasa tokom transporta, sakupljena na ušću bušotine; i/ili iz proizvodnje, sakupljanja, prenošenja, distribucije podzemnim cevovodima i iz prečišćivača gasa (skrubera) itd. Sastoji se najvećim delom od ugljovodonika, uglavnom C2 - C8.)

649-375-00-8

272-896-3

68919-39-1

P

Destilati (nafta), benzin odvojen iz postrojenja "unifiner";
Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena odvajanjem proizvoda iz "unifiner" postrojenja. Sastoji se od zasićenih alifatičnih ugljovodonika, uglavnom C2 - C6.)

649-376-00-3

272-932-8

68921-09-5

 

Benzin (nafta), katalitički reformiran, laki, frakcija bez aromatičnih jedinjenja;
Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika koja zaostaje posle uklanjanja aromatičnih jedinjenja iz katalitički reformiranog lakog benzina selektivnom absorpcijom. Sastoji se pretežno od parafinskih i cikličnih jedinjenja, uglavnom C5 - C8, sa intervalom ključanja u opsegu od 66°C do 121°C.)

649-377-00-9

285-510-3

85116-59-2

P

Motorni benzin; Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša parafinskih, cikloparafinskih, aromatičnih i olefinskih ugljovodonika, uglavnom > C3, i intervalom ključanja u opsegu od 30°C do 260°C.)

649-378-00-4

289-220-8

86290-81-5

P

Aromatični ugljovodonici, C7-8, proizvodi dealkilovanja, ostaci destilacije;
Niskoključajući benzin - bez specifikacije.

649-379-00-X

292-698-0

90989-42-7

P

Ugljovodonici, C4-6, laki, iz depentanizera, pre hidrogenizacije aromatskih jedinjenja
Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao prvi tok iz kolone depentanizera, pre hidrogenizacije aromatične šarža. Sastoji se najvećim delom od ugljovodonika, uglavnom C4 - C6, sa dominacijom različitih pentana i pentena, sa intervalom ključanja u opsegu od 25°C do 40°C.)

649-380-00-5

295-298-4

91995-38-9

P

Destilati (nafta), iz toplog, parom krakovanog benzina, bogat sa C5;
Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom toplog, parno krakovanog benzina. Sastoji se uglavnom od C4 - C6 ugljovodonika, sa dominacijom C5.)

649-381-00-0

295-302-4

91995-41-4

P

Ekstrakti (nafta), katalitički reformiran laki benzinski rastvarač;
Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao ekstrakt solventne ekstrakcije katalitički reformirane naftne frakcije. Sastoji se najvećim delom od aromatičnih, uglavnom C7 - C8, ugljovodonika, sa intervalom ključanja u opsegu od 100°C do 200°C.)

649-382-00-6

295-331-2

91995-68-5

P

Benzin (nafta), hidrodesulfurizovani, dearomatizovani, laki;
Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom hidrodesulfurizovanih i dearomatizovanih lakih naftnih frakcija. Sastoji se pretežno od C7 parafina i cikloparafina, ima interval ključanja u opsegu od 90°C do 100°C.)

649-383-00-1

295-434-2

92045-53-9

P

Benzin (nafta), laki, bogat sa C5, slađen; Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena slađenjem (radi prevođenja merkaptana ili uklanjanja kiselih nečistoća) benzina iz nafte. Sastoji se najvećim delom od C4 - C5 ugljovodonika, sa dominacijom C5, ima interval ključanja u opsegu od -10°C do 35°C.)

649-384-00-7

295-442-6

92045-60-8

P

Ugljovodonici, C8-11, krakovanje benzina, frakcija toluena;
Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom iz pre(d)hidrogenizovanog krakovanog benzina. Sastoji se najvećim delom od ugljovodonika, uglavnom C8 - C11, ima interval ključanja u opsegu od 130°C do 205°C.)

649-385-00-2

295-444-7

92045-62-0

P

Ugljovodonici, C4-11, krakovanje benzina, bez aromatičnih sastojaka;
Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena iz prehidrogenizovanog krakovanog benzina, posle odvajanja benzenskih, toluenskih i frakcija viših tački ključanja. Sastoji se najvećim delom od ugljovodonika, uglavnom C4 - C11, sa intervalom ključanja u opsegu od 30°C do 205°C.)

649-386-00-8

295-445-2

92045-63-1

P

Benzin (nafta), laki, topli, parom krakovan; Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena frakcionisanjem parno krakovanog benzina posle regeneracije iz heat-soaking procesa. Sastoji se najvećim delom od ugljovodonika, uglavnom C4 - C6, sa intervalom ključanja u opsegu od 0°C do 80°C.)

649-387-00-3

296-028-8

92201-97-3

P

Destilati (nafta), C6 bogati
Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom naftne sirovine. Sastoji se najvećim delom od ugljovodonika, uglavnom C5 - C7, sa dominacijom C6, ima interval ključanja u opsegu od 60°C do 70°C.)

649-388-00-9

296-903-4

93165-19-6

P

Benzin, pirolitički, hidrogenizovan; Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Destilaciona frakcija proizvoda hidrogenizacije pirolitičkog benzina, sa intervalom ključanja u opsegu od 20°C do 200°C.)

649-389-00-4

302-639-3

94114-03-1

P

Destilati (nafta), parom krakovani, frakcija C8-12, polimerizovani, laki destilati.;
Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom polimerizovane C8 - C12 frakcije iz parno krakovanih naftnih destilata. Sastoji se pretežno od aromatičnih ugljovodonika, uglavnom C8 - C12.)

649-390-00-X

305-750-5

95009-23-7

P

Ekstrakti (nafta), teški benzinski rastvarač, obrađeni glinom;
Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena obradom naftnog ekstrakta teškog benzinskog rastvarača glinom. Sastoji se pretežno od ugljovodonika, uglavnom C6 - C10, ima interval ključanja u opsegu od 80°C do 180°C.)

649-391-00-5

308-261-5

97926-43-7

P

Benzin (nafta), laki, parom krakovani, bez benzena, termički obrađen;
Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena obradom i destilacijom iz lakog, parno krakovanog benzina i iz koga je uklonjen benzen. Sastoji se najvećim delom od ugljovodonika, uglavnom C7 - C12, ima interval ključanja u opsegu od 95°C do 200°C.)

649-392-00-0

308-713-1

98219-46-6

P

Benzin (nafta), laki, parom krakovan, termički obrađen;
Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena obradom i destilacijom iz lakog, parno krakovanog benzina Sastoji se najvećim delom od ugljovodonika, uglavnom C5 - C6, ima interval ključanja u opsegu od 35°C do 80°C.)

649-393-00-6

308-714-7

98219-47-7

P

Destilati (nafta), C7-9, C8 bogati, hidrodesulfurizovani, dearomatizovani;
Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom lake frakcije nafte, hidrodesulfurizovana i dearomatizovana. Sastoji se najvećim delom od ugljovodonika, uglavnom C7 - C9, sa dominacijom C8 parafina i cikloparafina, ima interval ključanja u opsegu od 120°C do 130°C.)

649-394-00-1

309-862-5

101316-56-7

P

Ugljovodonici, C6-8, hidrogenizovani, sorpcijom dearomatizovani, rafinacija toluena;
Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena tokom sorpcije toluena iz katalitički hidrogenizovane ugljovodonične frakcije krakovanog benzina. Sastoji se najvećim delom od ugljovodonika, uglavnom C6 - C8, ima interval ključanja u opsegu od 80°C do 135°C.)

649-395-00-7

309-870-9

101316-66-9

P

Benzin (nafta), hidrodesulfurizovani proizvod koksovanja punog opsega ključanja;
Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena frakcionisanjem hidrodesulfurizivanog destilata proizvoda koksovanja. Sastoji se najvećim delom od ugljovodonika, uglavnom C5 - C11, ima interval ključanja u opsegu od 23°C do 196°C.)

649-396-00-2

309-879-8

101316-76-1

P

Benzin (nafta), laki, slađeni; Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena slađenjem (radi prevođenja merkaptana ili uklanjanja kiselih nečistoća) benzina iz nafte. Sastoji se najvećim delom od ugljovodonika, uglavnom C5 - C8, ima interval ključanja u opsegu od 20°C do 130°C.)

649-397-00-8

309-976-5

101795-01-1

P

Ugljovodonici, C3-6, C5 bogati, parom krakovani benzin; Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom parno krakovanog benzina. Sastoji se uglavnom od C3 - C6 ugljovodonika, sa dominacijom C5.)

649-398-00-3

310-012-0

102110-14-5

P

Ugljovodonici, bogati sa C5, sadrže diciklopentadien;
Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda parnog krakovanja. Sastoji se uglavnom od C5 ugljovodonika i diciklopentadiena, ima interval ključanja u opsegu od 30°C do 170°C.)

649-399-00-9

310-013-6

102110-15-6

P

Ostaci (nafta), parom krakovani laki, aromatični; Niskoključajući benzin - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao ostatak destilacije proizvoda parnog krakovanja ili sličnih procesa, a nakon izdvajanja vrlo lakih (niske tačke ključanja) proizvoda. Ovaj ostatak sadrži ugljovodonike > C5, sa dominacijom aromatičnih komponenata. Ključa iznad 40°C.)

649-400-00-2

310-057-6

102110-55-4

P

Ugljovodonici, C≥5, bogati sa C5-6; Niskoključajući benzin - bez specifikacije.

649-401-00-8

270-690-8

68476-50-6

P

Ugljovodonici, bogati sa C5; Niskoključajući benzin - bez specifikacije.

649-402-00-3

270-695-5

68476-55-1

P

Aromatični ugljovodonici, C8-10; Niskoključajući benzin - bez specifikacije.

649-403-00-9

292-695-4

90989-39-2

P

Destilati (nafta), katalitički krakovani laki; Krakovano gasno ulje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda katalitičkog krakovanja. Sastoji se uglavnom od C9 - C25 ugljovodonika, ima interval ključanja u opsegu od 150°C do 400°C. Sadrži relativno veliku količinu bicikličnih aromatičnih ugljovodonika.)

649-435-00-3

265-060-4

64741-59-9

 

Destilati (nafta), katalitički krakovani srednji; Krakovano gasno ulje
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda katalitičkog krakovanja. Sastoji se uglavnom od C11 - C30 ugljovodonika, ima interval ključanja u opsegu od 205°C do 450°C. Sadrži relativno veliku količinu tricikličnih aromatičnih ugljovodonika.)

649-436-00-9

265-062-5

64741-60-2

 

Destilati (nafta), termički krakovani laki; Krakovano gasno ulje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda termičkog krakovanja. Sastoji se uglavnom od nezasićenih ugljovodonika, pretežno C10 - C22, ima interval ključanja u opsegu od 160°C do 370°C.)

649-438-00-X

265-084-5

64741-82-8

 

Destilati (nafta), hidrodesulfurizovani laki katalitički krakovani; Krakovano gasno ulje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena hidrogenizacijom lakih destilata katalitičkog krakovanja radi prevođenja organskog sumpora u vodonik-sulfid koji se uklanja. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom C9 - C25, ima interval destilacije u opsegu od 150°C do 400°C. Sadrži relativno veliku količinu bicikličnih aromatičnih ugljovodonika.)

649-439-00-5

269-781-5

68333-25-5

 

Destilati (nafta), parom krakovani laki benzin; Krakovano gasno ulje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena višestepenom destilacijom proizvoda parnog krakovanja. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom u opsegu C10 - C18.)

649-440-00-0

270-662-5

68475-80-9

 

Destilati (nafta), ponovo krakovani parom krakovani naftni destilati; Krakovano gasno ulje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom krakovanih destilata parnog krakovanja i/ili njegovih frakcionisanih proizvoda. Sastoji se od ugljovodonika sa brojem S atoma u opsegu od C10 do polimera male molekulske mase.)

649-441-00-6

270-727-8

68477-38-3

 

Gasna ulja (nafta), parom krakovana; Krakovano gasno ulje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda parnog krakovanja. Sastoji se od ugljovodonika > C9, ima interval ključanja u opsegu od 205°C do 400°C.)

649-442-00-1

271-260-2

68527-18-4

 

Destilati (nafta), hidrodesulfurizovani termički krakovani srednji; Krakovano gasno ulje
(Složena smeša ugljovodonika dobijena frakcionisanjem iz hidrodesulfurizovanih destilata termičkog krakovanja. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno C11 - C25, ima interval ključanja u opsegu od 205°C do 400°C.)

649-443-00-7

285-505-6

85116-53-6

 

Gasna ulja (nafta), termički krakovana, hidrodesulfurizovana; Krakovano gasno ulje.

649-444-00-2

295-411-7

92045-29-9

 

Ostaci (nafta), hidrogenizovani, parom krakovani teški benzin; Krakovano gasno ulje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao ostatak u destilaciji hidrogenizovanog, parno krakovanog teškog benzina. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, ima interval ključanja u opsegu od 200°C do 350°C.)

649-445-00-8

295-514-7

92062-00-5

 

Ostaci (nafta), destilacija parom krakovanog teškog benzina; Krakovano gasno ulje.
(Složena smeša ugljovodonika izdvojenih na dnu kolone kod odvajanja efluenata iz parno krakovanog teškog benzina, na visokoj temperaturi. Ima interval ključanja u opsegu od 147°C do 300°C, u obliku je ulja viskoznosti 18 mm2s-1 na 50°C.)

649-446-00-3

295-517-3

92062-04-9

 

Destilati (nafta), katalitički krakovani laki, termički degradirani; Krakovano gasno ulje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda katalitičkog krakovanja. Ovi proizvodi su korišćeni kao fluid za prenos toplote. Dobijena smeša sastoji se od ugljovodonika sa tačkama ključanja u opsegu od 190°C do 340°C. Ovaj tok često sadrži organska sumporna jedinjenja.)

649-447-00-9

295-991-1

92201-60-0

 

Ostaci (nafta), parom krakovani, topli teški benzin; Krakovano gasno ulje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao ostatak iz destilacije parno krakovanog toplog teškog benzina, sa intervalom ključanja u opsegu od 150°C do 350°C.)

649-448-00-4

297-905-8

93763-85-0

 

Gasna ulja (nafta), laka vakuumska, termički krakovana, hidrodesulfurizovana;
Krakovano gasno ulje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena katalitičkom dehidrosufurizacijom termički krakovane lake vakuumske nafte. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno C14 - C20, ima interval ključanja u opsegu od 270°C do 370°C).

649-450-00-5

308-278-8

97926-59-5

 

Destilati (nafta), hidrodesulfurizovani srednji proizvod koksovanja; Krakovano gasno ulje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena frakcionisanjem hidrodesulfurizovanih destilata proizvoda koksovanja. Sastoji se uglavnom od C12 - C21 ugljovodonika, ima interval ključanja u opsegu od 200°C do 360°C.)

649-451-00-0

309-865-1

101316-59-0

 

Destilati (nafta), parom krakovani teški; Krakovano gasno ulje.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom iz teških ostataka parnog krakovanja. Sastoji se uglavnom od vrlo alkilovanih aromatičnih ugljovodonika sa tačkama ključanja u opsegu od 250°C do 400°C.)

649-452-00-6

309-939-3

101631-14-5

 

Destilati (nafta), hidrokrakovani teški; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena destilacijom proizvoda hidrokrakovanja. Sastoji se pretežno od zasićenih ugljovodonika C15 - C39, ima interval destilacije u opsegu od 260°C do 600°C.)

649-453-00-1

265-077-7

64741-76-0

L

Destilati (nafta), rafinat solventne ekstrakcije teških parafinskih destilata;
Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao rafinat u postupku solventne ekstrakcije. Sastoji se uglavnom od zasićenih C20 - C50 ugljovodonika, finalni proizvod je ulje čiji je viskozitet najmanje 19 mm2s-1 na 40°C.)

649-454-00-7

265-090-8

64741-88-4

L

Destilati (nafta), rafinat solventne ekstrakcije lakih parafinskih destilata;
Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao rafinat u postupku solventne ekstrakcije. Sastoji se uglavnom od zasićenih C15 - C30 ugljovodonika, finalni proizvod je ulje viskoznosti manje od 19 mm2s-1 na 40°C.)

649-455-00-2

265-091-3

64741-89-5

L

Uljni ostaci (nafta), solventno deasfaltovani; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao rastvorna frakcija u postupku solventnog deasfaltovanja ostatka sa C3 - C4. Sastoji se od ugljovodonika, pretežno > C25, sa intervalom ključanja u opsegu iznad 400°C.)

649-456-00-8

265-096-0

64741-95-3

L

Destilati (nafta), solventno rafinisani teški naftenski; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao rafinat u postupku solventne ekstrakcije. Sastoji se pretežno od ugljovodonika, uglavnom u opsegu C20 - C50, a finalni proizvod je ulje čiji je viskozitet najmanje 19 mm2s-1 na 40°C. Sadrži relativno mali broj normalnih parafina.)

649-457-00-3

265-097-6

64741-96-4

L

Destilati (nafta), solventno rafinisani, laki naftenski; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao rafinat u postupku solventne ekstrakcije. Sastoji se pretežno od ugljovodonika, uglavnom u opsegu C15 - C30, a finalni proizvod je ulje viskoziteta manjeg od 19 mm2s-1 na 40°C. Sadrži relativno mali broj normalnih parafina.)

649-458-00-9

265-098-1

64741-97-5

L

Uljni ostaci (rezidualna ulja) (nafta), solventno rafinisani; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao nerastvorna frakcija u prečišćavanju ostatka pomoću polarnog organskog rastvarača kao što je fenol ili furfural. Sastoji se od ugljovodonika pretežno > C25, koji imaju tačke ključanja iznad 400°C.)

649-459-00-4

265-101-6

64742-01-4

L

Destilati (nafta), obrađeni glinom, parafinski; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena obradom naftne frakcije prirodnom ili modifikovanom glinom, kontaktnim ili perkolacionim postupkom, radi uklanjanja tragova polarnih jedinjenja i prisutnih nečistoća. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom C20 - C50, a finalni proizvod je ulje čiji je viskozitet najmanje 19 mm2s-1 na 40°C. Sadrži relativno veliku količinu zasićenih ugljovodonika.)

649-460-00-X

265-137-2

64742-36-5

L

Destilati (nafta), obrađeni glinom, laki parafinski; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena obradom naftne frakcije prirodnom ili modifikovanom glinom, kontaktnim ili perkolacionim postupkom, radi uklanjanja tragova polarnih jedinjenja i prisutnih nečistoća. Sastoji se od uglavnom od C15 - C30 ugljovodonika, a finalni proizvod je ulje čiji je viskozitet manji od 19 mm2s-1 na 40°C. Sadrži relativno veliku količinu zasićenih ugljovodonika.)

649-461-00-5

265-138-8

64742-37-6

L

Uljni ostaci (rezidualna ulja) (nafta), obrađeni glinom; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena obradom uljnih ostataka (rezidualnih ulja) prirodnom ili modifikovanom glinom, kontaktnim ili perkolacionim postupkom, radi uklanjanja tragova polarnih jedinjenja i prisutnih nečistoća. Sastoji se od ugljovodonika, pretežno > C25, koji imaju tačke ključanja iznad 400°C.)

649-462-00-0

265-143-5

64742-41-2

L

Destilati (nafta), obrađeni glinom, teški naftenski; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena obradom naftne frakcije prirodnom ili modifikovanom glinom, kontaktnim ili perkolacionim postupkom, radi uklanjanja tragova polarnih jedinjenja i prisutnih nečistoća. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom C20 - C50 a finalni proizvod je ulje čiji je viskozitet najmanje 19 mm2s-1 na 40°C. Sadrži relativno mali broj normalnih parafina.)

649-463-00-6

265-146-1

64742-44-5

L

Destilati (nafta), obrađeni glinom, laki naftenski; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena obradom naftne frakcije prirodnom ili modifikovanom glinom, kontaktnim ili perkolacionim postupkom, radi uklanjanja tragova polarnih jedinjenja i prisutnih nečistoća. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom C15 - C30, a finalni proizvod je ulje čiji je viskozitet manji od 19 mm2s-1 na 40°C. Sadrži relativno mali broj normalnih parafina.)

649-464-00-1

265-147-7

64742-45-6

L

Destilati (nafta), hidrogenizovani, teški naftenski; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena katalitičkom hidrogenizacijom naftne frakcije. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom C20 - C50, a finalni proizvod je ulje čiji je viskozitet najmanje 19 mm2s-1 na 40°C. Sadrži relativno mali broj normalnih parafina.)

649-465-00-7

265-155-0

64742-52-5

L

Destilati (nafta), hidrogenizovani, laki naftenski; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena katalitičkom hidrogenizacijom naftne frakcije. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom C15 - C30, a finalni proizvod je ulje viskoznosti manje od 19 mm2s-1 na 40°C. Sadrži relativno mali broj normalnih parafina.)

649-466-00-2

265-156-6

64742-53-6

L

Destilati (nafta), hidrogenizovani, teški parafinski; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena katalitičkom hidrogenizacijom naftne frakcije. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom C20 - C50, a finalni proizvod je ulje čija je viskoznost najmanje 19 mm2s-1 na 40°C. Sadržaj zasićenih ugljovodonika u ovoj smeši je relativno veliki.)

649-467-00-8

265-157-1

64742-54-7

L

Destilati (nafta), hidrogenizovani, laki parafinski; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena katalitičkom hidrogenizacijom naftne frakcije. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom C15 - C30, a u obliku je ulja čija je viskoznost manja od 19 mm2s-1 na 40°C. Sadrži relativno veliku količinu zasićenih ugljovodonika.)

649-468-00-3

265-158-7

64742-55-8

L

Destilati (nafta), rastvaračem deparafinisani laki parafinski; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena uklanjanjem normalnih parafina iz naftne frakcije solventnom kristalizacijom. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno C15 - C30, a finalni proizvod je ulje čija je viskoznost manja od 19 mm2s-1 na 40°C.)

649-469-00-9

265-159-2

64742-56-9

L

Uljni ostaci (rezidualna ulja) (nafta), hidrogenizovani, Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena katalitičkom hidrogenizacijom naftne frakcije. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom > C25, sa tačkama ključanja iznad 400°C.)

649-470-00-4

265-160-8

64742-57-0

L

Uljni ostaci (rezidualna ulja) (nafta), rastvaračem deparafinisani, Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena uklanjanjem račvastih ugljovodonika dugog niza iz uljnih ostataka solventnom kristalizacijom. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom > C25, sa tačkama ključanja iznad 400°C.)

649-471-00-X

265-166-0

64742-62-7

L

Destilati (nafta), rastvaračem deparafinisanik, teški naftenski; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena uklanjanjem normalnih parafina iz naftne frakcije solventnom kristalizacijom. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom C20 - C50, a finalni proizvod je ulje čija je viskoznost najmanje 19 mm2s-1 na 40°C. Sadrži relativno mali broj normalnih parafina.)

649-472-00-5

265-167-6

64742-63-8

L

Destilati (nafta), rastvaračem deparafinisani, laki naftenski; Bazno ulje - bez specifikacije
(Složena smeša ugljovodonika dobijena uklanjanjem normalnih parafina iz naftne frakcije solventnom kristalizacijom. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom C15 - C30, a finalni proizvod je ulje čija je viskoznost manja od 19 mm2s-1 na 40°C. Sadrži relativno mali broj normalnih parafina.)

649-473-00-0

265-168-1

64742-64-9

L

Destilati (nafta), rastvaračem deparafinisani, teški parafinski; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena uklanjanjem normalnih parafina iz naftne frakcije solventnom kristalizacijom. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom C20 - C50, a finalni proizvod je ulje čija je viskoznost najmanje 19 mm2s-1 na 40°C.)

649-474-00-6

265-169-7

64742-65-0

L

Naftenska ulja (nafta), katalitički deparafinisana, teška; Bazno ulje - bez specifikacije
(Složena smeša ugljovodonika dobijena procesom katalitičke deparafinacije. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom C20 - C50, a finalni proizvod je ulje čija je viskoznost najmanje 19 mm2s-1 na 40°C. Sadrži relativno mali broj normalnih parafina.)

649-475-00-1

265-172-3

64742-68-3

L

Naftenska ulja (nafta), katalitički deparafinisana, laka; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena procesom katalitičke deparafinacije. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom C15 - C30, a finalni proizvod je ulje čija je viskoznost manja od 19 mm2s-1 na 40°C. Sadrži relativno mali broj normalnih parafina.)

649-476-00-7

265-173-9

64742-69-4

L

Parafinska ulja (nafta), katalitički deparafinisana, teška; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena procesom katalitičke deparafinacije. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom C20 - C50, a finalni proizvod je ulje čija je viskoznost najmanje 19 mm2s-1 na 40°C.)

649-477-00-2

265-174-4

64742-70-7

L

Parafinska ulja (nafta), katalitički deparafinisana, laka; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena procesom katalitičke deparafinacije. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom C15 - C30, a finalni proizvod je ulje čija je viskoznost manja od 19 mm2s-1 na 40°C.)

649-478-00-8

265-176-5

64742-71-8

L

Naftenska ulja (nafta), složena, deparafinisana, teška; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena uklanjanjem normalnih parafina, u čvrstom obliku, posle obrade sa ureom. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom C20 - C50, a finalni proizvod je ulje čija je viskoznost najmanje 19 mm2s-1 na 40°C. Sadrži relativno mali broj normalnih parafina.)

649-479-00-3

265-179-1

64742-75-2

L

Naftenska ulja (nafta), složena, deparafinisana, laka; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena procesom katalitičke deparafinacije. Sastoji se od ugljovodonika, uglavnom C15 - C30, a finalni proizvod je ulje čija je viskoznost manja od 19 mm2s-1 na 40°C. Sadrži relativno mali broj normalnih parafina.)

649-480-00-9

265-180-7

64742-76-3

L

Ulja za podmazivanje (nafta), C20-50, hidrogenizovana neutralna bazna ulja velike viskoznosti;
Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena katalitičkom hidrogenizacijom lakog i teškog vakuum gasnog ulja i uljnog ostatka solventnog deasfaltovanja. Hidrogenizacija se izvodi u dve faze, a voskovi se uklanjaju posle završetka prve. Dobijeno ulje sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno C20 - C50, a viskozitet mu je oko 112 mm2s-1 na 40°C. Sadrži relativno veliku količinu zasićenih ugljovodonika.)

649-481-00-4

276-736-3

72623-85-9

L

Ulja za podmazivanje (nafta), C15-30, hidrogenizovana, neutralna bazna ulja;
Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena katalitičkom hidrogenizacijom lakog i teškog vakuum gasnog ulja. Hidrogenizacija se izvodi u dve faze, a voskovi se uklanjaju posle završetka prve. Dobijeno ulje sastoji se od ugljovodonika, uglavnom C15 - C30, a viskozitet mu je oko 15 mm2s-1 na 40°C.)

649-482-00-X

276-737-9

72623-86-0

L

Ulja za podmazivanje (nafta), C20-50, hidrogenizovana, neutralna bazna ulja;
Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena katalitičkom hidrogenizacijom lakog i teškog vakuum gasnog ulja, i uljnog ostatka solventnog deasfaltovanja. Hidrogenizacija se izvodi u dve faze, a voskovi se uklanjaju posle završetka prve. Dobijeno ulje sastoji se od ugljovodonika, uglavnom C20 - C50, a viskozitet mu je oko 32 mm2s-1 na 40°C. Sadrži relativno veliku količinu zasićenih ugljovodonika.)

649-483-00-5

276-738-4

72623-87-1

L

Ulja za podmazivanje; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena solventnom ekstrakcijom i postupcima deparafinacije. Sastoji se uglavnom od zasićenih C15 - C50 ugljovodonika.)

649-484-00-0

278-012-2

74869-22-0

L

Destilati (nafta), složeni, deparafinisani, teški parafinski; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena deparafinacijom teškog parafinskog destilata. Sastoji se uglavnom ugljovodonika, pretežno C20 - C50, finalni proizvod je ulje koje ima viskozitet veći ili jednak 19 mm2s-1 na 40°C. Sadrži relativno mali broj normalnih parafina.)

649-485-00-6

292-613-7

90640-91-8

L

Destilati (nafta), složeni, deparafinisani, laki parafinski; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena deparafinacijom lakog parafinskog destilata. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno od C12 - C30 finalni proizvod je ulje i ima viskozitet manji od 19 mm2s-1 na 40°C. Sadrži relativno mali broj normalnih parafina.)

649-486-00-1

292-614-2

90640-92-9

L

Destilati (nafta), rastvaračem deparafinisani, teški parafinski, obrađeni glinom;
Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena obradom deparafinisanog teškog parafinskog destilata, sa prirodnom ili modifikovanom glinom kontaktnim ili perkolacionim postupkom. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno C20 - C50.)

649-487-00-7

292-616-3

90640-94-1

L

Ugljovodonici, C20-50, rastvaračem deparafinisani, teški parafinski, hidrogenizovani;
Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena katalitičkom hidrogenizacijom deparafinisanog teškog parafinskog destilata. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno C20 - C50.)

649-488-00-2

292-617-9

90640-95-2

L

Destilati (nafta), rastvaračem deparafinisani laki parafinski, obrađeni glinom;
Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena obradom deparafinisanog lakog parafinskog destilata, sa prirodnom ili modifikovanom glinom kontaktnim ili perkolacionim postupkom. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno C15 - C30.)

649-489-00-8

292-618-4

90640-96-3

L

Destilati (nafta), rastvaračem deparafinisani laki parafinski, hidrogenizovani;
Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena katalitičkom hidrogenizacijom deparafinisanog lakog parafinskog destilata. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno C15 - C30.)

649-490-00-3

292-620-5

90640-97-4

L

Uljni ostaci (rezidualna ulja) (nafta), rastvaračem deparafinisani hidrogenizovano;
Bazno ulje - bez specifikacije.

649-491-00-9

292-656-1

90669-74-2

L

Uljni ostaci (rezidualna ulja) (nafta), katalitički deparafinisani; Bazno ulje - bez specifikacije.

649-492-00-4

294-843-3

91770-57-9

L

Destilati (nafta), deparafinisani, teški parafinski, hidrogenizovani;
Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena intenzivnom katalitičkom hidrogenizacijom deparafinisanog destilata. Sastoji se uglavnom od zasićenih ugljovodonika, pretežno C25 - C39, a finalni proizvod je ulje viskoziteta oko 44 mm2s-1 na 50°C.)

649-493-00-X

295-300-3

91995-39-0

L

Destilati (nafta), deparafinisani, laki parafinski, hidrogenizovani;
Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena intenzivnom katalitičkom hidrogenizacijom deparafinisanog destilata. Sastoji se uglavnom od zasićenih ugljovodonika, pretežno C21 - C39, a finalni proizvod je ulje viskoziteta oko 13 mm2s-1 na 50°C.)

649-494-00-5

295-301-9

91995-40-3

L

Destilati (nafta), hidrokrakovani, rastvaračem rafinisani, deparafinisani;
Bazno ulje - bez specifikacije
(Složena smeša tečnih ugljovodonika dobijena rekristalizacijom deparafinisanih, hidrokrakovanih, rastvaračem rafinisanih naftnih destilata.)

649-495-00-0

295-306-6

91995-45-8

L

Destilati (nafta), rastvaračem rafinisani, laki naftenski, hidrogenizovani;
Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena katalitičkom hidrogenizacijom naftne frakcije i uklanjanjem aromatičnih ugljovodonika solventnom ekstrakcijom. Sastoji se uglavnom od naftenskih ugljovodonika, pretežno C15 - C30, a finalni proizvod je ulje sa viskozitetom u intervalu od 13 mm2s-1 do 15 mm2s-1 na 40°C.)

649-496-00-6

295-316-0

91995-54-9

L

Ulja za podmazivanje (nafta), C17-35, rastvaračem ekstrahovana, deparafinisana, hidrogenizovana;
Bazno ulje - bez specifikacije.

649-497-00-1

295-423-2

92045-42-6

L

Ulja za podmazivanje (nafta), hidrokrakovana, bez aromatičnih sastojaka, rastvaračem deparafinisana; Bazno ulje - bez specifikacije.

649-498-00-7

295-424-8

92045-43-7

L

Uljni ostaci (rezidualna ulja) (nafta), hidrokrakovani obrađeni kiselinom; rastvaračem deparafinisani, Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena uklanjanjem parafina rastvaračem iz ostatka destilacije kiselinomobrađenih, hidrokrakovanih teških parafina, koji ključaju iznad 380°C.)

649-499-00-2

295-499-7

92061-86-4

L

Parafinska ulja (nafta), rastvaračem rafinisana, deparafinisana, teška;
Bazno ulje - bez specifikacije
(Složena smeša ugljovodonika dobijena iz parafinske sirove nafte koja sadrži sumpor. Sastoji se pretežno od deparafinisanog ulja za podmazivanje rastvaračem rafinisanog, sa viskozitetom 65 mm2s-1 na 50°C.)

649-500-00-6

295-810-6

92129-09-4

L

Ulja za podmazivanje (nafta), bazna ulja, parafinska; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena rafinisanjem sirove nafte. Sastoji se od aromata, naftena i parafina, a finalni proizvod je ulje viskoziteta od 23 mm2s-1 na 40°C.)

649-501-00-1

297-474-6

93572-43-1

L

Ugljovodonici, hidrokrakovani, parafinski ostaci destilacije, rastvaračem deparafinisani
Bazno ulje - bez specifikacije.

649-502-00-7

297-857-8

93763-38-3

L

Ugljovodonici, C20-50, vakuum destilat hidrogenizovanog uljnog ostatka (rezidualnog ulja);
Bazno ulje - bez specifikacije.

649-503-00-2

300-257-1

93924-61-9

L

Destilati (nafta), rastvaračem rafinisani, hidrogenizovani teški, hidrogenizovani;
Bazno ulje - bez specifikacije.

649-504-00-8

305-588-5

94733-08-1

L

Destilati (nafta), rastvaračem rafinisani, hidrokrakovani laki; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena solventnom dearomatizacijom ostatka hidrokrakovane nafte. Sastoji se najvećim delom od ugljovodonika, uglavnom C18 - C27, sa intervalom ključanja u opsegu od 370°C do 450°C)

649-505-00-3

305-589-0

94733-09-2

L

Ulja za podmazivanje (nafta), C18-40, rastvaračem deparafinisana, na bazi hidrokrakovanih destilata;
Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena deparafinacijom rastvaračem destilacionog ostatka hidrokrakovane nafte. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno C18 - C40, sa intervalom ključanja u opsegu od 370°C do 550°C.)

649-506-00-9

305-594-8

94733-15-0

L

Ulja za podmazivanje (nafta) C18-40, rastvaračem deparafinisana, hidrogenizovana, na bazi rafinata;
Bazno ulje - bez specifikacije
(Složena smeša ugljovodonika dobijena deparafinacijom rastvaračem hidrogenizovanog rafinata dobijenog solventnom ekstrakcijom iz hidrogenizovanog naftnog destilata. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno C18 - C40, sa intervalom ključanja u opsegu od 370°C do 550°C.)

649-507-00-4

305-595-3

94733-16-1

L

Ugljovodonici, C13-30, bogati aromatičnim ugljovodonicima, rastvaračem ekstrahovani naftenski destilat; Bazno ulje - bez specifikacije.

649-508-00-X

305-971-7

95371-04-3

L

Ugljovodonici, C16-32, bogati aromatičnim ugljovodonicima, rastvaračem ekstrahovani naftenski destilat; Bazno ulje - bez specifikacije.

649-509-00-5

305-972-2

95371-05-4

L

Ugljovodonici, C37-68, deparafinisani i deasfaltovani hidrogenizovani ostaci vakuum destilacije;
Bazno ulje - bez specifikacije.

649-510-00-0

305-974-3

95371-07-6

L

Ugljovodonici, C37-65, hidrogenizovani deasfaltovani ostaci vakuum destilacije;
Bazno ulje - bez specifikacije.

649-511-00-6

305-975-9

95371-08-7

L

Destilati (nafta), hidrokrakovani, rastvaračem rafinisani, laki; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena obradom destilata rastvaračem iz hidrokrakovanih naftnih destilata. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno C18 - C27, sa intervalom ključanja u opsegu od 370°C do 450°C.)

649-512-00-1

307-010-7

97488-73-8

L

Destilati (nafta), rastvaračem rafinisani, hidrogenizovani teški; Bazno ulje - bez specifikacije
Složena smeša ugljovodonika dobijena obradom hidrogenizovanog naftnog destilata rastvaračem. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno C19 - C40, sa intervalom ključanja u opsegu od 390°C do 550°C.)

649-513-00-7

307-011-2

97488-74-9

L

Ulja za podmazivanje (nafta), C18-27, hidrokrakovana, rastvaračem deparafinisana;
Bazno ulje - bez specifikacije.

649-514-00-2

307-034-8

97488-95-4

L

Ugljovodonici, C17-30, hidrogenizovani rastvaračem deasfaltovani ostatak destilacije na atmosferskom pritisku, laki destilat; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao prvi tok vakuum destilacije efluenata iz postupka katalitičke hidrogenizacije rastvaračem deasfaltovanog kratkog ostatka. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno C17 - C30, sa intervalom ključanja u opsegu od 300°C do 400°C. Finalni proizvod je ulje viskoziteta 4 mm2s-1 na oko 100°C.)

649-515-00-8

307-661-7

97675-87-1

L

Ugljovodonici, C17-40, hidrogenizovani, rastvaračem deasfaltovani ostatak destilacije, laki vakuum destilati; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao prvi tok vakuum destilacije efluenata iz postupka katalitičke hidrogenizacije rastvaračem deasfaltovanog "kratkog" ostatka sa viskozitetom 8 mm2s-1 na oko 100°C. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno C17 - C40, sa intervalom ključanja u opsegu od 300°C do 500°C.)

649-516-00-3

307-755-8

97722-06-0

L

Ugljovodonici, C13-27, solventno ekstrahovani, laki naftenski; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika, dobijena ekstrakcijom aromata iz lakog naftenskog destilata, viskoziteta od 9,5 mm2s-1 na oko 40°C. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno C13 - C27, sa intervalom ključanja u opsegu od 240°C do 400°C.)

649-517-00-9

307-758-4

97722-09-3

L

Ugljovodonici, C14-29, solventno ekstrahovani. laki naftenski; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika, dobijena ekstrakcijom aromata iz lakog naftenskog destilata, viskoziteta od 16 mm2s-1na oko 40°C. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno C14 - C29, sa intervalom ključanja u opsegu od 250°C do 425°C.)

649-518-00-4

307-760-5

97722-10-6

L

Ugljovodonici, C27-42, dearomatizovani; Bazno ulje - bez specifikacije.

649-519-00-X

308-131-8

97862-81-2

L

Ugljovodonici, C17-30, hidrogenizovani destilati, laki destilati; Bazno ulje - bez specifikacije.

649-520-00-5

308-132-3

97862-82-3

L

Ugljovodonici, C27-45, naftenski vakuum destilati; Bazno ulje - bez specifikacije.

649-521-00-0

308-133-9

97862-83-4

L

Ugljovodonici, C27-45, dearomatizovani; Bazno ulje - bez specifikacije.

649-522-00-6

308-287-7

97926-68-6

L

Ugljovodonici, C20-58, hidrogenizovani; Bazno ulje - bez specifikacije.

649-523-00-1

308-289-8

97926-70-0

L

Ugljovodonici, C27-42, naftenski; Bazno ulje - bez specifikacije.

649-524-00-7

308-290-3

97926-71-1

L

Uljni ostaci (rezidualna ulja) (nafta), ugljenikom obrađeni, rastvaračem deparafinisani (devoskovani); Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena obradom rastvaračem deparafinisanih naftnih uljnih ostataka sa aktivnim ugljem u cilju uklanjanja tragova polarnih sastojaka i nečistoća.)

649-525-00-2

309-710-8

100684-37-5

L

Uljni ostaci (rezidualna ulja) (nafta), glinom obrađeni, rastvaračem deparafinisani (devoskovani);
Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena obradom rastvaračem deparafinisanih (devoskovanih) naftnih uljnih ostataka s glinom u cilju uklanjanja tragova polarnih sastojaka i nečistoća.)

649-526-00-8

309-711-3

100684-38-6

L

Ulja za podmazivanje (nafta), C>25, solventno ekstrahovana, deasfaltovana, deparafinisana, hidrogenizovana; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena solventnom ekstrakcijom i hidrogenizacijom ostataka vakuum destilacije. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno > C25, a finalni proizvod je ulje viskoziteta od 32 mm2s-1 do 37 mm2s-1 na 100°C.)

649-527-00-3

309-874-0

101316-69-2

L

Ulja za podmazivanje (nafta), C17-32, solventno ekstrahovana, deparafinisana (devoskovana), hidrogenizovana; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena solventnom ekstrakcijom i hidrogenizacijom ostataka destilacije na atmosferskom pritisku. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno C17 - C32, finalni proizvod je ulje viskoziteta od 17 mm2s-1 do 23 mm2s-1 na 40°C.)

649-528-00-9

309-875-6

101316-70-5

L

Ulja za podmazivanje (nafta), C20-35, solventno ekstrahovana, deparafinisana (devoskovana), hidrogenizovana; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena solventnom ekstrakcijom i hidrogenizacijom ostataka destilacije na atmosferskom pritisku. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno C20 - C35, finalni proizvod je ulje viskoziteta od 37 mm2s-1 do 44 mm2s-1 na 40°C.)

649-529-00-4

309-876-1

101316-71-6

L

Ulja za podmazivanje (nafta), C24-50, solventno ekstrahovana, deparafinisana (devoskovana), hidrogenizovana; Bazno ulje - bez specifikacije.
(Složena smeša ugljovodonika dobijena solventnom ekstrakcijom i hidrogenizacijom ostataka destilacije na atmosferskom pritisku. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno C24 - C50, finalni proizvod je ulje viskoziteta od 16 mm2s-1 do 75 mm2s-1 na 40°C.)

649-530-00-X

309-877-7

101316-72-7

L

Ekstrakti (nafta), aromatični koncentrat solventnog ekstrakta teškog naftenskog destilata;
Aromatični ekstrakt destilata (obrađen).
(Aromatični koncentrat dobijen dodavanjem vode solventnom ekstraktu teškog naftenskog destilata i ekstrakcionom rastvaraču.)

649-531-00-5

272-175-3

68783-00-6

L

Ekstrakti (nafta), rastvaračem rafinisan rastvarač teškog parafinskog destilata;
Aromatični ekstrakt destilata (obrađen).
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao ekstrakt iz ponovne ekstrakcije rastvaračem rafinisanog teškog parafinskog destilata. Sastoji se od zasićenih i aromatičnih ugljovodonika, uglavnom C20 - C50.)

649-532-00-0

272-180-0

68783-04-0

L

Ekstrakti (nafta), teški parafinski destilati, rastvaračem deasfaltovani;
Aromatični ekstrakt destilata (obrađen).
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao ekstrakt solventnom ekstrakcijom iz teškog parafinskog destilata.)

649-533-00-6

272-342-0

68814-89-1

L

Ekstrakti (nafta), rastvarač teškog naftenskog destilata, hidrogenizovan;
Aromatični ekstrakt destilata (obrađen).
(Složena smeša ugljovodonika dobijena katalitičkom hidrogenizacijom solventnog ekstrakta teškog naftenskog destilata. Sastoji se uglavnom od aromatičnih ugljovodonika, pretežno C20 - C50, finalni proizvod je ulje minimalnog viskoziteta od 19 mm2s-1 na 40°C.)

649-534-00-1

292-631-5

90641-07-9

L

Ekstrakti (nafta), rastvarač teškog parafinskog destilata, hidrogenizovan;
Aromatični ekstrakt destilata (obrađen).
(Složena smeša ugljovodonika dobijena katalitičkom hidrogenizacijom solventnog ekstrakta teškog parafinskog destilata. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno C21 - C33, ima interval ključanja u opsegu od 350°C do 480°C.)

649-535-00-7

292-632-0

90641-08-0

L

Ekstrakti (nafta), rastvarač lakog parafinskog destilata, hidrogenizovan;
Aromatični ekstrakt destilata (obrađen).
(Složena smeša ugljovodonika dobijena katalitičkom hidrogenizacijom solventnog ekstrakta lakog parafinskog destilata. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno C17 - C26, ima interval ključanja u opsegu od 280°C do 400°C.)

649-536-00-2

292-633-6

90641-09-1

L

Ekstrakti (nafta), hidrogenizovani, rastvarač lakog parafinskog destilata;
Aromatični ekstrakt destilata (obrađen)
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao ekstrakt iz solventne ekstrakcije katalitički hidrogenizovanog srednjeg destilata vršnog parafinskog rastvarača. Sastoji se uglavnom od aromatičnih, pretežno C16 - C36 ugljovodonika.)

649-537-00-8

295-335-4

91995-73-2

L

Ekstrakti (nafta), rastvarač lakog naftenskog destilata, hidrodesulfurizovan;
Aromatični ekstrakt destilata (obrađen).
(Složena smeša ugljovodonika dobijena katalitičkom hidrogenizacijom ekstrakta iz solventne ekstrakcije. Reakcioni uslovi katalitičke hidrogenizacije odgovaraju prvenstveno uklanjanju simpornih jedinjenja. Dobijena smeša se sastoji uglavnom od aromatičnih, pretežno C15 - C30 ugljovodonika. Ovaj tok često sadrži 5% (masenih) ili više aromatičnih ugljovodonika sa 4 - 6 kondenzovanih prstenova.)

649-538-00-3

295-338-0

91995-75-4

L

Ekstrakti (nafta), rastvarač lakog parafinskog destilata, obrađen kiselinom;
Aromatični ekstrakt destilata (obrađen).
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao frakcija destilacije ekstrakta iz solventne ekstrakcije lakih parafinskih destilata iz vršnih naftnih destilata koji su prečišćeni sumpornom kiselinom. Sastoji se uglavnom od aromatičnih ugljovodonika, pretežno C16 - C32.)

649-539-00-9

295-339-6

91995-76-5

L

Ekstrakti (nafta), rastvarač lakog parafinskog destilata, hidrodesulfurizovan;
Aromatični ekstrakt destilata (obrađen).
(Složena smeša ugljovodonika dobijena solventnom ekstrakcijom iz lakog parafinskog destilata, koja je potom hidrogenizovana da bi se organski sumpor preveo u vodonik sulfid koji se uklanja. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno C15 - C40, a finalni proizvod je ulje viskoznosti veće od 10 mm2s-1 na 40°C.)

649-540-00-4

295-340-1

91995-77-6

L

Ekstrakti (nafta), rastvarač lakog vakuum gasnog ulja, hidrogenizovan;
Aromatični ekstrakt destilata (obrađen).
(Složena smeša ugljovodonika dobijena solventnom ekstrakcijom iz lakog vakuum naftnog gasnog ulja, katalitički hidrogenizovana. Sastoji se uglavnom od aromatičnih, pretežno C13 - C30 ugljovodonika.)

649-541-00-X

295-342-2

91995-79-8

L

Ekstrakti (nafta), rastvarač, iz teškog parafinskog destilata, obrađen glinom;
Aromatični ekstrakt destilata (obrađen).
(Složena smeša ugljovodonika dobijena obradom naftne frakcije prirodnom ili modifikovanom glinom, kontaktnim ili perkolacionim postupkom, radi uklanjanja tragova polarnih jedinjenja i prisutnih nečistoća. Sastoji se uglavnom od aromatičnih ugljovodonika, pretežno C20 - C50. Ovaj tok često sadrži 5% masenih ili više aromatičnih ugljovodonika sa 4 - 6 kondenzovanih prstenova.)

649-542-00-5

296-437-1

92704-08-0

L

Ekstrakti (nafta), rastvarač, iz teškog naftenskog destilata, hidrodesulfurizovan;
Aromatični ekstrakt destilata (obrađen).
(Složena smeša ugljovodonika dobijena iz odgovarajuće naftne sirovine hidrogenizacijom radi prevođenja organskog sumpora u vodonik sulfid koji se uklanja. Sastoji se uglavnom od aromatičnih ugljovodonika, pretežno C15 - C50 a finalni proizvod je ulje viskoznosti veće od 19 mm2s-1 na 40°C.)

649-543-00-0

297-827-4

93763-10-1

L

Ekstrakti (nafta), rastvaračem deparafinisan (devoskovan) rastvarač teškog parafinskog destilata, hidrodesulfurizovan; Aromatični ekstrakt destilata (obrađen).

(Složena smeša ugljovodonika dobijena iz odgovarajuće, rastvaračem deparafinisane naftne sirovine, hidrogenizovana, radi prevođenja organskog sumpora u vodonik sulfid koji se uklanja. Sastoji se uglavnom od ugljovodonika, pretežno C15 - C50, a finalni proizvod je ulje viskoznosti veće od 19 mm2s-1 na 40°C.)

649-544-00-6

297-829-5

93763-11-2

L

Ekstrakti (nafta), rastvarač, iz lakog parafinskog destilata, obrađen ugljenikom;
Aromatični ekstrakt destilata (obrađen).
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao frakcija destilacije ekstrakta iz solventne ekstrakcije vršnog lakog parafinskog naftnog destilata, koja je potom prečišćena aktivnim ugljem radi uklanjanja tragova polarnih primesa i nečistoća. Sastoji se uglavnom od aromatičnih ugljovodonika, pretežno C16 - C32.)

649-545-00-1

309-672-2

100684-02-4

L

Ekstrakti (nafta), rastvarač, iz lakog parafinskog destilata, obrađen glinom;
Aromatični ekstrakt destilata (obrađen).
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao frakcija destilacije ekstrakta iz solventne ekstrakcije vršnog lakog parafinskog naftnog destilata, koja je potom prečišćena glinom, radi uklanjanja tragova polarnih primesa i nečistoća. Sastoji se uglavnom od aromatičnih ugljovodonika, pretežno C16 - C32.)

649-546-00-7

309-673-8

100684-03-5

L

Ekstrakti (nafta), rastvarač, iz lakog vakuum gasnog ulja, obrađen ugljenikom;
Aromatični ekstrakt destilata (obrađen).
(Složena smeša ugljovodonika dobijena solventnom ekstrakcijom iz lakog vakuum naftnog gasnog ulja, koja je potom prečišćena aktivnim ugljem radi uklanjanja tragova polarnih primesa i nečistoća. Sastoji se uglavnom od aromatičnih, uglavnom C13 - C30 ugljovodonika.)

649-547-00-2

309-674-3

100684-04-6

L

Ekstrakti (nafta), rastvarač, iz lakog vakuum gasnog ulja, obrađen glinom;
Aromatični ekstrakt destilata (obrađen).
(Složena smeša ugljovodonika dobijena solventnom ekstrakcijom iz lakog vakuum naftnog gasnog ulja, koja je potom prečišćena glinom radi uklanjanja tragova polarnih primesa i nečistoća. Sastoji se uglavnom od aromatičnih ugljovodonika, pretežno C13 - C30.)

649-548-00-8

309-675-9

100684-05-7

L

Ulja iz deparafinacije (nafta); Ulja iz deparafinacije
(Složena smeša ugljovodonika dobijena kao uljna frakcija iz postupka solventnog "oduljavanja" parafina ili prilikom njihovog prečišćavanja "znojenjem". Sastoji se uglavnom od račvastih, pretežno C20 - C50 ugljovodonika.)

649-549-00-3

265-171-8

64742-67-2

L

Ulja iz deparafinacije (nafta); hidrogenizovana; Ulja iz deparafinacije.

649-550-00-9

295-394-6

92045-12-0

L

Vatrostalna (refraktorna) keramička vlakna; Vlakna za specijalnu namenu, sa izuzetkom onih koji su navedeni na drugom mestu u ovom prilogu;
(Sintetička staklasta (silikatna) vlakna, polimeri nasumične (nepravilne) orijentacije, sa sadržajem oksida alkalnih i zemnoalkalnih metala (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) jednakim ili manjim od 18%.)

650-017-00-8

 

 

A, R

Sledeći