Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O OGRANIČENJIMA I ZABRANAMA PROIZVODNJE, STAVLJANJA U PROMET I KORIŠĆENJA HEMIKALIJA

("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018 i 9/2020)

Prethodni

 

Prilog 1.

 

Deo 1.

LISTA OGRANIČENJA I ZABRANA PROIZVODNJE, STAVLJANJA U PROMET I KORIŠĆENJA ODREĐENIH OPASNIH SUPSTANCI, SMEŠA ILI PROIZVODA

 

Redni broj ograničenja i zabrane

Naziv supstance, grupe supstanci ili smeša, CAS broj i EC broj

Ograničenja i zabrane

1.

Polihlorovani terfenili, (Polychlorinated terphenyls, PCT)

Zabranjeno je stavljanje u promet ili korišćenje:
- kao supstance;
- u smešama uključujući otpadna ulja, ili u opremi, u koncentracijama većim od 50 mg/kg odnosno 0,005% (m/m).

2.

Hloreten (vinil hlorid)
CAS br. 75-01-4
EC br. 200-831-0

1. Zabranjeno je korišćenje kao potisnog gasa (propelenta) za bilo koji aerosolni raspršivač.

2. Zabranjeno je stavljanje u promet aerosolnih raspršivača koji sadrže ovu supstancu kao potisni gas.

3.

 

Tečne supstance ili smeše koje su klasifikovane kao opasne u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalija i određenog proizvoda ("Službeni glasnik RS", br. 59/10, 25/11 i 5/12), kao i tečne supstance ili smeše koje su u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalija i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Službeni glasnik RS", br. 64/10 i 26/11) klasifikovane u sledeće klase opasnosti:
a) klase opasnosti 2.1 do 2.4; 2.6; 2.7; 2.8 tipovi A i B; 2,9; 2.10; 2.12; 2.13 kategorije 1 i 2; 2.14 kategorije 1 i 2; 2.15 tipovi A do F;
b) klase opasnosti 3.1 do 3.6; 3.7 grupe efekata: štetni efekti na seksualnu funkciju i plodnost i štetni efekti na rast i razvoj potomstva; 3.8 svi efekti osim narkotičkih efekata; 3.9 i 3.10;
v) klasa opasnosti 4.1;
g) klasa opasnosti 5.1

1. Zabranjeno je korišćenje:
- u ukrasnim predmetima koji kroz različite faze postižu svetlosne ili bojene efekte (npr. u ukrasnim lampama i pepeljarama);
- za izvođenje trikova ili šala;
- u igrama sa jednim ili više učesnika ili u bilo kom predmetu namenjenom za takvu igru iako ima samo ukrasnu namenu.

2. Zabranjeno je stavljanje u promet proizvoda iz tačke 1. ako ne ispunjavaju uslove navedene u toj tački.

3. Zabranjeno je stavljanje u promet za opštu upotrebu obojene i/ili odorisane tečne supstance i smeše kada su obeležene oznakom rizika R65 ili obaveštenjem o opasnosti H304, odnosno kada izazivaju opasnost od aspiracije, a koriste se kao gorivo u ukrasnim lampama.

Zabrana iz stava 1. ove tačke ne primenjuje se na supstance i smeše ako su obojene ili odorisane iz razloga određenih propisima kojima se uređuju javni prihodi.

4. Zabranjeno je stavljanje u promet dekorativnih uljnih lampi namenjenih za opštu upotrebu, osim ako su izrađene u skladu sa standardom SRPS EN 14059.

5. Pre stavljanja u promet za opštu upotrebu, mora se obezbediti vidljivo, čitko i neizbrisivo obaveštenje, i to:
a) za ulje za lampe, obeleženo sa oznakom rizika R65 ili obaveštenjem o opasnosti H304 obaveštenje:
"Lampu napunjenu ovom tečnošću, držati van domašaja dece",
"Samo gutljaj ovog ulja ili kontakt fitilja sa ustima, može dovesti do oštećenja pluća opasnog po život";
b) za tečnost za paljenje roštilja, obeležena sa oznakom rizika R65 ili obaveštenjem o opasnosti H304 obaveštenje:
"Samo gutljaj tečnosti za paljenje roštilja, može dovesti do oštećenja pluća opasnog po život";
v) ulje za lampe i tečnost za paljenje roštilja, obeležena sa oznakom rizika R65 ili obaveštenjem o opasnosti H304, mogu se stavljati u promet samo upakovane u crne zatamnjene boce zapremine do 1 litra.

6. Preduzetnik ili pravno lice koje prvo u lancu snabdevanja stavlja u promet ulja za lampe i tečnosti za paljenje roštilja obeležene sa oznakom rizika R65 ili obaveštenjem o opasnosti H304, dužan je da svake godine najkasnije do 1. marta dostavi ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine podatke o bezbednijim alternativama ulja za lampe i tečnostima za paljenje roštilja.

4.

Tris (2,3-dibrompropil)
fosfat
CAS br. 126-72-7

1. Zabranjeno je korišćenje u tekstilnim proizvodima kao što su: odeća, donje rublje i platna koja dolaze u dodir sa kožom.

2. Zabranjeno je stavljanje u promet proizvoda iz tačke 1. ako ne ispunjavaju uslove navedene u toj tački.

5.

Benzen
CAS br. 71-43-2
EC br. 200-753-7

1. Zabranjeno je korišćenje u igračkama ili delovima igračaka ako je sadržaj benzena u slobodnom stanju veći od 5 mg/kg odnosno 0,0005% (m/m) mase cele igračke ili dela igračke.

2. Zabranjeno je stavljanje u promet igračaka ili delova igračaka koje sadrže više od 5 mg/kg benzena u slobodnom stanju.

3. Zabranjeno je stavljanje u promet ili korišćenje:
- kao supstance;
- kao sastojka drugih supstanci ili u smešama u koncentracijama jednakim ili većim od 0,1% (m/m).

4. Zabrane iz tačke 3. ne primenjuju se na:
a) motorna goriva;
b) supstance i smeše koje se koriste u industrijskim procesima pri kojima emisija benzena ne prelazi propisane vrednosti;
v) prirodni gas koji je stavljen u promet za opštu upotrebu, pod uslovom da koncentracija benzena ostane manja od 0,1% (v/v).

6.

 

Azbestna vlakna

a) Krokidolit
CAS br. 12001-28-4

b) Amozit
CAS br. 12172-73-5

v) Antofilit
CAS br. 77536-67-5

g) Aktinolit
CAS br. 77536-66-4

d) Tremolit
CAS br. 77536-68-6

đ) Krizotil*
CAS br. 12001-29-5
CAS br. 132207-32-0

1. Zabranjena je proizvodnja, stavljanje u promet i korišćenje ovih vlakana kao i proizvoda i smeša kojima su ova vlakna namerno dodata.

Izuzetno od stava 1. ove tačke, dozvoljena je upotreba membrana koje sadrže krizotil koje se nalaze u uređajima za elektrolizu do 1. jula 2025. godine, a koje su bile u upotrebi pre stupanja na snagu ovog pravilnika, sve dok se ovi uređaji koriste ili dok se mogu servisirati ili dok se ne pronađe odgovarajući materijal za zamenu koji ne sadrži azbestna vlakna.

Lica koja koriste membrane iz stava 2. ove tačke dužna su da do 31. januara svake kalendarske godine dostave ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine podatke o količinama krizotila koji se koristi u membranama.

U cilju ostvarivanja zahteva za bezbednost i zdravlje na radu, lica iz stava 3. ove tačke dužna su da obezbede monitoring emisija krizotila u vazduhu na zahtev ministarstva nadležnog za poslove bezbednosti i zdravlja na radu, a da ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine dostave te podatke.

Proizvodi i smeše koji sadrže azbestna vlakna iz stava 1. ove tačke koji su instalirani i/ili su bili u upotrebi pre datuma stupanja na snagu zabrane proizvodnje, mogu da se koriste dok ne postanu otpad ili dok im ne istekne servisni period.

2. Proizvodi koji sadrže ova vlakna, prilikom stavljanja u promet ili korišćenja, moraju da imaju i dodatno obaveštenje da sadrže azbestna vlakna, i to na način dat u Delu 3. ovog priloga.

7.

Tris (aziridinil) fosfinoksid
CAS br. 545-55-1
EC br. 208-892-5

1. Zabranjeno je korišćenje u tekstilnim proizvodima kao što su: odeća, donje rublje i platna, koja dolaze u dodir sa kožom.

2. Zabranjeno je stavljanje u promet proizvoda iz tačke 1. ako ne ispunjavaju uslove navedene u toj tački.

8.

Polibromovani bifenili (PBB)
CAS br. 59536-65-1

1. Zabranjeno je korišćenje u tekstilnim proizvodima kao što su: odeća, donje rublje i platna koja dolaze u dodir sa kožom.

2. Zabranjeno je stavljanje u promet proizvoda iz tačke 1. ako ne ispunjavaju uslove navedene u toj tački.

9.

a) Prah iz kore sapunike
(Soap bark powder)
(Quillaja saponaria)
CAS br. 68990-67-0
EC br. 273-620-4 i derivati koji sadrže saponine
6) Prah korena biljaka
Helleborus viridis i
Helleborus niger.

v) Prah korena biljaka
Veratrum album i
Veratrum nigrum
g) Benzidin
CAS br. 92-87-5
EC br. 202-199-1 i/ili
njegovi derivati
d) o-nitrobenzaldehid
CAS br. 552-89-6
EC br. 209-025-3
đ) Prah drveta (piljevina)

1. Zabranjeno je za korišćenje u izvođenju šala i trikova ili u smešama i proizvodima koji se koriste u te svrhe (npr. praškovi za izazivanje kijanja ili bombe koje stvaraju neprijatan miris).

2. Zabranjeno je stavljanje u promet proizvoda iz tačke 1. ako ne ispunjavaju uslove navedene u toj tački.

3. Zabrane iz tač. 1. i 2. ne primenjuju se na bombe koje stvaraju neprijatne mirise, a koje sadrže najviše 1,5 ml tečnosti.

10.

a) Amonijum-sulfid
CAS br. 12135-76-1
EC br. 235-223-4
b) Amonijum-hidrogen
sulfid
CAS br. 12124-99-1
EC br. 235-184-3
v) Amonijum-polisulfid
CAS br. 9080-17-5
EC br. 232-989-1

1. Zabranjeno je za korišćenje u izvođenju šala i trikova ili u smešama i proizvodima koji se koriste u te svrhe (npr. praškovi za izazivanje kijanja ili bombe koje stvaraju neprijatan miris).

2. Zabranjeno je stavljanje u promet proizvoda iz tačke 1. ako ne ispunjavaju uslove navedene u toj tački.

3. Zabrane iz tač. 1. i 2. ne primenjuju se na bombe koje stvaraju neprijatne mirise, a koje sadrže najviše 1,5 ml tečnosti.

11.

Isparljivi estri bromsirćetne kiseline:
a) Metilbromacetat
CAS br. 96-32-2
EC br. 202-499-2
b) Etilbromacetat
CAS br. 105-36-2
EC br. 203-290-9
v) Propilbromacetat
CAS br. 35223-80-4
g) Butilbromacetat
CAS br. 18991-98-5
EC br. 242-729-9

1. Zabranjeno je za korišćenje u izvođenju šala i trikova ili u smešama i proizvodima koji se koriste u te svrhe (npr. praškovi za izazivanje kijanja ili bombe koje stvaraju neprijatan miris).

2. Zabranjeno je stavljanje u promet proizvoda iz tačke 1. ako ne ispunjavaju uslove navedene u toj tački.

3. Zabrane iz tač. 1. i 2. ne primenjuju se na bombe koje stvaraju neprijatne mirise, a koje sadrže najviše 1,5 ml tečnosti.

12.

 
 
 

13.

 
 

14.

 
 

15.

 

2-Naftilamin
CAS br. 91-59-8
EC br. 202-080-4 i njegove soli

Benzidin
CAS br. 92-87-5
EC br. 202-199-1 i njegove soli

4-Nitrobifenil
CAS br. 92-93-3
EC br. 202-204-7

4-Aminobifenil ksenilamin
CAS br. 92-67-1
EC br. 202-177-1 i njegove soli

Zabranjeno je stavljanje u promet i korišćenje ovih supstanci ili smeša koje ih sadrže u koncentracijama većim od 0,1% (m/m).

 

 

 

16.

Karbonati olova:
a) neutralni bezvodni karbonat, PbCO3
CAS br. 598-63-0
EC br. 209-943-4
b) Triolovo-bis(karbonat)-
dihidroksid
2PbCO3-Pb(OH)2
CAS br. 1319-46-6
EC br. 215-290-6

1. Zabranjeno je stavljanje u promet i korišćenje ovih supstanci ili smeša koje ih sadrže kada su namenjene za korišćenje u bojama.

2. Izuzetno od tačke 1. dozvoljeno je stavljanje u promet i korišćenje ovih supstanci ili smeša koje ih sadrže, za restauraciju i održavanje umetničkih dela, istorijskih građevina i njihovog enterijera, u skladu sa odredbama Konvencije međunarodne organizacije rada o upotrebi karbonata i sulfata olova u bojama.

17.

Sulfati olova:
a) PbSO4
CAS br. 7446-14-2
EC br. 231-198-9

b) PbxSO4
CAS br. 15739-80-7
EC br. 239-831-0

1. Zabranjeno je stavljanje u promet i korišćenje ovih supstanci ili smeša koje ih sadrže kada su namenjene za korišćenje u bojama.

2. Izuzetno od tačke 1. dozvoljeno je stavljanje u promet i korišćenje ovih supstanci ili smeša koje ih sadrže, za restauraciju i održavanje umetničkih dela, istorijskih građevina i njihovog enterijera, u skladu sa odredbama Konvencije međunarodne organizacije rada o upotrebi karbonata i sulfata olova u bojama.

18.

Jedinjenja žive

Zabranjeno je stavljanje u promet i korišćenje ovih supstanci ili smeša koje ih sadrže kada su namenjene za:
a) sprečavanje razvoja i nastanjivanja mikroorganizama, biljaka ili životinja:
- na trupu plovnih objekata;
- na kavezima, mrežama, plutajućim objektima i na svim drugim sredstvima ili opremi koja se koristi za gajenje riba ili školjki;
- na bilo kojoj potpuno ili delimično potopljenoj opremi i priboru;
b) zaštitu drveta;
v) impregnaciju visokootpornih industrijskih tekstila i prediva za njihovu izradu;
g) tretman industrijskih voda bez obzira za šta se još upotrebljavaju.

18a.

Živa
CAS br. 7439-97-6
EC br. 231-106-7

1. Zabranjeno je stavljanje u promet za opštu upotrebu u:
a) toplomerima;
b) drugim uređajima za merenje (manometri, sfigmomanometri - aparati za merenje pritiska, barometri, termometri i dr.).

2. Zabrane iz tačke 1. primenjuju se od 5. jula 2011. godine za uređaje za merenje koji se prvi put stavljaju u promet.
Uređaji za merenje iz tačke 1. koji se koriste kao medicinska sredstva ostaju u prometu do isteka roka datog u aktu kojim nadležni organ odobrava stavljanje u promet medicinskih sredstava.

3. Zabrane iz tačke 1. ne primenjuju se na uređaje za merenje koji su bili u upotrebi pre 5. jula 2011. godine.

4. (brisana)

5. Zabranjeno je nakon 1. oktobra 2018. godine stavljanje u promet sledećih mernih uređaja koji sadrže živu, namenjenih za industrijsko i profesionalno korišćenje:

a) barometara;

b) higrometara;

v) manometara;

g) sfigmomanometara - aparata za merenje pritiska;

d) merača naprezanja u pletismografima;

đ) tenziometara;

e) termometara i drugih neelektričnih uređaja za merenje temperature.

Zabrane iz tačke 5. se odnose i na merne uređaje navedene od a) do e) i kada se stavljaju u promet prazni (bez žive), ako postoji namera da se naknadno pune živom.

6. Zabrane iz tačke 5. ne primenjuju se na:

a) sfigmomanometre koji se koriste:

- u epidemiološkim studijama koje su u toku na dan 1. oktobra 2018. godine,

- kao referentni standard u kliničkim validacionim studijama o sfigmomanometrima bez žive;

b) termometre namenjene isključivo za izvođenje ispitivanja prema standardima koji zahtevaju upotrebu termometara sa živom do 1. oktobra 2020. godine;

v) ćelije za merenje trojne tačke žive, koje se koriste za kalibraciju platinskih otpornih termometara.

7. Zabranjeno je stavljanje u promet sledećih mernih uređaja koji sadrže živu, namenjenih za industrijsko i profesionalno korišćenje nakon 1. oktobra 2018. godine:

a) živinih piknometara;

b) mernih uređaja sa živom za određivanje tačke razmekšavanja.

8. Zabrane iz tač. 5. i 7. ne primenjuju se na:

a) merne uređaje koji su na dan 3. oktobra 2007. godine bili stariji od 50 godina;

b) merne uređaje koji treba da se prikažu na javnim izložbama od kulturnog i istorijskog značaja.

19.

Jedinjenja arsena

1. Zabranjeno je stavljanje u promet i korišćenje ovih supstanci ili smeša koje ih sadrže kada su namenjene za sprečavanje razvoja i nastanjivanja mikroorganizama, biljaka ili životinja na:
- trupu plovnih objekata;
- kavezima, mrežama, plutajućim objektima i svim drugim sredstvima ili opremi koja se koristi za gajenje riba ili školjki;
- bilo kojoj potpuno ili delimično potopljenoj opremi i priboru.

2. Zabranjeno je stavljanje u promet i korišćenje ovih supstanci ili smeša koje ih sadrže ako su namenjene za tretman industrijskih voda, bez obzira na namenu tih voda.

3. Zabranjeno je korišćenje za zaštitu drveta.
Zabranjeno je stavljanje u promet drveta tretiranog ovim supstancama.

4. Izuzetno od tačke 3:
a) dozvoljeno je korišćenje ovih supstanci i smeša za zaštitu drveta isključivo u industrijskim pogonima u obliku neorganskih soli bakra, hroma i arsena (u daljem tekstu: rastvori CCA tip C) za impregnaciju drveta pod vakuumom ili pod pritiskom i ako je izdat akt kojim se odobrava stavljanje u promet biocidnog proizvoda.
Zabranjeno je stavljanje u promet drveta tretiranog na način dat u ovoj tački ako konzervans nije fiksiran;

b) dozvoljeno je stavljanje u promet drveta tretiranog na način dat u tački 4a) rastvorima CCA ako se tim obezbedi strukturna celovitost drveta potrebna radi bezbednosti ljudi i životinja i ako je veoma mala verovatnoća da dođe u dodir sa kožom u roku upotrebe. Ovo drvo može se koristiti za profesionalne i industrijske svrhe i to:
- kao konstrukcioni materijal u javnim i poljoprivrednim zgradama, poslovnim i industrijskim objektima,
- pri gradnji mostova,
- kao konstrukcioni materijal u područjima slatkih i slanih voda (na primer pri izgradnji pristaništa i mostova),
- za zvučne pregrade,
- za zaštitne potpore od lavina,
- za bezbednosne ograde i barijere uz autoputeve,
- za stubove ograda od ogoljenih četinara na mestima za istovar životinja,
- za sprečavanje odrona,
- za električne i telekomunikacione stubove,
- kao pragovi u podzemnoj železnici;

v) drvo tretirano jedinjenjima arsena pre stavljanja u promet mora da ima i dodatno obaveštenje:
"Samo za profesionalno korišćenje i industrijska postrojenja - sadrži arsen".
Drvo tretirano jedinjenjima arsena koje se upakovano stavlja u promet mora da ima i dodatno obaveštenje:
"Pri rukovanju ovim materijalom koristiti rukavice;
Koristiti zaštitnu masku sa filterom i zaštitne naočare pri rezanju ili drugoj obradi ovog drveta;
Otpad ovog drveta tretira se kao opasan otpad i sa njim može postupati samo pravno odnosno fizičko lice koje ima dozvolu";

g) zabranjeno je korišćenje drveta koje je tretirano rastvorima CCA na način dat u tački 4a), i to:
- u stambenim objektima i domaćinstvima za bilo koju svrhu,
- u bilo kojoj primeni pri kojoj postoji mogućnost višestrukog dodira sa kožom,
- u morskoj vodi,
- u poljoprivredne svrhe, osim za izradu stubova u ogradama za stoku ili kao konstrukcioni materijal u skladu sa tačkom 4b);
- na bilo kom mestu i u bilo koje svrhe gde drvo može doći u kontakt sa intermedijerima ili gotovim proizvodima koji su namenjeni za ljudsku ili životinjsku ishranu.

5. Dozvoljeno je korišćenje drveta tretiranog jedinjenjima arsena do isteka roka njegove upotrebe ako je bilo u upotrebi ili je stavljeno u promet u skladu sa tačkom 4. pre 30. septembra 2007. godine.

6. Dozvoljeno je stavljanje u promet i korišćenje odnosno ponovno korišćenje drveta tretiranog rastvorima CCA tip C i rastvorima drugih tipova CCA koje je bilo u upotrebi ili se nalazilo u prometu pre 30. septembra 2007. godine ako ispunjava uslove iz tač. 4b), 4v) i 4g).

20.

Organokalajna jedinjenja

1. Zabranjeno je stavljanje u promet ili korišćenje ovih supstanci ili smeša koje ih sadrže kada deluju kao biocidni proizvodi u bojama u kojima nisu hemijski vezani za vezivo premaza.

2. Zabranjeno je stavljanje u promet i korišćenje ovih supstanci ili smeša koje ih sadrže kada deluju kao biocidni proizvodi za sprečavanje razvoja i nastanjivanja mikroorganizama, biljaka ili životinja na:
a) plovnim objektima, bez obzira na njihovu dužinu i bez obzira da li se koriste za plovidbu rekama, jezerima ili morem;
b) kavezima, mrežama, plutajućim objektima i svim drugim sredstvima ili opremi koja se koristi za uzgoj riba ili školjki;
v) bilo kojoj potpuno ili delimično potopljenoj opremi i priboru.

3. Zabranjeno je stavljanje u promet i korišćenje ovih supstanci ili smeša koje ih sadrže kada su namenjene za obradu industrijskih voda.

4. Tri-supstituisana organokalajna jedinjenja kao što su tributil-kalajna jedinjenja (TBT) i trifenil-kalajna jedinjenja (TPT):
a) zabranjeno je korišćenje TBT i TPT u proizvodima ili u delu proizvoda u količini u kojoj je koncentracija kalaja veća od 0,1% (m/m) obračunato na kalaj;
b) zabranjeno je stavljanje u promet proizvoda koji ne ispunjavaju uslove iz tačke 4a), osim proizvoda koji su bili u upotrebi pre 31. jula 2011. godine.

5. Dibutil kalajna jedinjenja (DBT):
a) zabranjeno je korišćenje DBT u smešama i proizvodima koji su namenjeni za opštu upotrebu kada je koncentracija kalaja u smeši ili proizvodu odnosno delu proizvoda veća od 0,1% (m/m) obračunato na kalaj;
b) zabranjeno je stavljanje u promet smeša i proizvoda koji ne ispunjavaju uslove iz tačke 5a), osim proizvoda koji su bili u upotrebi pre ovog datuma;
v) zabrane iz tač. 5a) i 5b) primenjuju se od 1. januara 2015. godine za sledeće smeše i proizvode namenjene za opštu upotrebu:
- jedno-komponentni i dvo-komponentni zaptivci vulkanizovani na sobnoj temperaturi (RTV-1 i RTV-2 zaptivci) i lepkovi;
- boje i premazi koji se nanose na proizvod, a sadrže DBT kao katalizatore;
- profili od mekog polivinil-hlorida čistog ili dobijenog u koekstruziji sa tvrdim polivinil-hloridom;
- tkanine namenjene za spoljnu upotrebu koje su prevučene polivinil-hloridom koji sadrži DBT kao stabilizatore;
- cevi za kišnicu, oluci i prateća oprema za spoljnu upotrebu, kao i pokrivni materijali za krovove i fasade;
g) zabrane iz tač. 5a) i 5b) ne primenjuju se na materijale i proizvode koji su u kontaktu sa hranom, a koji su uređeni propisima o materijalima i proizvodima koji dolaze u kontakt sa hranom.

6. Dioktil-kalajna jedinjenja (DOT):
a) zabranjeno je korišćenje DOT u proizvodima koji su namenjeni za opštu upotrebu kada je koncentracija kalaja u proizvodu odnosno delu proizvoda veća od 0,1% (m/m) obračunato na kalaj i to u:
- tekstilnim proizvodima koji dolaze u dodir sa kožom,
- rukavicama,
- obući ili delovima obuće koji dolaze u dodir sa kožom,
- zidnim ili podnim oblogama,
- proizvodima za negu dece,
- higijenskim proizvodima za žene,
- pelenama,
- dvo-komponentnim smešama za vulkanizaciju u kalupima na sobnoj temperaturi (RTV-2 komplet za vulkanizaciju u kalupima);
b) zabranjeno je stavljanje u promet proizvoda koji ne ispunjavaju uslove iz tačke 6a), osim proizvoda koji su bili u upotrebi pre 6. januara 2012. godine.

21.

Di-µ-okso-di-n-butil-kalaj hidroksiboran, odn.
Dibutil kalaj hidrogen borat, C8H19BO3Sn
(Di-µ-oxo-di-n-butyIstanni-ohydroxyborane/
dibutyltin hydrogen borate, DBB)
CAS br. 75113-37-0
EC br. 401-040-5

1. Zabranjeno je stavljanje u promet i korišćenje ove supstance ili smeša koje je sadrže u koncentracijama koje su jednake ili veće od 0,1% (m/m).

2. Zabrane iz stava 1. ne primenjuju se na ovu supstancu ili smeše koje je sadrže ako su namenjeni isključivo za dalju preradu u gotove proizvode u kojima je koncentracija DBB manja od 0,1% (m/m).

22.

Pentahlorfenol,
CAS br. 87-86-5
EC br. 201-778-6 i njegove soli i estri

Zabranjeno je stavljanje u promet i korišćenje:
- kao supstance;
- kao sastojka u drugim supstancama ili u smešama u koncentracijama koje su jednake ili veće od 0,1% (m/m).

23.

 

Kadmijum
CAS br. 7440-43-9
EC br. 231-152-8 i njegova jedinjenja

 

1. Zabranjeno je korišćenje u smešama i proizvodima proizvedenim od sledećih sintetičkih organskih polimera (u daljem tekstu: plastični materijali):
- polimeri ili kopolimeri vinil hlorida (PVC) [3904 10] [3904 21];
- poliuretan (PUR), [3909 50];
- polietilen niske gustine, osim u slučajevima kada se koristi za izradu bojenih masterbačeva, [3901 10];
- celulozni acetat (CA), [3912 11];
- celulozni acetobutirat (CAB), [391211];
- epoksidne smole, [3907 30];
- melamin-formaldehidne smole (MF) [3909 20];
- urea-formaldehidne smole (UF) [3909 10];
- nezasićeni poliestri (UP), [3907 91];
- polietilen tereftalat (PET), [390760];
- polibutilen tereftalat (PBT);
- transparentni polistiren za opštu upotrebu, [3903 11];
- akrilonitril-metilmetakrilat (AMMA);
- umreženi polietilen (VPE);
- polistiren otporan na udar;
- polipropilen (PP) [3902 10].

Zabranjeno je stavljanje u promet smeša i proizvoda proizvedenih od plastičnih materijala iz stava 1. ove tačke ako je koncentracija kadmijuma (izražen kao metalni Cd) u njima jednaka ili veća od 0,01% (m/m).

2. Zabranjeno je korišćenje ili stavljanje u promet u bojama sa tarifnim brojevima [3208] [3209] u koncentraciji koja je jednaka ili veća od 0,1% (m/m) (izraženo kao metalni Cd).

Za boje sa tarifnim brojevima [3208] [3209] čiji je sadržaj cinka veći od 10% (m/m) u boji, koncentracija kadmijuma (izražena kao metalni Cd) ne sme biti jednaka ili veća od 0,1% (m/m).

Zabranjeno je stavljati u promet obojene proizvode ukoliko je koncentracija kadmijuma jednaka ili veća od 0,1% (m/m), (izražena kao metalni Cd) u boji obojenog proizvoda.

3. Zabrana iz tač. 1. i 2. ne primenjuje se na proizvode koji su obojeni iz bezbednosnih razloga smešama koje sadrže kadmijum.

4. Zabrane iz tačke 1. ne primenjuju se na:

1) smeše proizvedene od PVC otpada (u daljem tekstu: regenerisani PVC);

2) smeše i proizvode koji sadrže regenerisani PVC ako koncentracija kadmijuma ne prelazi 0,1% (m/m) u plastičnom materijalu pri primeni tvrdog PVC za:
- profile i krute table za izgradnju,
- vrata, prozore, roletne, zidove, zastore i krovne oluke,
- obloge i terase,
- kanalice,
- cevi za vodu koja nije za piće ako je regenerisani PVC korišćen u srednjem sloju višeslojnih cevi i ako je potpuno obložen slojem novog PVC koji je proizveden u skladu sa tačkom 1.

Pre prvog stavljanja u promet mora se obezbediti na ambalaži vidljivo, čitko i neizbrisivo obaveštenje:
"Sadrži regenerisani PVC" ili piktogram:

5. Zabranjeno je korišćenje kadmijumskih prevlaka za oblaganje metalne površine proizvoda ili delova proizvoda koji se koriste u sledećim oblastima i za svrhe proizvodnje:

a) opreme i mašina namenjene za:
- proizvodnju hrane [8210], [8417 20], [8419 81],
[8421 11], [842122], [8422], [8435], [8437],
[8438], [8476 11],
- poljoprivredu [8419 31], [8424 81], [8432], [8433], [8434], [8436],
- hlađenje i zamrzavanje [8418],
- štampanje i uvezivanje knjiga [8440], [8442], [8443];
b) opreme i mašina namenjene za proizvodnju:
- proizvoda za domaćinstvo [7321], [8421 12], [8450], [8509], [8516],
- nameštaja [8456], [8466], [9401], [9402], [9403], [9404],
- sanitarne opreme [7324],
- opreme za centralno grejanje i klimatizaciju [7322], [8403], [8404], [8415].

Zabranjeno je stavljanje u promet proizvoda i delova proizvoda sa kadmijumskom prevlakom koji se koriste u oblastima i za svrhe navedene u tač. 5a) i 5b) i proizvoda navedenih u tački 5b) bez obzira na korišćenje ili krajnju namenu.

6. Zabrane iz tačke 5. primenjuju se i na proizvode ili delove proizvoda sa kadmijumskom prevlakom koji se koriste u sledećim oblastima i za svrhe proizvodnje:

a) opreme i mašina namenjene za proizvodnju:
- papira i kartona [8419 32], [8439], [8441],
- tekstila i odeće [8444], [8445], [8447], [8448], [8449], [8451], [8452];

b) opreme i mašina namenjene za proizvodnju:
- industrijske opreme i mašina [8425], [8426], [8427], [8428], [8429], [8430], [8431],
- drumskih i poljoprivrednih vozila [glava 87 Carinske tarife],
- voznog parka [glava 86 Carinske tarife],
- plovnih objekata [glava 89 Carinske tarife].

Napomena: Uz opremu i mašine koje se koriste u oblastima i proizvodima navedenim u tač. 5. i 6. dati su odgovarajući carinski tarifni brojevi odnosno tarifne oznake.

7. Zabrane iz tač. 5. i 6. ne primenjuju se na:
- proizvode i njihove sastavne delove koji se koriste u aeronautici, astronautici, rudarstvu, na otvorenom moru i u nuklearnim postrojenjima kada se koriste zbog visokih bezbednosnih standarda, kao i u sigurnosnim uređajima za drumska i poljoprivredna vozila, vagone i plovne objekte;
- električne kontakte u bilo kojoj oblasti korišćenja ukoliko je neophodno obezbediti da oprema na kojoj su primenjeni bude pouzdana.

8. Zabranjeno je korišćenje u puniocima za lemljenje u koncentracijama jednakim ili većim od 0,01% (m/m).
Zabranjeno je stavljanje u promet punilaca za lemljenje koji sadrže kadmijum (izražen kao metalni Cd) u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,01% (m/m).

9. Zabrane iz tačke 8. ne primenjuju se na punioce za lemljenje koji se koriste u vojsci i avijaciji, kao i na punioce za lemljenje koji se koriste iz bezbednosnih razloga.

10. Zabranjeno je korišćenje ili stavljanje u promet ako je koncentracija kadmijuma u metalu jednaka ili veća od 0,01% (m/m) u:
1) metalnim perlama ili drugim metalnim komponentama za izradu nakita;
2) metalnim delovima nakita, bižuterije i dodacima za kosu uključujući:
- narukvice, ogrlice i prstenje;
- nakit za pirsing;
- ručne satove i narukvice za ručne satove;
- broševe i dugmad za manžetne.

11. Zabrane iz tačke 10. ne primenjuju se na proizvode koji su stavljeni u promet pre 10. decembra 2011. godine i na nakit koji je na dan 10. decembra 2011. godine bio stariji od 50 godina.

24.

Monometil-tetrahlor-difenil metan;
Trgovački naziv: Ugilec 141
CAS br. 76253-60-6

1. Zabranjeno je stavljanje u promet ili korišćenje ove supstance ili smeše koje je sadrže.

Zabranjeno je stavljanje u promet proizvoda koji sadrže ovu supstancu.

2. Zabrane iz tačke 1. ne primenjuju se:
a) na uređaje i mašine koji su bili u upotrebi pre 18. juna 1994. godine, sve dok ova oprema ne postane otpad;
b) za održavanje uređaja i mašina koji su bili u upotrebi pre 18. juna 1994. godine.

25.

Monometil-dihlor-difenil metan;
Trgovački naziv: Ugilec 121, Ugilec 21

Zabranjeno je stavljanje u promet ili korišćenje ove supstance ili smeše koje je sadrže.

Zabranjeno je stavljanje u promet proizvoda koji sadrže ovu supstancu.

26.

Monometil-dibrom-difenil metan
brombenzilbromtoluen, smeša izomera
Trgovački naziv: DBBT
CAS br. 99688-47-8

Zabranjeno je stavljanje u promet ili korišćenje ove supstance ili smeše koje je sadrže.

Zabranjeno je stavljanje u promet proizvoda koji sadrže ovu supstancu.

27.

Nikl
CAS br. 7440-02-0
EC br. 231-111-4 i njegova jedinjenja

1. Zabranjeno je korišćenje:
a) u delu proizvoda koji se stavljaju u probušene uši i druge probušene delove ljudskog tela, osim ako je količina nikla koji se oslobađa iz takvih delova proizvoda manja od 0,2 µg/cm2 nedeljno (migraciona stopa);
b) u proizvodima ili delovima proizvoda koji su namenjeni direktnom i dugotrajnom dodiru sa kožom, ako je količina oslobođenog nikla veća od 0,5 µg/cm2 nedeljno, kao što su:
- minđuše,
- ogrlice, narukvice, lančići, lančići koji se nose oko gležnja i prstenje,
- kućišta ručnih satova, kaiševa i kopči za ručne satove,
- nitne, dugmad za manžetne, kopče, patent zatvarači i ostali metalni modni detalji koji se koriste u konfekciji;
v) u proizvodima navedenim u tački 1b) koji su zaštićeni prevlakom koja ne sadrži nikl, ako takvom prevlakom ne može da se obezbedi da količina nikla koji se oslobađa iz tih proizvoda u dodiru sa kožom bude manja od 0,5 µg/cm2 nedeljno u toku najmanje dve godine normalnog korišćenja proizvoda.

2. Zabranjeno je stavljanje u promet proizvoda iz tačke 1. ako ne ispunjavaju uslove navedene u toj tački.

Napomena: Za dokazivanje ispravnosti proizvoda u skladu sa odredbama iz tač. 1. i 2, kao metode ispitivanja koriste se SRPS standardi.

28.

 
 
 
 
 

29.

 
 
 
 
 

30.

 

Supstance iz propisa kojim se uređuje spisak klasifikovanih supstanci, a koje su klasifikovane kao karcinogene kategorije 1A ili 1B / karcinogene kategorija 1 i 2, a date su u Delu 2. ovog priloga:
- Karcinogene supstance kategorije 1A/1 (Tabela 1.)
- Karcinogene supstance kategorije 1B/2 (Tabela 2.)

Supstance iz propisa kojim se uređuje spisak klasifikovanih supstanci, a koje su klasifikovane kao mutagene po germinativne ćelije kategorije 1A ili 1B / mutagene (kategorija 1 ili 2) a date su u Delu 2. ovog priloga:
- Mutagene supstance kategorije 1A/1 (Tabela 3.)
- Mutagene supstance kategorije 1B/2 (Tabela 4.)

Supstance iz propisa kojim se uređuje spisak klasifikovanih supstanci, a koje su klasifikovane kao reproduktivno toksične kategorije 1A ili 1B ili toksične po reprodukciju (kategorija 1 ili 2), a date su u Delu 2. ovog priloga:

- Supstance toksične po reprodukciju kategorija 1A/1
(R60, R61)(Tabela 5.)
- Supstance toksične po reprodukciju kategorije 1B/2 (R60, R61)(Tabela 6.)

1. Zabranjeno je stavljanje u promet ili korišćenje za opštu upotrebu:
1) kao supstance;
2) kao sastojka drugih supstanci ili u smešama ako je njihova pojedinačna koncentracija jednaka ili veća od:
- specifične granične koncentracije date u propisu kojim se uređuje spisak klasifikovanih supstanci,
- opšte granične koncentracije date u Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda ("Službeni glasnik RS", br. 59/10, 25/11 i 5/12), ako nisu date specifične granične koncentracije iz Spiska klasifikovanih supstanci.

Pre stavljanja u promet mora se obezbediti na ambalaži vidljivo, čitko i neizbrisivo obaveštenje:
"Dozvoljeno samo za profesionalno korišćenje".

2. Zabrane iz tačke 1. ne primenjuju se na:
a) medicinske ili veterinarske proizvode koji su uređeni posebnim propisima;
b) kozmetičke proizvode koji su uređeni posebnim propisima;
v) goriva i ulja:
- motorna goriva koja su uređena posebnim propisima,
- mineralna ulja koja se koriste kao goriva u pokretnim ili stacionarnim energetskim postrojenjima,
- goriva koja se prodaju u zatvorenim sistemima (npr. boce sa tečnim gorivim gasovima);
g) slikarske boje.

3. Kada se supstance toksične po reprodukciju kategorije 1B/2 (R60, R61) iz Tabele 7. koriste kao sastojci u detergentima, zabrana se primenjuje od 1. juna 2014. godine.

31.

 

Supstance ili smeše koje sadrže jednu ili više sledećih supstanci:
a) kreozot
CAS br. 8001-58-9
EC br. 232-287-5

b) kreozotno ulje
CAS br. 61789-28-4
EC br. 263-047-8

v) destilati (katran uglja), naftalenska ulja
CAS br. 84650-04-4
EC br. 283-484-8

g) kreozotno ulje, acenaftenska frakcija
CAS br. 90640-84-9
EC br. 283-484-8
EC br. 292-605-3

d) destilati (katran uglja), više frakcije; teška antracenska ulja
CAS br. 65996-91-0
EC br. 266-026-1

đ) antracensko ulje
CAS br. 90640-80-5
EC br. 292-602-7

e) sirove katranske kiseline, iz uglja; sirovi fenoli
CAS br. 65996-85-2
EC br. 266-019-3

ž) kreozot, iz drveta
CAS br. 8021-39-4
EC br. 232-419-1

z) nisko temperaturna katranska ulja, alkalna; alkalni ekstraktni ostaci (ugalj) niskotemperaturnog katrana uglja
CAS br. 122384-78-5
EC br. 310-191-5

1. Zabranjeno je stavljanje u promet ili korišćenje ovih supstanci ili smeša kada su namenjene za tretman drveta.

Zabranjeno je stavljanje u promet drveta koje je tretirano ovim supstancama.

2. Zabrane iz tačke 1. ne primenjuju se na:
a) supstance i smeše koje se koriste za tretman drveta u industrijskim postrojenjima ili od strane stručno obučenih lica za ponovni tretman na licu mesta ukoliko sadrže:
- benzo[a]piren u koncentracijama manjim od 50 mg/kg odnosno 0,005% (m/m) i
- fenol koji je moguće ekstrahovati vodom u koncentraciji manjoj od 3% (m/m).

Supstance ili smeše iz tačke 2a) moraju se stavljati u promet samo u ambalaži zapremine jednake ili veće od 20 litara.
Zabranjeno je stavljati u promet za opštu upotrebu supstance ili smeše iz tačke 2a).
Pre stavljanja u promet mora se obezbediti na ambalaži vidljivo, čitko i neizbrisivo obaveštenje:
"Samo za korišćenje u industrijskim postrojenjima ili od strane stručno obučenih lica";

b) Dozvoljeno je korišćenje drvene građe tretirane na način i pod uslovima iz tačke 2a) bez obzira da li se prvi put stavlja u promet ili se ponovo tretira na licu mesta samo u profesionalne ili industrijske svrhe (na primer: za železničke pragove, drvene stubove (bandere) za električne i telefonske vodove, za ograde i u poljoprivredi (potporni elementi za stabla i krošnje drveća), za drvene dokove na vodenim pristaništima i za drvene gredne konstrukcije u uređenju vodotokova);

v) Dozvoljeno je korišćenje ili stavljanje u promet drveta koje je tretirano ovim supstancama i koje je stavljeno u promet pre 31. decembra 2002. godine radi ponovnog korišćenja.

3. Izuzetno od tač. 2b) i 2v) zabranjeno je korišćenje drveta:
1) unutar stambenih objekata bez obzira na namenu;
2) za izradu igračaka;
3) na igralištima;
4) u parkovima, vrtovima, na otvorenim javnim površinama namenjenim rekreaciji ili odmoru, na svim mestima gde mogu doći u kontakt sa kožom;
5) u proizvodnji baštenskog nameštaja;
6) za proizvodnju i korišćenje ili za bilo kakvo ponovno korišćenje:
- saksija i žardinjera,
- kod izrade posuda koje bi mogle da kontaminiraju sirovine, intermedijere ili proizvode namenjene za ljudsku ili životinjsku upotrebu,
- za druge predmete koji bi mogli da kontaminiraju navedene proizvode.

32.

 
 
 

34.

 
 
 

35.

 
 

36.

 
 

37.

 
 
 

38.

 

Hloroform
CAS br. 67-66-3
EC br. 200-663-8

1,1,2-Trihloretan
CAS br. 79-00-5
EC br. 201-166-9

1,1,2,2-Tetrahloretan
CAS br. 79-34-5
EC br. 201-197-8

1,1,1,2-Tetrahloretan
CAS br. 630-20-6

Pentahloretan
CAS br. 76-01-7
EC br. 200-925-1

1,1-Dihloretilen
CAS br. 75-35-4
EC br. 200-864-0

1. Zabranjeno je stavljanje u promet ili korišćenje:
- kao supstanci;
- kao sastojaka u drugim supstancama ili smešama u koncentracijama jednakim ili većim od 0,1% (m/m),
kada su namenjene za opštu upotrebu i/ili za čišćenje površina i tkanina postupkom raspršivanja.

2. Pre stavljanja u promet supstanci ili smeša koje ih sadrže u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,1% (m/m) mora se obezbediti na ambalaži vidljivo, čitko i neizbrisivo obaveštenje:

"Samo za korišćenje u industrijskim postrojenjima".

3. Zabrane iz tačke 2. ne primenjuju se na:
- medicinske ili veterinarske proizvode koji su uređeni posebnim propisima;
- kozmetičke proizvode koji su uređeni posebnim propisima.

40.

Supstance koje su prema Pravilniku o klasifikaciji pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda ("Službeni glasnik RS", br. 59/10, 25/11 i 5/12) i propisu kojim se uređuje spisak klasifikovanih supstanci, klasifikovane kao:
- zapaljivi gasovi kategorije 1 i 2;
- zapaljive tečnosti kategorije 1, 2 i 3;
- zapaljive čvrste supstance ili smeše kategorije 1 i 2, supstance ili smeše koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove kategorije 1, 2 i 3;
- samozapaljive tečnosti kategorije 1 ili samozapaljive čvrste supstance i smeše kategorije 1

1. Zabranjeno je korišćenje ovih supstanci ili smeša za aerosolne raspršivače za zabavu i dekoraciju koji su namenjeni za opštu upotrebu kao što su:
- raspršivači sa ukrasnim metalnim šljokicama;
- veštački sneg i inje;
- jastuci koji proizvode zvučne efekte kada se na njih sedne;
- raspršivači šarenih traka;
- raspršivači sa imitacijom izlučevina;
- trube za zabave;
- raspršivači sa ukrasnim pahuljicama i penom;
- veštačke paučine;
- bombe koje stvaraju neprijatan miris.

2. Pre stavljanja u promet mora se obezbediti na ambalaži vidljivo, čitko i neizbrisivo obaveštenje:
"Samo za profesionalno korišćenje".

3. Zabrane iz tač. 1. i 2. ne odnose se na aerosolne raspršivače koji nisu klasifikovani kao "zapaljivi" ili "veoma lako zapaljivi" a sadrže zapaljive sastojke.
Na etiketi ovih aerosolnih raspršivača mora biti dato dodatno obaveštenje:
"Sadrži X% (m/m) zapaljivih sastojaka".

4. Zabranjeno je stavljanje u promet aerosolnih raspršivača iz tačke 1. koji ne ispunjavaju uslove iz tač. 1. i 2.

41.

Heksahloretan
CAS br. 67-72-1
EC br. 200-666-4

Zabranjeno je stavljanje u promet ili korišćenje ove supstance ili smeše koje je sadrže ako je namenjena za proizvodnju ili preradu obojenih metala.

42.

Hlorovani alkani, C10-C13
(hlorovani parafini kraćeg C-niza)
CAS br. 85535-84-8
EC br. 287-476-5

(brisan)

43.

Azoboje

1. Zabranjeno je korišćenje azoboja pri obradi proizvoda od tekstila ili kože koji mogu doći u direktan ili produženi kontakt sa ljudskom kožom ili usnom dupljom, a koje reduktivnim cepanjem jedne ili više azo-grupa mogu osloboditi jedan ili više aromatičnih amina datih u Delu 2. Tabeli 8. ovog priloga, u koncentracijama koje se mogu detektovati metodama testiranja navedenim u Delu 2. Tabeli 10. ovog priloga tj. iznad 30 mg/kg odnosno 0,003% (m/m) u proizvodima ili u njihovim obojenim delovima, kao što su:
- odevni predmeti, posteljina, peškiri, higijenski ulošci, perike, šeširi, pelene i drugi sanitarni predmeti, vreće za spavanje;
- obuća, rukavice, delovi ručnih satova, ručne torbice, novčanici, koferi, navlake za stolice, novčanici koji se nose oko vrata;
- tekstilne ili kožne igračke ili igračke koje imaju tekstilne ili kožne dodatke;
- predivo i tkanine namenjene za opštu upotrebu.

2. Zabranjeno je stavljanje u promet proizvoda od tekstila ili kože iz tačke 1. ukoliko ne ispunjavaju uslove navedene u ovoj tački.

3. Zabranjeno je stavljanje u promet ili korišćenje azoboja datih u Delu 2. Tabeli 9. ovog priloga kao supstanci ili u smešama u koncentracijama većim od 0,1% (m/m) za bojenje proizvoda od tekstila ili kože.

45.

Difeniletar, oktabrom derivat,
C12H2Br8O

1. Zabranjeno je stavljanje u promet ili korišćenje:
- kao supstance;
- kao sastojka drugih supstanci ili u smešama u koncentracijama većim od 0,1% (m/m).

2. Zabranjeno je stavljanje u promet proizvoda ako sami proizvodi ili njihovi delovi koji se koriste kao retarderi plamena sadrže ovu supstancu u koncentracijama većim od 0,1% (m/m).

3. Zabrane iz tačke 2. ne primenjuju se na:
- proizvode koji su bili u upotrebi pre 7. decembra 2010. godine;
- električnu i elektronsku opremu koja je uređena drugim propisima.

46.

 

a) Nonilfenol
C6H4(OH)C9H19
CAS br. 25154-52-3
EC br. 246-672-0

b) Nonilfenol etoksilat
(C2H4O)nC15H24O

 

1. Zabranjeno je stavljanje u promet ili korišćenje ovih supstanci ili smeša u koncentracijama jednakim ili većim od 0,1% (m/m):
a) za profesionalno ili industrijsko čišćenje;
b) za čišćenje domaćinstava;
v) za postupke obrade tekstila i kože;
g) za emulgatore u tečnostima za omekšavanje i negu vimena krava, ovaca i koza;
d) za obradu metala;
đ) za izradu papirne pulpe i papira;
e) izradu kozmetičkih proizvoda;
ž) u proizvodima za ličnu negu, osim spermicida;
z) kao pomoćne supstance u formulacijama pesticida i biocidnih proizvoda. Ako je za ove proizvode, pre stupanja na snagu zakona kojim se uređuju biocidni proizvodi i zakona kojim se uređuju sredstva za zaštitu bilja, izdat akt kojim se stavljaju u promet, ova zabrana se primenjuje nakon isteka roka važenja tog akta.

2. Izuzetno od zabrane iz tačke 1a), dozvoljeno je korišćenje u:
- kontrolisanom zatvorenom sistemu za suvo (hemijsko) čišćenje u kome se tečnost za čišćenje reciklira ili spaljuje;
- sistemima za čišćenje sa posebnom obradom kod koje se tečnost za čišćenje reciklira ili spaljuje.

3. Izuzetno od zabrane iz tačke 1v) dozvoljeno je korišćenje u:
- procesima kada se ove supstance ne ispuštaju u otpadne vode;
- sistemima sa posebnom obradom gde se vode iz tehnološkog procesa posebno obrađuju radi potpunog odstranjivanja organske frakcije (npr. odmašćivanje ovčije kože).

4. Izuzetno od zabrane iz tačke 1d) dozvoljeno je korišćenje u kontrolisanim zatvorenim sistemima za čišćenje gde se tečnost za pranje reciklira ili spaljuje.

46a

a) Nonilfenol
C6H4(OH)C9H19
CAS br. 25154-52-3
EC br. 246-672-0

b) Nonilfenol etoksilat
(C2H4O)nC15H24O

1. Zabranjeno je stavljanje u promet tekstilnih proizvoda za koje se može pretpostaviti da će se prati u vodi tokom normalnog životnog ciklusa, ako sadrže ove supstance u koncentracijama jednakim ili većim od 0,1% (m/m) u tom tekstilnom proizvodu ili bilo kog dela tekstilnog proizvoda, posle 3. februara 2021. godine.

2. Zabrane iz tačke 1. ne primenjuju se na stavljanje u promet sa namenom za ponovno korišćenje tekstilnih proizvoda, kao ni na nove tekstilne proizvode proizvedene isključivo od recikliranog tekstila kada se pri njihovoj proizvodnji ne koristi NPE.

3. Za potrebe sprovođenja odredaba iz tač. 1. i 2. pod "tekstilnim proizvodom" podrazumeva se bilo koji nedovršeni proizvod, poluproizvod ili gotov proizvod koji se sastoji od najmanje 80% (m/m) tekstilnih vlakana, uključujući proizvode kao što je odeća, modni dodaci, tekstil za enterijere, vlakna, predivo i pletiva.

47.

Hrom (VI) jedinjenja

1. Zabranjeno je stavljanje u promet i korišćenje cementa i smeša koje ga sadrže ako nakon hidratacije (kvašenja) sadrže više od 2 mg/kg odnosno 0,0002% (m/m) rastvornog hroma (VI) obračunatog na ukupnu masu suvog cementa.

2. Ako su cementu dodata redukciona sredstva, pre stavljanja u promet mora se obezbediti na ambalaži vidljivo, čitko i neizbrisivo obaveštenje: o datumu pakovanja, uslovima skladištenja, kao i podatak o vremenskom periodu u kome je redukciono sredstvo aktivno u održavanju koncentracije hroma (VI) ispod
granične vrednosti navedene u tački 1.

3. Tač. 1. i 2. ne primenjuju se pri stavljanju u promet i korišćenju cementa u kontrolisanim zatvorenim sistemima koji su u potpunosti automatizovani, bez mogućnosti dodira cementa ili smeša koje sadrže cement sa kožom.

4. Standard usvojen od strane Instituta za standardizaciju Srbije za određivanje sadržaja rastvornog hroma (VI) u cementu i smešama koje sadrže cement se koristi kao metoda za primenu odredbi tačke 1.

5. Zabranjeno je stavljanje u promet proizvoda od kože ako sadrže hrom VI u koncentraciji koja je jednaka ili veća od 3 mg/kg (0,0003% m/m) obračunato na ukupnu masu suvog dela kože.

6. Zabranjeno je stavljanje u promet proizvoda koji sadrže kožne delove koji dolaze u kontakt sa kožom, ako svaki od tih delova kože sadrži hrom VI u koncentraciji koja je jednaka ili veća od 3 mg/kg (0,0003% po težini) obračunato na ukupnu masu suvog dela kože.

7. Zabrane iz tač. 5. i 6. ne primenjuju se na proizvode koji su namenjeni za ponovno stavljanje u promet koji su već bili u prometu, odnosno korišćeni u Republici Srbiji pre 1. maja 2015. godine.

48.

Toluen
CAS br. 108-88-03
EC br. 203-625-9

Zabranjeno je stavljanje u promet i korišćenje ove supstance ili smeša koje je sadrže u koncentracijama jednakim ili većim od 0,1% (m/m), u adhezivima (lepkovima) i bojama u spreju namenjenim za opštu upotrebu.

49.

Trihlorbenzen
CAS br. 120-82-1
EC br. 204-428-0

1. Zabranjeno je stavljanje u promet i korišćenje ove supstance ili smeša koje je sadrže u koncentracijima jednakim ili većim od 0,1% (m/m).

2. Izuzetno od zabrane iz tačke 1. dozvoljeno je korišćenje:
- kao intermedijera u sintezama;
- kao rastvarača u zatvorenim procesnim sistemima u reakcijama hlorovanja;
- pri proizvodnji 1,3,5-triamino-2,4,6-trinitrobenzena (TATB).

50.

Policiklični aromatični ugljovodonici (Polycyclic-aromatic hydro-carbons, PAH):

a) Benzo(a)piren
(Benzo(a)pyrene, BaP)
CAS br. 50-32-8

b) Benzo(e)piren
(Benzo(e)pyrene, BeP)
CAS br. 192-97-2

v) Benzo(a)antracen
Benzo(a)anthracene (BaA)
CAS br. 56-55-3

g) Krizen
(Chrysen, CHR)
CAS br. 218-01-9

d) Benzo(b)fluoranten
(Benzo(b)fluoranthene,
BbFA)
CAS br. 205-99-2

đ) Benzo(j)fluoranten (Benzo(j)fluoranthene, BjFA)
CAS br. 205-82-3

e) Benzo(k)fluoranten
(Benzo(k)fluoranthene,
BkFA)
CAS br. 207-08-9

ž) Dibenzo(a, h)antracen
(Dibenzo(a, h)anthracene,
DBAhA)
CAS br. 53-70-3

1. Zabranjeno je stavljanje u promet ili korišćenje ekstender ulja za proizvodnju pneumatika ili njihovih delova ako ova ulja sadrže:

- više od 1 mg/kg odnosno 0,0001% (m/m) BaP ili

- više od 10 mg/kg odnosno 0,001% (m/m) svih PAH ukupno.

Standard EN 16143:2013 (Naftni proizvodi - Određivanje udela benzo(a)pirena (BaP) i odabranih policikličkih aromatičnih ugljovodonika (PAH) u uljima za ekstrakciju - Postupak s dvostrukim prečišćavanjem tečnom hromatografijom i analizom GC/MS upotrebljava se kao test metoda za određivanje graničnih vrednosti propisanih u stavu 1. ove tačke.

Zaključno sa 23. septembrom 2016. godine granične vrednosti iz stava 1. ove tačke koriste se ako je maseni udeo ekstrakta policikličkih aromatičnih jedinjenja (PCA) manji od 3% (m/m), određen standardnom metodom IP346:1998 (Određivanje količine PCA u nekorišćenim baznim uljima za podmazivanje i benzinskim frakcijama bez asfaltena - Metoda ekstrakcije dimetilsulfoksidom i merenja indeksa refrakcije), pod uslovom da proizvođač odnosno uvoznik izmeri usklađenost sa propisanim graničnim vrednostima za BaP i PAH, kao i odnos između izmerenih vrednosti i ekstrakta PCA svakih šest meseci, odnosno nakon svake veće promene u procesu proizvodnje, u zavisnosti od toga šta je bilo ranije.

2. Zabranjeno je stavljanje u promet pneumatika i protektora za pneumatike ako sadrže ekstender ulja čiji sastojci prelaze granične vrednosti navedene u tački 1.

Ako je u jedinjenjima vulkanizovane gume količina Bay protons manja od 0,35% smatra se da je ispunjen uslov o propisanim graničnim vrednostima za sadržaj BaP i PAH.

Sadržaj Bay protons meri se i obračunava prema SRPS ISO 21461 (vulkanizovana guma - određivanje aromatičnosti ulja u jedinjenjima vulkanizovane gume).

3. Izuzetno od tačke 2. dozvoljeno je stavljanje u promet reprotektovanih pneumatika ako njihov protektor ne sadrži ekstender ulja čiji sastojci prelaze granične vrednosti navedene u tački 1.

4. Zabranjeno je stavljanje u promet proizvoda namenjenih za opštu upotrebu ako bilo koji njihov gumeni ili plastični deo koji dolazi u direktan, produženi ili kratkoročni kontakt sa ljudskom kožom ili usnom dupljom pod normalnim ili razumno predvidivim uslovima korišćenja, sadrži više od 1 mg/kg (0,0001% m/m) bilo kog PAH navedenog pod ovim rednim brojem ograničenja i zabrane.

U ove proizvode pripadaju, između ostalog:

- sportska oprema (kao što su bicikli, golf štapovi, reketi);

- posuđe za domaćinstvo (kolica i hodalice);

- alati namenjeni za kućnu upotrebu;

- odeća, obuća, rukavice i sportska odeća;

- narukvice za ručne satove, steznici za zglobove, maske i trake za glavu.

5. Zabranjeno je stavljanje u promet igračaka, uključujući igračke za podsticanje aktivnosti, kao i proizvode za negu dece ako bilo koji njihov gumeni ili plastični deo koji dolazi u direktan, produženi ili kratkoročni kontakt sa ljudskom kožom ili usnom dupljom pod normalnim ili razumno predvidivim uslovima korišćenja, sadrži više od 0,5 mg/kg (0,00005% m/m) bilo kog PAH navedenog pod Rednim brojem ograničenja i zabrane 50.

6. Zabrane iz tačke 4. ne primenjuju se na proizvode koji su prvi put stavljeni u promet pre 31. decembra 2017. godine.

51.

Ftalati
a) Bis(2-etilheksil) ftalat,
(bis(2-ethylhexyl) phthalate, DEHP)
CAS br. 117-81-7
EC br. 204-211-0

b) Dibutil ftalat,
(dibutyl phthalate, DBP)
CAS br. 84-74-2
EC br. 201-557-4

v) Benzil butil ftalat,
(benzyl butyl phthalate BBP)
CAS br. 85-68-7
EC br. 201-622-7

1. Zabranjeno je korišćenje ovih supstanci ili smeša koje ih sadrže u igračkama i predmetima namenjenim za negu dece u koncentracijama većim od 0,1% (m/m) plastifikovanog materijala.

2. Zabranjeno je stavljanje u promet igračaka i predmeta namenjenih za negu dece koji sadrže više od 0,1% (m/m) ovih ftalata.

3. Predmet namenjen za negu dece jeste svaki proizvod koji je namenjen za olakšavanje spavanja, relaksaciju, higijenu, hranjenje i sisanje odojčadi.

52.

Ftalati
a) Di-izononilftalat,
(di-"isononyl" phthalate, DINP)
CAS br. 28553-12-0 i 68515-48-0
EC br. 249-079-5 i 271-090-9

b) Di-izodecilftalat,
(di-"isodecyl" phthalate, DIDP)
CAS br. 26761-40-0 i
68515-49-1
EC br. 247-977-1 i
271-091-4

v) Di-n-okilftalat,
(di-n-octyl phthalate, DNOP)
CAS br. 117-84-0
EC br. 204-214-7

1. Zabranjeno je korišćenje ovih supstanci ili smeša koje ih sadrže u igračkama i predmetima namenjenim za negu dece koje deca mogu staviti u usta u koncentracijama većim od 0,1% (m/m) plastifikovanog materijala.

2. Zabranjeno je stavljanje u promet igračaka i predmeta namenjenih za negu dece koji sadrže više od 0,1% (m/m) ovih ftalata.

3. Predmet namenjen za negu dece jeste svaki proizvod koji je namenjen za olakšavanje spavanja, relaksaciju, higijenu, hranjenje i sisanje odojčadi.

54.

2-(2-Metoksietoksi) etanol
(2-(2methoxyethoxy) ethanol, DEGME)
CAS br. 111-77-3
EC br. 203-906-6

Zabranjeno je stavljanje u promet kao sastojak u smešama u koncentracijama jednakim ili većim od 0,1% (m/m), i to u: bojama, smešama za skidanje boja, sredstvima za čišćenje, emulzijama za sjaj i sredstvima za podno zaptivanje ako su namenjeni za opštu upotrebu.

55.

2-(2-Butoksietoksi) etanol
(2-(2-butoxyethoxy) ethanol, DEGBE)
CAS br. 112-34-5
EC br. 203-961-6

1. Zabranjeno je stavljati u promet kao sastojak boja u spreju ili sprejeva za čišćenje u obliku aerosolnih raspršivača u koncentraciji jednakoj ili većoj od 3% (m/m) ako su namenjeni za opštu upotrebu.

2. Pre stavljanja u promet mora se obezbediti da boje namenjene za opštu upotrebu koje nisu u spreju, a sadrže DEGBE u koncentracijama jednakim ili većim od 3% (m/m) na ambalaži, imaju vidljivo, čitko i neizbrisivo obaveštenje:
"Ne koristiti u opremi za raspršivanje boja".

56.

Metilendifenil diizocijanat (MDI)
CAS broj 26447-40-5
EC broj 247-714-0
uključujući sledeće izomere:
(a) 4,4 ‚ - Metilendifenil diizocijanat
CAS broj 101-68-8
EC broj 202-966-0;
(b) 2,4 ‚ - Metilendifenil diizocijanat
CAS broj 5873-54-1
EC broj 227-534-9;
(v) 2,2 ‚ - Metilenedifenil diizocijanat
CAS broj 2536-05-2
EC broj 219-799-4

1. Zabranjeno je stavljanje u promet za opštu upotrebu kao sastojak smeša u koncentracijama jednakim ili većim od 0,1% (m/m), osim ako:
a) pakovanje sadrži zaštitne rukavice;
b) je na pakovanju istaknuto vidljivo, čitko i neizbrisivo obaveštenje:
"Kod osoba koje imaju senzibilizaciju na diizocijanate može se razviti alergijska reakcija pri upotrebi ovog proizvoda;
Osobe koje boluju od astme, ekcema ili kožnih oboljenja treba da izbegavaju kontakt sa ovim proizvodom;
Proizvod ne treba koristiti u uslovima loše ventilacije, osim uz korišćenje zaštitne maske sa odgovarajućim gasnim filterom".

2. Zabrana iz tačke 1a) ne primenjuje se na "hot-melt" adhezive (termoplastične lepkove).

57.

Cikloheksan
CAS br. 110-82-7
EC br. 203-806-2

1. Zabranjeno je stavljati u promet za opštu upotrebu kao sastojak kontaktnih adheziva (lepkova) na bazi neoprena u koncentracijama jednakim ili većim od 0,1% (m/m) u pakovanjima većim od 350 g.

2. Pre stavljanja u promet za opštu upotrebu mora se obezbediti da kontaktni adhezivi (lepkovi) na bazi neoprena koji sadrže cikloheksan u koncentracijama jednakim ili većim od 0,1% (m/m) imaju vidljivo, čitko i neizbrisivo obaveštenje:
"Zabranjeno je koristiti u uslovima loše ventilacije;
Zabranjeno je koristiti za postavljanje tepiha".

58.

Amonijum nitrat
CAS br. 6484-52-2
EC br. 229-347-8

1. Zabranjeno je stavljati u promet ovu supstancu ili smeše koje sadrže više od 28% (m/m) azota obračunatog u odnosu na amonijum-nitrat, ako je namenjen za čvrsta, prosta ili složena veštačka đubriva, osim ako đubrivo ispunjava uslove date u propisima kojima se uređuje promet amonijum nitratnog đubriva sa visokim sadržajem azota.

2. Zabranjeno je stavljati u promet kao supstancu ili u smešama koje sadrže 20% (m/m) azota obračunatog u odnosu na amonijum nitrat, a od 1. jula 2018. godine koncentracija azota obračunatog u odnosu na amonijum nitrat u smešama ne može biti jednaka ili veća od 16% (m/m), osim za snabdevanje:

a) daljeg korisnika i distributera, uključujući preduzetnika ili pravno lice kome je izdato odobrenje nadležnog organa za proizvodnju i/ili stavljanje u promet eksploziva za civilnu upotrebu;

b) poljoprivrednika koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom ili održavanjem poljoprivrednog zemljišta u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom i zaštitom životne sredine, bez obzira na veličinu poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa odredbama propisa kojim se uređuje oblast poljoprivrede i ruralni razvoj;

v) preduzetnika ili pravnog lica za profesionalno korišćenje pri uzgajanju biljaka u rasadnicima, održavanju parkova, bašti, sportskih terena, šuma i sl.

59.

Dihlormetan
CAS br. 75-09-2
EC br. 200-838-9

1. Zabranjeno je stavljanje u promet za opštu upotrebu ili profesionalno korišćenje smeše za skidanje boja koje sadrže dihlormetan u koncentraciji većoj ili jednakoj od 0,1% (m/m).
2. Zabranjeno je korišćenje van industrijskih postrojenja u profesionalne svrhe.

3. Zabrane iz tač. 1. i 2. ne primenjuju se na stavljanje u promet i korišćenje smeša za skidanje boje koje sadrže dihlormetan ako su namenjene za profesionalno korišćenje od strane stručno obučenih radnika.
Stručno obučeni radnik mora da poseduje dokaz o položenoj obuci o bezbednom korišćenju smeše za skidanje boje.

4. Pored odredbi kojima se uređuje oblast bezbednosti i zdravlja na radu obuka za stručno obučene radnike koji rukuju smešama za skidanje boja iz tačke 1. mora da obuhvati i:
a) informacije o riziku pri radu sa smešama za skidanje boje koje sadrže dihlormetan, o proceni i upravljanju rizikom po zdravlje ljudi, uključujući i saznanja o postojećim bezbednijim zamenama ili postupcima;
b) korišćenje odgovarajuće ventilacije;
v) korišćenje potrebnih ličnih sredstava za zaštitu na radu, u skladu sa propisom kojim se uređuje bezbednost i zaštita zdravlja na radu.

5. Izuzetno od zabrana iz tačke 1. smeše za skidanje boja koje sadrže dihlormetan u koncentraciji većoj ili jednakoj od 0,1% (m/m) dozvoljeno je koristiti u industrijskim postrojenjima ako su ispunjeni sledeći uslovi:
a) obezbeđena efikasna ventilacija u svim prostorijama u kojima se proces vrši, naročito u prostorijama za nanošenje i sušenje i to: pojačana izduvna ventilacija u prostorijama sa tankovima smeša za skidanje boje tako da se obezbedi minimizacija izlaganja i ispunjenje zahteva o maksimalno dozvoljenim koncentracijama na radnom mestu;
b) preduzete mere za smanjenje isparavanja iz tankova sa smešama za skidanje boja, kao što je: korišćenje poklopaca za tankove, primena odgovarajućih postupaka pražnjenja i punjenja ovih tankova i korišćenje rezervoara sa vodom ili slanim rastvorom za uklanjanje ostataka rastvarača nakon pražnjenja tanka;
v) preduzete mere za bezbedno rukovanje dihlormetanom kao što su:
- korišćenje pumpi i cevovoda za prenos smeše za skidanje boje u toku procesa;
- korišćenje odgovarajuće opreme za čišćenje tankova i uklanjanje nastalog mulja;
g) obezbeđena oprema za zaštitu na radu u skladu sa propisima o bezbednosti i zaštiti zdravlja na radu i to: zaštitne rukavice, naočare, odeća i odgovarajuće maske za zaštitu disajnih organa;
d) adekvatno informisanje, izrada uputstva i obuka zaposlenih za upotrebu opreme.

6. Pre stavljanja u promet na etiketi odnosno ambalaži smeše za skidanje boja koja sadrži dihlormetan u koncentracijama jednakim ili većim od 0,1% (m/m), mora biti istaknuto vidljivo, čitko i neizbrisivo obaveštenje:
"Samo za profesionalno korišćenje u industrijskim postrojenjima pod propisanim uslovima - sadrži dihlormetan".

60.

Akrilamid
CAS br. 79-06-1

Zabranjeno je stavljanje u promet ili korišćenje za fugovanje ove supstance ili kao sastojak smeša u koncentracijama jednakim ili većim od 0,1% (m/m).

61.

Dimetilfumarat,
Dimethyl (E)-butenedioate (DMF),
CAS br. 624-49-7
EC br. 210-849-0

1. Zabranjeno je korišćenje u proizvodima i delovima proizvoda u koncentracijama većim od 0,1 mg/kg.

2. Zabranjeno je stavljati u promet proizvode i delove proizvoda koji sadrže dimetilfumarat u koncentracijama većim 0,1 mg/kg.

62.

a) fenilživa - acetat
EC br. 200-532-5
CAS br. 62-38-4

b) fenilživa propionat
EC br. 203-094-3
CAS br. 103-27-5

v) fenilživa 2-etilheksanoat
EC br. 236-326-7
CAS br. 13302-00-6

g) fenilživa oktanoat
EC br. -
CAS br. 13864-38-5

d) fenilživa neodekanoat
EC br. 247-783-7
CAS br. 26545-49-3

1. Zabranjena je proizvodnja, stavljanje u promet i korišćenje ovih supstanci ili smeša koje ih sadrže od 10. oktobra 2017. godine, ako je koncentracija žive u smeši jednaka ili veća od 0,01% (m/m).

2. Zabranjeno je od 10. oktobra 2017. godine stavljanje u promet proizvoda ili dela proizvoda koji sadrži jednu ili više ovih supstanci, ako je koncentracija žive u proizvodu ili delu proizvoda jednaka ili veća od 0,01% (m/m).

63.

Olovo
CAS br. 7439-92-1
EC br. 231-100-4
i njegova jedinjenja

1. Zabranjeno je stavljanje u promet nakita čiji bilo koji pojedinačni deo sadrži olovo ili njegova jedinjenja (izraženog kao metal) u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,05% (m/m).
Nakitom se smatra svaki nakit od plemenitog metala, bižuterija i ukrasi za kosu, uključujući:
a) narukvice, ogrlice i prstenje;
b) nakit za pirsing;
v) ručni satovi i narukvice za ručne satove;
g) broševi i dugmad za mažetne.

2. Zabrana iz tačke 1. primenjuje se i na pojedinačne delove nakita koji se kao takvi stavljaju u promet ili koriste za izradu nakita.

3. Zabrane iz tačke 1. ne primenjuju se na:
a) kristalno staklo svih kategorija koje sadrži olovo;
b) unutrašnje delove sata, sa kojima potrošači ne dolaze u kontakt;
v) drago kamenje i poludrago kamenje svrstano pod tarifnu oznaku 7103, osim ako je tretirano olovom ili njegovim jedinjenjima ili smešama koje sadrže ta jedinjenja;
g) emajle, odnosno staklaste smeše nastale fuzijom, ostakljivanjem ili sinterovanjem minerala istopljenih na temperaturi od najmanje 500°C.

4. Zabrane iz tačke 1. ne primenjuju se na nakit prvi put stavljen u promet na tržište Republike Srbije pre 9. oktobra 2013. godine, kao i na nakit proizveden pre 10. decembra 1961. godine.

5. Zabranjeno je stavljati u promet ili koristiti u proizvodima za opštu upotrebu ako je koncentracija olova jednaka ili veća od 0,05% (m/m), (izraženog kao metalno olovo) u tim proizvodima ili dostupnim delovima tih proizvoda, a te proizvode ili njihove dostupne delove deca mogu staviti u usta, tokom uobičajenih ili razumno predviljivih načina korišćenja.

Ovo se ograničenje ne primenjuje ako se može dokazati da migraciona stopa olova iz tih proizvoda ili bilo kog dela tog proizvoda, bilo da je na njih nanet premaz ili ne, ne prelazi 0,05 μg/cm2 po satu (što odgovara 0,05 μg/g/h), a u slučaju kada je nanet premaz, da je on dovoljan da osigura da migraciona stopa ne pređe propisanu vrednost u periodu od najmanje dve godine uobičajenih ili razumno predvidljivih uslova korišćenja tog proizvoda.

6. Odredbe tačke 5. ne primenjuju se na:

a) nakit naveden u tački 1;

b) kristalno staklo koje je uređeno propisom o obeležavanju proizvoda od kristalnog stakla;

v) drago i poludrago kamenje svrstano pod tarifnu oznaku 7103, izuzev ako je tretirano olovom ili njegovim jedinjenjima ili smešama koje sadrže ovu supstancu;

g) emajle, odnosno staklaste smeše nastale fuzijom, ostakljivanjem ili sinterovanjem minerala istopljenih na temperaturi od najmanje 500°C;

d) ključeve i brave, uključujući katance;

đ) muzičke instrumente;

e) proizvode i delove proizvoda koji se sastoje od mesinga ako koncentracija olova (izražena kao metalno olovo) u toj leguri ne prelazi 0,5% (m/m) masenog udela;

ž) vrhove pisaćeg pribora;

z) proizvode za religijske namene;

i) prenosive cink-karbon i dugmaste baterije;

j) proizvode koji su obuhvaćeni propisima kojima se uređuje:

- ambalaža i ambalažni otpad;

- materijali i proizvodi koji dolaze u kontakt sa hranom;

- bezbednost igračaka;

- zabrane korišćenja određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi.

7. Odredbe tačke 6. ne primenjuju se na proizvode koji su prvi put stavljeni u promet pre 1. juna 2017. godine.

64.

1,4-dihlorbenzen
CAS No 106-46-7
EC No 203-400-5

Zabranjeno je stavljanje u promet ili korišćenje kao supstance ili sastojka u smešama u koncentraciji jednakoj ili većoj od 1% (m/m), kada je ova supstanca ili smeša koja je sadrži namenjena za korišćenje kao osveživač vazduha ili neutralizator mirisa u toaletima, domovima, kancelarijama ili drugim zatvorenim javnim prostorima

65.

Neorganske amonijumove soli

1. Zabranjeno je stavljanje u promet ili korišćenje celuloznih izolacionih smeša ili proizvoda koji sadrže neorganske amonijumove soli posle 31. decembra 2018. godine, ako je emisija amonijaka iz tih smeša ili proizvoda veća ili jednaka od definisane granične vrednosti zapreminske koncentracije od 3 ppm (2,12 mg/m3).
Usklađenost sa definisanom graničnom vrednosti emisije amonijaka dokazuje se u skladu sa standardom SRPS CEN/TS 16516 i to pod sledećim uslovima:
(a) umesto 28 dana, ispitivanje mora trajati najmanje 14 dana;
(b) emisiju gasa iz amonijaka treba meriti najmanje jednom dnevno tokom ispitivanja;
(v) granične vrednosti se ne mogu dostići niti prekoračiti nijednom u bilo kom merenju tokom ispitivanja;
(g) relativna vlažnost mora biti 90%;
(d) upotrebljava se odgovarajuća metoda za merenje emisije gasovitog amonijaka;
(đ) stopa opterećenja, izražena pomoću debljine i gustine beleži se tokom uzorkovanja celuloznih izolacionih smeša i proizvoda koji se ispituju.
Snabdevač celulozne izolacione smeše koja sadrži neorganske amonijumove soli obaveštava svakog daljeg korisnika u lancu snabdevanja ili potrošača o maksimalno dozvoljenoj stopi opterećenja smeše izraženoj kroz vrednosti debljine i gustine. Dalji korisnik celulozne izolacione smeše koja sadrži neorganske amonijumove soli obezbeđuje da ne dođe do prekoračenja maksimalno dozvoljene stope opterećenja dobijene od strane snabdevača.
2. Odredbe iz tačke 1. ne primenjuju se kada se celulozna izolaciona smeša koja sadrži neorganske amonijumove soli stavljaju u promet i koriste isključivo za proizvodnju celuloznih izolacionih proizvoda.

66.

Bisfenol A
CAS broj 80-05-7
ES broj 201-245-8

Zabranjeno je stavljanje u promet posle 30. juna 2020. godine termičkog papir koji sadrži 0,02% (m/m) ili više Bisfenola A.

67.

Bis(pentabromofenil) etar
(dekabromodifeniletar; decaBDE)
CAS broj 1163-19-5
EZ broj 214-604-9

1. Zabranjena je proizvodnja ili stavljanje u promet ove supstance posle 2. marta 2021. godine.
2. Zabranjena je proizvodnja ili stavljanje u promet:
(a) kao sastojka drugih supstanci;
(b) kao sastojka u smešama;
(v) proizvoda ili njihovih delova koji sadrže ovu supstancu u koncentraciji koja je jednaka ili veća od 0,1% (m/m), posle 2. marta 2022.
3. Tač. 1. i 2. ne primenjuju se na supstance, sastojke druge supstance ili smeše koja su u upotrebi ili će se upotrebljavati:
(a) u proizvodnji vazduhoplova do 2. marta 2027. godine;
(b) u proizvodnji rezervnih delova za bilo koji od sledećih proizvoda:
1) vazduhoplov proizveden pre 2. marta 2027. godine;
2) motorna vozila koja su uređena propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima, poljoprivredna i šumska vozila koja su uređena propisima o poljoprivrednim i šumskim vozilima ili mašina koje su uređene propisima o bezbednosti mašina, proizvedenih pre 2. marta 2022. godine.
4. Odredbe iz tačke 2. podtačka (v) ne primenjuje se na sledeće:
(a) proizvode stavljene u promet pre 2. marta 2022. godine;
(b) vazduhoplove proizvedene u skladu sa tačkom 3. podtačka (a);
(v) rezervne delove za vazduhoplove, vozila ili mašine proizvedene u skladu sa tačkom 3. podtačka (b);
(g) električne i elektronske komponente koje koja su uređene propisima o električnom i elektronskim proizvodima.

68.

Prefluorooktanska kiselina (PFOA)
CAS broj 335-67-1
ES broj 206-397-9
i njene soli.

Sve srodne supstance (uključujući njihove soli i polimere) sa lineranom ili razganatom perfluoroheptilonom grupom formule C7F15 koja je, kao jedan od strukturnih elemenata, direktno vezan na drugi atom ugljenika.

Sve srodne supstance (uključujući njihove soli i polimere) sa lineranom ili razganatom perfluorooktilnom grupom formule C8F17 kao jednim od strukturnih elemenata.

Sledeće supstance nisu obuhvaćene ovom zabranom:
- C8F17-X, pri čemu je X = F, Cl, Br.
- C8F17-C (= O)OH, C8F17-C(= O)O-X′ ili C8F17-CF2-X′ (pri čemu je X′ = bilo koja grupa, uključujući soli).

1. Zabranjena je proizvodnja kao i stavljanje u promet kao supstance posle 4. jula 2020.
2. Posle 4. jula 2020. zabranjena je proizvodnja i stavljanje u promet:
a) kao sastojka drugih supstanci;
b) kao sastojka u smešama;
v) proizvoda koji sadrže ovu supstancu u koncentraciji jednakoj ili većoj od 25 ppb za PFOA, uključujući njihove soli, ili 1000 ppb za jednu ili kombinaciju srodnih supstanci.
3. Odredbe iz tač. 1. i 2. primenjuju se posle:
(a) 4. jula 2022. na:
1) opremu koja se koristi za proizvodnju poluprovodnika;
2) štamparske boje na bazi lateksa;
(b) 4. jula 2023. na:
1) tekstil za zaštitnu opremu radnika;
2) membrane namenjene za korišćenje u medicinskim tekstilima, filtraciji pri prečišćavanju vode, proizvodnim procesima i tretmanu efluenata;
3) plazma nanopremaza;
(v) 4. jula 2032. na medicinska sredstva osim za implantabilna medicinska sredstva koja su uređena propisima o lekovima i medicinskim sredstvima.
4. Odredbe iz tač. 1. i 2. ne primenjuju se na:
(a) perfluorooktan sufonsku kiselinu i njene derivate (PFOS) iz Priloga 2 - Lista zabranjenih i ograničenih POPѕ supstanci;
(b) proizvodnju supstanci koje nastaju kao neizbežan nusproizvod proizvodnje fluorovanih hemikalija sa ugljenikovim lancem dužine od najviše šest atoma;
(v) supstance koje se upotrebljavaju ili će se upotrebljavati kao izolovani intermedijeri koji se transportuju;
(g) supstance, kao sastojka drugih supstanci ili u smešama koje se upotrebljavaju ili će se upotrebljavati:
1) u proizvodnji implantabilnih medicinskih sredstava koja su uređena propisima o lekovima i medicinskim sredstvima;
2) u fotografskim premazima koji se nanose na filmove, papir ili štamparske ploče;
3) u fotolitografskim postupcima za poluprovodnike ili u postupcima nagrizanja za složene poluprovodnike;
d) koncentrovane smeše za pene za gašenje požara koje su stavljene u promet pre 4. jula 2020. a koje se upotrebljavaju ili će se upotrebljavati za proizvodnju drugih pena za gašenje požara.
5. Tačka 2. podtačka (b) ne primenjuje se na smeše pena za gašenje požara koje su:
a) stavljene u promet pre 4. jula 2020. ili
b) proizvedene u skladu sa tačkom 4. podtačkom (d), za potrebe usavršavanja uz uslov da su emisije u životnu sredinu minimizirane, a sakupljeni efluenti bezbedno odloženi.
6. Odredbe tačke 2. podtačke (v) ne primenjuje se na:
a) proizvode stavljene na tržište pre 4. jula 2020;
b) implantabilna medicinska sredstava proizvedenim u skladu sa tačkom 4. podtačkom (g) alineja 1);
v) proizvode presvučene fotografskim premazima navedenim u tački 4. podtačka (g) alineja 2);
g) poluprovodnike ili složene poluprovodnike navedene u tački 4. podtačka (g) alineja 3).

69.

Metanol
CAЅ broj 67-56-1
EC broj 200-695-6

1. Zabranjeno je stavljanje u promet za opštu upotrebu od 1. juna 2020. godine, tečnosti za pranje ili odmrzavanje vetrobranskih stakala, ako sadrže metanol u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,6% masenog udela.

70.

Oktametilciklotetrasiloksan (D4)
CAЅ broj 556-67-2
EC broj 209-136-7
Dekametilciklopentansiloksan (D5)
CAЅ broj 541-02-6
EC broj 208-764-9

1. Zabranjeno je stavljati u promet, nakon 1. januara 2021. godine, kozmetičke proizvode koji se ispiraju, koji su uređeni propisima o kozmetičkim proizvodima, ako je koncentracija masenog udela svake supstance (D4 i D5) jednaka ili veća od 0,1%.

71.

N-metil-2-pirolidon (NMP)
CAЅ broj 872-50-4
EC broj 212-828-1

1. Zabranjeno je stavljati u promet kao supstancu ili kao sastojak u smešama, u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,3%, nakon 1. juna 2021. godine, ako proizvođači, uvoznici i dalji korisnici u izveštaju o bezbednosti hemikalije i u bezbednosnom listu nisu uključili izvedene doze bez efekta (Derived No-Effect Level, u daljem tekstu: DNEL), za radnike 14,4 mg/m3 za inhalacionu izloženost i 4,8 mg/kg/dnevno za dermalnu izloženost.
2. Zabranjena je proizvodnja i korišćenje kao supstance ili u smešama posle 1. juna 2021. godine u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,3% ako proizvođač i dalji korisnik ne preduzmu odgovarajuće mere upravljanja rizikom i omoguće primerene radne uslove kojima se osigurava da izloženost radnika bude ispod vrednosti DNEL navedenih u tački 1.
3. Izuzetno od tač. 1. i 2. navedene obaveze mogu se primenjivati od 1. juna 2025. godine kada se supstanca stavlja u promet ili koristi kao rastvor ili reagens u postupku nanošenja premaza na žice.

Napomena:
1) Supstance za koje su bila propisana ograničenja i zabrane pod rednim br. 33. i 39, i to:
Ugljentetrahlorid, CAS br. 56-23-5; EC br. 200-262-8 i
1,1,1-trihloretan, Metil hloroform CAS br. 71-55-6; EC br. 200-756-3
nalaze se na listi supstanci koje oštećuju ozonski omotač, tako da su ograničenja i zabrane za ove supstance date u propisima kojima se uređuje zaštita vazduha.
2) Supstance za koje su bila propisana ograničenja i zabrane pod rednim br. 44. i 53, i to:
Difeniletar, pentabrom derivat, C12H5Br5O i
Perfluoroktan sulfonati, (Perfluorooctane sulfonates, PFOS), C8F17SO2X X=OH, OM+, halidi, amidi i drugi derivati uključujući i polimere,
nalaze se na Listi zabranjenih POPs supstanci koja je data u Prilogu 2. ovog pravilnika.

Sledeći