Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
20.03.2018.

Lista o dopunama Liste supstanci kandidata za listu supstanci koje izazivaju zabrinutost ("Sl. glasnik RS", br. 22/2018)


Na osnovu člana 27. stav 3. Zakona o hemikalijama („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15),

Ministar zaštite životne sredine objavljuje

LISTU
o dopunama Liste supstanci kandidata za listu supstanci koje izazivaju zabrinutost

I

U Listi supstanci kandidata za Listu supstanci koje izazivaju zabrinutost („Službeni glasnik RS”, broj 58/16), posle broja 168. dodaju se br. 169–181, koji glase:

„169.

benzo[a]piren;

benzo[def]krizen

200-028-5

50-32-8

U proizvodnji lepkova i smeša za zaptivanje, goriva i aditiva za gorivo i dr.

Karcinogenost;

Mutagenost;

Toksičnost po reprodukciju;

PBT; vPvB

170.

p-(1,1-dimetilpropil)fenol

201-280-9

80-46-6

U proizvodnji smola, gume, naftnoj industriji i dr.

Podjednak nivo zabrinutosti uz moguće značajne efekte po životnu sredinu

171.

Perfluordekanska kiselina (PFDA) i njene natrijumove i amonijumove soli

Perfluordekanska kiselina

Natrijum perfluordekanoat

Amonijum

PerfluordekanoatPlastifikatori u proizvodnji polimera, lubrikanti, agensi za okvašivanje, inhibitori korozije, hidrofilni i lipofilni surfaktanti, u proizvodnji teflonskih proizvoda i dr.

Toksičnost po reprodukciju;

PBT

206-400-3

335-76-2

-

3830-45-3

221-470-5

3108-42-7

172.

4-heptilfenol,

račvasti i linearni

-

-

U proizvodnji polikarbonata kao očvršćivač epoksidnih smola, kao antioksidans u proizvodnji PVC i proizvodnji termalnog papira i dr.

Podjednak nivo zabrinutosti uz moguće značajne efekte po životnu sredinu

173.

bisfenol A;

4,4'-

izopropilidendifenol

201-245-8

80-05-7

U proizvodnji polikarbonata kao očvršćivač epoksidnih smola i proizvodnji termalnog papira i dr.

Toksičnost po reprodukciju;

Podjednak nivo zabrinutosti uz moguće značajne efekte po zdravlje ljudi

174.

Perfluoroheksan-1-sulfonska kiselina i njene soli

-

-

U proizvodnji posuđa u domaćinstvu, u sredstvima za poliranje podova, u sredstvima za odbijanje vode koja se nanose na odeću i obuću, kao retarderi plamena u penama za gašenje požara, kao emulgatori u sredstvima za platiniranje/ galvanizaciju, u elektronskoj opremi i njenim delovima, u medicinskim sredstvima i sredstvima za održavanje lične higijene i dr.

vPvB

175.

Krizen

205-923-4

218-01-9

Obično se ne proizvodi, već se pojavljuje kao sastojak ili nečistoća u drugim supstancama.

Karcinogenost;

PBT

vPvB

176.

Benz[a]antracen

200-280-6

56-55-3

Obično se ne proizvodi, već se pojavljuje kao sastojak ili nečistoća u drugim supstancama.

Karcinogenost;

PBT

vPvB

177.

Kadmijum nitrat

233-710-6

10325-94-7

Koristi se u proizvodnji stakla, porcelana i keramičkih proizvoda i kao laboratorijska hemikalija.

Karcinogenost;

Mutagenost;

Spec. Toksičnost za ciljani organ – VI

178.

Kadmijum hidroksid

244-168-5

21041-95-2

Koristi se u proizvodnji električne, elektronske i optičke opreme i kao laboratorijska hemikalija.

Karcinogenost;

Mutagenost;

Spec. Toksičnost za ciljani organ – VI

179.

Kadmijum karbonat

208-168-9

513-78-0

Koristi se kao regulator pH i sredstvima za prečišćavanje vode, laboratorijska hemikalija, u kozmetičkim proizvodima i proizvodima za održavanje lične higijene.

Karcinogenost;

Mutagenost;

Spec. Toksičnost za ciljani organ – VI

180.

Dodekahlorpentaciklo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dien („Dechlorane Plus”TM) [uključujući sve anti- i syn-izomere ili bilo koju njihovu kombinaciju]

-

-

Koristi se kao retarder plamena, u lepkovima i zaptivnim masama, u vezivnim sredstvima.

vPvB

181.

1,3,4-tiadiazolidin-2,5-ditiona, formaldehida i 4-heptilfenola, račvastog i normalnog [sa sadržajem 4-heptilfenola, račvastog i normalnog ≥0,1% m/m]

-

-

Koristi se kao aditiv u mazivima.

Podjednak nivo zabrinutosti uz moguće značajne efekte po životnu sredinu.”

II

Ovu listu objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print