TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA - 30.04.2014.

 

Stručni komentar - PRAVNO REGULISANJE INTERNET IGARA NA SREĆU NA NIVOU EVROPSKE UNIJE
Pitanje i odgovor - OBAVEZA PLAĆANJA ZATEZNE KAMATE NA TROŠKOVE UPRAVNOG POSTUPKA UTVRĐENE ZAKLJUČKOM
Pitanje i odgovor - OBELEŽAVANJE PEŠAČKOG PRELAZA SAOBRAĆAJNIM ZNAKOM
Stručni komentar - USTAV REPUBLIKE SRBIJE U ČLANU 51. STAV 2. JEMČI PRAVO NA PRISTUP PODACIMA KOJI SU U POSEDU VLASTI, KOJE MOŽE BITI OGRANIČENO SAMO IZUZETNO I AKO JE TO NEOPHODNO U DEMOKRATSKOM DRUŠTVU RADI ZAŠTITE OD OZBILJNE POVREDE PRETEŽNIJEG INTERESA ZASNOVANOG NA USTAVU I ZAKONU

Stručni komentar - UPIS U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU ZA UČENIKE KOJI POLAŽU PRIJEMNI ISPIT • Polaganje prijemnog ispita u periodu od 31. maja do 9. juna 2014. godine, a podnošenje prijava u periodu: od 24. do 27. maja; 26. i 27. maja; i 7. i 8. juna 2014. godine •
Stručni komentar - USKLAĐENE - NOVE OSNOVICE (CENE RADA) ZA OBRAČUN PLATA U JAVNOM SEKTORU: • Nove osnovice, koje su za 0,5% veće u odnosu na do sada važeće, primenjuju se od obračuna i isplate plate za april 2014. godine •

Stručni komentar - ODGOVORNOST DRŽAVE I IMAOCA JAVNIH OVLAŠĆENJA ZA ŠTETU KOJU NEZAKONITIM ILI NEPRAVILNIM RADOM PROUZROKUJU NJIHOVI ORGANI U VRŠENJU POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE, ODNOSNO POVERENIH POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE
Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE I VREDNOVANJE DUGOROČNIH PLASMANA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU U SKLADU SA MRS 39: • Upotreba računa 045 •
Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE I VREDNOVANJE POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE NA ROBNI KREDIT U SKLADU SA MRS 39: • Upotreba računa 052 •

Stručni komentar - KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Maj 2014. godine •
Stručni komentar - NOVINE U DOSTAVLJANJU PISMENA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU: • Nova rešenja treba da obezbede urednu dostavu od koje zavisi mogućnost preduzimanja mera koje se odnose na obezbeđenje prisustva okrivljenog i poštovanje rokova, sa ciljem postizanja svrhe efikasnosti vođenja prekršajnog postupka •
Pitanje i odgovor - OPOREZIVANJE MINERALNOG ĐUBRIVA PRI UVOZU
Stručni komentar - PREGLED ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA I DRUGIH UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU:
• Maj 2014. godine •

 

 

PROPISI I OBRASCI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 30. APRIL 2014.

OBRASCI


 • Obrazac OUP br. 13 - OMOT (KOVERAT) ZA DOSTAVLJANJE PREKO POŠTE
 • Obrazac OUP br. 14 - OMOT (KOVERAT) ZA OBAVEZNO LIČNO DOSTAVLJANJE PREKO POŠTE
 • Obrazac OUP br. 15 - ZAKLJUČAK O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA
 • Obrazac OUP br. 16 - ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU PODNESKA ZBOG NENADLEŽNOSTI
 • Obrazac OUP br. 17 - ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU PODNESKA ZBOG FORMALNIH NEDOSTATAKA
 • Obrazac OUP br. 18 - ZAKLJUČAK O PRIVOĐENJU


 • PROPISI

 • UREDBA O ENERGETSKI ZAŠTIĆENOM KUPCU, ODNOSNO UGROŽENOM KUPCU TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013 i 44/2014 - dr. pravilnik)
 • ZAKON O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 44/2014 - dr. zakon)
 • ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 116/2013 - autentično tumačenje i 44/2014 - dr. zakon)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA KOMUNALNA I DRUGA JAVNA PREDUZEĆA GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 21/2013, 42/2013 - Aneks I i 19/2014 - sporazum)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 6/2014)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE VRŠI GRADSKA UPRAVA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 14/2010, 15/2010 - ispr., 5/2011, 11/2011, 14/2011, 6/2012, 17/2013, 37/2013 i 6/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SLUŽBE ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 17/2011 i 6/2014)
 • ODLUKA O UREĐIVANJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 4/2010, 5/2010 - ispr., 1/2011, 9/2011, 14/2011, 19/2011 i 6/2014)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANSIJSKU POMOĆ ZA VANTELESNU OPLODNJU U GRADU ZRENJANINU U 2014. GODINI ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 8/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA JAVNIH NABAVKI ZA GRADSKO VEĆE GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 7/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 21/2013 i 6/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PROSTORIJA ZA SKLAPANJE BRAKA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 15/2010, 11/2011 i 7/2014)
 • AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA ČAČKA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 3/2014)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA ČAČKA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 3/2014)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU CENE USLUGE POMOĆ U KUĆI ("Sl. list grada Čačka", br. 3/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA GREJANJE "ČAČAK" ČAČAK ("Sl. list grada Čačka", br. 3/2014 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O POVERAVANJU TELEVIZIJSKOG PRENOSA SEDNICA SKUPŠTINE U 2014. GODINI ("Sl. list grada Čačka", br. 3/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE ZA PRUŽANJE USLUGA PRIVREMENOG SMEŠTAJA ("Sl. list grada Čačka", br. 3/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA MESEČNE DELIMIČNE NAKNADE TROŠKOVA KOMUNALNIH USLUGA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. list grada Čačka", br. 3/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZAKUPNINE ZA POSLOVNI PROSTOR U JAVNOJ SVOJINI GRADA ČAČKA ("Sl. list grada Čačka", br. 3/2014) PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA ČAČKA U 2014. GODINI ("Sl. list grada Čačka", br. 3/2014)
 • SUDSKA PRAKSA OBJAVLJENA U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 30.04.2014.

   

  Vrhovni kasacioni sud: ISKLJUČIVANJE PRAVA NA UČEŠĆE U DOBITI ZAPOSLENIMA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA STIMULATIVNU NAKNADU PRILIKOM PRESTANKA RADNOG ODNOSA - Zakon o radu: čl. 14, 18 i 20

  Vrhovni kasacioni sud: KRITERIJUM ZA UTVRĐIVANJE VISINE NOVČANOG IZNOSA PRI ODREĐIVANJU MERE ZAŠTITE KONKURENCIJE KOD RESTRIKTIVNIH SPORAZUMA - Zakon o zaštiti konkurencije: čl. 7 i 57

  Apelacioni sud u Kragujevcu: NEOSNOVANOST ZAHTEVA ZAKONSKIH NASLEDNIKA PRIMAOCA IZDRŽAVANJA ZA PONIŠTAJ UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU - Zakon o nasleđivanju: član 203

  Apelacioni sud u Kragujevcu: PUNOVAŽNOST UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU U SLUČAJU RASPOLAGANJA PENZIJOM PRIMAOCA IZDRŽAVANJA U SKLADU SA SVRHOM UGOVORA - Zakon o nasleđivanju: član 195

  Privredni apelacioni sud: BLAGOVREMENO OBAVEŠTAVANJE VRŠIOCA KOMUNALNE DELATNOSTI O PROMENI KORISNIKA USLUGA IZNOŠENJA I ODVOŽENJA SMEĆA - Zakon o komunalnim delatnostima: čl. 6 i 8

  Privredni apelacioni sud: FORMA I SADRŽAJ PRIGOVORA O MATERIJALNOM NEDOSTATKU STVARI - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 481 do 484

  Privredni apelacioni sud: NEMOGUĆNOST URAČUNAVANJA ISPUNJENJA KADA POSTOJI IZJAVA DUŽNIKA O POTRAŽIVANJU KOJE UPLATOM IZMIRUJE - Zakon o obligacionim odnosima: član 312 stav 2

  Privredni apelacioni sud: OBAVEZA VLASNIKA NEPOKRETNOSTI DA PLAĆA NAKNADU ZA TOPLOTNU ENERGIJU - Odluka o snabdevanju grada toplotnom energijom: čl. 9 i 10

  Privredni apelacioni sud: PRESTANAK PREDUZETNIKA PROMENOM PRAVNE FORME U PRAVNU FORMU PRIVREDNOG DRUŠTVA I BRISANJE IZ REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA - Zakon o privrednim društvima: član 52 tačka 8)

  Upravni sud: DONOŠENJE REŠENJA O OCENJIVANJU DRŽAVNOG SLUŽBENIKA NAKON PRESTANKA RADNOG ODNOSA - Zakon o opštem upravnom postupku: član 199 stav 2 i član 232 stav 2

  Upravni sud: ODLUČIVANJE PO ZAHTEVIMA ZA VRAĆENJE IMOVINE CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA ODUZETE RAZLIČITIM VRSTAMA AKATA BEZ TRŽIŠNE NADOKNADE - Zakon o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama: čl. 1 i 4

  Upravni sud: OSNIVANJE DISCIPLINSKE KOMISIJE OD STRANE RUKOVODIOCA DRŽAVNOG ORGANA RADI VOĐENJA DISCIPLINSKOG POSTUPKA PREMA DRŽAVNOM SLUŽBENIKU - Zakon o državnim službenicima: član 113 stav 1

  Upravni sud: POBIJANJE REŠENJA PREDSEDNIKA SUDA KOJIM SE DRŽAVNOM SLUŽBENIKU NA RADU U SUDU UTVRĐUJE PRAVO NA OTPREMNINU - Zakon o državnim službenicima: član 16

  Upravni sud: UKIDANJE PRVOSTEPENOG REŠENJA U UPRAVNOM POSTUPKU PO VANREDNOM PRAVNOM SREDSTVU - Zakon o opštem upravnom postupku: član 253 stav 2

  Viši sud u Čačku: OBEZBEĐENJE NOVČANOG POTRAŽIVANJA SUVLASNIKA BEZ ČIJE SAGLASNOSTI DRUGI SUVLASNIK KORISTI NEPOKRETNOST KOJA NIJE FIZIČKI PODELJENA - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 294 stav 1 tačka 2)

  Viši sud u Čačku: OKOLNOST KOJA ISKLJUČUJE OBAVEZU SUVLASNIKA DA DOKAŽE DA BI SE BEZ PRIVREMENE MERE OSUJETILA ILI ZNATNO OTEŽALA NAPLATA POTRAŽIVANJA - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 293 stav 1

  Informacije o presudama Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Srbiju . . . dalje

  SLUŽBENA MIŠLJENJA OBJAVLJENA U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 30.04.2014.

   

  Ministarstvo finansija: PRIMANJA ZAPOSLENIH PO OSNOVU SOLIDARNE POMOĆI ZA SLUČAJ ZDRAVSTVENE REHABILITACIJE - Zakon o porezu na dohodak građana: član 9

  Ministarstvo finansija: PRIZNAVANJE IZDATAKA OBVEZNIKA PO OSNOVU OGLAŠAVANJA LEKOVA KAO RASHODA ZA REKLAMU I PROPAGANDU - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 15

  Ministarstvo finansija: USLOVI ZA IZUZIMANJE UGOVORENE NAKNADE ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD KOJU ISPLAĆUJE LICE KOJE PRIPADA JAVNOM SEKTORU OD OBAVEZE UMANJENJA NETO PRIHODA - Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru: član 2 stav 1 tačka 4)

  Uprava carina: OBAVEŠTENJE O PREDUZIMANJU MERA ZA SPREČAVANJE UNOŠENJA ZARAZNE BOLESTI AFRIČKE KUGE SVINJA U REPUBLIKU SRBIJU - Naredba o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti afričke kuge svinja (pestis suum africana) u Republiku Srbiju: tačka 1

  LIKVIDACIJE I STEČAJEVI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 30.04.2014.

  LIKVIDACIJE: . . . dalje

  STEČAJEVI: . . . dalje

  MODELI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 30.04.2014.

   

  IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA POPIS O IZVRŠENOM POPISU - MIKRO I DRUGA PRAVNA LICA

  IZVOD OTVORENIH STAVKI - IOS OBRAZAC

  ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POPISU IMOVINE I OBAVEZA - MIKRO I DRUGA PRAVNA LICA

  ODLUKA O VRŠENJU POPISA I OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA POPIS - MIKRO I DRUGA PRAVNA LICA

  UPUTSTVO ZA RAD KOMISIJE ZA POPIS - MIKRO I DRUGA PRAVNA LICA ID=233934

  AKTUELNE VESTI - 30. APRIL 2014.

  OCENA USTAVNOSTI: OBJAVLJENA ODLUKA USTAVNOG SUDA KOJOM SE UTVRĐUJE DA ODREDBE ČLANA 19. TAČ. 3) I 4) ZAKONA O KINEMATOGRAFIJI NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM - "Sl. glasnik RS", br. 46/2014 . . . dalje
  ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Spisak lekova za upotrebu u humanoj medicini za koje je u periodu od 1.2. do 31.3.2014. godine izdato rešenje o izmeni naziva proizvođača . . . dalje
  OBJAVLJENA NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE . . . dalje
  OBAVEŠTENJE O POSTUPANJU PO ZAHTEVIMA ZA NADOKNADU PORODILJAMA KOJI SU PREDATI DO 25. APRILA 2014. GODINE . . . dalje


  LISTAJUĆI DNEVNE NOVINE

  PRVA SEDNICA VLADE RS: Povučeni predlozi zakona prethodne Vlade . . . dalje
  ZAKON O DRŽAVNOJ UPRAVI NALAŽE DA SE JAVNA RASPRAVA ORGANIZUJE KADA SE BITNO MENJA UREĐENJE NEKOG PITANJA ILI KADA TO POSEBNO ZANIMA JAVNOST: Javna rasprava traje najmanje 20 dana, a rok za dostavljanje predloga ne može biti kraći od 15 dana . . . dalje
  UNIJA POSLODAVACA SRBIJE ZA KOMPLETNU IZMENU ZAKONA O RADU . . . dalje
  VLADA KOSOVA DONELA ODLUKU O PORESKIM OSLOBODJENJIMA: Novi investitori oslobođeni od poreza na dobit i PDV . . . dalje
  ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE: Najniža osnovica od maja meseca 20.198 dinara, a najviša 288.545 dinara . . . dalje
  PREDLOG DA ŽENE IDU U PENZIJU SA 63 GODINE, A MUŠKARCI SA 67 GODINA . . . dalje
  TUŽILAŠTVO ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL NALOŽILO PROVERU EPS-A . . . dalje
  NEZAKONITO OPOREZOVANE ZARADE TRUDNICA . . . dalje
  NOVA UREDBA O KORIŠĆENJU SLUŽBENIH VOZILA U ADMINISTRACIJI I JAVNIM PREDUZEĆIMA: Promena radnog vremena u državnim organima