TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA - 29.04.2014.

Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O MINISTARSTVIMA I ZAKONA O IZMENI ZAKONA O VLADI - "Sl. glasnik RS", br. 44/2014: • 16 resora za efikasan i delotvoran rad nove Vlade •
Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ISPITIVANJU VOZILA - "Sl. glasnik RS", br. 40/2014: • Od 19. aprila 2014. godine ispitivanju podležu sva upotrebljavana vozila koja se uvoze •
Stručni komentar - KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ODLUKA O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA, ZANATSTVA I TRGOVINE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA KOJIMA JE IZVRŠENO USKLAĐIVANJE SA ZAKONOM O PREKRŠAJIMA - "Sl. list grada Beograda", br. 22/2014: • Propisivanjem novčanih kazni u fiksnom iznosu omogućeno izdavanje prekršajnog naloga •
Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST OTKAZA UGOVORA O RADU ZAPOSLENOJ U SLUČAJU ODSUSTVA SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA
Pitanje i odgovor - POSTUPAK UTVRĐIVANJA REZULTATA KOJE JE ZAPOSLENI OSTVARIO U TOKU RADA

 

Stručni komentar - KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Maj 2014. godine •
Stručni komentar - KOMENTAR IZMENA I DOPUNA UPUTSTVA ZA FAKTURISANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA, LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA U 2014. GODINI: • Utvrđena je nova vrsta faktura; izmenjen je način ispostavljanja faktura kod usluga lečenja akutnog infarkta miokarda, usluga lečenja akutnog ishemijskog moždanog udara trombolitičkom terapijom u prvih 48 sati, usluga eksplantacija organa radi transplantacije; i dopunjeno je fakturisanje usluga multidetektor kompjuterizovane tomografije i magnetne rezonance •

 

Stručni komentar - DOSTAVLJANJE I REGISTRACIJA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU: • Rok 30. april 2014. godine •
Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE I VREDNOVANJE FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA U SKLADU SA MRS 39: • Upotreba računa 236 •
Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE I VREDNOVANJE HARTIJA OD VREDNOSTI KOJE SE DRŽE DO DOSPEĆA U SKLADU SA MRS 39: • Upotreba računa 046 •

 

Stručni komentar - FORMA I BITNI ELEMENTI UGOVORA U SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU
Stručni komentar - KOMENTAR ODLUKA EVROPSKE KOMISIJE O SVRSTAVANJU ROBE OBJAVLJENIH U FEBRUARU 2014. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 45/2014
Stručni komentar - Kursna lista za obračun carinskih dažbina za period od 28.4. do 4.5.2014. godine •
Stručni komentar - UVOZ UPOTREBLJAVANIH MOTORNIH VOZILA OD 19.4.2014. GODINE: • Primena Pravilnika o ispitivanju vozila - podnošenje zahteva za ispitivanje upotrebljavanog vozila •

 

 

PROPISI I OBRASCI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 29. APRIL 2014.

OBRASCI


 • Obrazac ZAHTEV ZA IZDAVANJE DIPLOMATSKOG - SLUŽBENOG PASOŠA I ZA IZDAVANJE VIZE
 • Obrazac ZAHTEV ZA IZDAVANJE PASOŠA, PUTNOG LISTA I VIZE
 • Obrazac ZAHTEV ZA IZDAVANJE PASOŠA, ZAJEDNIČKOG PASOŠA I VIZE


 • PROPISI


 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 111/2014 OD 4. FEBRUARA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 45/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 112/2014 OD 4. FEBRUARA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 45/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 113/2014 OD 4. FEBRUARA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 45/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 114/2014 OD 4. FEBRUARA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 45/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 115/2014 OD 4. FEBRUARA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 45/2014)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U MARTU 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2014)
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENE U PRVOM KVARTALU 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2014)
 • PRAVILNIK O KVALITETU CEMENTA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2013 i 44/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA PROIZVODNJU KONZUMNE RIBE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2013 i 44/2014)
 • PRAVILNIK O OBRASCU I IZGLEDU SLUŽBENE LEGITIMACIJE INSPEKTORA ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2014)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI ODLUKE O ZAJEDNIČKOM SPROVOĐENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2014)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA OSTVARENOG UKUPNOG MESEČNOG PRIHODA DOMAĆINSTVA, KAO USLOVA ZA STICANJE STATUSA ENERGETSKI ZAŠTIĆENOG KUPCA, ODNOSNO UGROŽENOG KUPCA TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 44/2014)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA OVLAŠĆENI OBELEŽIVAČ, KAO I PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ODGAJIVAČA ZA OBELEŽAVANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2014)
 • REŠENJE O KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA NAKNADU ŠTETA USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2014)
 • REŠENJE O OVLAŠĆENJU GRADSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD ZA ISPITIVANJE OTPADA, PREMA OBIMU ISPITIVANJA I PERIODU VAŽENJA AKREDITACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2014)
 • ZAKON O MINISTARSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2014)
 • ZAKON O VLADI ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014)
 • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ŠKOLE ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE "MILAN PETROVIĆ" SA DOMOM UČENIKA NOVI SAD ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 18/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU NAZIVA ULICI U NOVOM SADU (Ulica manasijska) ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 14/2014 i 18/2014 - ispr.)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA KUPALIŠTA "ŠTRAND" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 18/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTEG PARKIRALIŠTA NA TROTOARU U DELU ULICE RADE KONČARA U FUTOGU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 18/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTEG PARKIRALIŠTA U DELU TEMERINSKE ULICE U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 18/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU POVREMENIH PARKIRALIŠTA U NEPOSREDNOJ BLIZINI OBJEKATA "NOVOSADSKOG SAJMA" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 18/2014)
 • REŠENJE O ZAŠTITI JAVNIH POVRŠINA U ULICI BRAĆE POPOVIĆ U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 18/2014)
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP ATELJEA ("Sl. list grada Pančeva", br. 6/2014)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU NABAVKE MEDICINSKE I DRUGE OPREME ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PANČEVO, NEOPHODNE ZA LEČENJE GRAĐANA SA TERITORIJE GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 6/2014)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU SKULPTURALNOG DELA - SKULPTURE SRCA U PANČEVU, U OKVIRU PROJEKTA "MOJA SLIKA U OGLEDALU" ("Sl. list grada Pančeva", br. 6/2014)
 • ODLUKA O ZAŠTITI PARKA PRIRODE "PONJAVICA" ("Sl. list grada Pančeva", br. 6/2014)
 • SUDSKA PRAKSA OBJAVLJENA U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 29.04.2014.

   

  Apelacioni sud u Beogradu: BORAVAK U PROSTORIJAMA POSLODAVCA I OBAVLJANJE POSLOVA POD DEJSTVOM ALKOHOLA KAO OPRAVDAN RAZLOG ZA OTKAZ UGOVORA O RADU OD STRANE POSLODAVCA - Zakon o radu: član 179 tač. 2) i 3)

  Apelacioni sud u Beogradu: OBORIVA PRETPOSTAVKA TAČNOSTI PODATAKA KOJI SU SADRŽANI U JAVNIM KNJIGAMA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 280 do 285

  Apelacioni sud u Beogradu: ODGOVORNOST ZA ŠTETU PROUZROKOVANU NA RADU ODNOSNO U VEZI SA RADOM I PRETPOSTAVKA UZROČNOSTI - Zakon o obligacionim odnosima: član 173

  Apelacioni sud u Beogradu: POČETAK ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA IZ RADNOG ODNOSA I PRAVO NA NAKNADU ŠTETE PROUZROKOVANE U VEZI S BOLEŠĆU ZAPOSLENOG - Zakon o radu: član 12 stav 1 i član 196

  Apelacioni sud u Beogradu: PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI OD STRANE ADVOKATA POSREDOVANJEM U CILJU ZAKLJUČENJA PRAVNOG POSLA ILI MIRNOG REŠAVANJA SPOROVA I SPORNIH ODNOSA - Zakon o advokaturi: član 3 tačka 5)

  Apelacioni sud u Beogradu: RAČUNANJE ROKA ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA NAKNADE ŠTETE OD SAZNANJA ZA NJENO POSTOJANJE, OBIM I VISINU - Zakon o obligacionim odnosima: član 376 stav 1

  Viši sud u Požarevcu: NADLEŽNOST DRUGOG ORGANA ZA REŠAVANJE SPORA ODNOSNO DRUGOG SUDA ZA SUĐENJE U POSTUPKU - Zakon o parničnom postupku: čl. 16 i 17

  Viši sud u Požarevcu: OBAVEZA SUDA DA U IZRECI PRESUDE ODLUČI O KOMPENZACIONOM PRIGOVORU BILO DA USVAJA ILI ODBIJA TUŽBENI ZAHTEV - Zakon o parničnom postupku: član 342 stav 3 i član 346 stav 3

  Viši sud u Požarevcu: OVLAŠĆENJE SUDA DA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI SASLUŠA STRANKU NA OKOLNOST NJENOG IMOVNOG STANJA KADA SE IZ PRILOŽENIH ISPRAVA TO NE MOŽE UTVRDITI - Zakon o parničnom postupku: član 169 stav 3

  Viši sud u Požarevcu: PRESTANAK ISTORODNIH I UZAJAMNIH I OBLIGACIJA IZMEĐU ISTIH LICA NA OSNOVU PRIGOVORA KOMPENZACIJE - Zakon o obligacionim odnosima: član 336

  Viši sud u Požarevcu: SUDSKA OVERA POTPISA KOD UGOVORA O PROMETU NEPOKRETNOSTI U SKLADU S PRAVILIMA VANPARNIČNOG ODNOSNO PARNIČNOG POSTUPKA - Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa: član 16

  Viši sud u Valjevu: ISTEK ROKA ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE NA PRVOSTEPNO REŠENJE KADA JE POSLEDNJI DAN ROKA DRŽAVNI PRAZNIK KAO NERADNI DAN - Zakonik o krivičnom postupku: član 224 stav 5

  Viši sud u Valjevu: PRAVNOSNAŽNO OKONČANJE POSTUPKA U KOME JE DAT LAŽNI ISKAZ KAO USLOV ZA INKRIMINACIJU RADNJI OKRIVLJENOG - Krivični zakonik: član 335

  Viši sud u Valjevu: PREDLOG OSUĐENOG ZA PROMENU NAČINA IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA BEZ NAPUŠTANJA PROSTORIJA U KOJIMA STANUJE - Zakon o izvršenju krivičnih sankcija: član 48

  Viši sud u Valjevu: PROPUST ADVOKATA KOJI IMA SVOJSTVO PUNOMOĆNIKA DA UZ TUŽBU RADI OSPORAVANJA I UTVRĐIVANJA OČINSTVA PODNESE OVERENO PUNOMOĆJE - Porodični zakon: član 257

  Viši sud u Valjevu: STVARANJE USLOVA ZA NESMETANO VOĐENJE ŽALBENOG POSTUPKA KADA JE NEOPHODNO IZVESTI DOKAZNE RADNJE RADI UTVRĐIVANJA ODLUČNIH ČINJENICA - Zakonik o krivičnom postupku: član 211 stav 1 tačka 2) i član 467 st. 3 i 4


  SLUŽBENA MIŠLJENJA OBJAVLJENA U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 29.04.2014.

   

  Ministarstvo finansija: OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE POREZA NA DOBIT PO ODBITKU PRILIKOM ISPLATE NAKNADE PO OSNOVU OTKUPA SEKUNDARNIH SIROVINA - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 40

  Ministarstvo finansija: PRIMENA PRAVILA O TRANSFERNIM CENAMA NEZAVISNO OD TOGA DA LI PORESKI OBVEZNIK KORISTI PRAVO NA UMANJENJE POREZA PO BILO KOM OSNOVU - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 59

  Ministarstvo finansija: TRETMAN PRIHODA KOJI OSTVARI FIZIČKO LICE ANGAŽOVANJEM NA REALIZACIJI PROJEKTA FINANSIRANOG IZ DONATORSKIH SREDSTAVA OD LICA KOJE NIJE SVRSTANO U JAVNI SEKTOR U SMISLU PRIMENE ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU - Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru: član 2. stav 1. tačka 4)

  LIKVIDACIJE I STEČAJEVI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 29.04.2014.

  LIKVIDACIJE: . . . dalje

  STEČAJEVI: . . . dalje

  MODELI OBJAVLJENI U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX - 29.04.2014.

   

  GARANCIJA ZA OZBILJNOST PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

  UGOVOR O VOLONTERSKOM RADU U USTANOVI SOCIJALNE ZAŠTITE

  AKTUELNE VESTI - 29. APRIL 2014.

  UKIDANJE SOLIDARNOG POREZA I REBALANS BUDŽETA MEĐU PRVIM ZAKONIMA O KOJIMA ĆE SE U MAJU I JUNU GLASATI U SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE . . . dalje
  SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE RS ODRŽANE 28.4.2014. GODINE: Vlada povukla iz procedure stare predloge zakona . . . dalje
  ISTIČE ROK ZA DOSTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA: 30. april 2014. godine . . . dalje
  OGRANIČAVANJE PRAVA JAVNOSTI NA PRISTUP PODACIMA OD JAVNOG ZNAČAJA - SAMO IZUZETNO AKO JE PREDVIĐENO ZAKONOM . . . dalje


  LISTAJUĆI DNEVNE NOVINE

  PRVA SEDNICA VLADE RS: Povučeni predlozi zakona prethodne Vlade . . . dalje
  PREDSEDNIK UDRUŽENJA JAVNIH TUŽILACA: U praksi se pokazao veći broj problema vezanih za primenu Zakona o krivičnom postupku, kao što su neustavnost pojedinih normi, pravne praznine i međusobna kontradiktornost nekih odredbi . . . dalje
  USTAV REPUBLIKE SRBIJE: U članu 51. stav 2. jemči pravo na pristup podacima koji su u posedu vlasti, koje može biti ograničeno samo izuzetno i ako je to neophodno u demokratskom društvu radi zaštite od ozbiljne povrede pretežnijeg interesa zasnovanog na Ustavu i zakonu . . . dalje
  ZAKON KOJI OMOGUĆAVA BRŽI POVRATAK AZILANATA . . . dalje
  U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U PALATI PRAVDE RADI SLUŽBA ZA INFORMISANJE OŠTEĆENIH LICA I SVEDOKA . . . dalje