Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE I NAČIN OSIGURANJA KVALITETA I VREDNOVANJE NASTAVE NA DALJINU U OSNOVNOJ ŠKOLI

("Sl. glasnik RS", br. 109/2020)

Predmet Pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se bliži uslovi za ostvarivanje nastave na daljinu u osnovnoj školi, i to: ciljevi, zadaci, uslovi za ostvarivanje, organizacija i način ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada, način osiguranja kvaliteta i vrednovanje postignuća učenika koji stiču osnovno obrazovanje nastavom na daljinu.

Član 2

Osnovna škola (u daljem tekstu: škola) može da organizuje nastavu na daljinu kao poseban oblik rada, na način i pod uslovima utvrđenim ovim pravilnikom.

Član 3

Nastava na daljinu, u smislu ovog pravilnika, jeste poseban oblik obrazovno-vaspitnog rada kojim učenici stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje na način koji obezbeđuje ostvarivanje propisanih ciljeva, ishoda i standarda postignuća, tako što jedan deo propisanog plana i programa nastave i učenja usvajaju putem nastave koju ustanova osnovnog obrazovanja i vaspitanja organizuje koristeći savremene informaciono-komunikacione tehnologije za učenje, i to u situacijama u kojima učenik nije u mogućnosti da pohađa redovnu nastavu, neposredno u prostoru škole.

Nastava na daljinu organizuje se za učenika škole i obuhvata nastavu i druge oblike organizovanog rada individualno, u grupi ili odeljenju.

Drugi oblici organizovanog rada iz stava 2. ovog člana su: dopunska nastava, dodatna nastava i pripremna nastava.

Nastava na daljinu može da se ostvaruje i u skladu sa individualnim obrazovnim planom, u skladu sa zakonom.

Član 4

Škola u slučaju neposredne ratne opasnosti, ratnog stanja, vanrednog stanja ili drugih vanrednih situacija i okolnosti, može da organizuje obrazovno-vaspitni rad putem nastave na daljinu i za sve učenike škole u skladu sa posebnim programom i resursima škole.

Poseban program

Član 5

Poseban program iz člana 4. ovog pravilnika priprema Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, na osnovu inicijative ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: Ministarstvo), a u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnovi sistema obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: Zakon).

Poseban program sadrži:

- dužinu trajanja časa;

- preporuke za organizaciju nastave;

- neophodne sadržaje u skladu sa planom nastave i učenja, koji obezbeđuju ostvarivanje propisanih ciljeva, ishoda i standarda postignuća;

- didaktičko-metodičko uputstvo za ostvarivanje sadržaja;

- period ostvarivanja propisanih sadržaja.

Cilj i zadaci organizovanja nastave na daljinu

Član 6

Cilj organizacije nastave na daljinu je povećanje obuhvata dece i učenika osnovnim obrazovanjem i vaspitanjem i povećanje dostupnosti i kvaliteta osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

Zadaci organizovanja nastave na daljinu su:

- obezbeđivanje obrazovno-vaspitnog rada organizacijom nastave na daljinu;

- pružanje dodatne obrazovne podrške učenicima i roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima (u daljem tekstu: roditelj) u skladu sa njihovim potrebama;

- prevazilaženje prostornih, vremenskih, socijalnih, ekonomskih i drugih ograničavajućih faktora u obrazovno-vaspitnom procesu;

- razvoj motivacije za učenje i osposobljavanje učenika za samostalno učenje i primenu znanja;

- primena različitih metoda i tehnika učenja koje odgovaraju individualnim karakteristikama i potencijalima svakog pojedinog učenika;

- uključivanje stručnjaka različitih profila u obrazovno-vaspitni proces, koji mogu svojim radom da doprinesu svestranom i kvalitetnom obrazovanju i vaspitanju učenika;

- korišćenje raznovrsnih oblika i metoda nastave i učenja usmerenih na aktivno učenje i učenika;

- primena različitih metoda rada u svrhu omogućavanja veće individualizacije nastave, bilo da je reč o talentovanim i obdarenim učenicima ili o učenicima koji imaju smetnje u razvoju i teškoće u radu;

- korišćenje sistema za upravljanje učenjem i drugih alata iz spektra informaciono-komunikacionih tehnologija.

Pravo na nastavu na daljinu

Član 7

Roditelj ima pravo da svom detetu omogući sticanje osnovnog obrazovanja i vaspitanja nastavom na daljinu.

Član 8

Pravo na sticanje obrazovanja nastavom na daljinu ima učenik osnovne škole, koji iz opravdanih razloga nije u mogućnosti da neposredno stiče obrazovanje prisustvom u školi u koju je upisan.

Pravo na sticanje obrazovanja nastavom na daljinu ima učenik koji:

- je aktivan sportista;

- je učenik muzičke i/ili baletske škole;

- živi u mestu gde je loša infrastruktura, što otežava dolazak u školu (naročito u zimskom periodu);

- zbog poslovnih obaveza roditelja privremeno odlazi u inostranstvo.

Nastava na daljinu organizuje se za učenika koji nije u mogućnosti da neposredno stiče obrazovanje prisustvom u školi po pravilu za celu školsku godinu.

Nastava na daljinu može da se organizuje i u toku školske godine za period koji nije kraći od tri nedelje, u skladu sa potrebama učenika.

U slučaju neposredne ratne opasnosti, ratnog stanja, vanrednog stanja ili drugih vanrednih situacija i okolnosti obrazovno-vaspitni rad putem nastave na daljinu može da se organizuje za sve učenike škole u periodu u kojem ne postoje uslovi za neposredno sticanje obrazovanja u prostoru škole.

Član 9

Roditelj je dužan da pismeno obavesti školu u kojoj dete stiče osnovno obrazovanje i vaspitanje, do kraja tekuće nastavne godine, o nameri da se za njegovo dete sledeće školske godine organizuje nastava na daljinu, odnosno da školi podnese zahtev za odobrenje sticanja obrazovanja/nastave na daljinu.

Roditelj u zahtevu, pored ostalog navodi i dužinu trajanja organizacije nastave na daljinu.

Uz zahtev roditelj, dostavlja dokumentaciju kojom se dokazuje potreba organizovanja nastave na daljinu:

1) kopiju dokumentacije kojom dokazuje da je dete aktivan sportista;

2) kopiju dokumentacije kojom dokazuje da je dete učenik muzičke i/ili baletske škole;

3) kopiju dokumentacije kojom dokazuje da je usled neadekvatne infrastrukture u mestu gde žive ugrožena bezbednost deteta na putu do škole (naročito u zimskom periodu);

4) kopiju dokumentacije kojom dokazuje da dete zbog poslovnih obaveza roditelja privremeno odlazi u inostranstvo;

5) ostalu dokumentaciju kojom se dokazuje opravdanost podnetog zahteva, kao i dokaze o postojanju uslova za ostvarivanje nastave na daljinu (raspoloživi resursi - računar, laptop i drugo).

Član 10

Direktor škole posle podnetog zahteva roditelja, pribavlja mišljenje stručne komisije (u daljem tekstu: komisija).

Članove komisije imenuje direktor škole. Komisija se sastoji od tri člana i po pravilu je čine: odeljenjski starešina, stručni saradnik i sekretar.

Podršku radu komisije, naročito u proceni raspoloživih resursa, pruža lice koje poseduje odgovarajuće obrazovanje, znanja i veštine u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.

Komisija, nakon uvida u zahtev, daje mišljenje o opravdanosti zahteva, imajući u vidu najbolji interes učenika.

Komisija dostavlja svoje mišljenje o opravdanosti zahteva roditelja za sticanje nastave na daljinu, u roku od sedam dana od dana podnošenja zahteva.

Direktor škole donosi odluku o sticanju osnovnog obrazovanja i vaspitanja nastavom na daljinu.

Odlukom o sticanju osnovnog obrazovanja i vaspitanja nastavom na daljinu utvrđuje se koji razred učenik završava, kao i vreme i način polaganja ispita u skladu sa planom i programom nastave i učenja.

Odluka iz stava 6. ovog člana dostavlja se u pismenom obliku roditelju učenika u roku od tri dana od njenog donošenja.

Član 11

Odeljenjski starešina u saradnji sa članovima stručnog veća za razrednu nastavu, odnosno odeljenjski starešina u saradnji sa članovima stručnog veća za oblasti predmeta priprema plan aktivnosti za ostvarivanje nastave na daljinu za učenika.

Plan aktivnosti sadrži:

- plan nastave i učenja;

- pregled raspoloživih resursa;

- raspored obrazovno-vaspitnih aktivnosti na nedeljnom nivou;

- način praćenja i vrednovanja postignuća učenika;

- način praćenja ostvarivanja plana aktivnosti.

Odeljenjski starešina/nastavnik razredne nastave na osnovu praćenja i vrednovanja postignuća učenika sačinjava izveštaj o čemu obaveštava odeljenjsko veće na kraju klasifikacionog perioda.

Član 12

U slučaju neposredne ratne opasnosti, ratnog stanja, vanrednog stanja ili drugih vanrednih situacija i okolnosti odluku o ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada putem nastave na daljinu donosi ministar nadležan za poslove obrazovanja i vaspitanja.

Škola u skladu sa odlukom iz stava 1. ovog člana i članom 5. ovog pravilnika priprema plan aktivnosti.

Član 13

Prilikom izrade plana aktivnosti škola posebno uzima u obzir, sopstvene resurse i resurse učenika.

Plan aktivnosti u slučaju neposredne ratne opasnosti, ratnog stanja, vanrednog stanja ili drugih vanrednih situacija i okolnosti je sastavni deo Godišnjeg plana rada škole.

Plan aktivnosti sadrži:

- plan nastave i učenja;

- pregled raspoloživih resursa;

- raspored obrazovno-vaspitnih aktivnosti na nedeljnom nivou;

- način praćenja i vrednovanja postignuća učenika;

- način praćenja ostvarivanja plana aktivnosti.

Sastavni deo plana aktivnosti iz stava 3. ovog člana je i način ostvarivanja nastave putem učenja na daljinu za učenike koji ne raspolažu potrebnim materijalnim resursima.

Sastavni deo plana aktivnosti iz stava 3. ovog člana je i način pružanja dodatne podrške za učenike kojima je to potrebno.

Član 14

Način ostvarivanja i organizovanja obrazovanja/nastave na daljinu obezbeđuje škola u saradnji sa roditeljem.

Nastavu na daljinu izvodi nastavnik škole u koju je učenik upisan.

Nastavnik iz stava 2. ovog člana koji izvodi nastavu dužan je da vodi evidenciju u skladu sa Pravilnikom kojim se uređuje sadržaj i način vođenja evidencije i izdavanje javnih isprava.

Član 15

Učenik koji stiče obrazovanje nastavom na daljinu može da se uključi povremeno i u neposredni rad odeljenja čiji je učenik, a na osnovu odluke direktora škole.

Praćenje i vrednovanje postignuća i napredovanja učenika koji ostvaruje obrazovno-vaspitni nastavom na daljinu

Član 16

Praćenje i vrednovanje postignuća i napredovanja učenika koji stiče obrazovanje na daljinu ostvaruje se u skladu sa propisima kojima se uređuje ocenjivanje učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Evidencija

Član 17

Škola vodi evidenciju obrazovno-vaspitnog rada sa učenicima koji ostvaruju obrazovno-vaspitni rad putem nastave na daljinu u skladu sa zakonom.

Završna odredba

Član 18

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od školske 2020/2021. godine.